Siam tulip on A Road to AEC

Report
15 มิ.ย. 57
การตั้งด่ านตรวจ/จุดสกัด
บ.กุดม่ วง ต.ตะเคียน อ.ด่ านขุนทด จว.น.ม.
ตรวจความเรียบร้ อยของกาลังพลตาม จุด รปภ.
จุดตรวจ ร่ วม พตท. ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และการ รปภ. สถานที่สาคัญ
พิธีเปิ ดงานเทศกาลท่ องเทีย่ วดอกกระเจียวเริงร่ าสู่ อาเซียน
“Siam tulip on A Road to AEC”
พิธีเปิ ดงานเทศกาลท่ องเทีย่ วดอกกระเจียวเริงร่ าสู่ อาเซียน
“Siam tulip on A Road to AEC”
ชป.มวลชน อ.เนินสง่ า ประชุมเสวนากับผู้นาหมู่บ้าน
ชป.มวลชน อ.บ้ านแท่ น ประชุมเสวนากับชาวบ้ าน
ชป.มวลชน อ.บ้ านเขว้ า ร่ วมเวทีเสวนา
“สร้ างความสุ ขอย่ างยัง่ ยืน”
ชป.มวลชน อ.เกษตรสมบูรณ์ ร่ วมการฝึ กและอบรมให้ กบั จนท.อพป.
ชป.มวลชน อ.เกษตรสมบูรณ์ ร่ วมการฝึ กและอบรมให้ กบั จนท.อพป.
ชป.มวลชน อ.แก้ งคร้ อ ตรวจสารเสพติดและอาวุธ
ภาพยนตร์ ตานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันนี้เวลา ๑๑๐๐ จะมีการเปิ ดให้ชมภาพยนตร์
ตานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศึกยุทธหัตถี
จานวน ๑๕๐ ที่นงั่ โดยแบ่งเป็ น ทหาร ๓๖ นาย
ที่เหลือเป็ นส่ วนราชการและประชาชนทัว่ ไป
ณ โรงภาพยนตร์เบลซีเนม่า อ.เมือง จว.ช.ย.
15 มิ.ย. 57

similar documents