(๑) เพิ่มประสิทธิภาพทางทหาร ให้สอดคล้องสถานการณ์/พื้นที่

Report
สำนักงำนสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ ๑๐ ก.ค. ๕๗
สำนักงำนสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ ๑๐ ก.ค. ๕๗
๑. งานรักษาความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ น
๕ เป้าหมาย
ดาเนินงาน
๑. พืน
้ ทีเ่ มือง
เศรษฐกิจ
ไมมี
่ เหตุรุนแรง
๒. หมูบ
มชน/
่ าน/ชุ
้
เขตอิทธิพลลด
จานวนลง หรือ
ไมขยายพื
น
้ ทีเ่ พิม
่
่
๓. ศาสนสถาน/
บุคคล
ไดรั
้ บการคุ้มครอง
๔. สมาชิก ผกร.
และ
แนวรวมในพื
น
้ ทีล
่ ด
่
จานวนลง
๕. ภัยแทรกซ้อนใน
พืน
้ ที่
ลดระดับลง
๑๑ กลยุทธ/แนวทางด
าเนินงาน
์
ตัวชีว้ ด
ั
(๑) เพิม
่
(๒) สร้างความ (๔) ให้
(๖) เพิม
่
ประสิ ทธิภาพทาง เข้าใจใน
ความสาคัญกับ ประสิ ทธิภาพดาน
้
ทหาร ให้
ปฏิบต
ั ก
ิ ารทาง
การควบคุม/
การขาวทั
ง้ ระบบ
่
สอดคลอง
ทหารให
ตอต
้ บใช
้ทุกทธิภาพกอง
่ าน
้ (๑๐) พัฒนาขีด
(๘)
เพิม
่ ประสิ
(๗) บังคั
้
สถานการณ/์
ฝ
ายที
เ
่
กี
ย
่
วข
อง
การก
อเหตุ
ดวย
่ ความสามารถป
้
กาลั่ งประจาถิน
่ ้ และจัด
กฎหมายโดย
้ องกัน/
พืน
้ ที่
ระเบิ
ด
ระเบียบหมูบ
บรรเทาสาธารณภัย ภาค
เทาเที
่ าน
้
่ ยม
(๑) เพิม
่ ประสิ ทธิภาพ (๖) เพิม
่ ประสิ ทธิปชช./ภาครั
ภาพ (๗)
ฐ บังคับใช้
กระทร
วง
กลาโ
หม
(สตช./
มท./
ทก.)
ทางทหาร ให้
ดานการข
าวทั
ง้ ระบบ กฎหมาย
้
่
ม
สอดคล
่ ทธิภยาพ
้บสนุ นให้
(๘) เพิโดยเท
ม
่ ประสิาเที
(๑๑) IO และ
(๙) สนัอง
สถานการณ
/พื
้ ที่
กองกาลังประจาถิน
่ และ
์ งน
ปชส. สนับสนุ น
ปชช. เฝ้าระวั
จัดระเบียบหมูบ
่ าน
้
งานความมัน
่ คง
หมูบ
มชน
่ าน/ชุ
้
(๔)
ให้
(๖) เพิม
่
(๘) เพิม
่
(๑๐) พัฒนาขีด
ตนเอง
ความสาคัญกับ
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิภาพ ความสามารถ
การควบคุม/
ดานการข
าว
กองกาลัง
ป้องกัน/บรรเทาสา
้
่
ตอต
ทัง้ ระบบ
ประจาถิน
่ และ ธารณภัย ภาค
่ าน
้
การกสลายโครงสร
อเหตุ
ดวย
(๖) เพิม
่ จัดระเบียบ (๙)ปชช./ภาครั
สนับสนุ นฐให้
(๓)
าง
่
้
้
ระเบิด
บ
ประสิ ทธิภหมู
าพด
ปชช. เฝ้าระวัง
่ าน
้ าน
ผกร./หยุ
ดยัง้ แนว
้
รวม
่
(๕) เรง่
ป้องกันและ
แกไขปั
ญหา
้
ภัยแทรก
การขาวทั
ง้ ระบบ
หมูบ
าน/ชุมชนตนเอง
่ และประชาสั
(๑๑) IO
มพั่ น้ ธสนั
์ บสนุ นงาน
ความมัน
่ คง
(๖) เพิม
่
ประสิ ทธิภาพ
ดานการข
าว
้
่
ทัง้ ระบบ
(๗) บังคับใช้
กฎหมายโดย
เทาเที
่ ยม
(๙) สนับสนุ น
ให้ ปชช. เฝ้า
ระวังหมูบ
่ าน/
้
ชุมชนตนเอง
โดย สานักงาน
สภาความมัน
่
แหงชาติ
่
๑๐ ก.ค. ๕๗
๒. งานอานวยความยุตธิ รรม และเยียวยาผู้ไดรั
้ บผลกระทบ
๖ เป้าหมาย
ดาเนินงาน
๑. จนท.รัฐ
ปฏิบต
ั งิ านอยาง
่
มีประสิ ทธิภาพ/เป็ น
ธรรม
๒. คดี/เหตุการณที
์ ่
ปชช./ตปท.สงสั ย
ไดรั
้ บการเรงรั
่ ด
ตรวจสอบ
๓. การด
าเนินคดี
ความมัน
่ คง
มี
ประสิ ทธิภาพ
๔. กระบวนการ
ยุตธ
ิ รรมทางเลือก
ไดรั
บการสนับสนุ น
๕. ้ ปชช.ไดรั
้ บการ
แกไขปั
ญหา/มีทศ
ั นะ
้
คติทด
ี่ /ี รวมมื
อกับ
่
รัฐ
๖. ผูได
้ รั
้ บผลกระทบ
ฯ
ไดรั
้ บ
การเยียวยา/
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
๘ กลยุทธ/แนวทางด
าเนินงาน
์
(๑) เพิม
่ ประสิ ทธิภาพ
กระบวนการยุตธ
ิ รรม
ทัง้
ระบบ/นาเทคโนโลยีมา
สนับสนุ น
(๒) ดาเนินมาตรการเพือ
่ เรงรั
่ ดค้นหา
ความจริงในคดี/เหตุการณที
์ เ่ ป็ นขอ
้
สงสั
ยของ
ปชช./ตปท.
(๖) พั
ฒนา/ประยุ
กต ์ องคความรู
เพื
่
์
้ อ
เพิม
่ ประสิ ทธิภาพและสรางความ
้
เชื่อมัน
่ ให้กับ ปชช.
(๑) เพิม
่ ประสิ ทธิภาพ
(๒) ดาเนินมาตรการเพือ
่ เรงรั
่ ด
กระบวนการยุตธ
ิ รรม
ทัง้
ค้นหาความจริงในคดี/เหตุการณ ์
ระบบ/นาเทคโนโลยีมา
ทีเ่ ป็ นขอสงสั
ยของ ปชช./ตปท.
้
สนั
สนุม
(๕) ช่วยเหลือ ปชช. ทีไ่ มได
(๑)บเพิ
่ น
ประสิ ทธิภาพ
่ รั
้ บ
ความเป็ นธรรมและถูกดาเนินคดี
กระบวนการยุตธ
ิ รรม ทัง้
(๖) พัฒนา/ประยุกต ์ องคความรู
เพื
่
์
้ อ
ระบบ/นาเทคโนโลยีมา
เพิม
่ ประสิ ทธิภาพและสรางความ
้
สนับสนุ น
เชื่อมัน
่ ให้กับ ปชช.
(๓) สนับสนุ นการนาหลักศาสนา/หลักยุตธ
ิ รรมสมานฉันท/การมี
์
ส่วนรวมของชุ
มชน
มาใช้ในการ
่
แกปั
้ ญหาความขัดแยง้
(๕) ช่วยเหลือ ปชช. ทีไ่ มได
(๔) ส่งเสริมมาตรการเพือ
่
่ รั
้ บ
ความเป็ นธรรมและถูกดาเนินคดี
คุ้มครองความปลอดภัยให้กับ
ผู้เสี ยหาย/พยาน/ผู้ตองหา/จ
าเลย (๖) พัฒนา/ประยุกต ์ องคความรู
้
์
้
(๔) ส่งเสริมมาตรการเพือ
่ คุมครอง
้
ความปลอดภัยให้กับผูเสี
ย
หาย/พยาน/
้
ผู้ต้องหา/จาเลย
(๖) ช่วยเหลือ/เยียวยา ผู้ไดรั
้ บ
ผลกระทบทัง้ ทางทรัพยสิ์ น/จิตใจ/จิต
ตัวชีว้ ด
ั
กระทร
วง
ยุตธ
ิ รร
ม
(สตช./
อส./
พม.)
เพือ
่ เพิม
่ ประสิ ทธิภาพและสราง
้
ความเชือ
่ มัน
่ ให้กับ ปชช.
(๗) ให้ความช่วยเหลือดาน
้
มนุ ษยธรรมแก่
ผู้ไดรั
้ บ
ผลกระทบ
โดย สานักงาน
สภาความมัน
่
แห่งชาติ
๓. งานสรางความเข
าใจทั
ง้ ในและตางประเทศ
และเรือ
่ งสิ ทธิมนุษยชน
้
้
่
๕ เป้าหมาย
ดาเนินงาน
๑. การดาเนินงาน
ภาครัฐเป็ นไปโดย
หลักสากล/
สิ ทธิมนุ ษยชน
๒. ปชช.ไดรั
้ บขอมู
้ ล
รอบดาน
เขาใจ
้
้
สถานการณและ
์
สนับสนุ นภาครัฐ
๓. การไดรั
้ บองค ์
ความรู้
การจัดการความ
ขัดแยง้
๔. ประเด็
โดยสั นติวจชต.
ธ
ิ ี
ไมถู
่ กหยิบยกเป็ น
วาระระหวางประเทศ
่
๕. ปชช. โลกมุสลิม/
ตปท. และองคกร
์
ระหวางประเทศ
่
เขาใจและสนั
บสนุ น
้
แนวทางของรัฐ
๗ กลยุทธ/แนวทางด
าเนินงาน
์
(๑) ดาเนินงานเชิงรุก
สร้างความเขาใจทั
ง้ ใน/
้
ตางประเทศ
เกีย
่ วกับ
่
สถานการณ/แนวทางของรั
ฐ
์
(๖) เสริมสรางความเข
าใจด
านสิ
ทธิ
้
้
้
มนุ ษยชนให้กับ จนท.รัฐ/ปชช. ใน
พืน
้ ทีพั่ ฒนา/ปรับปรุง การดาเนินงาน
(๗)
ของรัฐ โดยไมขั
่ ดกฎหมายสิ ทธิ
มนุ ษยชน
(๒) เปิ ดพืน
้ ทีใ่ ห้ภาคส่วนตางๆนอก
(๑) ดาเนินงานเชิงรุก
่
ภาครั
ฐ
ร
วมสร
าง
ความเข
าใจกั
บ
่
้
้
สร้างความเขาใจทั
ง้ ใน/
้
ทุกฝพั่ าย
(๓)
ฒนาเครือขายนอกภาครั
ฐ
ตางประเทศ
เกีย
่ วกับ
่
่
ความเขาใจ/
้
้
สถานการณ/แนวทางของรั
ฐ สนับสนุ นการสราง
์
ความรวมมื
อ
่
(๔) เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการสราง
(๒) เปิ ดพืน
้ ทีใ่ ห้ภาคส่วนตางๆนอก
้
่
ความเขาใจเพื
อ
่
มุ
งปรั
บ
เปลี
ย
่
น
้
่
ภาครัฐ
รวมสร
าง
่
้
ทัศนะคติ/พฤติกรรม
ความเขาใจกั
บทุกฝ่าย
้
กลุมเป
ิ นวคิดความ
่ ้ าหมายให้ยุตแ
รุนแรง
ตัวชีว้ ด
ั
กระทร
วงการ
ตาง
่
ประเท
ศ
(กปส.)
(๑) ดาเนินงานเชิงรุก
(๒) เปิ ดพืน
้ ทีใ่ ห้ภาคส่วนตางๆนอก
่
สร้างความเขาใจทั
ง้ ใน/
ภาครัฐ
รวมสร
าง
้
่
้
ตางประเทศ
เกีย
่ วกับ
ความเขาใจกั
บทุกฝ่าย
่
้
สถานการณ/แนวทางของรั
ฐ
์
(๑) ดาเนินงานเชิงรุก สร้าง
ความเขาใจทั
ง้ ใน/ตางประเทศ
้
่
เกีย
่ วกับสถานการณ/แนวทาง
์
ของรัฐ
(๓) พัฒนาเครือขายนอกภาครั
ฐ
่
สนับสนุ นการสรางความเข
าใจ/
้
้
ความรวมมือ
(๒) เปิ ดพืน
้ ทีใ่ ห้ภาคส่วนตางๆนอก
่
ภาครัฐ รวมสร
าง
ความเข
าใจกั
บ
่
้
้
ทุกฝ่าย
(๕) ขจัดเงือ
่ นไขตางๆ
ทีอ
่ งคการ
่
์
ระหวางประเทศ
และ
NGOs
ให้ความ
่
สนใจ
โดย สานักงาน
สภาความมัน
่
แหงชาติ
่
๑๐ ก.ค. ๕๗
๔. งานการศึ กษา ศาสนา และศิ ลปวัฒนธรรม
๗ เป้าหมาย
ดาเนินงาน
๑. สถาบันการศึ กษา
เป้าหมายไดรั
้ บการ
ยกระดับคุณภาพ
๒. บุคลาการ
การศึ กษาไดรั
้ บการ
พัฒนาให้มีมาตรฐาน
๓.
เยาวชนมี
โอกาส
วิชาชี
พ
ทางการศึ กษาใน/
นอกประเทศ
๔. ผูอยู
้ นอกระบบ
่
การศึ กษามีความรู้
และเพิม
่ ทักษะอาชีพ
๕. ประชาชนดาเนิน
ชีวต
ิ ตามประเพณีฯ
วัฒนธรรมทองถิ
น
่
้
๖. อัตลักษณทาง
์
ภาษา ศิ ลปะ
วัฒนธรรมไดรั
้ บการ
ส่งเสริม
๗. จัดการศึ กษาตาม
ความต้องการของ
ทองถิ
น
่
้
๑๕ กลยุทธ/แนวทางด
าเนินงาน
์
ตัวชีว้ ด
ั
(๑) สนับสนุ นการ (๓) เพิม
่
(๕) ระบบ
(๘) พัฒนา
จัดการศึ กษา/
ประสิ ทธิภาพ
ประเมินผล
ปอเนาะ
ตา
สถานศึ กษากลุม
การเรียนการ
เฝ้าระวัง
ดีกา ให้มี
่
เสี่ ยง
สอน จูงใจ
คุณภาพ
คุณภาพ ตาม
(๕) ระบบประเมินผล เฝ้า
(๗) พัฒนาคุณภาพครูและการจัด
ผู้ปกครอง
การศึ กษาทุก
หลักศาสนา
ระวังคุณภาพการศึ กษาทุ
ก
การศึ กษารัฐ/เอกชน ให้มีมาตราฐานเทา่
พืน
้ ที่
พืน
้ ที่
พืน
้ ทีอ
่ น
ื่
กระทรว
ง
ศึ กษาธิ
การ
(วธ./
พศ.)
(๒) สร้าง/ขยายโอกาสการศึ กษา
ให้เยาวชน
ทัง้ ใน/นอก
ระบบการศึ กษา
(๑๐) สนับสนุ นทุนการศึ กษา/สอน
เสริม ให้เยาวชน
กลุมเสี
่ ่ ยง
และเทียบโอน/รับรองวุฒ ิ ให้ผู้ทีจ
่ บ
จาก ตปท.
(๒) สร้าง/ขยาย
(๘) พัฒนาปอเนาะ
(๙) เพิม
่ ทักษะอาชีพควบคู่
โอกาสการศึ กษาให้
ตาดีกา ให้มี
การจัดการศึ กษาใน
เยาวชนทัง้ ใน/นอก
คุณภาพ ตาม
สถานศึ กษารัฐ/เอกชน
ระบบการศึ กษา
หลักศาสนา
(๑๑) ส่งเสริมทุก (๑๓) ส่งเสริมอัต
(๑๔) พัฒนา
(๑๕) ส่งเสริม
ศาสนาให้
ลักษณ ์
ภาษา
แหลงท
ย
่ ว สั งคมพหุ
่ องเที
่
เข้มแข็ง
ประเพณีทองถิ
น
่
ในพืน
้ ที่ /
วัฒนธรรมใน
้
พัฒนาจริยธรรม ดวยการมี
ส่วน
ปรับปรุงสนาม
จชต.
้
และฟื
้ นงเสริ
ฟู มทุก ร
วมของประชาชน
ฬาตามความ
่
(๑๑) ส
(๑๒)
(๑๓) สกี่ งเสริ
มอัต
(๑๕) ส่งเสริม
่
ศาสนา/
ในพื
น
้
ที
่
ต
องการของพื
น
้
ที
่
ศาสนาให้
สนับสนุ นการ
ลักษณ ์ ้ ภาษา
สั งคมพหุ
วั
ฒ
นธรรม
เข้มแข็ง
แสวงบุญตาม
ประเพณีทองถิ
น
่
วัฒนธรรมใน
้
พัฒนาจริยธรรม หลักศาสนา
ดวยการมี
จชต.
้
และฟื
้ นฟู
างๆ
ส่วนร
่ ้างความ (๗)
่ นา
(๕) ระบบ
(๖)ตสร
พัฒวมของ
(๑๐) สนับสนุ น
ศาสนา/
ประชาชนในพื
น
้
ประเมินผล
เข้มแข็ง/
คุณภาพครูและ ทุทีน่ การศึ กษา/สอน
วั
นธรรม
สำนักงำนสภำควำมมั
งชำติ ๑๐ดก.ค. ๕๗
เฝฒ
กระจายอ
านาจน่ คงแห่การจั
เสริม ให้เยาวชน
้ าระวัง
คุณภาพ
ให้ ร.ร. ของ การศึ กษารัฐ/
กลุมเสี
่ ่ ยง และเทียบ
โดย สานักงาน
สภาความมัน
่
แหงชาติ
่
๕. งานพัฒนาตามศักยภาพของพืน
้ ที่ และคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
๗ เป้าหมาย
ดาเนินงาน
๑. ครัวเรือนมีอาชีพ
มัน
่ คง
และมีรายไดเพิ
่ ขึน
้
้ ม
๒. การลงทุนในพืน
้ ที่
โดยรัฐ/เอกชน มี
ความตอเนื
่ ่อง
๓. พัฒนาโครงสราง
้
พืน
้ ฐาน สอดคลอง
้
วิถช
ี วี ต
ิ /ศักยภาพพืน
้ ที่
๔. ปชช. มี
หลักประกันการใช้
ประโยชน์
๕.
สิ่ งยากรธรรมชาติ
แวดลอมได
รั
้
้ บ
ทรัพ
การฟื้ นฟู/อนุ รก
ั ษ์
๖. ปชช. ไดรั
้ บ
บริการสาธารณสุข
อยางทั
ว่ ถึงเป็ นธรรม
่
๗. มาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐ
สามารถรองรับ
๑๕ กลยุทธ/แนวทางด
าเนินงาน
์
(๑) พัฒนาทักษะ (๒) สนับสนุ น
(๓) ส่งเสริมการ (๔) พัฒนา
(๕) พัฒนา
อาชีพ/ศักยภาพ การรวมกลุม
ลงทุนที่
โครงสราง
แหลงน
่
้
่ ้ า/
แรงงาน ให้
ปชช.ในการ
สอดคลองกั
บ
พื
น
้
ฐาน
ให
ชลประทาน/
้
้
สอดคลองกั
บ
พื
น
้
ที
่
ประกอบอาชี
พ
ความต
องการ
สอดคล
อง
ทีด
่ น
ิ
ให้
้
้
้
ของพื
น
้ ที่ ม
ศั กยภาพของ
เหมาะสม
(๖) ใช้
(๗) พัฒนา
(๘)ส
(๙)เพิ
ม
่
(๑๐)
่ งเสริ
พื
น
้
ที
่
เพี
ประโยชน์
เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑฮา
ประสิ ทธิภาพ
สนัยบงพอ
สนุน
์
ทีด
่ น
ิ รกราง/
สอดคล
อง
ลาล/สิ
น
ค
า
จั
ด
การ
โครงการราช
้
้
้
เพิม
่ มูลคา่
ศั กยภาพของ
ชุมชน/ ธุรกิจ
ทรัพยากร
ดาริ/เศรษฐกิจ
ผลิ
ฑ ์ มการลงทุ
พืน
้ ที่ นพร
สอดคล
พอเพียง จ
้ พัฒนาเศรษฐกิ
(๓)ตภั
สณ
ที่ ้อม(๔) พัSME
ฒนาโครงสราง
(๗)อง
่ งเสริ
้ ปชช./พื
การเกษตร
เข้า AEC
น
้ ที่
สอดคลองกับความ
พืน
้ ฐาน
ให
สอดคลองศั กยภาพของ
้
ต้องการของพืน
้ ที่
้
้
สอดคลองศั
ก
ยภาพ
พื
น
้
ที
่
พร
้
้อมเขา้ AEC
ของพืน
้ ที่
(๖) ใช้
(๙) เพิม
่
(๑๐) สนับสนุ น
ประโยชนที
่ น
ิ
ประสิ ทธิภาพ
โครงการ
์ ด
รกราง/เพิ
ม
่
จัดการ
พระราชดาริ/
้
มูลคา่
ทรัพยากร
เศรษฐกิจพอเพียง
(๖)
ใช
(๙)
เพิ
ม
่
(๑๐) สนับสนุ น
้ ฑ์
ผลิตภัณ
สอดคลอง
้
ประโยชน
ประสิ
ทน
ธิ
โครงการ
การเกษตร์
ปชช./พื
้ ภ
ทีาพ
่
(๕) พัฒนา
แหลงน
่ ้า/
ชลประทาน/
ทีด
่ น
ิ
(๕) พัฒนา
ให้เหมาะสม
แหลงน
่ ้า/
เพียงพอ
ชลประทาน/
ทีด
่ น
ิ รกราง/
จัดการ
พระราชดาริ/
้
ทีด
่ น
ิ
ให้
เพิม
่ มูลคา่
ทรัพยากร
เศรษฐกิจ
เหมาะสม
(๑๑) การจัดชุดผลิตภั(๑๒)
เพิ
ม
่
ขี
ด
(๑๕)
ส
่ งเสริยมง
ณฑ ์
สอดคลอง
พอเพี
้
เพียงพอ
แพทยเคลื
่ นที/่ การเกษตร
ความสามารถ
ิ
์ อ
ปชช./พืน
้ ที่ คุณภาพชีวต
บริการ ปชช.
การปฐมพยาบาล / ผู้ดอยโอกาส/
้
พืน
้ ทีห
่ ่างไกล
อสม.
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
สตรี
กาพร
(๑๓) เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการ
(๑๔) สนับสนุ
น/อุเด็ปกกรณ
้ ใช
้ ้
์ า/ผู
แรงงาน
บริการของ โรงพยาบาล/
การแพทย/สถานที
่
์
ศูนยส
ทีจ
่ าเป็ นตอการรองรั
บ
่
์ ่ งเสริมสุขภาพประจา
ตัวชีว้ ด
ั
กระทรว
ง
มหาดไ
ทย
(กษ./
คค./
ทส./
สธ.)
โดย สานักงาน
สภาความมัน
่
แหงชาติ
่
๖. งานเพิม
่ ประสิ ทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลือ
่ นนโยบายฯ
๔ เป้าหมาย
ดาเนินงาน
๑. จนท.รัฐ ไดรั
้ บ
การเตรียมพรอมด
าน
้
้
นโยบายฯ กฎหมาย
สภาพพืน
้ ที่ และ
สถานการณ ์ กอน
่
ปฏิวยงานรั
บต
ั งิ าน ฐที่
๒. หน
่
รับผิดชอบพืน
้ ที่ มี
เครือ
่ งมือ
ยานพาหนะ ที่
เพียงพอ และ
๓. จนท.รั
เหมาะสม
ฐ ใน
พืน
้ ที่ ไดรั
้ บการดูแล
สิ ทธิกาลังพล ขวัญ
กาลังใจ
๔. ทุกหน่วยงานมี
ระบบดาเนินการ
รวมกั
นอยางมี
่
่
เอกภาพ ภายใต้
การมีส่วนรวมของ
่
ประชาชน
๖ กลยุทธ/แนวทางด
าเนินงาน
์
(๑) พัฒนาประสิ ทธิภาพ
จนท.รัฐ โดยให้
ความสาคัญกับทัศนคติ/
จิตสานัก/ความเสี ยสละ
(๒) การฝึ กอบรมและ
ทักษะ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
ตอการปฏิ
บต
ั งิ าน จชต.
่
/สนับสนุ นทุนการศึ กษา
เพือ
่ เพิม
่ ศั กยภาพแก่
จนท.รัฐ ในพืน
้ ที่
(๓) จัดหา/ซ่อมบารุง เครือ
่ งมือ อุปกรณ ์ และ
ยานพาหนะให้เพียงพอ สามารถใช้ปฏิบต
ั งิ านได้
สอดคลองกั
บสถานการณและสภาพพื
น
้ ที่
้
์
ตัวชีว้ ด
ั
สมช.
(สงป./
สศช./สก
พร./
สกพ.)
(๔) ปรับปรุง/บริหารจัดการดานสิ
ทธิกาลังพลให้
้
เหมาะสมกับภาระหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบ โดยทัว่ ถึง เป็ น
ธรรม ทัง้ พลเรือน ทหาร ตารวจ
(๕) พัฒนากลไก
ดาเนินงาน ระบบ
บริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ สนับสนุ น
การดาเนินงานตาม
(๖) พัฒนาระบบติดตาม
ผลในระดับตางๆ
และ
่
การประเมินผลนโยบาย/
ยุทธศาสตร ์ โดยทุก
ภาคส่วนเขามามี
ส่วนรวม
้
่
เพือ
่ พัฒนานโยบาย
โดย สานักงาน
สภาความมัน
่
แหงชาติ
่
๑๐ ก.ค. ๕๗
๗. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสั
นติวธิ ี
้
๔ เป้าหมาย
ดาเนินงาน
๑. หน่วยงานรัฐ
พรอมอ
านวยความ
้
สะดวกการพูดคุยหา
ทางออกจากความ
ขัดแยงของ
ปชช.
้
บรัฐ
๒.ดวยกั
้ มีเวทีนข/กัองการ
พูดคุย และ
สนับสนุ นให้ทองถิ
น
่
้
มีบทบาท
๕ กลยุทธ/แนวทางด
าเนินงาน
์
(๑) สร้างความเขาใจ
้
เครือขาย
ปชช.
ในพืน
้ ที่ และ
่
ส่วนทีเ่ กีย
่ วข้อง ในเรือ
่ ง
กระจายอ
านาจฯ
(๓) พัฒนา/ตั
ง้ กลไก ระบบ
บริหารจัดการ สนับสนุ นการ
พูดคุยฯ
(๒) สนับสนุ นการเปิ ดพืน
้ ที่ เอือ
้ ตอการ
่
แสดงความคิดเห็นโดยสั นติวธิ ี
(๕) เตรียมความพรอมของสั
งคม เพือ
่
้
รองรับการพูดคุยฯ
(๑) สร้างความเขาใจ
(๒) สนับสนุ นการเปิ ดพืน
้ ที่ เอือ
้ ตอ
้
่
เครือขาย
ปชช.
ใน
การแสดง
ความคิ
ด
เห็
น
่
พืน
้ ที่ และส่วนทีเ่ กีย
่ วของ
โดยสั นติวธ
ิ ี
้
ในเรือ
่ ง
กระจายอานาจ
ฯ
๓. กระบวนการ
พูดคุยฯ
เป็ นไป
ตอเนื
่องมีเอกภาพ
่
(๒) สนับสนุ นการเปิ ดพืน
้ ที่
เอือ
้ ตอการแสดงความ
่
คิดเห็ นโดยสั นติวธิ ี
(๓) พัฒนา/ตัง้ กลไก ระบบบริหาร
จัดการ สนับสนุ นการพูดคุยฯ
๔. ผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วน
เสี ยเขามี
ส่วนรวม
้
่
ในกระบวนการ
พูดคุยฯ
(๒) สนับสนุ นการเปิ ดพืน
้ ที่
เอือ
้ ตอการแสดงความ
่
คิดเห็ นโดยสั นติวธิ ี
(๔) เปิ ดโอกาส/สรางหลั
กประกันความ
้
ปลอดภัย
ให้ผู้
เห็ นตางที
ต
่ องการยุ
ตค
ิ วามรุนแรง เข้า
่
้
รวมแก
ไขปั
ญหา จชต.โดยสั นติวธิ ี
่
้
ตัวชีว้ ด
ั
สมช.
(กอ.
รมน./
ศอ.บต.
)
โดย สานักงาน
สภาความมัน
่
แหงชาติ
่
๑๐ ก.ค. ๕๗
นโยบายของ ครม.
พล.อ.ประยุทธ ์ จันทรโอชา
์
แถลงเมือ
่ วันที่ 12 กันยายน 2557
• มาตรา 19 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั
กร
่
ไทย (ฉบับชัว
่ คราว) พ.ศ.2557 กาหนด
หน้าทีร่ ฐั บาลไว้ 3 ประการ
1. การบริหารราชการแผนดิ
่ น
2. การดาเนินการให้มีการปฏิรป
ู ดานต
าง
ๆ
้
่
3. การส่งเสริมความสามัคคี และความ
สมานฉันทของประชาชนในชาติ
์
สำนักงำนสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ ๑๐ ก.ค. ๕๗
ดานการบริ
หารราชการแผนดิ
้
่ น
นโยบาย 11 ดาน
้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
2. ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ก า ร
ตางประเทศ
่
3. การลดความเหลื่อ มล ้า ของสั งคม และการ
ส
ร้
า
ง
โ
อ
ก
า
ส
การเขาถึ
้ งบริการของรัฐ
4. การศึ กษาการเรีย นรู้ การทะนุ บ ารุ ง ศาสนา
ศิ ลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับ คุ ณ ภาพบริก ารด้านสาธารณสุ ข
และสุขภาพของประชาชน
สำนักงำนสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ ๑๐ ก.ค. ๕๗
ดานการบริ
หารราชการแผนดิ
้
่ น
นโยบาย 11 ดาน
(ตอ)
้
่
6. การเพิม
่ ศั กยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7 . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท แ ล ะ ก า ร ใ ช้ โ อ ก า ส ใ น
ประชาคมอาเซียน
8. การพัฒ นาและส่ งเสริม การใช้ ประโยชน์ จาก
วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี
การวิจย
ั และพัฒนา และนวัตกรรม
9.การรักษาความมัน
่ คงของฐานทรัพยากร และการ
ส
ร้
า
ง
ส
ม
ดุ
ล
ระหวางการอนุ
รก
ั ษกั
ง่ ยืน
่
่
์ บการใช้ประโยชนอย
์ างยั
10. การส่ งเสริม การบริห ารราชการแผ่นดิน ทีม
่ ีธ รร
มาภิบาล และการป้องกัน
สำนักงำนสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ ๑๐ ก.ค. ๕๗
นโยบายในการแกไขปั
ญหาความไม่
้
สงบ
ในพืน
้ ทีจ
่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
2. การรักษาความมัน
่ คงของรัฐและการตางประเทศ
่
2.2 เร่งแก้ไขปัญ หาการใช้ ความรุ นแรงในจัง หวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้
โดยนา ยุ ท ธศาสตร์ เข้ าใจ เข้ าถึง และพัฒ นา
มาใช้ ตาม แนวทางกั ล ยาณมิ ต รแบบสั นติ ว ิ ธี
ส่งเสริมการพูดคุยสั นติสุขกับผู้ทีม
่ ค
ี วามคิดเห็ นตาง
่
จากรัฐ บาล สร้ างความเชื่ อ มั่น ในกระบวนการ
ยุต ธ
ิ รรมตาม หลัก นิ ตธ
ิ รรมและหลัก สิ ทธิมนุ ษ ยชน
โดยไมเลื
ั ิ ควบคูกั
่ อกปฏิบต
่ บการพัฒนาเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนในพืน
้ ทีซ
่ ่ึงเป็ นพหุ สังคม ขจัดการฉวย
โอกาสกอความรุ
นแรงแทรกซ้อนเพือ
่ ซ้าเติมปัญหา
่
สำนักงำนสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ ๑๐ ก.ค. ๕๗

similar documents