แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-2561

Report
ร่าง
ประสิ ทธิผล
แบบจัดทาแผน
แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-หมายเลข
1 (บผ.1)
ปัญญาเพื่อความเข้2561
มแข็งของชุมชน
UP Model
(Comprehensive University, Community Engagement, International Publication, Partially World
Class, AEC)
พันธกิ จหลัก (คณะ/
วิ ทยาลัย)
กลุ่มเอกลักษณ์
กลุ่มอัตลักษณ์ บณ
ั ฑิ ต
ทยาลั
ย
1. จานวนมหาวิ
Success
Model
1. นิสิตอยูอย
ความสุข
่ างมี
่
สนับสนุนพันธกิ จหลัก
(มหาวิ ทยาลัย)
กลุ่มการบริ หาร
1. การบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล
2. การสร้างอาคารสถานทีแ
่ ละปรับปรุงภูม ิ
ทั
ศ
น
./.ปลู
ก
ต
นไม
้
้
์
3. ศูนยการแพทย
์
์
2. จานวนผลงานวิจย
ั ที่
ตีพม
ิ พ./.IP
์
3. จานวนผลงานวิจย
ั ทีน
่ าไปใช้
ประโยชน์
4. จานวน Spin-off Entrepreneur
5. ความพึงพอใจผูใช
้ ้
บัณฑิต
6. การพัฒนาอาจารย ์
5. จานวน Product
6. การจัดการน้า/น้าเสี ย
6. จานวนภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ ที่
ไดรั
บ
การสื
บ
สาน
้
7. จานวนเงินสนับสนุ นการวิจย
ั
7. การจัดการพลังงาน
8. จานวนนักวิจย
ั
9. ศูนยเรี
จพอเพียง
้
์ ยนรูเศรษฐกิ
9. จานวนผูบริ
ั
้ หารงานวิจย
10. การสนับสนุ นการผลิตข้าว
10. ฐานขอมู
้ ลการจัดการ
งานวิจย
ั
11. ศูนยความเป็
นเลิศธาลัสซีเมีย
์
ประสิ ทธิภาพ
(Main KPIs)
2. นิสิตเรียนอยางมี
่
ความสุข
3. การเสริมสรางอั
ตลักษณ ์
้
บัณฑิต
4. การมีงานทาของบัณฑิต
คุณภาพ
(IQA&EQAKPIs)
7. การเปิ ดสอนในระดับ
บัณฑิตศึ กษา
8. ความพรอมในการเข
า้
้
รวม
AEC
่
5. อาศรมศิ ลปิ นนานาชาติ
8. การจัดการขยะ
12. หน่วยเทคโนโลยีชว
ี ภาพ
การเรียนการ
การบริการ
การพัฒนา
การทานุ
การ
สอน
วิชาการ
นิสิต
บารุงฯ
วิจย
ั
การบูรณาการพัฒนานิสิต
การเรียนการสอน
วิจย
ั
บริการ
วิชาการ
ทานุ บารุงศิ ลปวัฒนธรรม
แผนพัฒนากลุมอั
่ ตลักษณบั
์ ณฑิต
(ยุทธศาสตรที
่
1)
์
แผนพัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาองคกร
(QA&KM
์
Tools)
5. โรงเรียนสาธิต
แผนพัฒนากลุมการบริ
หาร (ยุทธศาสตรที
่
์ ่ 5, 6,
7)
กลุ่มที่ 1 (ยุทธศาสตรที์ ่
แผนพัฒนาบัณฑิตศึ กษา
แผนงานดานบุ
้ 5A)คคล
แผนพัฒนานิสิตและศิ ษยเก
์ า่
แผนงานดานการเงิ
น
้
แผนพัฒนาศูนยบรรณสาร
์
แผนงานดานเทคโนโลยี
้
สารสนเทศ
แผนงานดานธุ
รการและ
้
ประชาสั มพันธ ์
แผนงานดานการบริ
หาร
้
ความเสี่ ยง
แผนงานดานประกั
นคุณภาพ
้
การศึ กษา
แผนงานดานการจั
ดการ
้
ความรู้
แผนงานดานกายภาพ
้
แผนงานเตรียมความพร้อม AEC
แผนพัฒนากลุมเอกลั
กษณมหาวิ
ทยาลัย (ยุทธศาสตรที
่
์
์ ่
2, 3, 4)
แผนพัฒนาศูนยวิ์ จย
ั เชิง
แผนงานวิจย
ั
พืน
้ ทีฯ่ (ABC)
แผนพัฒนาอุทยาน
แผนงานบริการวิชาการ
วิทยาศาสตร ์
แผนพัฒนาศูนยบ
แผนงานทานุ บารุง
่
์ มเพาะ
วิ
ส
าหกิ
จ
ศิ ลปวัฒนธรรม
แผนพัฒนาวารสาร
แผนพัฒนาศูนย ์
มหาวิทยาลัย
เครือ
่ งมือกลาง
แผนพัฒนาฐานข้อมูลการ
แผนพัฒนาศูนยวิ์ จย
ั
จัดการงานวิจย
ั
สั ตวทดลอง
์ ฒนาคลินิก
แผนพั
แผนพัฒนาจริยธรรมการ
วิจย
ั ในมนุ ษย
แผนพัฒนาจริ์ ยธรรมการ
วิจย
ั ในสั ตว ์
แผนพัฒนาโครงการ
เทคโนโลยี
แผนพัฒนาดานทรั
พยสิ์ น
้
ทางปัญญา
แผนพัฒนากองทุนตัง้ ตัว
การ
บริหาร
แผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มที่ 2 (ยุทธศาสตรที์ ่
แผนการจัด6)
การน้า/น้า
เสี ย
แผนการจัด
การพลังงาน
แผนการจัดการขยะ
กลุ่มที่ 3 (ยุทธศาสตรที์ ่
แผนงานดานศู
้ 7) นยความ
์
เป็ นเลิศ
ธาลัสซีเมีย
แผนการจัดตัง้ ศูนย ์
การแพทย ์
กลุ่มที่ 1 (ยุทธศาสตรที์ ่
แผนงานดานโรงเรี
้ 5B) ยนสาธิต
แผนการจัดการอาศรม
ศิ ลปิ นนานาชาติ
แผนการจัดการศูนยเรี
์ ยนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนการสนับสนุ นการผลิต
ขาว
้
แผนการจั
ดตัง้ หน่วย
เทคโนโลยีชว
ี ภาพ
ฉบับวันที่ 12

similar documents