Pentru mapa de examene.30012013

Report
MINISTERUL EDUCAŢIEI
AGENŢIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII
Administrarea bazei de date, sesiunea
de examene 2014
Lilia Ivanov, AAC
Documente normative
• Ordinul nr. 1038 din 01.11.2013, cu ref. la examenele de
absolvire, anul școlar 2013-2014 (orarul desfăşurării
examenelor de absolvire: gimnaziu, liceu).
• Ordinul nr.1143 din 06.12.2013, cu ref. la aprobarea
Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a
examenelor de absolvire în învăţămîntul preuniversitar,
sesiunea 2014.
• Ordinul nr.1144 din 06.12.2013, cu ref. la aprobarea
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului
de bacalaureat, anul şcolar 2013-2014.
• Ordinul nr.1065 din 11.11.2013 cu referire la aprobarea
desfăşurătorului sesiunii de examene 2014.
• Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi
liceal, anul de studii 2013-2014 (validat prin Ordinul nr.
679 din 04.07.2013).
• Scrisoarea nr. A-11/641 din 18.11.2013, cu ref. la
reactualizarea nomenclatorului instituţiilor de
învăţămînt.
• Scrisoarea nr. A-11/670 din 30.12.2013, cu ref. la
desemnarea persoanelor responsabile de
administrarea bazei de date a candidaţilor în sesiunea
de examene 2014.
Discipline de examene,
bacalaureat
•
•
•
•
Examen 1: Limba şi literatura română, alolingvi, 03.06
Examen 2: Limba de instruire,
06.06
Examen 3: Limba străină,
10.06
Examen 4: Disciplina de profil:
13.06
Real – Matematica
Umanistic – Istoria românilor şi universală
Arte – Specialitatea
Sport - Pregătirea sportivă
Tehnologic – Specialitatea
• Examen 5: Disciplina la solicitare,
• Examen 6: Limba maternă,
17.06
20.06
Discipline de examene,
gimnaziu
• Examen 1: Limba şi literatura română, alolingvi, 02.06
• Examen 2: Matematica,
05.06
• Examen 3: Limba de instruire,
09.06
• Examen 4: limba străină,
12.06
Pentru candidaţii restanţieri - examenul 4: Istoria
românilor şi universală.
Metodologia de organizare şi desfăşurare
a examenului de bacalaureat,
anul şcolar 2013-2014
• Art.5 – Disciplinele de examen la solicitare vor fi selectate, de către
candidat, în corespundere cu domeniile pentru care va opta acesta la
concursul de admitere în învăţămîntul superior.
• Art.10 – De la o anumită disciplină de examen sunt eliberaţi … şi elevii,
care în una din clasele X-XII au obţinut, la disciplinele de examen,
medalii individuale la olimpiadele internaţionale, recunoscute de
minister.
• Art.13 – În caz de nepromovare, examenul de bacalaureat poate fi
susţinut de cel mult două ori în decursul următorii trei ani.
• Art.15 – Candidaţii care au luat note insuficiente în sesiunea de bază
au dreptul să susţină, repetat, probele de examen respective în
sesiunea suplimentară. Aceşti candidaţi nu au dreptul să conteste
rezultatele din sesiunea suplimentară.
• Art.25 lit.g) – CR/ME asigură generalizarea şi furnizarea datelor
despre candidaţii la bacalaureat, în conformitate cu prevederile
SAPD către AAC.
• Art.25 lit.h) – CR/ME poartă responsabilitate pentru
corectitudinea informaţiei privind situaţia şcolară a candidaţilor la
Diploma de bacalaureat pentru anii de liceu.
• Art.27 lit.b) - asigură înscrierea candidaţilor la susţinerea
examenului de bacalaureat în conformitate cu prevederile SAPD.
• Art.27 lit.e) - Administraţia instituţiei de învăţămînt transmite datele
privind situaţia şcolară încheiată pentru clasa a X-XII-a a
candidaţilor la bacalaureat, în varianta imprimată, documentată cu
ştampila instituţiei de învăţămînt, către DG şi către AAC (în cazul
colegiilor, universităţilor), fiind direct responsabilă de
corectitudinea lor … conform SAPD, pe care le confirmă prin
semnătură şi prin aplicarea ştampilei instituţiei.
Înscrierea candidaţilor
la bacalaureat
• Art.42 – Înscrierea candidaţilor la examenul de bacalaureat se
face la secretarul instituţiei în care îşi face studiile candidatul, în
conformitate cu prevederile SAPD (anexa 9), în termenele
prevăzute de AAC.
• Art.43 – la înscriere, candidatul confirmă că este posesor al
actului de identitate (buletin de identitate, permis de şedere
pentru cetăţenii străini sau forma F9 pentru reprezentanţii
confesiunilor religioase).
• Art.44 – Candidaţii confirmă în scris, limba de instruire, limba
străină şi opţiunea pentru proba de examen la solicitare,
conform profilului.
• Art.46 – DG prezintă AAC, în variantă imprimată, documentată
cu ştampilă, date despre candidaţii la bacalaureat (conform
anexei 1) în termenele prevăzute de AAC.
Sistemul Automatizat
de Prelucrare a Datelor
• Conturile de tip raion, conturile de tip instituţie de
învăţămînt (la moment: utilizator=parolă).
• Pagina AAC: aee.edu.md. În compartimentul SAPD
sunt plasate manualele pentru operatorii de tip raion,
instituţie, etc.
• În cadrul raionului/municipiului se vor organiza
seminare cu responsabilii din cadrul instituţiilor de
învăţămînt.
• Accesul la SAPD şi termenele de introducere a datelor
se vor realiza în baza dispoziţiei ME.
Sistemul Automatizat
de Prelucrare a Datelor
• Etapa I, februarie-martie: se vor introduce datele
personale ale candidatului, situaţia şcolară pentru clasa a
X, XI-a.
• Datele personale ale candidatului (SAPD - Candidaţi
bacalaureat) se introduc conform actului de identitate,
datelor din cererea scrisă de acesta şi situaţia şcolară din
catalogul şcolar.
IMPORTANT – selectarea corectă a profilului: Real,
Umanistic, Arte, Sport, Tehnologic.
Limba de instruire: română, rusă, engleza, ucraineană,
bulgară, găgăuză.
Limba maternă: ucraineană, bulgară, găgăuză (SAPD –
asociere opţiuni).
Sistemul Automatizat
de Prelucrare a Datelor
• Tipul candidatului:
 A – absolvent treapta liceală, provenit din liceu teoretic, liceu
republican;
 AEXT – absolvent treapta liceală externat (pentru elevii care au
susţinut şcoala medie de cultură generală in regim extern);
 APROF – absolvent treapta liceală, provenit din liceu profesional;
 ASER – absolvent treapta liceală, provenit din liceu seral.
• Instituţiile de învăţămînt cu clase bilingve (studierea disciplinelor:
matematica, biologia, chimia, fizica în limba franceză):
 Cahul, Liceul Teoretic”Ioan Vodă”
 Hînceşti, Liceul Teoretic”M.Sadoveanu”
 Ungheni, Liceul Teoretic”V.Alecsandri”
 Bălţi, Liceul Teoretic”M.Eminescu”
 Soroca, Liceul Teoretic”C.Stere”
 Orhei, Liceul Teoretic”I.L.Caragiale”
 Chişinău, Liceul Teoretic”M.Eminescu”
 Chişinău, Liceul Teoretic”Gh.Asachi”
Sistemul Automatizat
de Prelucrare a Datelor
• Instituţiile de învăţămînt cu limba de instruire engleză:
studierea disciplinelor - matematica, fizica, chimia,
biologia, informatica în limba engleză.
 Chişinău, Liceul Teoretic”Orizont”
 Chişinău, Durleşti, Liceul Teoretic”Orizont”
 Ceadîr-Lunga, Liceul Teoretic”Orizont”
 Congaz, Liceul moldo-turc”S.Demirel”
• Atenţie la utilizarea calificativului „NU S-A STUDIAT”.
Există raportul la nivel de raion: Candidaţi cu un calificativ
„nu s-a studiat” în planul-cadru.
Sistemul Automatizat
de Prelucrare a Datelor
• Candidaţi înscrişi bacalaureat: pentru fiecare candidat se
va adăuga (obligatoriu) disciplina la solicitare. Există raportul
la nivel de raion pentru verificarea opţiunilor complete pentru
fiecare candidat (Candidaţi cu opţiuni incomplete).
• Pentru candidaţii restanţieri din sesiunile anterioare se vor
introduce notele recunoscute conform documentelor
justificative: borderouri de notare, extrasul din procesulverbal ce reflectă rezultatele sesiunii de bacalaureat.
• Candidaţii restanţieri de la profilul Umanistic (la moment) vor
fi înscrişi numai în Candidaţi bacalaureat. Comunicaţi AAC
print-un mesaj, cu datele necesare, pentru a trece candidatul
în Candidaţi înscrişi corect, adică cu disciplina de profil
Geografia (U).
Sistemul Automatizat
de Prelucrare a Datelor
• Anexa 1 prezentată de către instituţiile de învăţămînt se
verifică şi se păstrează la DG.
• Etapa 2, mai: se va introduce situaţia şcolară pentru clasa
a XII. Datele pentru clasa a X, XI vor fi „îngheţate”.
• IMPORTANT – nu se vor trece candidaţii în „Candidaţi
înscrişi bacalaureat”!!!
• Anexa 1, documentată cu ştampila instituţiei, a DG,
semnăturile comisiei de verificare a instituţiei, directorului
instituţiei, comisiei de verificare a DG, semnătura şefului
DG, se va prezenta către AAC în termenele stabilite.
Sistemul Automatizat
de Prelucrare a Datelor.
Gimnaziu
• art.21 lit.h) – CRE asigură constituirea bazei de date statistice
cu referire la candidaţii la examenele de absolvire a
gimnaziului şi expedierea acestor date, în termenele stabilite,
către AEE (raportul „Candidaţi înscrişi”).
• Art.21 lit.i) - acumulează, sistematizează şi transmite scorurile
cumulative (numărul de elevi cu acelaşi număr de puncte)
AAC.
• Examenul 2 – Matematica, Matematica (clase francofone: vor
susţine disciplina dată în limba franceză), Matematica (în
limba engleză).
• Examenul 4 – Limba străină.
• Examenul 4 – pentru candidaţii restanţieri: Istoria românilor şi
universală.
Informare
• Date statistice pentru evaluarea finală (clasa a IV) se
vor introduce în baza formularului digital plasat pe pagina
AAC.
• Cursurile de formare pentru persoanele responsabile de
administrarea bazei de date a candidaţilor la
bacalaureat, sesiunea 2014, se vor organiza în luna
februarie (Dispoziţia ME).
• Candidaţii care solicită susţinerea examenului de
bacalaureat în regim extern, vor depune dosarul pînă
la 15 februarie 2014, la AAC (nota informativă,
metodologia, mostra de cerere sînt pe pagina AAC).
Vă mulţumesc pentru atenţie
Ne dorim o sesiune corectă şi liniştită

similar documents