pogodbene rečenice Autor: Barbara Turin

Report
Pogodbene (kondicionalne)
rečenice
Teoretski dio
veznici:
• si – ako,kad, da
• nisi – ako ne,kad ne, da ne
nazivi za dijelove rečenice:
• prótaza – pogodbena/zavisna rečenica
• apódoza – glavna rečenica
Podjela pogodbenih rečenica
• realne pogodbe – izriču ostvarivu/stvarnu
pogodbu
• potencijalne pogodbe – izriču moguću
pogodbu (može imati više ishoda)
• irealne pogodbe – izriču
neostvarivu/nestvarnu pogodbu
Realne pogodbene rečenice
• u njima su indikativi i imperativi kao glagolski
načini (NE konjunktivi)
• veznici si/nisi – ako/ ako ne
Ako učiš, znaš.
Ako budeš učio, znat ćeš.
Potencijalne pogodbene rečenice
• u njima se koriste konjunktivi prezenta u
protazi i apodozi i konjunktivi perfekta (kad se
želi istaknuti svršenost radnje)
• veznici si/nisi – kad/kad ne
• prijevod: kad+kondicional I+kondicional I
hrvatski jezik
latinski jezik
Pregled potencijalnih rečenica
veznik
protaza
apodoza
si/nisi
konj.prezenta
konj.prezenta
si/nisi
konj.perfekta
(svršena radnja)
konj.perfekta
(svršena radnja)
veznik
protaza
apodoza
kad/kad
ne
kondicional I
kondicional I
kad/kad
ne
kondicional I
(svršena radnja)
kondicional I
(svršena radnja)
Irealne pogodbene rečenice
• u njima se koriste konjunktivi imperfekta u
protazi i apodozi za sadašnjost i
• konjunktivi pluskvamperfekta u protazi i
apodozi za prošlost
• veznici si/nisi – da/da ne
Prijevod irealnih pogodbenih rečenica
ireal za sadašnjost
veznik
protaza
apodoza
latinski jezik
si/nisi
konj.imperfekta
konj.imperfekta
hrvatski jezik
da/da ne
prezent
kondicional I
ireal za prošlost
veznik
protaza
apodoza
latinski jezik
si/nisi
konj.pluperfekta
konj.pluperfekta
hrvatski jezik
da/da ne
perfekt
kondicional II
Vježbe
•
•
•
•
1.Si vis esse sanus, ablue saepe manus.
2.Si laboraveris, habebis.
3.Si dicamus mundum creatum esse, erremus.
4.Tempus me deficiat, si Hannibalis proelia
describere velim.

similar documents