PBOL - prebierky - ForestersLearning.eu

Report
Prírode blízke postupy v štádiu výchovy žrďovín a tenkých kmeňovín
Východiskový
stav
–
porasty
rovnoveké,
jednovrstvové, často jednodrevinové, po slabších
.výchovných zásahoch v podúrovni často preštíhlené,
so zníženou porastovou stabilitou
...ako ďalej?
Zintenzívniť úrovňové zásahy - sú prostriedkom na
prinavrátenie skladby a štruktúry súčasného jednovrstvového
lesa k prírodnému, prirodzenému stavu.
Silnejšími zásahmi v úrovni dôjde postupne
k rozpájaniu korún, kvalitné cieľové jedince
dostanú priestor na prirastanie a fruktifikáciu,
nálety a nárasty zas svetlo pre rast a priestor
pre vytváranie viacetážovej štruktúry.
Kvalitný bukový porast po slabších
predchádzajúcich výchovách sa
vyvíja do preštíhlených jedincov.
Silný úrovňový zásah zabráni ďalšej
strate korunovosti a zhoršovaniu
štíhlostného koeficienta. Intenzita
zásahu na snímke dosahuje 20 až
25% zo zásoby. Ponechaná
podúroveň po splnení výchovnej
funkcie postupne odumiera
Intenzívne výchovné zásahy v
porastoch do 50 rokov sú spojené s
metódou nádejných alebo cieľových
stromov. Cieľové stromy sú
vyznačované v spone budúcich
rubne zrelých jedincov, pre
zintenzívnenie rastu sa im pomáha
silnejšími úrovňovými zásahmi. Pri
tomto spôsobe realizácie výchovnej
ťažby je možné zvýšiť objemovosť
cieľových stromov o 20% alebo až o
20 rokov skrátiť rubnú dobu v
porovnaní s klasickými spôsobmi
vykonávania prebierok.
Najväčšiu intenzitu ťažbového zásahu možno pri úrovňovej prebierke uplatniť v bukových
porastoch
V porastoch nad 50 rokov je možné
silnými
úrovňovými
zásahmi
zintenzívniť rast stromov
v
korunovom priestore a tým zvýšiť
ich prirastavosť. Pre zabezpečenie
stability porastu a optimalizáciu
hrúbkového prírastku na cieľových
stromoch je potrebné udržiavať
aktívnu zelenú časť koruny 35-40% z
výšky stromu. Ak v poraste chýba
podúroveň
(bola
odstránená
predchádzajúcimi
výchovnými
zásahmi) je potrebné zásah rozdeliť
na 2x, aby koruny postupne zaplnili
uvoľnený priestor a aby nedošlo k
ohrozeniu kvality kmeňa budúcich
cieľových stromov tvorbou vetví zo
spiacich púčikov (tzv. vlkov).
V zmiešaných porastoch pri prevahe ihličnatej zložky
je hlavným cieľom výchovy zabezpečiť porastovú
stabilitu, v listnatých porastoch ich kvalitu.
Vyznačenie výchovného zásahu v prospech cieľových jedincov duba pre vytvorenie dostatočne
veľkých, symetrických korún ako základného predpokladu na zvýšenú tvorbu kvalitatívneho prírastku
Kvalitný porast duba po podúrovňových zásahoch stratil strednú vrstvu potrebnú na výchovu
úrovňových kvalitných stromov a zároveň na krytie pôdy. Ďalšími úrovňovými zásahmi v
prospech cieľových stromov môže dôjsť k presvetleniu a tým zaburineniu (zatrávneniu)
porastu s možnými problémami v prirodzenom zmladzovaní pri obnove porastu
Od korunovosti jednotlivých stromov závisí ich prežívanie v poraste a získanie
úrovňového postavenia pre zintenzívnenie rastu. K tomu slúžia i úrovňové
prebierkové zásahy, ktoré priestor v korune postupne ďalej uvoľňujú
Výchova nemá zbaviť porast všetkých nepotrebných kmeňov, jej cieľom je zlepšiť
podmienky rastu pre cieľové stromy, ktoré budú tvoriť budúci rubný porast. Práve
túto úlohu prebierok si lesnícka prax často neuvedomuje a z prerubnej ťažby sa
stáva vyslovene výchova, teda odstraňovanie nekvalitných jedincov nehľadiac na to,
či vôbec ovplyvňujú cieľové stromy a tiež bez ohľadu na prínos takto ponímanej
výchovy na celkovú produkciu porastu.
Silu prebierok ovplyvňuje plán hospodárskych opatrení v Programe starostlivosti o
lesy, ktorý sa stanovuje induktívnym spôsobom, teda osobitne pre každý porast na
základe jeho stavu, doterajšieho a predpokladaného vývoja. Ako pomôcky sa pritom
používajú tabuľkové hodnoty decenálnych prebierkových percent, ktorých
porovnanie pre jednotlivé dreviny na kvalitnejších bonitách vo vybratom veku 35 a 55
rokov uvádza tabuľka.
zakm.
vek 35 rokov, bonity 26+
vek 55 rokov, bonity 26+
smrek
jedľa
buk
smrek
jedľa
buk
1
27
31
30
18
20
20
0,9
22
27
27
13
17
17
0,8
16
23
22
8
13
13
0,7
11
15
14
3
5
5
Decenálne prebierkové percentá (hrubiny b.k.) hlavného porastu (Lesoprojekt 1992)
Racionalizačná úrovňová
prebierka metódou
cieľových stromov
Pri racionalizačnej úrovňovej
prebierke sa zasahuje len v
prospech pomoci cieľových
stromov, pričom sa
odstraňuje 1 – 2 jedince,
ktoré im škodia v korunovom
priestore buď ako úrovňové
alebo vrastavé. Akokoľvek
nekvalitné stromy, ktoré sa
nachádzajú v priestore
mimo ovplyvňovania
cieľových stromov, zostávajú
nepovšimnuté. Časom, keď
sa korunové projekcie
cieľových stromov zväčšia,
bude posúdený aj účinok
týchto stromov a ich
vyťaženie bude závisieť od
miery negatívneho
ovplyvňovania cieľových
stromov
Tabuľka: Rozstupy a počty
cieľových stromov jednotlivých
drevín
rozstup (m)
počet (ks.ha-1)
smrek, jedľa,
borovica
5,0 – 6,0
250 – 350
smrekovec
6,0 – 7,0
200 – 300
buk, cenné listnáče
7,0 – 8,0
150 – 200
dub
8,0 – 9,0
120 – 150
drevina
Kvalitný jedinec označený ako cieľový
potrebuje pre optimálny vývoj koruny
a tým zintenzívnenie prírastku
priestor, ktorý sa vytvorí odstránením
susedného úrovňového jedinca.
Podúrovňové jedince zostávajú v
poraste bez povšimnutia, ťažba sa
skoncentruje do úrovne. Okrem
pozitívneho vplyvu na formovanie
budúcej kvality porastu je úrovňová
prebierka aj menej nákladná a
vymanipulované sortimenty lepšie
speňažiteľné.
60 ročný porast so zastúpením buk 70%, dub zimný 30% a zásobou 319 m3/ha. Pôvodný
prepis 28 m3/ha (9% intenzita) bol z pohľadu lesného hospodára nedostatočný, preto
požiadal o zmenu predpisu. Schválením žiadosti došlo k zvýšeniu výchovnej ťažby na 64
m3/ha, v skutočnosti sa vykonalo 72 m3/ha, čo bola až 23% intenzita zásahu. Výchovný zásah
bol orientovaný do úrovne s pozitívnym výberom na podporu najkvalitnejších jedincov buka
a duba, v podúrovni sa nezasahovalo.
40 ročný porast so zastúpením smrek 95%, buk 5%, a so zásobou 497 m3.ha-1. V predpise
plánovaná len 6% intenzita zásahu (30 m3.ha-1), ktorú lesný hospodár posúdil ako
nedostatočnú a v rámci úpravy plánu celkovo vyťažil 1018 m3 v úmyselnej a 150 m3
v náhodnej ťažbe, spolu 1168 m3. V priemere na celý porast je to 78 m3.ha-1, avšak na
plánovanej (a skutočne zasiahnutej) ploche prebierky 10 ha je to až 117 m3.ha-1, čo je 24%
intenzita. Zásah bol vykonaný harvesterom, s hustou sieťou približovacích liniek
a orientovaný na podporu úrovňovým kvalitným jedincom.
Vľavo porast pred zásahom, vpravo po zásahu
65 ročný porast zo zastúpením smrek 65%, jedľa 35%, buk+ a zásobou 498 m³/ha. Pôvodný
zámer intenzity výchovnej ťažby pri obnove Programu starostlivosti o lesy bol 12% (60
m3/ha), po intervencii lesného hospodára sa zvýšil na 20% (100 m3/ha) a v rovnakom
objeme sa i zrealizoval. Predpis umožnil vykonať silný zásah v úrovni s pozitívnym vplyvom
na tvorbu korún a prirastavosť cieľových stromov a zároveň na odrastanie rozvíjajúceho sa
prirodzeného zmladenia.
Uplatňovať uvoľňovacie prebierky
Realizujú sa ako posledný výchovný zásah pred
začiatkom obnovnej ťažby (vo veku 80-90 rokov).
V kvalitne vychovávaných porastoch sa uvoľňovacími
prebierkami sleduje maximálne naakumulovanie
objemového prírastku na najkvalitnejších jedincoch.
Zabezpečuje sa presvetľovaním v rastovom priestore
cieľových stromov pri odstraňovaní menej
hodnotných výplňových porastových zložiek. Cieľom
je zvýšiť hodnotový prírastok na cieľových stromoch
porastu i za cenu čiastočného zníženia celkovej
objemovej produkcie.

similar documents