Powerpoint การประชุมบัณฑิตศึกษา 10 มกราคม 2556

Report
ประชุมนิ สติ บัณฑิตศึกษา
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และ โครงการสัมมนาผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
กับงานประกันคุณภาพการศึกษา IQA, EQA
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
ห้องเกษตรศาสตร์ 2 (AG 2203) วันที่ 10 มกราคม 2556
31/05/55
1
ประเด็นการประชุมนิ สติ บัณฑิตศึกษา
1. การเปิ ดภาคเรียนระบบใหม่
2. เกณฑผลคะแนนภาษาอั
งกฤษระดับ
์
บัณฑิตศึ กษา และ
การติดตามผล
การทดสอบภาษาอังกฤษ
3. ขอเชิญรับฟังการบรรยายของอาจารย ์
พิเศษ
4. การสั มมนาผลงานวิทยานิพนธระดั
์ บ
บัณฑิตศึ กษา
31/05/55
2
1. การเปิ ดภาคเรียนระบบใหม่ ปรับปฏิทน
ิ ตาม
AEC ภาคฤดูรอน
้
วันเปิ ดภาคเรียน 22
เมษายน 2556
วันปิ ดภาคเรียน 10
สิ งหาคม 2556
ภาคตน
้
วันเปิ ดภาคเรียน 19
สิ งหาคม 2556
วันปิ ดภาคเรียน 21
ธันวาคม 2556
31/05/55
3
งกฤษระดับ
2. เกณฑผลคะแนนภาษาอั
์
บัณฑิตศึ กษา และ การติดตามผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
นิสิตระดับ ป.โท ให้ยกเลิกการผานเกณฑ
่
์
ภาษาอังกฤษภายใน ปี การศึ กษา 2555 ออกไป
เป็ นให้ผานเกณฑ
ก
กษา
่
์ อนจบการศึ
่
แตส
่ าหรับนิสิต ป.เอก ยังคงใช้เกณฑเดิ
์ ม
คือ ตองผ
านเกณฑ
ภายในปี
การศึ กษา 2555 ขอมู
้
่
์
้ ล
ว
ลาสุ
้ จานวน 1 คน
่
่ ดผานแล
อยางไรก็
ตาม ข้อสรุปทีเ่ ป็ นประกาศ มน. ยัง
่
31/05/55
4
3. ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายของ
อาจารยพิ
์ เศษ
3.1 อาจารยพิ
์ เศษจากส่วนจัดสรรและ
บารุงรักษา สานักชลประทานที่ 3 พิษณุ โลก
เรือ
่ ง การจัดการทรัพยากรน้าเชิงพืน
้ ทีแ
่ ละ
กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรน้าในพืน
้ ที่
รับผิดชอบของสานักชลประทานที่ 3 ณ ห้อง
AG 1104 วันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา
0900-1200 น.
3.2 อาจารยพิ
์ เศษจาก สผ. กาลัง
31/05/55
5
4. การสั มมนาผลงานวิทยานิพนธระดั
์ บ
บัณฑิตศึ กษา
วันที่ 5 มีนาคม 2556
- ห้อง Main Conference เวลา
0900-1800 น.
- นิสิต ป.โท ปี 1-2 นาเสนอกรอบ
แนวคิด 10 นาที
าโครง
- นิสิต ป.โท ทีผ
่ านเค
้
่
วิทยานิพนธแล
้ นาเสนอความกาวหน
้
้า
์ ว
31/05/55
6
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ของ สกอ
สกอ ตัวบ่ งชี้ 2.7
เกณฑ์ มาตรฐาน 4 มีระบบและกลไกการส่ งเสริ มให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรื อนาเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรื อที่ประชุมระดับชาติ หรื อนานาชาติ
เกณฑ์ มาตรฐาน 7 มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทาบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการนาไปตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะ
กลุ่ม ง)
31/05/55
7
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) ของ สมศ.
สมศ. ตัวบ่ งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้ รับ
การตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่ ดังนั้นต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง และได้ค่านา้ หนักตามเกณฑ์ สมศ. (Slide 9)
สมศ. ตัวบ่ งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่ได้ รับ
การตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่ และได้ค่านา้ หนักตามเกณฑ์ สมศ. (Slide 10)
31/05/55
8
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ของ สมศ. ระดับ ป.โท
31/05/55
9
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ของ สมศ. ระดับ ป.เอก
31/05/55
10
โครงการสั มมนาวิชาการภาควิชา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
้
ภาคการศึ กษา 2/2554 วันที่ 8 มีนาคม 2555
นิสิต ป.เอก นาเสนอความก้าวหน้า เป็ นภาษาอังกฤษ
ดร.ณัฐภร แก้ วประทุม จากองค์การ
ส่ งเสริ มกิจการโคนมภาคเหนือ
ตอนล่าง นาเสนอผลการศึกษาเพื่อ
เป็ นตัวอย่างใน รายวิชา 117694
31/05/55
นิสิต ป.โท นาเสนอความก้าวหน้า
11
่ เติมตามอัตลักษณ์ (9.1.3)
ตัวบงชี
่ เ้ พิม
ของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม
้
“ผลิตบัณฑิต
นักวิบสนุ
จย
ั นวิ”ทยานิพนธ ์
คณะมีงบประมาณสนั
Researcher Personal Account: RPA ปริญญาโท
20,000 บาท และ ปริญญาเอก 50,000บาท รวมกั
บ
่
อ.ทีป
่ รึกษา
ต้องเชือ
่ สิ่ งทีเ่ ห็นได้ด้วยตนเอง
Retrieveก
on ขุ
June3 2012 from www.buddhadasa.com/
พระพุทธทาสภิ
31/05/55
12
การจัดประชุมทางวิชาการ 2 เรื่อง
การจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเป็ นเวทีนาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 คือ
1. สิง่ แวดล้อมนเรศวร ครัง้ ที่ 9 ซึ่งมี ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจติ ร เป็ นประธาน
2. ภูมิสารสนเทศนเรศวร ครัง้ ที่ 3 ซึ่งมี ร.อ.ดร.อนุ ชิต วงศาโรจน์ เป็ นประธาน
มีการตีพมิ พ์ผลงานใน Proceeding สิง่ แวดล้อมนเรศวร ครัง้ ที่ 9 และ วารสารสารสนเทศ
ภู31/05/55
มิศาสตร์นเรศวร
13
การนาเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ภาคโปสเตอร์ สิง่ แวดล้อมนเรศวรครัง้ ที่ 8
1. การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จ.กาแพงเพชร ของวีรศักดิ์ ทิชยั , รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิ ทธิ์
2. การใช้ประโยชน์ทางตรงพฤกษศาสตร์พ้นื บ้านชาวมูเซอดา กรณี ศึกษา
บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ.ตาก ของผกากาญจน์ ถาหมี, รศ.พัฒนา ราชวงศ์
3. ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิต่อการจัดการขยะของนักเรี ยน กรณี ศึกษา :
โรงเรี ยนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ของศราวุฒิ นาคทัง่ , ดร.จรู ญ สาริ นทร์
4. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่
ลุ่มน้ าย่อยบึงเสนาท จ.นครสวรรค์ พัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล, ดร.จรู ญ สาริ นทร์
31/05/55
14
31/05/55
15
31/05/55
16
การประชุมวิชาการ “ภูมิสารสนเทศนเรศวร ครั้งที่ 3”
ซึ่งมี ร.อ.ดร.อนุชิต วงศาโรจน์ เป็ นประธาน
31/05/55
17
การนาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์
การประชุ มวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ผลของอุณหภูมิเพิ่มสู งขึน้ ระหว่ างระยะการเจริ ญเติบโตต่ างๆ
กันที่มีต่อถัว่ เหลืองพันธุ์เชี ยงใหม่ 60
นายนเรศ ขาเจริ ญ
อ.ที่ปรึ กษา
ผศ.ดร.โอรส รักชาติ
ผศ.ดร.กณิ ตา ธนเจริ ญชณภาส
31/05/55
18
การตีพมิ พ์ผลงานวิทยานิ พนธ์
วารสารการวิจัยเพือ่ พัฒนาชุ มชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal of Scientific Research Vol 4 No. 2 July-Dec 2011
การศึกษาการใช้ แบคทีเรียทีส่ ร้ างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและ
เอนไซม์ ไลเปสในการย่ อยสลายไขมันและนา้ มัน
นายอลงกฏ แซมสี ม่วง
อ.ที่ปรึ กษา
ผศ.ดร.สิ ริพรรณ สาริ นทร์
ดร.จรู ญ สาริ นทร์
31/05/55
19
การตีพมิ พ์ผลงานวิทยานิ พนธ์
ในวารสารระดับนานาชาติ
European Journal of Scientific Research Vol 53 Issue 2.
Study on Environmental Status of Dairy Farms and Waste
Management with Integrated Recycling Model for Small
Holder Farms in the Lower North Region of Thailand
น.ส.ณัฐภร แก้วประทุม อ.ที่ปรึ กษา ดร.จรู ญ สาริ นทร์
31/05/55
20
การนาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ระดับ ป.โท
11th International Conference on Development of Drylands
March 18-21, 2013 Beijing, China
Enhanced Tropospheric Ozone under Global Climate Change
situation and Its Effects on Yield and Some Fatty Acids in
Northern Thailand
น.ส.นริ นทร์ทิพย์ ฟองมูล
อ.ที่ปรึ กษา ผศ.ดร.กณิ ตา ธนเจริ ญชนภาส
31/05/55
21
5. ถาม-ตอบ ความคิดเห็ นเพิม
่ เติม
31/05/55
22

similar documents