Longman Preparation Series For the TOEIC

Report
การนาเสนอหนังสือเชิงวิชาการที่น่าอ่าน
โดย
นายภาณุ วฒั น์ พันธโคตร์
อาจารย์ประจา สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
10 พ.ค. 2556
1
รายละเอียดของหนังสือ
 ชื่อ Longman Preparation
Series For the TOEIC
 Introductory Course
 5th Edition
 แต่งโดย Lin Lougheed
 สำนักพิมพ์ PEARSON
10 พ.ค. 2556
2
เหตุผลในการเลือกนาเสนอหนังสือประเภทนี้
กำรสอบวัดระดับ
ภำษำอังกฤษเพือ่
ส่งเสริมกำรทำงำน
ทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ
ควำมตื่นตัว
ทำงกำรเรียน
ภำษำอังกฤษ
AEC
Preparing
for
English
Proficiency
Test
10 พ.ค. 2556
3
เหตุผลในการเลือกนาเสนอ Longman Preparation
Series For the TOEIC
• เตรียมควำมพร้อมของผูเ้ รียนในกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ
จุดประสงค์ของหนังสือ
• Introductory Course
ระดับของภำษำ
• มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนข้อสอบวัดระดับภำษำอังกฤษอย่ำงแท้จริง
ผูแ้ ต่ง
10 พ.ค. 2556
4
เหตุผลในการเลือกนาเสนอ Longman Preparation
Series For the TOEIC (ต่อ)
• มีกำรจัดวำงส่วนต่ำงๆของเนื้อหำเพือ่ ง่ำยต่อกำรเรียนด้วยตนเอง
Layout
Supplementary
Materials
• มี CD พร้อมทัง้ Audio Script ประกอบกำรฝึ กฝน
• รวบรวมเอำกลยุทธ์ต่ำงๆในกำรทำข้อสอบ
Test Strategies
10 พ.ค. 2556
5
ทาไมหนังสือเล่มนี้ จงึ ถูกเลือกเพือ่ นาเสนอในวันนี้
Longman Preparation Series For the
TOEIC เป็ นหนังสือทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดเมือ่ เปรียบเทียบกับหนังสือเตรียม
ควำมพร้อมทำงกำรสอบ TOEIC เล่มอืน่ ๆ ทีค่ ณะฯ ได้เคยใช้มำ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดโครงกำร ติวเข้ม TOEIC for
ASEAN Preparation ให้กบั นักศึกษำ บุคลำกรภำยใน และ
บุคคลภำยนอก
นอกจำกนัน้ ผูน้ ำเสนอ ยังได้มโี อกำสใช้หนังสือเล่มนี้ในกำรบรรยำยพิเศษ
หัวข้อเกี่ยวข้องกับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรสอบ TOEIC ณ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี สุรนำรี นำโดย ท่ำนรองคณบดีคณะศิลปศำสตร์
ผศ.ดร. ศิรลิ กั ษณ์ อุสำหะ และ หัวหน้ำสำขำวิชำภำษำอังกฤษสื่อสำรธุรกิจ
อ.มนตรี พลเยีย่ ม อีกด้วย
10 พ.ค. 2556
6
ความเชี่ยวชาญพีเ่ ศษของผูแ้ ต่งหนังสือ
Dr. Lin Lougheed started his EFL career in 1968 as a
Peace Corps volunteer in Turkey. He earned his doctorate
at Teachers College, Columbia University and has
received two Fulbright awards: a scholar grant in Sri
Lanka and a professor grant in Tunisia. In 1983, he
founded Instructional Design International, Inc. to develop
English teaching materials in all media. Lin is a past
member of the TESOL Executive Board and has served as
the chair of two special interest groups: Teaching English
Internationally and Materials Writers. He has written over
40 English-as-a-foreign-language texts and has a daily
radio show in China on business English.
10 พ.ค. 2556
7
หนังสืออีน่ ๆที่แต่งโดย Dr. Lin Lougheed
 Barron's TOEIC Practice Exams with 4 Audio
CDs
 Barron's TOEIC with 4 Audio CDs
 Barron's IELTS with Audio CDs: International
English Language Testing System
 Barron's TOEFL iBT Audio Compact Disc
Package
10 พ.ค. 2556
8
องค์ประกอบของหนังสือ
 Introduction
 หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอส่วนแนะนำไว้อย่ำงน่ำสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียน และ
ผูส้ อน กล่ำวคือ มีกำรแนะนำหนังสือจำแนกตำมข้อมูลทีม่ คี วำมจำเป็ นต่อผูใ้ ช้หนังสือไม่
ว่ำจะเป็ น นักเรียน หรือ ครูผูส้ อน
10 พ.ค. 2556
9
10 พ.ค. 2556
10
10 พ.ค. 2556
11
หนังสืออธิบายเทคนิ คสาหรับผูส้ อนในการจัดการเรียนการสอนใน
ส่วนต่างๆของหนังสือเล่มนี้
10 พ.ค. 2556
12
เนื้ อหาของหนังสือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของ
ผูเ้ รียนก่อนการทาข้อสอบ
 Listening Comprehension
 Photos
 Question – Response
 Conversation
 Talks
 Reading
 Incomplete sentences
 Text completion
 Reading comprehension
10 พ.ค. 2556
13
จานวนข้อและเวลาในการสอบในแต่ละส่วน
10 พ.ค. 2556
14
เนื้ อหาของหนังสือแต่ละส่วนแบ่งตามประเภทของข้อสอบ
10 พ.ค. 2556
15
10 พ.ค. 2556
16
10 พ.ค. 2556
17
10 พ.ค. 2556
18
10 พ.ค. 2556
19
10 พ.ค. 2556
20
10 พ.ค. 2556
21
10 พ.ค. 2556
22
10 พ.ค. 2556
23
10 พ.ค. 2556
24
10 พ.ค. 2556
25
นอกจากการสร้างความคุน้ เคยกับข้อสอบแล้ว หนังสือเล่มนี้ ยงั มี
Tips ในการทาข้อสอบอีกด้วย
10 พ.ค. 2556
26
ในทุกๆ Part ของหนังสือจะมีกลยุทธ์ในการทาข้อสอบ
10 พ.ค. 2556
27
มีขอ้ สอบที่มีลกั ษณะคล้ายข้อสอบจริงให้ฝึกฝนท้ายเล่ม
10 พ.ค. 2556
28
10 พ.ค. 2556
29
พร้อมกับ Answer Sheet ที่คล้ายกับของจริง
10 พ.ค. 2556
30
เฉลยพร้อมคาอธิบาย
10 พ.ค. 2556
31
Page 105
10 พ.ค. 2556
32
10 พ.ค. 2556
33
10 พ.ค. 2556
34
END OF THE PRESENTATION
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
ขอบคุณครับ
10 พ.ค. 2556
35

similar documents