Bandlerová A. – Príklad úspešného projektu Erasmus

Report
International Master of Science
in Rural Development (IMRD)
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre
ČO?
PREČO?
AKO?
ČO je program IMRD?
• Spoločný medzinárodný inžiniersky študijný
program v oblasti „rozvoja vidieka“
• Realizovaný akademickým konzorciom 6
zakladajúcich európskych univerzít a
9 univerzít z celého sveta
(v súčasnosti 15 členné konzorcium univerzít)
PREČO program IMRD?
• Náš cieľ = tvorba kvalitnej skupiny
medzinárodných expertov integrovaného
rozvoja vidieka a poľnohospodárskej
ekonomiky s medzinárodným pohľadom
na socioekonomické a inštitucionálne otázky
AKO sa program realizuje?
• IMRD konzorcium univerzít plní svoje ciele
prostredníctvom spoločného inžinierskeho
programu (realizovaného partnerskými
inštitúciami a ich odborníkmi v oblasti rozvoja
vidieka a ekonomiky poľnohospodárstva)
• Záujemcom ponúkame možnosti získania
grantov na štúdium
ERASMUS+ programme vs. partner countries :
Krajiny programu ERASMUS+
• 28 členských krajín EÚ
• Mimo EÚ - Erasmus+ krajiny:
– Bývalá Juhoslovanká republika – Macedónsko
– Island
– Nórsko
– Lichtenštajnsko
– Turecko
Partnerské krajiny ERASMUS+
– Všetky ostatné krajiny
Možnosti získania grantov na IMRD štúdium:
1. Erasmus Mundus (EM) Joint Master Degree (JMD)
Scholarships –(partner country mimo EU)
2. Erasmus+ Master Degree Loans (Krajiny
programu)
3. IMRD Consortium Scholarships(všetci)
4. UGent Master Grant (mimo EU-vymenované
krajiny)
5. Alternative Scholarships (Všetci)
1. EM-JMD Scholarships:
(študenti mimo EU
• IMRD program sa po hodnotení kvality úspešne
dostal medzi programy, ktoré sú zaradené do
EACEA -Katalógu JMD programov
https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/library/emjmd-catalogue_en
• Tým sa IMRD konzorcium môže uchádzať
o granty v rámci programu ERASMUS +
• IMRD program sa tak môže uchádzať o stanovený
počet grantov každý akademický rok pre
študentov z „ERASMUS+ partner country“
• Oprávnení sú žiadatelia, ktorí majú oficiálnu
štátnu príslušnosť v krajine z kategórie
„ERASMUS+ partner country“
2. Erasmus+ Master Degree Loans:
• Uchádzači o štúdium – samoplatcovia – štátni
príslušníci z „Erasmus+ Programme Country“
môžu požiadať o pôžičku na štúdium
• Systém začne fungovať od r. 2015
• Viac informácií o možnosti získania pôžičky:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/hig
her-education/masters-loans_en.htm
3. IMRD Consortium Scholarships:
• od aplikačnej procedúry v roku 2015 bude
IMRD konzorcium ponúkať určitý počet
grantov na štúdium úspešným žiadateľom
všetkých národností
• Poskytovateľmi grantov – partnerské
univerzity IMRD konzorcia
4. UGENT Master grant:
• Univerzita v Gente (koordinátor IMRD programu) ponúka
ročne 10 grantov na MSc. štúdium uchádzačom –
samoplatcom z krajín, zverejnených na tzv. Master Grant
Country List (krajiny mimo krajín EÚ, zoznam je
k dispozícii na:
http://www.imrd.ugent.be/index.asp?p=1721&a=48
• Z 10 ponúkaných grantov môže IMRD program
nominovať 2 úspešných uchádzačov
5. Alternative Scholarships:
• IMRD konzorcium vyvíja úsilie v hľadaní ďalších
grantových možností – keďže ponuka EM grantov je
limitovaná
• Motivujeme uchádzačov k hľadaniu alternatívnych
možností (iné grantové schémy, nadácie, sponzori...
a pod.)
• Bližšie informácie:
http://www.imrd.ugent.be/index.asp?p=50&a=48
Ako sa to začalo ...
• SPU sa stala súčasťou novovytvoreného IMRD
konzorcia v akademickom roku 2004/2005 ako satelitný partner (partner, ktorý sa
podieľal na realizácii programu, ale neudeľoval
spoločný diplom)
Ako sa to začalo ...
IMRD zakladajúci partneri (v roku 2004/2005):
•
•
•
•
•
Ghent University, Belgicko (Koordinátor programu)
Agrocampus Ouest - Rennes, Francúzsko
Humboldt University – Berlín, Nemecko
Wageningen University, Holandsko
Cordoba University, Španielsko (v II. fáze programu
vystúpila z IMRD konzorcia)
• University of Pisa, Taliansko (satelitný partner)
• Slovak University of Agriculture in Nitra, SR (satelitný
partner)
Výber partnerov
na základe úspešnej
predchádzajúcej
spolupráce
Vzájomná dôvera,
zodpovedný prístup
každého partnera
(efektívne fungujúce
lokálne IMRD
sekretariáty)
Tajomstvo
úspechu
IMRD
konzorcia
Zanietenosť a
zodpovedná
koordinácia IMRD
programu
Univerzitou
v Ghente
IMRD – štruktúra programu dnes:
• Počas obdobia (2004-2014) – prešiel program
značným vývojom a zmenami
• Súčasnú štruktúru fungovania programu ovplyvnili:
– 3 procesy hodnotenia kvality IMRD programu pre
účely medzinárodnej akreditácie (predchádzalo im
vypracovanie samohodnotiacej správy IMRD
programu)
– Vlastné skúsenosti
– Neustála spätná väzba zo strany reprezentanta
IMRD študentov
– Spolupráca s absolventmi IMRD programu
(prostredníctvom IMRD - ALUMNI ASSOCIATION)
IMRD konzorcium dnes – EÚ partneri:
Ghent Uni.
SPU v Nitre
Humboldt
Uni.
Wageningen
Uni.
Agrocampus
Oest Uni.
Pisa Uni.
IMRD konzorcium dnes – partneri
mimo EÚ:
ESPOL (Ecuador)
Uni. of Pretoria
(South Africa)
Korea Uni.
China Agricultural
Uni. (China)
(South Korea)
Chungbuk
National
Uni.
Nanjing
Agricultural
Uni. (China)
Uni. of Arkansas
(USA)
Uni. of
Agricultural
Sciences of
Bangalore (India)
(South
Korea)
Od: 2015
Seoul
National
Uni.
(South
Korea)
V čom je program IMRD jedinečný?
• Zdôraznenie tohto aspektu je veľmi dôležité
nielen v prípravnej fáze projektu, ale najmä pri
realizácii spoločného programu:
každá partnerská univerzita ponúka v rámci
IMRD štúdia svoju najsilnejšiu profesionálnu
stránku v kontexte „rozvoja vidieka“:
Uni. Ghent –
Agricultural
Economics
Wageningen
Uni.-Rural
Sociology
EÚ
univerzity
Pisa Uni.Change
processes in
rural areas,
Food
SPU, Nitra Public
Administration
and Regional
Development
Agrocampus
Ouest Production
Systems and
Sustainable
Development
Humboldt
Uni.Institutional
(Agricultural)
Economics
Uni. of
Arkansas Agribusiness
and
Management
Pretoria Uni.Agribusiness
Management
and Rural
Finance
Univerzity
mimo EÚ
China
Agricultural
Uni.-Rural
Development
Management
Nanjing
Agricultural
Uni.-Land
Administration
and Land
Management
Uni. of
Agricultural
Sciences, India
Environmental
Economics
Escuela Superior
Politécnica del
Litoral,
Ecuador Sustainable
Tropical
Agriculture
Štruktúra programu – mobilita v rámci univerzít konzorcia:
1. Semester
• Univerzita Ghent: spoločný základný modul
2. Semester
• Uni. Ghent alebo Humboldtova Uni. alebo
Uni. z krajiny mimo EÚ: prvý špecializovaný
modul
Case Study
• SPU v Nitre alebo Uni. Pisa:
praktická prípadová štúdia
3. Semester
• Humboldtova Uni. alebo Uni. Wageningen
alebo Agrocampus Ouest alebo Uni.
z krajiny mimo EÚ: druhý špecializovaný
modul
4. Semester
• Partnerská univerzita z EÚ, na ktorej študent
absolvoval semester alebo prípadovú
štúdiu: Diplomová práca
Vedenie diplomových prác
študentov IMRD –
medzinárodné obhajoby
diplomových prác
na SPU v Nitre
Praktické prípadové
štúdie (Case Studies)
v oblasti rozvoja vidieka,
10 ECTS (trvanie
1 mesiac, Júl)
Úloha SPU
v Nitre v
programe
IMRD
Od ak.r. 2015/2016
ponuka semestrálneho
štúdia – advanced
module - (zverejnený
v katalógu kurzov IMRD).
Viac informácií o prípadových štúdiách (2006-2014):
http://www.fesrr.uniag.sk/en/imrd/
Po úspešnom absolvovaní štúdia
získava IMRD študent:
• Spoločný diplom EÚ IMRD konzorcia
(IMRD Joint Degree):
– 1 diplom s oficiálnymi logami európskych univerzít
konzorcia IMRD
– 1 Diplom podpísaný rektormi európskych univerzít
IMRD konzorcia
– Diplom je udelený na slávnostnej promócii
na Univerzite v Ghente, v Belgicku
(1) Niekoľko praktických rád ...
• Po podaní prihlášky = IMRD konzorcium priamo
hodnotí a vyberá najlepších kandidátov podľa
stanovených kritérií na zasadnutí riadiaceho výboru
programu (každá univerzita je zastúpená lokálnym
IMRD koordinátorom)
• Úspešný manažment programu = IMRD centrálny
sekretariát v Ghente + IMRD lokálne sekretariáty
na EU univerzitách
• Podporou transparentného a flexibilného
manažovania mobilít študentov je E- Consort =
nástroj efektívneho manažovania Erasmus Mundus
programov na univerzite v Gente:
http://econsort.ugent.be/
(2) Niekoľko praktických rád ...
• Najlepšia propagácia programu IMRD =
odovzdávanie informácií o kvalite štúdia na
základe priamych skúseností študentov
(absolventov)
• Propagácia programu – nepretržite
realizovaná každým IMRD partnerom
(prezentácia programu doma a v zahraničí)
Spoločné úspechy konzorcia IMRD:
Learning track
(„trasa“ štúdia):
IMRD
ATLANTIS
EKAFREE
Zameranie:
Celosvetové
EÚ-USA
EÚ-Kórea
Druh diplomu:
joint degree
(spoločný
diplom)
double degree
(dvojitý diplom)
double degree
(dvojitý diplom)
IMRD
IMRD + MSc.
Agricultural
Economics
IMRD + MSc.
Economics
Názov diplomu:
http://www.im
www.transatlantis.u
Viac informácií: rd.ugent.be/in
www.ekafree.eu
gent.be
dex.asp
Grant:
Áno
Nie
Áno
Udržateľnosť programu IMRD:
• Aktívne fungujúca platforma absolventov IMRD
štúdia (získavanie spätnej väzby o uplatnení
absolventov, zabezpečenie stálej komunikácie
absolventov s univerzitami IMRD):
http://www.imrd.eu/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=12&Itemid=41
• Za účelom podpory uplatniteľnosti absolventov
programu na trhu práce – IMRD konzorcium
spolupracuje s „Non-academic partners“:
Non-academic partners:
– Food and Agricultural Organisation, FAO
– Forum for Agricultural Research in Africa, FARA
– L' Institut de recherche pour le développement,
IRD
– International Food Policy Research Institute,
IFPRI
– Consultative Group on International Agricultural
Research, CGIAR
– United Nations University, UNU
– Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD
Prínosy programu IMRD:
• Zaradenie do Katalógu Spoločných MSc. Programov
(možnosť financovania aj v rámci ERASMUS+)
• Zapojenie SPU v Nitre do ďalších medzinárodných
programov (dvojité diplomy s USA a s Kóreou)
• Spoločné výskumné projekty s partnermi konzorcia
IMRD v oblasti „integrovaného rozvoja vidieka“
(príprava spoločného PhD. Programu)
• Propagácia SPU v Nitre a Slovenska v zahraničí
Viac informácií:
prof. Anna Bandlerová, PhD. – IMRD Koordinátorka
na SPU v Nitre
(Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)
E-mail:
[email protected]
doc. Ing. Loreta Schwarczová,PhD. – IMRD Technická
Koordinátorka na SPU v Nitre
(Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)
E-mail: [email protected]
http://www.imrd.ugent.be/

similar documents