เสวนาเชิงลึก..อนาคตโลจิสติกส์ไทย

Report
อุตสาหกรรมพลาสติกภายใต้ กรอบการ
พัฒนาโครงข่ ายคมนาคมขนส่ งในอาเซียน
สายโซ่ คุณค่ า ปัญหา และโอกาสของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
สายโซ่ คุณค่ าผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเคมี
พลาสติก
อาหาร (บรรจุภัณฑ์ )
ยานยนต์
อุปกรณ์ ก่อสร้ าง
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าฯ
เครื่ องใช้ ในครั วเรื อน
อุปกรณ์ การเกษตร
อุปกรณ์ การแพทย์
อื่นๆ เช่ น ของเล่ น
Petrochemical Producer
Petrochemical Industry Locations in Thailand
Petrochemical Plants
are located in Eastern of Thailand
- Rayong: Main Base ~ 94% capacity
+ Map Ta Phut and Surrounding
Areas: the largest
+ IRPC
- Other: e.g. Chonburi, Samutprakarn,
Lopbiri
Chonburi
Rayong
4
Plastics Product Producer
(Converter)
จานวนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติกจาแนกตามภูมภิ าค
ี งใหม่ 11 ราย ภาคเหนือ
1. เชย
2. ลาพูน 9 ราย
23 ราย
ภาคอีสาน
1%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
กรุงเทพฯ 986 ราย
สมุทรปราการ 385 ราย
สมุทรสาคร 265 ราย
ปทุมธานี 123 ราย
นครปฐม 113 ราย
อยุธยา 64 ราย
ภาคตะว ันตก
นนทบุร ี 58 ราย
http:plastic.oie.go.th
Manage by PTIT
60 ราย
2.5%
ี า 26 ราย
1. นครราชสม
2. ขอนแก่น 12 ราย
ภาคกลาง
2,040 ราย
85.2%
18 ราย
0.8%
ภาคตะว ันออก
1. ราชบุร ี 7 ราย
2. เพชรบุร ี 5 ราย
214 ราย
8.9%
1. ชลบุร ี 96 ราย
2. ฉะเชงิ เทรา 53 ราย
3. ระยอง 44 ราย
1. สงขลา 21 ราย ภาคใต้
23 ราย
1%
ผูผ
้ ลิตผลิตภ ัณฑ์พลาสติกทีส
่ ารวจได้
จานวน 2,394 ราย
ข้อมูล ณ เดือนสงิ หาคม 2555
ปริมาณเม็ดพลาสติกทีใ่ ช้ จาแนกตามภูมภิ าค
1.ลาพูน 5,668 ตัน/เดือน
ี งใหม่ 314 ตัน/เดือน
2.เชย
http:plastic.oie.go.th
Manage by PTIT
1.ขอนแก่น 6341 ตัน/เดือน
ี า 3017 ตัน/เดือน
2.นครราชสม
ภาคเหนือ
6,030
ต ัน/เดือน
ภาคอีสาน
2.2%
9,518
ต ัน/เดือน
1.กรุงเทพฯ 102,167 ตัน/เดือน
2.สมุทรปราการ 50,758 ตัน/เดือน
3.สมุทรสาคร 29,866 ตัน/เดือน
4.นครปฐม 15,392 ตัน/เดือน
5.ปทุมธานี 9,286 ตัน/เดือน
6.อยุธยา 4,398 ตัน/เดือน
ภาคตะว ันตก
7.นนทบุร ี 3,542 ตัน/เดือน
3.4%
ภาคกลาง
220,131
ต ัน/เดือน
79.6%
1,240
ต ัน/เดือน
0.4%
ภาคตะว ันออก
34,959
ต ัน/เดือน
12.6%
1.เพชรบุร ี 403 ตัน/เดือน
2.ราชบุร ี 400 ตัน/เดือน
1.ชลบุร ี 12611 ตัน/เดือน
2.ระยอง 10010 ตัน/เดือน
3.ฉะเชงิ เทรา 9188 ตัน/เดือน
ภาคใต้
4,539
1.สงขลา 3983 ตัน/เดือน
2.นครศรีธรรมราช 280 ตัน/เดือน
ต ัน/เดือน
1.6%
้ งประเทศ
ปริมาณเม็ดพลาสติกทีใ่ ชท
ั้
276,417 ต ัน/เดือน
ข้อมูลจากการสารวจผูผ
้ ลิตผลิตภ ัณฑ์พลาสติกทีใ่ ห้ขอ
้ มูล
้
ปริมาณการใชเม็ดพลาสติกจานวน 2,086 ราย
ณ เดือนสงิ หาคม 2555
Plastics Product Market
(Customers: End-use Sectors/ Consumers)
Values of Thai Plastics Conversion Industry: 2010
Packaging
Million Baht: 104,408 (46.1%)
Million $US: 3,279
Ktons: 1,732(50.5%)
EE & Appliances
Million Baht: 37,776 (16.6%)
Million $US: 1,185
Ktons: 479 (14.0%)
Others
Million Baht: 2,303 (1.0%)
Million $US: 67
Ktons: 36 (1.1%)
Agriculture
Million Baht: 2,971 (1.3%)
Million $US: 93
Ktons: 56 (1.6%)
Million Baht: 27,368 (12.1%)
Million $US: 859
Ktons: 298 (8.7%)
Medical Devices
Construction
Million Baht: 29,968 (13.2%)
Million $US: 940
Ktons: 493 (14.4%)
Vehicles
Total Production of Conversion
Value: 226,822 Million Baht
7,117 Million US$
Volume: 3,431 Ktons
Houseware
Million Baht: 14,212 (6.2%)
Million $US: 446
Ktons: 233 (6.8%)
Million Baht: 3,343 (1.5%)
Million $US: 105
Ktons: 48 (1.4%)
Recreation
Million Baht: 1,336 (0.6%)
Million $US: 42
Ktons: 13 (0.4%)
Footware
Million Baht: 3,057 (1.3%)
Million $US: 96
Ktons: 45 (1.3%)
Note: as of November 11, revise version 1
Source: Petroleum Institute of Thailand , Industry Survey
9
Plastics Product Export
ข้ อมูลสถิติการส่ งออกผลิตภัณฑ์ พลาสติกปี 2554 ไป ASEAN
(พิกดั 3916-3926 + พลาสติกพิกดั อืน่ ๆ)
2,632 ล้านบาท
(AAGR 17%)
1,686 ล้านบาท
(AAGR 10%)
4,495 ล้านบาท
(AAGR 0%)
10,292 ล้ านบาท
(AAGR 8%)
1,851 ล้านบาท
3,585 ล้านบาท (AAGR 3%)
(AAGR 11%)
10,033 ล้ านบาท
(AAGR 7%)
Picture: http://www.lib.ru.ac.th/journal2/?p=3159 Source: Global Trade Atlas 2011
7,528 ล้ านบาท
(AAGR 3%)
38 ล้านบาท
10,292
ล้าน
(AAGR -16%)
• มูลค่ ารวมส่ งออกผลิตภัณฑ์ พลาสติกไป
ASEAN 42,141 ล้ านบาท
• มูลค่ าการส่ งออกผลิตภัณฑ์ พลาสติกไทย
ทั้งหมด 182,000 ล้ านบาท
11
ดุลการค้ าผลิตภัณฑ์ พลาสติกไทยในอาเซียน
(พิกดั ศุลกากร 3916-3926)
หน่วย: ล้ านบาท
4,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
-1,000.0
-2,000.0
-3,000.0
-4,000.0
-5,000.0
-6,000.0
2549
2550
2551
2552
2553
2554
AEC
AEC: GDP & GDP per Capita
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Country
Singapore
Brunei
Malaysia
Thailand
Indonesia
Philippines
Vietnam
Cambodia
Lao
Myanmar
GDP (Million US$)
222,699
12,371
237,957
318,908
706,752
199,591
103,574
11,629
6,461
45,428
GDP per capita (US$)
43,116
29,674
8,423
4,992
2,974
2,123
1,173
813
813
742
One Market , Difference Requirements
Variety of Plastics Product
Competitiveness
Thailand
Market
AEC Market

similar documents