แบบป้ายในการประชุมทำยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๒๙กค.๕๖

Report
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่ างมีสุข
ด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และ
มีภูมคิ ้ ุมกันต่ อการเปลี่ยนแปลง”
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
ั
เป็นธรรมในสงคม
ั
่ งคม
๒. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาคนสูส
แห่งการเรียนรูต
้ ลอดชวี ต
ิ อย่างยง่ ั ยนน
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุล
และมน
่ ั คงของอาหารและพล ังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจ
ฐานความรูแ
้ ละการสร้างปัจจ ัย
แวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
น่ มโยงก ับเศรษฐกิจในภูมภ
เชอ
ิ าค
๖. ยุทธศาสตร์การจ ัดการ
ทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม
อย่างยง่ ั ยนน
แผนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย
ปี ๒๐๒๐
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย
แผนยุทธศาสตร์ การเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
วิสัยทัศน์
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย
แผนยุทธศาสตร์ การเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
AEC
2015
(Economic scale)
ภารกิจกรมการพัฒนา
ชุมชน
กับแผนยุทธศาสตร ์
ประชาคมอาเซียน
พัฒนาผู้นาชุมชน
OTOP
ให้ ความรู้อาเซียน
หมู่บ้าน OVC
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย
แผนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
วิสัยทัศน์ กรมการพัฒนาชุมชน
“ ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐาน
่ กคง”
ยุรากมั
ทธศาสตร์น
รมการพัฒนาชุมชน
๑.สร้ างสรรค์ ชุมชนอยู่เย็นเป็ นสุข
๒.เสริมสร้ างขีดความสามารถ
การบริหารงานชุมชน
๓.ส่ งเสริมเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
๔.เสริมสร้ างธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคงของทุนชุมชน
๒.เสริมสร้ างองค์ กรให้ มี
ขีดสมรรถนะสูง

similar documents