ประชาคมอาเซียน

Report
ออก
กฎบัตรอาเซียน
กาเนิดอาเซียน
ธงชาติของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เอกสารอ้ างอิง
ผู้จดั ทา
เมนูหลัก
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 13 เมื่อปี 2550 ที่ประเทศ
สิงค์โปร์ ผู้นาอาเซียนได้ ลงนามในกฎบัตร อาเซียนซึง่ เปรี ยบเสมือน
ธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้ างองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียน ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็ น
ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ตามที่ผ้ นู า
อาเซียนได้ ตกลงกันไว้ โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ทาให้
อาเซียนเป็ นองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และ
เคารพกฎกติกาในการทางานมากขึ ้น)
เมนูหลัก
อาเซียน หรื อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East AsianNations หรื อ
ASEAN) ก่อตังขึ
้ ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok
Declaration) ซึง่ ได้ มีการลงนามที่วงั สราญรมย์ เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
สมาชิกก่อตัง้ 5 ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ และไทย ซึง่ ผู้แทนทัง้ 5 ประเทศ ประกอบด้ วยนายอาดัม มา
ลิก (รัฐมนตรี ตา่ งประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กลาโหมและรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรี ตา่ งประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรี ตา่ งประเทศสิงค์โปร์ ) และ
พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรี ตา่ งประเทศไทย)
เมนูหลัก
กัมพูชา
สิงคาโปร์
บรูไน
เวียดนาม
ฟิ ลิปปิ นส์
พม่า
อินโดนีเชีย
ลาว
มาเลเซีย
ไทย
เมนูหลัก
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ประชาคมอาเซียนประกอบด้ วยความร่ วมมือ 3 เสาหลัก คือ
- ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political
and Security Community–APSC)
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community–AEC)
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural
Community–ASCC)
เมนูหลัก
• เนการาบรูไนดารุ สซาลาม :
Negara Brunei Darussalam
• ราชอาณาจักรกัมพูชา
• สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• มาเลเซีย
• สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
• สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
• สาธารณรัฐสิงคโปร์
• ราชอาณาจักรไทย
• สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมนู
• หลัก
ที่มาของเอกสาร
•
• http://203.172.142.8/en/index.php?option=com_content&view
=article&id=4&Itemid=21
• http://asean.jsforeign.com/begin
• http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B3%
E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B
8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
&hl=th&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
&ei=RBLhT7ezMYjMrQfl2cnNDg&ved=0CGEQsAQ&biw=1366
&bih=622
• http://www.ceted.org/tutorceted/index.html
• http://blpd.dss.go.th/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=149:asean-&catid=40:blpd-newsletterfeb2012&Itemid=529
• http://www.facebook.com/note.php?note_id=11243736881499
4
เมนูหลัก
จัดทำโดย
•
•
•
•
•
ด.ช.ผไทวุฒิ ภักดีสมัย
ป.6/10
เลขที่ 1
ครูประจาชัน้ คุณครู สุภาพร จีกลาง
ครูประจาวิชา ครูทิพย์กมล สนสมบัติ

similar documents