Frazeologizmy

Report
Frazeologizmy
Nikola Korytiková
V.H
Frazeologizmy
• sú viacslovné ustálené pomenovania,
ktoré nepriamo pomenúvajú skutočnosť,
sa nazývajú frazeologické jednotky.
• Skladajú sa najmenej z dvoch slov alebo
majú podobu vety.
• Ako celok majú obrazný význam.
FRAZEOLOGIZMY
Príslovia
Pranostiky
Porekadlá
Prirovnania
Iné frazeogizmy
Príslovie
• je krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva poučenie.
• výstižne vyjadruje múdrosť a dlhodobú životnú
skúsenosť ľudí.
• vyjadruje pozorovaciu schopnosť ľudí.
• často býva v tvare rýmu alebo dvojveršia
-----------------------------------------------------------------------• Príklady:
• Jablko nepadá ďaleko od stromu.
• Čo si kto navaril, nech si aj zje.
• Komu niet rady, tomu niet pomoci.
Pranostiky
• je ľudová múdrosť s predpoveďou počasia alebo
životnou skúsenosťou.
• vznikli na základe dlhého pozorovania prírodných javov.
• môžu mať tvar rýmu a dvojveršia.
---------------------------------------------------------------• Príklady:
• Studený máj, v stodole raj.
• Lastovičky na odletu, koniec babiemu letu.
• September – z poľa ber
• Na svätého Gregora idú ľady do mora.
Porekadlo
• je ustálené slovné spojenie, ktoré obrazne pomenúva nejaký jav.
Porekadlo
• je krátky ľudový výrok, z ktorého neplynie poučenie. Porekadlo
• výstižne vyjadruje životnú skúsenosť, múdrosť a pozorovaciu
schopnosť ľudí.
• v bežnej reči ich takmer nepoužívame.
• majú charakter uzatvorenej vety.
• väčšinou hodnotia vtipne danú situáciu .
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Príklady:
Padla kosa na kameň.
Mlieko mu tečie po brade.
Vyhrávajú mi v bruchu muzikanti.
Láska hory prenáša.
Akoby jeden druhému z oka vypadol.
Prirovnanie
• je výrazový prostriedok, ktorý porovnáva jeden predmet s
iným na základe podobnosti alebo zhodných vlastností.
• môžeme niečo názornejšie pomenovať.
• môžeme zveličiť nejakú vlastnosť.
• zaraďujeme medzi obrazné pomenovania.
• často nachádzame v básňach, kde majú umelecký účinok.
• V prirovnaniach sa uplatňujú spojky ako, sťa, než, ani.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
•
•
•
•
•
Príklady:
Behá ako besný.
Čuší ako myš v diere.
Vlečie sa sťa slimák.
Hlas ako zvon.
Iné frazeologizmy
• Dostať košom
• Tvrdohlavý ako baran
• Hladný ako vlk
• Hluchý ako peň
• ...
ZAPAMÄTAJ SI :
Frazeologizmy používame v bežnej a umeleckej reči.
Nepriamym pomenovaním môžeme zdôrazniť nejakú
vlastnosť predmetu, vyjadriť sa názornejšie alebo
s citovým zaujatím: Má oči ako nezábudky. Uplietli si na
seba bič. V lyžičke vody by ho utopil.

similar documents