bibija romski *enski centar

Report
bibija
romski ženski centar
beograd
+ 381 11 262 30 99
[email protected]
umesto statistike
ako si Romkinja u Srbiji
u proseku 48 godina
 od tebe će se očekivati da pomažeš
svima u porodici, da čuvaš mlađe i
starije od sebe
 od tebe će se očekivati da misliš na sve
– samo ne na sebe
 imaš duplo manje šanse da završiš školu
nego tvoje vršnjakinje
 živećeš
ako si Romkinja u
srbiji
21. vek – imaćeš 4 puta manje šanse da
koristiš kompjuter i internet
 a tvoja najčešća rečenica: „Tražim, ali za
mene nema posla“
20
sve šanse da do
te godine života
upoznaš sve vrste diskriminacije - od
nastavnika, medicinskih sestara, tetkica u
školi, nepozantih u autobusu
 imaš
ako si Romkinja u EU
 Strategija
Evropa 2020:
promovisanje integracije
 borba protiv diskriminacije,
 povećanje zapošljivosti osoba u
nepovoljnom položaju
 unapređenje socijalne pravde,
 smanjivanje ranog napuštanja
obrazovanja

višestruke dimenzije
isključenosti
sirom
aštvo
dugo
ročn
a
neza
posle
nost
diskri
mina
cija
nedo
voljn
o
obra
zova
nje
loši
stam
beni
uslov
i
ako si Romkinja u srbiji
 ako
imaš sreće – ti ćeš biti ta –
jedna u 10 – koja je zaposlena
 stopa
40,2%
 stopa
zaposlenosti većinskih žena:
zaposlenosti većinskih
muškaraca:54,3%
mere na tržištu rada:
efekti na Romkinje
uključenost
u programe:
oko 40%
korišćenje programa: 15%
učešće u javnim radovima:
15%
učšće u obukama za ATP:
60%
razlozi
 „nemam
kome da ostavim decu“
 „obuke su kasno uveče“
 „ako idem na obuku, ne mogu da
skupljam sekundarne sirovine“
 „obuke nisu blizu mog naselja“
 „nije sigurno da ću dobiti posao
posle obuke“
mere
pre 20 godina
unapređiva
nje veština
danas
unapređiva
nje ljudskog
kapitala
rezultati
pozitivni
 obrazovane
Romkinje
 mlada
generacija
 tehnološka
pismenost
negativni
 nezaposlene
 rade
na nisko
plaćenim
poslovima
 ne rade u svojoj
struci
obrazovanje
podrška
porodice
podrška
društva
tačka
ulaska
na tržište
rada
ako si Romkinja u srbiji
imaćeš
dva puta manje
poverenja u budućnost
tri puta manje ćeš verovati da ti
se život promenio u poslednjih
10 godina
četiri puta manje će ti pružati
šansu da pokažeš šta znaš
bibija
romski ženski centar
beograd
+ 381 11 262 30 99
[email protected]

similar documents