blog dodfile 9 upravni spor izvanredni pravni lijekovi.upravni spor

Report
UPRAVNI SPOR
Izvanredni pravni lijekovi:
1. Obnova spora
2. Zahtjev za izvanredno
preispitivanje zakonitosti
pravomoćne presude
1
OBNOVA SPORA
2
Razlozi obnove spora (1)

1.
2.
Spor okončan presudom obnovit će se na
prijedlog stranke:
ako je konačnom presudom Europskog
suda za ljudska prava odlučeno o povredi
temeljnog ljudskog prava ili slobode na
drukčiji način od presude suda
ako se presuda temelji na prethodnom
pitanju, a nadležni sud ili drugo javnopravno
tijelo o tom je pitanju poslije odlučilo u
bitnim točkama drukčije
3
Razlozi obnove spora (2)
3.
4.
5.
ako je do odluke suda došlo zbog kaznenog
djela suca ili službenika suda
ako se odluka suda temelji na ispravi koja je
krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit
sadržaj, ili ako se odluka suda temelji na
lažnom iskazu svjedoka, vještaka ili stranke
ako je u donošenju odluke sudjelovao sudac
koji je prema ZUS-u morao biti izuzet
4




Kako se pokreće obnova spora?
Prijedlogom za obnovu spora
Kome se podnosi prijedlog za obnovu
spora?
Prijedlog za obnovu spora podnosi se sudu koji
je donio presudu
5



U kojem se roku podnosi prijedlog za
obnovu spora?
Najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je
stranka saznala za razlog obnove (subjektivni
rok)
Objektivni rok određen je samo za jedan razlog:
da je u donošenju odluke sudjelovao sudac koji
je prema ZUS-u morao biti izuzet
•
Nakon proteka jedne godine od pravomoćnosti
presude obnova se ne može predložiti iz tog razloga
6

Što se mora navesti u prijedlogu za obnovu
spora?
• oznaka presude donesene u sporu kojeg se
obnova traži
• zakonska osnova obnove i dokazi koji je čine
vjerojatnom
• dokazi da je prijedlog podnesen u
zakonskom roku
• podaci o podnositelju prijedloga
7
Tijek obnove spora(1)

Sud će odbaciti prijedlog rješenjem ako
utvrdi
•
•
•

da je prijedlog podnijela neovlaštena osoba ili
da je prijedlog nepravodoban ili
da stranka nije učinila vjerojatnim postojanje
zakonske osnove za obnovu
Ako sud ne odbaci prijedlog, dostavit će ga
drugim strankama te ih pozvati da u roku od
15 dana odgovore na prijedlog
8
Tijek obnove spora(2)



Ako se obnova dopusti, prijašnja odluka
stavit će se izvan snage u cijelosti ili
djelomično
Prijašnje postupovne radnje na koje ne
utječu razlozi obnove neće se obnavljati
Presudom kojom se obnova dopušta odlučit
će se o predmetu spora
9
ZAHTJEV ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE
ZAKONITOSTI
PRAVOMOĆNE PRESUDE
10


Tko može pokrenuti postupak izvanrednog
preispitivanja zakonitosti pravomoćne
presude /upravnog suda ili Visokog upravnog
suda/?
Državno odvjetništvo RH
•
•
na prijedlog stranke u upravnom sporu
po službenoj dužnosti
11




U kojem se roku može pokrenuti postupak
izvanrednog preispitivanja zakonitosti
pravomoćne presude ?
u roku od šest mjeseci od dana dostave
pravomoćne sudske presude strankama
Tko odlučuje o zahtjevu za izvanredno
preispitivanje zakonitosti pravom. presude?
Vrhovni sud RH u vijeću koje čini pet sudaca
12

Što može učiniti Vrhovni sud RH akko usvoji
zahtjev za izvanredno preispitivanje
zakonitosti pravomoćne presude ?
• ukinuti presudu i vratiti predmet na ponovno
rješavanje ili
• preinačiti presudu
13

similar documents