คุณไพรัช ศรีอรุณ

Report
ตลาดแรงงานในสถานประกอบการ
กรณี บริษัท ชัยพัฒนาขนส่ งเชียงใหม่
19 ก.ค.55 เวลา 10:30 – 11:00 น.
คุณไพรัช ศรีอรุณ
ปั จจัยหลักและผลกระทบต่อการจ้างงานในปี 2556 - 2558
นโยบายค่าแรง 300 บาท
•
•
•
•
การย้ายฐานการผลิต ย้ายการลงทุน
การลดจานวนพนักงาน
การเพิ่มทักษะการทางานที่หลากหลาย (Multi Skills)
การ Outsource ในส่ วนของงานในตาแหน่ง รปภ แม่บา้ น นักการ หรื อ
แรงงานไม่มีฝีมือ
• การจ้างพนักงานมีฝีมือในอัตราค่าแรงขั้นต่า
ปั จจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานในปี 2556 - 2558
นโยบายปริ ญญาตรี 15,000 บาท
• การจ้างงานพนักงานในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง แทน ระดับปริ ญญาตรี
โดยตรง
• การจ่ายน้อยกว่า 15,000 บาท ในองค์กรเอกชน
• การจ้างงานระดับปริ ญญาตรี แต่ลดระดับวุฒิการศึกษาจากปริ ญญาตรี เป็ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• เลือกพนักงานที่เป็ นสายต่อเนื่องจาก ปวส มากขึ้น
• ระดับปริ ญญาตรี พยายามสอบแข่งขันเข้าองค์กรภาครัฐ
ปั จจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานในปี 2556 - 2558
การเตรี ยมพร้อมและก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
• บริ ษทั จากสิ งคโปร์ มาเลเซี ย เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
• แรงงานไทยไหลออกไปทางานต่างประเทศมากขึ้น
• แรงงานมีฝีมือจากต่างชาติเข้ามาแย่งตาแหน่งงานของคนไทยมาก
ขึ้น
• ความต้องการแรงงานที่สามารถพูดได้หลายภาษาในอาเซี ยน รวมถึง
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ตาแหน่งงานที่ระบุการรับสมัครเป็ นระดับ ปวส
- ช่างเทคนิค (ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างแอร์
ช่างสี ช่างตัวถัง)
- พนักงานธุรการสานักงาน , ธุรการจัดซื้อ , ธุรการค่าจ้าง
- พนักงานบัญชี
ตาแหน่งงานที่ไม่ได้ระบุระดับแต่สามารถสมัครได้
- พนักงานขาย พนักงานบริ การสถานี ลูกค้าสัมพันธ์
- พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร นายตรวจ จเร และพนักงาน
ขับรถโดยสาร
- Call Center
ระดับ ปวส ที่เปิ ดฝึ กงานภายในบริ ษทั
- งานการตลาด
- งานบัญชี
- ช่างเทคนิค
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- พนักงานขาย
- พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
คุณสมบัติของแรงงานระดับ ปวส ที่ตอ้ งการ
Multi Skill (ทางานได้หลายทักษะ) เช่น ทาได้ท้ งั งานไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องปรับอากาศ
สามารถทางานได้ใกล้เคียง หรื อเทียบเคียงปริ ญญาตรี
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถเรี ยนรู ้งานได้เร็ ว (คิดเป็ น ประยุกต์เป็ น)
เคยฝึ กงาน (3 – 6 เดือน) กับบริ ษทั และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
หรื อ มีประสบการณ์ทางานตรง หรื อใกล้เคียงกับตาแหน่งที่เปิ ดรับ
มีความมัน่ ใจในตัวเอง บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สมรรถนะ (Competency) ที่ตอ้ งการ
การทางานเป็ นทีม
ความเป็ นผูน้ า
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความรู ้ในงาน
การสื่ อสารและมนุษสัมพันธ์
การนาเสนอผลงาน

similar documents