vezbe 1 i 2 revizija

Report
UVOD U REVIZIJU
PROFESIONALNI STANDARDI
VEŽBE 1 i 2
UVOD U REVIZIJU
 Od kraja 2001. do kraja 2002. godine, računovodstvena profesija
bila je suočena s „krizom kredibiliteta“. Opišite događaje koji su
izazvali tu krizu.
 Definišite usluge uveravanja. Koje dve vrste postoje?
 Koja je najčešća usluga atestiranja? Šta u vezi s ovom vrstom
angažmana menadžment najčešće potvrđuje?
 Koja je glavna uloga i značaj revizorskog izveštaja za veliku
korporaciju čije se hartije od vrednosti nalaze na listingu berze, a
koja za malu porodičnu firmu?
 Objasnite sledeću izjavu: Jedan od doprinosa nezavisnog revizora
jeste davanje kredibiliteta finansijskim izveštajima.
 Koje dve vrste rizika prate investiranje u neku kompaniju? Na koji
od njih direktnije utiču revizori?
UVOD U REVIZIJU
 Uporedite ciljeve revizije na početku ovog veka s današnjim
ciljevima.
 Šta revizija poslovanja pokušava da utvrdi? Da li ona uključuje više ili
manje subjektivnih prosuđivanja od revizije usklađenosti ili revizije
finansijskih izveštaja? Objasnite svoj odgovor. Pošto se obavi revizija
poslovanja, kome se obično dostavlja izveštaj?
 Navedite razliku između revizije usklađenosti i revizije poslovanja.
 Da li je nezavisan status internih revizora poželjan i moguć ili
poželjan kao što je to slučaj kada su u pitanju revizorske firme?
 Koje profesionalne usluge osim revizije nude revizorske firme?
 U čemu se pregled finansijskih izveštaja razlikuje od revizije?
 Šta su prednosti organizovanja revizorske firme kao partnerstva, u
odnosu na revizora preduzetnika?
UVOD U REVIZIJU
 U čemu se korporacija profesionalnih računovođa razlikuje od
uobičajene korporacije?
 Lokalne vs. međunarodne revizorske firme.
 Opišite različite nivoe ili pozicije osoblja u velikoj revizorskoj
firmi.
 Navedite tri ili više važnih odgovornosti partnera u revizorskoj
firmi.
 Korporacija razmatra izdavanje neosiguranih obveznica
namenjenih grupi investitora.
 Objasniti kako ovu transakciju olakšavaju nezavisne revizije
finansijskih izveštaja korporacije.
 Objasniti kakvi bi bili efekti na transakciju ukoliko bi
korporacija odlučila da ne obezbedi nezavisne revizije svojih
finansijskih izveštaja.
PROFESIONALNI STANDARDI
 Definišite standarde revizije.
 Zašto je okvir za finansijsko izveštavanje važan u sprovođenju revizije
finansijskih izveštaja?
 U kontekstu revizije finansijskih izveštaja, objasnite šta se podrazumeva
pod profesionalnim skepticizmom?
 Objasnite ukratko odgovornost revizora za otkrivanje kršenja zakona od
strane njihovih klijenata.
 Ocenite sledeće tvrdnje: „Ako revizorska firma izvrši reviziju finansijskih
izveštaja kompanije „Adam“ u skladu s revizijskim standardima i ako je
zadovoljna rezultatima revizije, ona može izdati nemodifikovani
revizorski izveštaj. S druge strane, ako revizija finansijskih izveštaja za
tekuću godinu nije izvršena, ali je firma obavila zadovoljavajuće revizije
u prethodnim godinama i ima poverenje u menadžment kompanija, ona
može izdati kvalifikovano mišljenje ako obavi samo brz pregled
finansijskih izveštaja za ovu godinu.”
 Da li se s ovim slažete? Obrazložite svoj odgovor.
PROFESIONALNI STANDARDI
 Da li sprovođenje revizije oslobađa menadžment odgovornosti za
prezentovane finansijske izveštaje?
 Navedite glavne tvrdnje revizora koje se navode u pasusu u kojem
se daje mišljenje u nemodifikovanom izveštaju revizora.
 Da li izveštaj koji revizorska firma podnese posle obavljene revizije
uključuje mišljenje o: klijentovoj računovodstvenim evidencijama,
finansijskim izveštajima ili i jednom i drugom? Obrazložite svoj
odgovor.
 Revizorska firma ne garantuje klijentovu solventnost kada daje
mišljenje o finansijskim izveštajima, niti garantuje apsolutnu
tačnost izveštaja. Uprkos tome, njeno mišljenje se uvažava i
prihvata. Šta se od firme ovlašćenih javnih računovođa očekuje da
učini kako bi zaslužila ovakvo poverenje?
PROFESIONALNI STANDARDI
 Ako je firma ovlašćenih javnih računovođa obavila temeljnu
profesionalnu reviziju klijentovih finansijskih izveštaja, zašto nije u
mogućnosti da umesto davanja mišljenja o finansijskim izveštajima
garantuje njihovu istinitost i objektivnost? Objasnite svoj odgovor.
 Identifikujte osnovne delove nemodifikovanog standardnog
izveštaja revizora.
 Navedite dve situacije u kojima bi se tekst nemodifikovanog
izveštaja razlikovao od standardnog.
 Kompanija klijent promenila je računovodstvenu politiku obračuna
izlaza zaliha sa metode prosečne cene na FIFO metodu. Po vama je
ova promena odgovarajući korak. Da li bi i kakve efekte ova
situacija imala po vaš revizorski izveštaj, ako je promena
računovodstvene politike adekvatno obelodanjena?
PROFESIONALNI STANDARDI
 Revizorska firma „Davis & Co.“ po obavljenoj reviziji kompanije
„Samson“, došla je do zaključka da ne može da izda nemodifikovano
mišljenje. Kojim okolnostima bi se mogla objasniti ovakva odluku?
 Koji su kriterijumi ključni pri određivanju da li se neki pogrešni iskaz
može smatrati prožimajućim?
 Opiši na koji način će biti promenjena struktura nemodifikovanog
standardnog izveštaja, ako se javi ograničenje obima revizije i usled
toga revizor izda mišljenje s rezervom.
 Revizorima je poznato da u kompaniji klijentu računovodstveni
tretman odloženih poreza nije u skladu sa MRS 12, ali zbog značajnog
ograničenja delokruga revizije nisu u mogućnosti da odrede iznos
povezanih pogrešnih iskaza i nisu u mogućnosti da formiraju mišljenje
o finansijskim izveštajima u celini. Koji tip izveštaja će izdati?
PROFESIONALNI STANDARDI
 Zašto je retko negativno mišljenje revizora?
 Kakvo je značenje termina kontrola kvaliteta i pregleda od strane
pripadnika profesije kada su u pitanju revizorske firme? Da li je
pregled od strane pripadnika profesije obavezan? Objasnite svoj
odgovor.
 Objasnite osnovni cilj uspostavljanja postupaka kontrole kvaliteta u
navedenim oblastima:
 obavljanje angažmana,
 ljudski resursi,
 monitoring.

similar documents