เอกสารดาวน์โหลด - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Report
เพือ
่ อธิบายลักษณะขอมู
้ ลส่วนบุคคคคล
วัดโดยระบบการให้คคะแนน
5
ระดับ คคือ...
มาก คคอนข
่
้างมาก
ปานกลาง คคอนขางนอย นอย
ดังสมการตอไปนี
้
่
1) ศั กยภาพการดาเนินงานดานคคุ
ณสมบัตส
ิ ่ วน
้
บุคคคคล (PERSONAL)
2) ศั กยภาพการดาเนินงานดานการผลิ
ต
้
(PRODUCT)
3) ศั กยภาพการดาเนินงานดานการตลาด
้
(MARKET)
4) ศั กยภาพการดาเนินงานดานการเงิ
น
้
(FINANCE)
5) รายไดจากการผลิ
ตขาว
(INCOME)
้
้
ตัวแปรตาม(Dependent Variables)
1) คความสามารถในการแขงขั
่ กาวเข
าสู
่ นเพือ
้
้ ่
ประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Competitiveness)
2) คความรูคความเข
าใจเกี
ย
่ วกับประชาคคม
้
้
เศรษฐกิจอาเซียน (KNOW)
ศั กยภาพการ
ดาเนินงาน
1. ดานคคุ
ณสมบัต ิ
้
บุคคคคล
2. ดานการผลิ
ต
้
3. ดานการตลาด
้
4. ดานการเงิ
น
้
5. ดานรายได
้
้
Competitive
ness
KNOW
สมมติฐานในการศึ กษา
ประโยชนที
่ าดวาจะได
รั
่
้ บ
์ คค
เป็ นแนวทางส่งเสริมสนับสนุ นให้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวทีเ่ ป็ น Smart
Farmer
ได้พัฒนา
ศั ก ยภาพของตนเอง และเป็ นแบบอย่างให้ แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในระดับท้องถิน
่ ในการเพิม
่
ขี ด คค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ว ม ทั้ ง
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้ องใช้เป็ นข้ อมูลประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบายเพือ
่ กาวสู
่ AEC
้
ผลการศึ กษา
เพ
ศ
ชาย
39%
อา
ยุ
หญิง
2.10
9.80
27.50
29.90
61%
30.70
> 30 ปี
จานวนปี
15.80
การศึ กษา
2.70
31.40
0-4 ปี
50.10
5-9 ปี
30-40 ปี
41-50 ปี
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
เนื้อทีท
่ านา
7.90 3.10
34.80
น้อยกวา่
25 ไร่
25-50 ไร่
1.30
52.80
รายไดจากการท
า
้
นา
8.80
51-75 ไร่
76-100 ไร่
19.70
34.10
21.20
16.10
< 100,000 บาท
100,000-200,000
บาท
200,001-300,000
บาท
300,001-400,000
บาท
400,001 บาทขึน
้
ไป
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ด้ านคคุ ณ สมบัต ิ ส่ วน
บุคคคคล
- ดานการผลิ
ต
้
- ดานรายได
้
้
-
ดานการตลาด
้
- ดานการเงิ
น
้
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
การเข้ าร่วมประชุ ม /อบรม/สั ม มนา
ดานการเกษตร
้
- การเขาร
จกรรม/การจัด
้ วมงาน/กิ
่
นิทรรศการ/การรณรงคคทางด
าน
้
์
การเกษตร
การนาขอมู
าน
้ ลขาวสารด
่
้
การเกษตรมาปรับใช้แกไขและ
้
พัฒนาการเกษตรของตนเองได้
การแสวงหาคความรูด
้ านการเกษตร
้
จากแหลงต
่ างๆ
่
การมีคความรูในการใช
้
้เทคคโนโลยี
ใหมๆ่
การเขาถึ
้ งแหลงข
่ อมู
้ ลดาน
้
การเกษตร
- การให้คคาปรึกษาปัญหาทางดาน
้
การเกษตรกับบุคคคคลอืน
่ ๆ
การมีคความรูเกี
่ วกับมาตรฐาน
้ ย
GAP GMP เกษตรอินทรียหรื
์ อ
มาตรฐานอืน
่ ๆ
การมีใจรักและภูมใิ จในการทา
การเกษตร
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
คคะแนนวัดระดับการปฏิบต
ั ใิ นแตละกิ
จกรรม 1-5 คคะแนน
่
ไดแก
้
่
เกือบทุก
นาน ๆ
ทุกคครัง้
บอยคครั
ง้
่
คคะแนนเฉลีย
่ ดาน
้
คคุณสมบัต ิ
ส่วนบุคคคคล
ระดับคคะแนนดาน
้
คคุณสมบัตส
ิ ่ วนบุคคคคล
สูงสุด
ตา่ สุด
คครัง้
บางคครัง้
2.60
ปานกลาง
คครัง้
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
การมีการนาเทคคโนโลยีและแนวคคิด
ทางการเกษตรใหมๆมาปรั
บใช้
่
การมีการรวมกลุมหรื
อจัดตัง้
่
สหกรณ์
การมีคค วามสามารถในการบริห าร
จัดการปัจจัยการผลิต
- การมีการบันทึกขอมู
้ ลหรือวางแผนการ
เพาะปลูก
การมีกระบวนการผลิตทีส
่ อดคคลอง
้
กับมาตรฐาน GAP GMP เกษตร
อินทรีย ์ หรือมาตรฐานอืน
่ ๆ
การมีกระบวนการผลิตทีไ่ ม่
กอให
่
้เกิดมลภาวะและไมท
่ าลาย
สิ่ งแวดลอม
้
- การผลิตโดยเน้นปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
คคะแนนวัดระดับการปฏิบต
ั ใิ นแตละกิ
จกรรม 1-5
่
ไดแก
้
่
ปาน
นอย
มากทีส
่ ุด
มาก
กลาง
คคะแนนเฉลีย
่ ดาน
้
การผลิต
ระดับคคะแนนดาน
้
การผลิต
น้อย
2.84
ปานกลาง
สูงสุด
ตา่ สุด
้
ทีส
่ ุด
คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ดานการตลาด
้
การขยายกลุมลู
่ กคค้า
เพิม
่ ช่องทางการจาหน่าย
- การมีการรวมกลุม
่ หรือ
จัดตัง้ สหกรณ ์ เพือ
่ จาหน่าย
ผลผลิต
การสรางมู
ลคคาเพิ
่ ให้กับ
้
่ ม
สิ นคค้า
การปรับปรุงคคุณภาพ
สิ นคค้าให้ไดมาตรฐานตาม
้
คความตองการของตลาด
้
การติดตามขาวสาร
่
ทางการคค้า เพือ
่ รูทิ
้ ศทาง และ
คความตองการของตลาด
้
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ดานการตลาด
(ตอ)
้
่
คคะแนนวัดระดับการปฏิบต
ั ใิ นแตละกิ
จกรรม 1-5
่
ไดแก
้
่
คคอนขาง
ปาน
คคอนขาง
มาก
่
้
มาก
คคะแนนเฉลีย
่ ดาน
้
การตลาด
ระดับคคะแนนดาน
้
การตลาด
กลาง
่
้
น้อย
น้อย
1.24
คคอนข
างน
่
้
้ อย
สูงสุด
ตา่ สุด
คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ดานการเงิ
น
้
การจัดทาบัญชี
คครัวเรือน หรือบัญชีฟารม
์
- การมีคความสามารถในการ
- การมีคความสามารถในการ
บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
มีเงินลงทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ในการลงทุนทานา 1 รอบ
การผลิตอยางต
อเนื
่
่ ่ อง
ลดตนทุ
้ น
- การมีคความสามารถเขาถึ
้ ง
แหลงเงิ
่ และ
่ นสิ นเชือ
เงินทุน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ดานการเงิ
น (ตอ)
้
่
คคะแนนวัดระดับการปฏิบต
ั ใิ นแตละกิ
จกรรม 1-5
่
ไดแก
้
่
คคอนขาง
ปาน
คคอนขาง
มาก
่
้
มาก
กลาง
คคะแนนเฉลีย
่ ดาน
้
การเงิน
ระดับคคะแนนดาน
้
การเงิน
่
้
น้อย
3.29
คคอนข
างมาก
่
้
สูงสุด
ตา่ สุด
น้อย
คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
คความสามารถในการแขงขั
่ กาวเข
าสู
่ นเพือ
้
้ ่ AEC
ประกอบดวย
3 ดาน
้
้
ไดแก
้ ...
่
1) คความสามารถในการลดตนทุ
้ น
2) คความสามารถในการผลิตสิ นคค้ามาตรฐาน
3) ประสิ ทธิภาพทางการผลิต
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
คความสามารถในการลดตนทุ
้ น
- การปลูกขาวไม
เกิ
้
่ นปี ละ 2
คครัง้ ตอปี
่
การลดอัตราการใช้เมล็ด
พันธุข
์ าว
้
- การใช้เมล็ดพันธุข
์ าว
้
คคุณภาพดี ตามคคาแนะนาของ
กรมการขาว
้
การทาบัญชีฟารม
์
สมา่ เสมอ ทุกฤดูการ
เพาะปลูก
การลดการใช้ปุ๋ยเคคมี
โดยใช้ปุ๋ยเคคมีตามอัตราทีห
่ ลัก
วิชาการแนะนา
การลดการใช้สารเคคมีใน
การป้องกันกาจัดศัตรูขาว
้
โดยใช้ตามหลักวิชาการ
แนะนา
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
คความสามารถในการลดตนทุ
้ น (ตอ)
่
คคะแนนวัดระดับการปฏิบต
ั ใิ นแตละกิ
จกรรม 1-5
่
ไดแก
คคอนข
าง
ปาน
คค่อนข
าง
้
่
้
่
้
มาก
นอย
มาก
คคะแนนเฉลีย
่
คความสามารถในการ
ลดตนทุ
้ น
ระดับคคะแนน
คความสามารถในการ
ลดตนทุ
้ น
กลาง
น้อย
2.62
ปานกลาง
สูงสุด
ตา่ สุด
้
คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
คความสามารถในการผลิตสิ นคค้ามาตรฐาน
- การทีแ
่ หลงน
ไม่
่ ้าทีใ่ ช้ในไรนา
่
อยูในสภาพแวดล
อมที
เ่ สี่ ยงตอการ
่
้
่
ปนเปื้ อนจากวัตถุอน
ั ตรายหรือสิ่ งใด
-ทีเ่ การที
่ ตราย
น
ื้ ทีป
่ ลูกเป็ นแหลงที
่ ไ่ มมี
่
ป็ นอันพ
วัตถุหรือสิ่ งทีเ่ ป็ นอันตรายทีจ
่ ะ
กอให
อสาร
่
้เกิดสารตกคคางหรื
้
ปนเปื
้ อการใช
น
้เมล็ดพันธุคคุ
์ ณภาพดี
จากแหลงที
่ ถือได้
่ เ่ ชือ
การมีสถานทีท
่ เี่ ก็บรักษาปุ๋ย/
สารเคคมี ทางการเกษตรที่
เหมาะสม
การป้องกันตนเองจาก
อันตรายทีเ่ กิดจากการใช้ปุ๋ย/
สารเคคมีทางการเกษตร
การใช้ปุ๋ย/สารเคคมี ตาม
คคาแนะนาอยางถู
กตอง
่
้
การมีกระบวนการจัดการดาน
้
การผลิต ตัง้ แตกระบวนการปลู
ก
่
จนก
บเกีย
่ ว
่ การมีกระบวนการจั
- อนการเก็
ดการดาน
้
การเก็บ และหลังการเก็บเกีย
่ ว
อยางมี
ประสิ ทธิภาพ
่
- การพักผลผลิต การขนยายใน
้
บริเวณแปลงเพาะปลูก การเก็บ
รักษา มีกระบวนการขนส่งและการ
เก็บรักษาผลผลิตให้คคงคคุณภาพ
การบันทึกขอมู
้ ลตลอด
กระบวนการผลิต จนกระทัง่
จาหน่ายอยางน
่
้ อย 2 ปี
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
คความสามารถในการผลิตสิ นคค้ามาตรฐาน (ตอ)
่
คคะแนนวัดระดับการปฏิบต
ั ใิ นแตละกิ
จกรรม 1-5
่
ไดแก
้
่
คคอนขาง
ปาน
คคอนขาง
มาก
คคะแนนเฉลีย
่
คความสามารถในการ
ผลิตสิ นคค้ามาตรฐาน
ระดับคคะแนน
คความสามารถในการ
ผลิตสิ นคค้ามาตรฐาน
่
้
มาก
กลาง
่
้
น้อย
3.67
สู งสุ ด
ต่ำสุ ด
คคอนข
างมาก
่
้
น้อย
คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
คความรูคความเข
าใจเกี
ย
่ วกับ AEC
้
้
1) การรวมตัวกันเป็ นประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเปิ ดเสรีทางการคค้าของประเทศ
ในอาเซียนมีภาษีเป็ นรอยละ
0 จะทาให้ปริมาณการคค้าขายสิ นคค้าเกษตรและอาหาร
้
ระหวางกั
นเพิม
่ มากขึน
้
่
2) การรวมตัวกันเป็ นประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทาให้สิ นคค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยมีตลาดส่งออกทีเ่ ปิ ดกวางมากขึ
น
้ ทัง้ ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน และนอก
้
กลุมประเทศสมาชิ
กอาเซียน
่
3) การรวมตัวกันเป็ นประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเปิ ดเสรีการคค้าของประเทศ
อาเซียน ในภาคคเกษตรนับวาเริ
่ มีการเปิ ดเสรีการคค้ามาแลวตั
่ ม
้ ง้ แตปี่ 2553
4) การรวมตัวกันเป็ นประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ประเทศสมาชิกรวมมื
อ
และ
่
ส่งเสริมการคค้าสิ นคค้าเกษตรทีม
่ ก
ี ารแขงขั
ตธิ รรม
่ นอยางยุ
่
5) คความตกลงดานการลงทุ
นอาเซียนมีข้อสงวนวา่ การทานา ทาสวน
ทาไร่
้
เลีย
้ งสั ตว ์
การแปรรูปไมจากป
การประมงในน่านน้าไทยเป็ นสาขาที่
้
่ าธรรมชาติ
ไทยไมอนุ
ญาตให้ตางชาติ
เขามาลงทุ
นโดยเด็ดขาด
่
่
้
6) การเปิ ดเสรีดานแรงงานจะเปิ
ดเฉพาะแรงงานวิชาชีพทีม
่ ก
ี ารทาขอตกลงยอมรั
บ
้
้
วิชาชีพของกันและกันในอาเซียนกอน
ซึง่ แรงงานเกษตรไมรวมอยู
ในข
อตกลงนี
้
่
่
่
้
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
คความรูคความเข
าใจเกี
ย
่ วกับ AEC (ตอ)
้
้
่
7)การเกษตรบางสาขาจะไดรั
นคค้าตกตา่
เมือ
่ มีการนาเขา้
้ บผลกระทบดานราคคาสิ
้
สิ นคค้าราคคาถูกจากประเทศสมาชิกอาเซียน
8)เกษตรกรจะไดรั
่ งู ขึน
้
เนื่องจากมีสินคค้าประเภท
้ บผลกระทบจากการแขงขั
่ นทีส
เดียวกันจากประเทศสมาชิกอาเซียนเขามาแข
งขั
่ ขึน
้
้
่ นเพิม
9) รัฐบาลไดอนุ
ั ใิ ห้มีกองทุนปรับโคครงสรางการผลิ
ตดานการเกษตรเพื
อ
่ เพิม
่ ขีด
้ มต
้
้
คความสามารถในการแขงขั
และช่วยเหลือผู้ทีไ่ ดรั
่ นของประเทส
้ บกระทบจากการเปิ ด
เสรี
้าภาคคการเกษตร
10)การคค
เกษตรกรจะต
องมี
การปรับตัว
เตรียมพรอมรั
บประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียน
้
้
เพือ
่ เพิม
่ คความสามารถในการแขงขั
เช่น การลดตนทุ
่ นกับประเทศสามชิกอาเซียน
้ น
ลดการใช
ลิตสิ นคคาของอาเซี
า
้สารเคคมี
11) การเปิ
ดเสรีดผานการคค
ยน สาหรับสิ นคค้าขาวของประเทศไทยได
้
้้
้
้
กาหนดให้นาเขาเฉพาะข
าวหั
กเทานั
่ มาแปรรูป ไมได
งการนาเข้า
้
้
่ ้น เพือ
่ รวมถึ
้
ข12)
อกด
วย
ต้นทุ
นการผลิ
ตขาวของประเทศไทยสู
งกวาประเทศเวี
ยดนาม ซึง่ เป็ นประเทศคคูแข
้าวเปลื
้
้
่
่ ง่
ในการส่งออกขาวของไทย
เนื่องจากปัจจัยการผลิต(คคาเมล็
ดพันธุ ์ คคาแรง
คคาจ
้
่
่
่ ้าง
เคครือ
่ งจักร)ทีม
่ รี าคคาสูงกวา่ และเกษตรกรใช้ปุ๋ย/ยา/สารเคคมีมากเกิน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
คความรูคความเข
าใจเกี
ย
่ วกับ AEC (ตอ)
้
้
่
คคะแนนวัดระดับการปฏิบต
ั ใิ นแตละกิ
จกรรม 1-5
่
ไดแก
้
่
คคอนขาง
ปาน
คคอนขาง
มาก
่
้
มาก
กลาง
่
้
น้อย
คคะแนน
น้อย
คคะแนนเฉลีย
่ คความรู้
คความเขาใจเกี
ย
่ วกับ
2.50
้
AEC
ระดับคคะแนนคความรู้
สู งสุ ด คือ ต้นทุนกำรผลิตข้ปานกลาง
ำวของประเทศไทยสู งกว่ ำประเทศเวียดนำม ซึ่งเป็ นประเทศ
คความเขาใจเกี
ย
่
วกั
บ
้
คู่แข่ งในกำรส่ งออกข้ ำวของไทย เนื่องจำกปัจจัยกำรผลิตที่มีรำคำสู งกว่ ำ และเกษตรกรใช้ ปุ๋ย/สำรเคมีมำกเกิน
AEC
ต่ำสุ ด กำรที่รัฐบำลได้อนุมัตใิ ห้ มีกองทุนปรับโครงสร้ ำงกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรเพือ่ เพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันของประเทศ และช่ วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบจำกกำรเปิ ดเสรีกำรค้ ำภำคกำรเกษตร
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ดานรายได
้
้
รายได้ เงิ น สดการปลู ก ข้ าวของเกษตรกร
พ บ ว่ า เ ก ษ ต ร ก ร ข า ย ข้ า ว ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ไ ร่ ล ะ
525.59 กิโลกรัม ราคคาเฉลีย
่ 12.22 บาทตอ
่
กิ โ ล ก รั ม มี ร า ย ไ ด้ เ งิ น ส ด เ ฉ ลี่ ย ไ ร่ ล ะ
6,527.69 บาท เมือ
่ หักต้นทุนเงินสดเฉลีย
่ ตอ
่
ไรเท
จึงมีรายไดเงิ
่ ากั
่ บ 2,807.18 บาท
้ น
สดสุทธิไรละ
3,720.52 บาท หรือ กิโลกรัม
่
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
การวิเคคราะหศั
์ กยภาพการดาเนินงานของSmart
Farmerขาว
้
ทีส
่ ่ งผลตอคความสามารถในการแข
งขั
่ กาวเข
า้
่
่ นเพือ
้
สู่ AEC
ประกอบดวย
้
1) การวิเคคราะหองคค
ประกอบเชิ
งสารวจ
์
์
2) การวัดประสิ ทธิภาพการผลิตดวยวิ
ธก
ี าร DEA
้
3) การวิเคคราะหอิ
์ ทธิพลของศั กยภาพการ
ดาเนินงานทีส
่ ่ งผลตอคความสามารถในการแข
งขั
่
่ น
เพือ
่ กาวเข
าสู
้
้ ่ AEC โดยใช้การวิเคคราะห ์
แบบจาลองสมการหลายชัน
้
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
1. การวิเคคราะหองคค
ประกอบเชิ
งสารวจ
์
์
ตัวแปรแฝงขีดคความสามารถในการแขงขั
่ น (COMPET)
ประกอบดวย
ตัวแปรสั งเกต ดังนี้
้
คความสามารถในการลดตนทุ
้ น
คความสามารถในการผลิตสิ นคคามาตรฐาน
้
ประสิ
ทธิภคค
าพการผลิ
ต Loadings เทากับ 0.508 0.579
ตัวแปรสั
งเกตมี
า่ Factor
่
และ 0.234 ตามลาดับ
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการวิเคคราะหองคค
ประกอบเชิ
งสารวจ
์
์
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
การวิเคคราะหองคค
ประกอบเชิ
งสารวจ (ตอ)
่
์
์
ตัวแปรแฝงขีดคความรูคความเข
าใจเกี
ย
่ วกับ AEC
้
้
วแปรสั งเกต
(KNOW) ประกอบดวยตั
know 1 –
้
know
12
ตัวแปรสั งเกตมีคคา่ Factor Loadings เทากั
่ บ
0.618 0.721 0.611 0.784 0.659 0.681 0.802
0.825 0.570 0.710 0.547 และ 0.623 ตามลาดับ
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
การวิเคคราะหองคค
ประกอบเชิ
งสารวจ (ตอ)
่
์
์
ตัวแปรแฝงดานคคุ
ณสมบัตส
ิ ่ วนบุคคคคล
้
(PERSON) ประกอบดวย
้
ตัวแปรสั งเกต person 1 – person 9
ตัวแปรสั งเกตมีคคา่ Factor Loadings เทากั
่ บ
0.693 0.713 0.666 0.534 0.536 0.723 0.689
0.596 และ 0.123 ตามลาดับ
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
การวิเคคราะหองคค
ประกอบเชิ
งสารวจ (ตอ)
่
์
์
ตัวแปรแฝงศั กยภาพการดาเนินงานดานการผลิ
ต
้
(PROD) ประกอบดวยตั
วแปรสั งเกต prod1_1,
้
prod1_2, prod1_3, prod1_4, prod1_5, prod1_6,
prod1_8, prod1_8, prod2, prod3, prod4,
prod5_1, prod5_2, prod5_3, prod6, prod 7
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
การวิเคคราะหองคค
ประกอบเชิ
งสารวจ (ตอ)
่
์
์
ตัวแปรสั งเกตมีคคา่ Factor Loadings
เทากั
่ บ 0.260 0.334 0.498 0.464 0.289 0.425
0.382 0.299 0.396 0.468 0.510 0.674 0.583
0.653 0.507 และ 0.436 ตามลาดับ
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
การวิเคคราะหองคค
ประกอบเชิ
งสารวจ (ตอ)
่
์
์
ตัวแปรแฝงศั กยภาพการดาเนินงานดาน
้
การตลาด (MARK) ประกอบดวยตั
วแปรสั งเกต mark
้
1_1, mark 1_2, mark 1_3, mark 2_1, mark 2_2, mark
2_3, mark3, mark 4, mark 5 ....
ตัวแปรสั งเกตมีคคา่ Factor Loadings
เทากั
่ บ 0.863 0.807 0.853 0.648 0.631 0.456 0.490
0.411 และ 0.220 ตามลาดับ
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
การวิเคคราะหองคค
ประกอบเชิ
งสารวจ (ตอ)
่
์
์
ตัวแปรแฝงศั กยภาพการดาเนินงาน
น (FINANCE) ประกอบดวยตั
วแปรสั งเกต
ดานการเงิ
้
้
finance 1 – finance 4
ตัวแปรสั งเกตมีคคา่ Factor Loadings
เทากั
่ บ 0.550 0.393 0.475 และ 0.537 ตามลาดับ
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
2. การวัดประสิ ทธิภาพการผลิตดวยวิ
ธก
ี าร DEA
้
คคาประสิ
ทธิภาพการผลิตโดยเฉลีย
่
เทากั
่
่ บ 0.543
คคาสู
่ งสุด 1.000
คคาต
่ า่ สุด 0.010
เกษตรกรส่วนใหญมี
บตา่
่ ประสิ ทธิภาพการผลิตอยูในระดั
่
และปานกลาง คคิดเป็ นรอยละ
82 โดยแบงเป็
้
่ นเกษตรกรมี
คคาประสิ
ทธิภาพการผลิตอยูในระดั
บตา่ (<0.50) รอยละ
่
่
้
41 และระดับปานกลาง (0.50-0.75) รอยละ
41 ขณะทีคค
่ า่
้
ประสิ ทธิภาพสูง (>0.75) รอยละ
18
้
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
3. การวิเคคราะหอิ
่ ่ งผลตอ
่
์ ทธิพลของศั กยภาพการดาเนินงานทีส
คความสามารถในการแขงขั
่ กาวเข
าสู
่ นเพือ
้
้ ่ AEC โดยใช้การ
วิเคคราะหแบบจ
าลองสมการหลายชัน
้
์
แบบจาลองคครัง้ นี้มงอธิ
ุ่
บายถึงคความสั มพันธและขนาดอิ
ทธิพลของ
์
ปัจจัยทีส
่ ่ งผลตอขี
่ กาวเข
่ ดคความสามารถในการแขงขั
่ นเพือ
้
้าสู่ AEC
ของSMART Farmerขาว
ไดแก
้
้ ่
1. ศั กยภาพการดาเนินงานดานคคุ
ณสมบัตส
ิ ่ วนบุคคคคล
้
(PERSON)
2. ศั กยภาพการดาเนินงานดานการผลิ
ต (PROD)
้
3. ศั กยภาพการดาเนินการดานการตลาด
(MARK)
้
4. ศั กยภาพการดาเนินงานดานการเงิ
น (FINANCE)
้
5. รายไดจากการผลิ
ตขาว
(INCOME)
้
้
6. คความรูคความเข
าใจเกี
ย
่ วกับประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียน
้
้
(KNOW)
ผลการศึ กษา (ตอ)
่
ผลการศึ กษา (ตอ)
่
ผลการศึ กษา (ตอ)
่
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
KNOW = 0.148243 *PERSON+ 0.158479* PROD +
0.065414* MARK
(4.925585)***
(5.160985)***
(2.487075)**
+0.164024*FINANCE +(-7.94E-07) * INCOME + e1
COMPET = 0.312826****KNOW+ 0.018403* PERSON
+
NS
(5.732495)
(-0.591928)
0.402320* PROD
(2.045317)***
(0.546199)***
(11.45240)**
+0.043164*MARK + 0.171268* FINANCE + 7.20E07*INCOME + e1
(1.800909)***
(4.963270)***
(1.270864)NS
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
KNOW = 0.148243 *PERSON+ 0.158479* PROD +
0.065414* MARK
(4.925585)***
(5.160985)***
(2.487075)**
+0.164024*FINANCE +(-7.94E-07) * INCOME + e1
คคุณสมบัตส
ิ ่ วนบุคคคคล (PERSON)
ส่งผลตอคความรู
คความเข้าใจ
่
้
***
NS
(5.732495)
(-0.591928)
เกีย
่ วกับประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียน (KNOW) อยางมี
นัยสาคคัญ
่
ทางสถิตท
ิ รี่ ะดับ 0.01
โดยมีคค่าสั มประสิ ทธิเ์ ท่ากับ 0.1482
หมายคความวาคคุ
ิ ่ วนบุคคคคลมีผลตอตั
ใน
่ ณสมบัตส
่ วแปร KNOW
ทิ ศ ทางเดี ย วกัน กล่ าวคคื อ เมื่ อ คคะแนนคคุ ณ สมบัต ิ ส่ วนบุ คค คคล
เปลีย
่ นแปลงไป 1 คคะแนน จะมีผลทาให้คคะแนนคความรูคความเข
าใจ
้
้
เกี่ ย วกับ ประชาคคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเปลี่ ย นแปลงไป 0.1482
คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
KNOW = 0.148243 *PERSON+ 0.158479* PROD +
0.065414* MARK
(4.925585)***
(5.160985)***
(2.487075)**
+0.164024*FINANCE +(-7.94E-07) * INCOME + e1
ศั กยภาพด้านการผลิต (PROD)
ส่งผลต่อคความรู
คความเข้าใจ
้
***
NS
(5.732495)
(-0.591928)
เกีย
่ วกับประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียน (KNOW) อยางมี
นัยสาคคัญ
่
ทางสถิตท
ิ รี่ ะดับ 0.01
โดยมีคค่าสั มประสิ ทธิเ์ ท่ากับ 0.1584
หมายคความวาศั
่ กยภาพด้านการผลิตมีผลตอตั
่ วแปร KNOW ใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล่ าวคคื อ เมื่ อ คคะแนนศั กยภาพด้ านการผลิ ต
เปลีย
่ นแปลงไป 1 คคะแนน จะมีผลทาให้คคะแนนคความรูคความเข
าใจ
้
้
เกี่ ย วกับ ประชาคคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเปลี่ ย นแปลงไป 0.1584
คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
KNOW = 0.148243 *PERSON+ 0.158479* PROD +
0.065414* MARK
(4.925585)***
(5.160985)***
(2.487075)**
+0.164024*FINANCE +(-7.94E-07) * INCOME + e1
ศั กยภาพด้านการตลาด ***(MARK)
ส่งผลตอคความรู
คความเข้าใจ
่
้
NS
(5.732495)
(-0.591928)
เกีย
่ วกับประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียน (KNOW) อยางมี
นัยสาคคัญ
่
ทางสถิตท
ิ รี่ ะดับ 0.05
โดยมีคค่าสั มประสิ ทธิเ์ ท่ากับ 0.0654
หมายคความวาศั
่ กยภาพด้านการตลาดมีผลตอตั
่ วแปร KNOW ใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกัน กล่ าวคคื อ เมื่ อ คคะแนนศั กยภาพด้ านการตลาด
เปลีย
่ นแปลงไป 1 คคะแนน จะมีผลทาให้คคะแนนคความรูคความเข
าใจ
้
้
เกี่ ย วกับ ประชาคคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเปลี่ ย นแปลงไป 0.0654
คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
KNOW = 0.148243 *PERSON+ 0.158479* PROD +
0.065414* MARK
(4.925585)***
(5.160985)***
(2.487075)**
+0.164024*FINANCE +(-7.94E-07) * INCOME + e1
ศั กยภาพด้านการเงิน (FINANCE)
ส่งผลตอคความรู
คความเข้าใจ
่
้
***
NS
(5.732495)
(-0.591928)
เกีย
่ วกับประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียน (KNOW) อยางมี
นัยสาคคัญ
่
ทางสถิตท
ิ รี่ ะดับ 0.01
โดยมีคค่าสั มประสิ ทธิเ์ ท่ากับ 0.1640
หมายคความวาศั
่ กยภาพด้านการเงินมีผลตอตั
่ วแปร KNOW ใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล่ าวคคื อ เ มื่ อ คคะแนน ศั กยภ าพด้ านการเงิ น
เปลีย
่ นแปลงไป 1 คคะแนน จะมีผลทาให้คคะแนนคความรูคความเข
าใจ
้
้
เกี่ ย วกับ ประชาคคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเปลี่ ย นแปลงไป 0.1640
คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
KNOW = 0.148243 *PERSON+ 0.158479* PROD +
0.065414* MARK
(4.925585)***
(5.160985)***
(2.487075)**
+0.164024*FINANCE + (-7.94E-07) * INCOME +
e1
NS
(5.732495)
รายได้จากการผลิ
ตข้าว ***(INCOME) (-0.591928)
ส่งผลตอคความรู
่
้คความเข้าใจ
เกีย
่ วกับประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียน (KNOW) ไมมี
ั สาคคัญทาง
่ นย
สถิตคค
ิ าสถิ
ต ิ t = -0.5919
่
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
COMPET = 0.312826 *KNOW+ 0.018403* PERSON +
0.402320* PROD
(2.045317)***
(0.546199)***
(11.45240)**
+0.043164*MARK + 0.171268* FINANCE + 7.20E07*INCOME
e1 ย
คความรู้คความเข+้าใจเกี
่ วกับประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียน (KNOW)
***
(1.800909)
(4.963270)***
ส่งผลต่อขีดคความสามารถในการแขงขั
น (COMPET)
อย่างมี
่
NS
(1.270864)
นั ย ส าคคัญ ทางสถิ ต ิ ท ี่ ร ะดับ 0.05 โดยมี คค่ าสั มประสิ ทธิ เ์ ท่ ากับ
0.3128หมายคความวาคความรู
คความเข
าใจเกี
ย
่ วกับประชาคคมเศรษฐกิจ
่
้
้
อ า เ ซี ย น มี ผ ล ต่ อ ตั ว แ ป ร COMPET ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น
กลาวคคื
อเมือ
่ คคะแนนคความรู้คความเข้าใจเกีย
่ วกับประชาคคมเศรษฐกิจ
่
อาเซียนเปลีย
่ นแปลงไป 1
คคะแนน จะมีผลทาให้ คคะแนนขีด
คความสามารถในการแขงขันเปลีย
่ นแปลงไป 0.3128 คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
COMPET = 0.312826 *KNOW+ 0.018403* PERSON +
0.402320* PROD
(2.045317)***
(0.546199) NS
(11.45240)**
+0.043164*MARK + 0.171268* FINANCE + 7.20E07*INCOME + e1
คคุณสมบัตส
ิ ่ วนบุ
คคคคล (PERSON)
ส่งผลต
อขี
***
่ ดคความสามารถในการ
(1.800909)
(4.963270)***
แข
งขั
ไมมี
ั สาคคัญทางสถิตคค
ิ าสถิ
ต ิ t = 0.5461
NS
่ น (COMPET)
่ นย
่
(1.270864)
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
COMPET = 0.312826 *KNOW+ 0.018403* PERSON +
0.402320* PROD
(2.045317)***
(0.546199)***
(11.45240)**
+0.043164*MARK + 0.171268* FINANCE + 7.20E07*INCOME + e1
ศั กยภาพดานการผลิ
ต (PROD)
ส่งผลตอขี
ดคความสามารถในการ
***
้ (1.800909)
่
(4.963270)***
แขงขั
น(COMPET)
อยางมี
นย
ั สาคคัญทางสถิตท
ิ รี่ ะดับ 0.01 โดย
NS
่
่
(1.270864)
มีคคาสั
่ มประสิ ทธิเ์ ทากั
่ บ 0.4023 หมายคความวาศั
่ กยภาพด้านการ
ผลิตมีผลตอตั
อเมือ
่
่ วแปร COMPET ในทิศทางเดียวกัน กลาวคคื
่
คคะแนนศั กยภาพด้านการผลิตเปลีย
่ นแปลงไป 1 คคะแนน จะมีผล
ท าให้ คคะแนนขี ด คความสามารถในการแข่ งขัน เปลี่ ย นแปลงไป
0.4023 คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
COMPET = 0.312826 *KNOW+ 0.018403* PERSON +
0.402320* PROD
(2.045317)***
(0.546199)***
(11.45240)**
+0.043164*MARK + 0.171268* FINANCE + 7.20E07*INCOME
+ e1
ศั กยภาพด้านการตลาด
(MARK) ส่งผลตอขี
ดคความสามารถใน
่
***
(1.800909)
(4.963270)***
การแขขั
น
(COMPET)
อย
างมี
น
ย
ั
ส
าคคัญทางสถิตท
ิ รี่ ะดับ 0.10
่
่
NS
(1.270864)
โดยมีคคาสั
่ มประสิ ทธิเ์ ทากั
่ บ 0.0431 หมายคความวาศั
่ กยภาพด้าน
ก า ร ต ล า ด มี ผ ล ต่ อ ตั ว แ ป ร COMPET ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น
กล่ าวคคือ เมื่อ คคะแนนศั ก ยภาพด้ านการตลาดเปลี่ย นแปลงไป 1
คคะแนน จะมี ผ ลท าให้ คคะแนนขีด คความสามารถในการแข่ งขัน
เปลีย
่ นแปลงไป 0.0431 คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
COMPET = 0.312826 *KNOW+ 0.018403* PERSON +
0.402320* PROD
(2.045317)***
(0.546199)***
(11.45240)**
+0.043164*MARK + 0.171268* FINANCE + 7.20E07*INCOME
+ e1 น (FINANCE) สงผลตอขีดคความสามารถใน
ศั กยภาพด้านการเงิ
่
่
***
(1.800909)
4.963270)***
การแขงขั
น
(COMPET)
อย
างมี
น
ย
ั
สาคคัญทางสถิตท
ิ รี่ ะดับ 0.01
่
่
NS
(1.270864)
โดยมีคคาสั
่ มประสิ ทธิเ์ ทากั
่ บ 0.1712 หมายคความวาศั
่ กยภาพด้าน
การเงินมีผลตอตั
อ
่ วแปร COMPET ในทิศทางเดียวกัน กลาวคคื
่
เมือ
่ คคะแนนศั กยภาพด้านการเงินเปลีย
่ นแปลงไป 1 คคะแนน จะมี
ผลท าให้ คคะแนนขีด คความสามารถในการแข่งขัน เปลี่ย นแปลงไป
0.1712 คคะแนน
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ผลการประมาณคคาแบบจ
าลองดวยวิ
ธ ี Three Stage Least
่
้
Squares
COMPET = 0.312826 *KNOW+ 0.018403* PERSON +
0.402320* PROD
(2.045317)***
(0.546199)***
(11.45240)**
+0.043164*MARK + 0.171268* FINANCE + 7.20E07*INCOME + e1
รายไดจากการผลิ
ตขาว
(INCOME)(4.963270)***
ส่งผลตอขี
***
้
้
่ ดคความสามารถใน
(1.800909)
การแข
งขั
ไมมี
ั สาคคัญทางสถิตคค
ิ าสถิ
ต ิ t = 1.2708
NS
่ น(COMPET)
่ นย
่
(1.270864)
ผลการศึ กษา(ตอ)
่
ประเด็นน่าสนใจจากผลการศึ กษา
การเพิม
่ ขีดคความสามารถในการแขงขั
่ กาวเข
าสู
่ นเพือ
้
้ ่ AEC
COMPET = KNOW + PROD +
MARK + FINANCE
(0.1195) (0.2790) (0.0094)
(0.1712)
ขอเสนอแนะที
ไ่ ดจากเกษตรกร
้
้
รัฐคควรให้คความรูเรื
่ งการลดต้นทุนการผลิต การใช้สารเคคมี ปุ๋ยเคคมี
้ อ
และการคคัดเลือก
เมล็ดพันธุให
้ ที่
์ ้เหมาะสมกับพืน
รัฐคควรสนับสนุ นตนทุ
้ นการผลิต ปัจจัยการผลิต รวมทัง้ ปัจจัยการ
ผลิตให้สอดคคลองกั
บราคคาผลผลิต เพือ
่ ให้เกษตรกรสามารถประกอบ
้
อาชีพนี้ตอไปได
่
้
รัฐส่งเสริมการผลิตขาวให
่ เพิม
่ รายไดของ
้
้เป็ นเชิงพาณิชย ์ เพือ
้
ชาวนาให้สูงขึน
้ และนาเทคคโนโลยีสมัยใหมมาใช
่
้ในการปลูกขาว
้
ขอเสนอแนะจากการวิ
จย
ั
้
เกษตรกรส่วนหนึ่งมีผลผลิตตอไร
ต
่
่ า่ ในกรณีทรี่ ฐั บาลไมเข
่ าไปแทรกแซง
้
เกษตรกรจะขาดทุนหรือไดก
้ าไรน้อย รัฐคควรเขาไปส
้
่ งเสริม ให้คความรู้ หรือ
แก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร เพือ
่ เพิม
่ ผลผลิตตอไร
่ สราง
่
่ หรือแปรรูปเพือ
้
มูลคคาเพิ
่ เพือ
่ ให้รายไดเพิ
่ ขึน
้
่ ม
้ ม
คควรรณรงคคให
มสั มมนา แสวงหาคความรูข
ย
่ วกับ
้ วมประชุ
่
้ าวสารเกี
่
์ ้เกษตรกรเขาร
การเกษตร การเขาถึ
ต การตลาด การเงิน
้ งเทคคโนโลยีใหมๆ่ ทัง้ ดานการผลิ
้
จะทาให้ขีดคความสามารถในการแขงขั
่ กาวเข
าสู
่ นเพือ
้
้ ่ AEC ของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวเพิม
่ ขึน
้
จากผลการศึ กษาคความรู้คความเข้าใจเกีย
่ วกับ AEC (KNOW) คคุณสมบัตส
ิ ่ วน
บุ คค คคล (PERSON) ศั ก ยภาพด้ านการผลิต (PROD) ศั ก ยภาพด้ านการตลาด
(MARK) ศั ก ยภาพด้านการเงิน (FINANCE) ส่ งผลต่อขีด คความสามารถในการ
แขงขั
่ นในทิศทางเดียวกัน

similar documents