WHILE for

Report
Uvod u programiranje
- matematika –
V predavanje
Vesna Veličković
[email protected]
Tok izvršenja programa
Upravljačke strukture
• Sekvenca
• Grananje
• Petlje
Moguće je proizvoljno kombinovanje.
Petlje
Naredbe u petlji se izvršavaju nula ili više puta.
U Pascal-u postoje tri naredbe koje realizuju
petlje (cikluse):
• For
• While
• Repeat
Izbor naredbe za petlju
• Ako znamo tačan broj prolazaka kroz petlju,
biramo FOR.
• Ako ne znamo tačan broj prolazaka kroz petlju,
pitamo se da li se kroz petlju mora proći bar
jedanput.
• Ako se kroz petlju mora proći bar jedanput,
biramo REPEAT.
• Ako se kroz petlju ne mora proći ni
jedanput, biramo WHILE.
WHILE petlja
while <uslov> do <naredba>
Uslov je logički izraz.
Primenjuje se kada ne znamo broj prolazaka kroz
petlju, čak i kada nismo sigurni da se kroz
petlju uopšte treba proći.
U tom slučaju izlazak iz petlje mora biti definisan
nekim uslovom.
Složena naredba u WHILE
• Ako je unutar while naredbe potrebno napisati
više od jedne naredbe, stavljamo ih u složenu
naredbu.
while <uslov> do
begin
<naredba1> ;
<naredba2> ;
...
<naredbaN>
end
Izvršenje WHILE naredbe
Naredba u petlji se izvršava sve dok je ispunjen
uslov.
• Prvo se izračuna vrednost uslova.
• Ako je ta vrednost TRUE, izvršava se naredba u
petlji.
Zatim se ponovo ispituje uslov.
• Ako je je ta vrednost FALSE, izlazi se iz petlje.
Napomena: Sa while naredbom možemo
napraviti beskonačnu petlju!
Beskonačna petlja
k := 1;
while k < 10 do
writeln (k);
Izvršenje: K se postavi na 1. Ispita se uslov k < 10.
Kako je k=1<10, uslov je zadovoljen i izvršava se
naredba u petlji (odštamta se k=1). Ponovo se
ispituje uslov. I dalje je k=1<10, pa se ponovo
štampa k=1. Ponovo se ispituje uslov...
Na ovaj način smo napravili beskonačnu petlju.
Ispravan primer
Naredba u petlji mora da menja uslov!
k := 1;
while k < 10 do
begin
writeln (k);
k := k+1;
end
Kada se ne ulazi u petlju
Uslov u while naredbi se ispituje pre nego što se
izvrši naredba u petlji.
Može se desiti da uslov odmah na početku bude
netačan, pa se onda u petlju uopšte ne ulazi.
k := 1;
while k < 0 do
begin
writeln (k);
k := k+1;
end
FOR i WHILE
for i:=1 to 10 do
writeln (i)
i := 1;
while i<=10 do
begin
writeln (i);
i := i + 1;
end
While je najopštija naredba petlje. Sve što se
može uraditi sa for, može se uraditi i sa while.
FOR i WHILE
Nekada je while zgodnija, čak i ako znamo tačan
broj prolazaka kroz petlju.
• Odštampati sve parne brojeve do n.
for i:=1 to n div 2 do
writeln (2*i)
i := 2;
while i<=n do
begin
writeln (i);
i := i + 2;
end
Akumuliranje grešaka
• Odštampati f(x) za x od m do n sa korakom 1/3
x := m;
while x <= n do
begin
f := <računaj f(x)>;
writeln (f);
x := x + 1/3
end
Iteracija
• Izračunati koren jednačine x – 10 * ln(x) = 0.
x0 biramo proizvoljno
x1 := 10 * ln(x0);
x2 := 10 * ln(x1);
...
Postupak prekidamo kada se dostigne tačnost eps,
odnosno kada bude |xn – xn-1| < eps.
Ako se postupak ne završi za k koraka,
pretpostavljamo da postupak divergira, pa ga
prekidamo.
read (x0);
x := 10 * ln(x0);
i := 1;
while (i <= k) and (abs(x-x0) >= eps) do
begin
x0 := x;
x := 10 * ln(x0);
i := i + 1
end
Iteracija
• Izračunati sin(x) sa zadatom tačnošću eps.
sin( x )  x 
x
3

3!
a n  (  1)
n
x
5

5!
x
2 n 1
( 2 n  1)!
x
7
7!
 ...
a n 1
an
(  1)
n 1
( 2 n  3 )!

(  1)
x
2n3
n
x
2 n 1
 
x
2
( 2 n  2 )  ( 2 n  3)
( 2 n  1)!
x  an
2
a n 1  
( 2 n  2 )  ( 2 n  3)
U ovom slučaju tačnost znači
| a n | eps
, n  0 ,1, 2 ,...
S := 0;
n := 0;
a := x;
while abs(a) >= eps do
begin
S := S + a;
a := - sqr(x)*a / ((2*n+3)*(2*n+2));
n := n+1
end
Domaći zadatak 8
• Izračunati cos(x) sa zadatom tačnošću eps.
cos( x )  1 
x
2
2!

x
4
4!

x
6
6!
 ...
Rad sa fajlovima
type
fajl = file of real;
var
n, i : integer;
broj : real;
f : fajl;
Čitanje brojeva iz fajla
assign (f, 'f.dat'); reset (f);
n := 0;
while not eof (f) do begin
n := n + 1;
read (f, broj);
{ radimo nešto sa brojem }
end;
close (f);
Upisivanje brojeva u fajl
assign (f, 'f.dat');
rewrite (f);
for i:=1 to n do
begin
{ izračunavanje broja }
write (f, broj);
end;
close (f);

similar documents