นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข

Report
นโยบายการบริหารงาน
กระทรวงสาธารณสุข
โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.
ประดิษฐ สินธวณรงค์)
27 ธันวาคม 2555 พร้อมเสียงบรรยาย (mp3)
วิสยั ทัศน์
ภายในทศวรรษตอไป
คนไทย
่
ทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง
เพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ สรางความ
้
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศทัง้ ทางตรงและทางออม
้
อยางยั
ง่ ยืน
่
พันธกิจของการทางาน
พัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ ทัง้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน
และรักษาโรค รวมทัง้ ฟื้ นฟูสภาพ เป็ นระบบที่
มีความมันคงสามารถสร้
่
างรายได้ให้กบั
ประเทศ
มีการทางานประสานกันแบบบูรณาการทัง้
ภายในหน่ วยงานและระหว่างหน่ วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์
เป้ าและเป้ าหมาย
กลุมเป
ั การวัดผลและกรอบ
่ ้ าหมาย ตัวชีว้ ด
ระยะเวลาในทุกงานเพือ
่ สนองตอวิ
นธ
่ สัยทัศนและพั
์
กิจ (Indicators and Measurements)
องคกรหรื
อหน่วยงานดานก
าหนดกฏเกณฑการ
์
้
์
บริหารทางดานสุ
ขภาพระดับชาติ (National
้
Health Authority)
องคกรหรื
อหน่วยงานดานบริ
การดานการแพทย
์
้
้
์
และสาธารณสุข (Health Service Provider)
องคกรหรื
อหน่วยงานทีด
่ แ
ู ลดานการซื
อ
้ บริการทาง
์
้
การแพทยและสาธารณสุ
ข (Healthcare
์
Purchaser)
เป้ าและเป้ าหมาย
องคกรหรื
อหน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบดานข
อมู
์
้
้ ล
ทางดานสุ
ขภาพของประเทศ (National Health
้
Information)
หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบและดาเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุขในดานนโยบายต
างประเทศโดยตรง
้
่
(Health Foreign Policy Office)
ระบบฐานขอมู
ขภาพในทุก
้ ลและระบบสื่ อสารดานสุ
้
ระดับทีเ่ ชือ
่ มโยงติดตอกั
่ ามารถเพิม
่
่ นทีส
ประสิ ทธิภาพ คุณภาพในการทางานหรือการ
ให้บริการตอประชาชน
(Health Information
่
System and Network)
เป้ าและเป้ าหมาย
มาตรการดานก
าลังคนแสดงถึงการทางานอยางมี
้
่
ประสิ ทธิภาพ ใช้กาลังคนอยางเหมาะสมและ
่
ถูกตองและแสดงถึ
งความรับผิดชอบของหน่วยงาน
้
รูปแบบของสภาพการจ้างงานทีน
่ อกเหนือจาก
รูปแบบขาราชการ
เช่น การเป็ นพนักงาน
้
กระทรวงสาธารณสุข
ทีส
่ อดคลองต
อภาระงาน
้
่
โดยเป็ นรูปแบบทีส
่ ามารถจูงใจ และสรางความ
้
มัน
่ ใจให้ผูท
้ างานตลอดจนเกิดแรงจูงใจในการ
ทางาน
ระบบการทางานและติดตอสื
่ ่ อสารระหวาง
่
ประชาชนในทุกส่วนทีส
่ ามารถอานวยประโยชนให
์ ้
กลยุทธ์ในการทางาน
ใช้ตัวชีว้ ด
ั เป็ นเป้าหมายในการทางานรวมกั
นของทุกภาคส่วน
่
โดยกาหนดตัวชีว้ ด
ั วิธวี ด
ั ผลและกลุมเป
่ ด
ั เจนทัง้
่ ้ าหมายทีช
ตัวชีว้ ด
ั ทัว่ ไปและตัวชีว้ ด
ั เฉพาะเรือ
่ ง มีรป
ู แบบการประเมินที่
เป็ นรูปธรรมมีขอมู
่ อมรับรวมกั
น
้ ลสนับสนุ นชัดเจนและเป็ นทีย
่
การพัฒนาและผนวกระบบขอมู
านของสุ
ขภาพของ
้ ลขาวสารด
่
้
ระบบการดูแลดานสุ
ขภาพของประเทศให้เป็ นระบบเดียวกัน
้
และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ
่ เพิม
่ ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลและคุณภาพของงานและเพือ
่ ใช้เป็ นฐานขอมู
้ ลใน
การทางานพัฒนาระบบขอมู
้ ลสุขภาพระดับชาติ (National
Health Information)
การปรับโครงสรางของหน
้
่ วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุขในเรือ
่ งระบบและวิธก
ี ารตลอดจนกลยุทธการ
์
ทางาน มีการกาหนดรูปแบบทีช
่ ด
ั เจน
โดยมีองคกรการ
์
กลยุทธ์ในการทางาน
การปรับโครงสรางทางด
านการเงิ
นการคลังเพือ
่ สรางดุ
ล
้
้
้
ภาพของรายไดและรายจ
ายของการเงิ
นการคลังระยะ
้
่
ยาว ทัง้ ระดับมหภาค ภูมภ
ิ าค และระดับหน่วย
บริการทีเ่ หมาะสมกับหน่วยบริการแตละแห
ง่ รวมทัง้
่
สามารถสทอนให
้
้เห็ นถึงความสามารถและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานทีช
่ ด
ั เจน
พัฒนากาลังคนภาครัฐดานสาธารณสุ
ขให้มีสภาพงาน
้
การจ้างงานทีด
่ ข
ี น
ึ้ ความรับผิดชอบในงานทีช
่ ด
ั เจน
ไดรั
จนทาให้สามารถ
้ บความดูแลจากผู้บังคับบัญชา
จูงใจให้เกิดการทางานทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ คุณภาพและ
ประสิ ทธิผล เพือ
่ สรางความมั
น
่ คง และขวัญกาลังใจมี
้
ความสุขในการทางานอีกทัง้ ให้เกิดความรู้
ความสามารถในการทางานเพิม
่ ขึน
้ โดยใช้นวัตกรรม
กลยุทธ์ ในการทางาน
ทุกหน่วยงานตองเน
่ นับสนุ นการมี
้
้ นการทางานทีส
ส่วนรวมของภาคเอกชน
และ ประชาชน
่
นอกจากนี้การทางานในระหวางภาครั
ฐดวยกั
นใน
่
้
ทุกระดับหรือหน่วยงานจะตองมี
รป
ู แบบการทางานที่
้
สอดคลอง
ส่งเสริมซึง่ กันและกันและบูรณาการ
้
เสริมสรางธรรมาภิ
บาลรวมทัง้ ความโปรงใสใน
้
่
ระบบงานโดยการจัดให้มีระบบขอมู
่ เผยแพร่
้ ลเพือ
แกประชาชนและทุ
กฝ่ายทีเ่ กีย
่ วของ
ให้ไดรั
่
้
้ บรู้
อยางกว
างขวางและต
อเนื
ิ สานึกในการ
่
้
่ ่องและมีจต
ยึดถือการบริการประชาชนเป็ นเป้าหมาย
สนับสนุ นนโยบายการเสริมสรางรายได
สุ
้
้ ขภาพของ
กลยุทธ์ในการทางาน
เพิม
่ ประสิ ทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค
่ งึ ไดรั
รวมถึงการบูรณาการสิ ทธิของผูป
้ ่ วยทีพ
้ บ
จากระบบประกันสุขภาพตางๆ
ให้มีคุณภาพ
่
เพิม
่ ขึน
้ ทัดเทียมกัน
ปรับปรุงขบวนการทางานตางๆ
(Reprocess)
่
ของทุกหน่วยงาน ให้ไวตอการตอบสนองความ
่
ตองการของประชาชน
้
บระบบสุขภาพทัง้
ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย
่ วของกั
้
ระบบ ให้สอดคลองกั
บทิศทางการปฏิรป
ู และ
้
รองรับบริบทของสั งคมไทยประชาคมอาเซียน
ภารกิจงานเร่งด่วน
พัฒนาระบบฉุ กเฉินเพือ
่ รองรับอุบต
ั เิ หตุโดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลทีก
่ าลังจะเขามาถึ
ง
้
การดูแลกลุมต
ไดแก
่ างๆ
่
้ ่ เด็ก สตรี ผูสู
้ งอายุ
และผูด
ผานศู
นยเด็
้ อยโอกาส
้
่
์ กเล็ก ศูนยพึ
์ ง่ ได้
และโครงการ EWEC
การแกปั
้ ญหาผูติ
้ ดยาเสพติดทัง้ ในดานการป
้
้ องกัน
และการบาบัดรักษา ให้เกิดการคัดกรองแบงกลุ
ม
่
่
รูปแบบการรักษา ตลอดจนการติดตามแบบใหม่
การปรับปรุงคุณภาพดานการบริ
การประชาชน
้
เช่น การลดคิวและระยะเวลารอคอยการรับบริการ
ของผูป
้ ่ วย
ภารกิจงานเร่งด่วน
การดูแลสุขภาพตามกลุมวั
่ ย เช่น เด็ก สตรี
ผูสู
้ งอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุมโรคเช
่
่น
โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงทีม
่ ภ
ี าระโรค
แทรกซ้อนสูง
การขยายการบูรณาการการจัดบริการผูป
้ ่ วยทีเ่ ป็ น
ปัญหาสาคัญของประเทศของสามกองทุน เช่น
ผูป
้ ่ วยมะเร็ง
โครงการในพระราชดาริทก
ุ โครงการ
การทบทวนงบลงทุน DPL ให้มีประสิ ทธิภาพ
คุมค
องการ
และการจัดเตรียม
้ า่ ตรงตอความต
่
้
งบประมาณปี 2557 ให้แลวเสร็
จภายในเดือน
้

similar documents