Sokol rároh (Falco cherrug)

Report
SOKOL RÁROH
(FALCO CHERRUG)
Olga Savenchuk
1 . Mgr. EPaM
201 3/2014
SOKOL RÁROH
CHARAKTERISTIKA:




Stredne veľký dravec.
Rozpätie krídel 110-130 cm.
Dĺžka tela okolo 50 cm.
Váha 0,8-1 ,2 kg.
 Sfarbenie na chrbte je hnedé, brucho je svetlé s hnedými
pravidelnými škvrnami.
 Ako pôvodne stepný druh obýva iba južné časti štátu v
blízkosti prírodnej či kultúrnej stepi, kde loví. Hniezdi v
nižších pohoriach alebo aj priamo na nížinách, v starých
listnatých alebo zmiešaných lesoch, lužných lesoch,
prípadne aj v stromoradiach, či na skalách.
ŠTATÚT OCHRANY
Druh je zaradený do:
 prílohy II Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými
druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Washingtonská
konvencia; CITES),
 prílohy II Dohovoru o ochrane voľne žijúcich organizmov a
prírodných stanovíšť (Bernská konvencia),
 prílohy II Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne
žijúcich živočíchov (Bonnská konvencia),
 prílohy č. I Smernice č. 79/409/EEC o ochrane voľne žijúcich
vtákov (Birds Directive)
FAKTORY OHROZENIA:
 Úbytok hlavnej koristi - sysľa
pasienkového (Spermophillus
citellus)
 Pokles početnosti tohoto druhu
kľúčovej koristi významne prispel k
poklesu početnosti populácie
sokola rároha, ktorý sa musel
adaptovať na náhradné potravné
zdroje. V súčasnosti v potrave
dominuje škorec lesklý (Sturnus
vulgaris) a mestský holub (Columba
livia forma domestica).
FAKTORY OHROZENIA:
 Odlov mláďat jastrabom lesným (Accipiter gentilis) alebo
výrom skalným (Bubo bubo) počas hniezdenia alebo krátko po
vyletení z hniezda.
Accipiter gentilis
Bubo bubo
FAKTORY OHROZENIA:
 Strata hniezdnych príležitostí. Lesohospodárske aktivity v
blízkosti hniezdnych a potenciálnych hniezdnych porastov
 Výrazným úbytkom prirodzených hniezd v dôsledku ekologicky
neusmernenej a nadmernej ťažby lesných porastov a vyrušovania z
rôznych dôvodov (horolezecké, turistické, poľovnícke, r ybárske,
špor tovo-rekreačné aktivity) došlo k značnému obmedzeniu a strate
hniezdnych príležitostí
FAKTORY OHROZENIA:
 Stĺpy elektrického vedenia
Vodorovné konzoly konštrukcií stĺpov 22 kV elektrických vedení
sú atraktívnymi odpočívadlami a pozorovatelňami .
Predpokladá sa, že najmä v pohniezdnom období je viac ako
polovica mladých migrujúcich jedincov sokola rároha usmr tená
elektrickým napätím.
 Nezákonný odstrel a odchyt jedincov
 Chemizácia a otravy
 Vykrádanie hniezd
MANAŽMENTOVÉ OPATRENIA
1 . Reštitúca sysľa pasienkového
V 2013 roku 387 sysľov bolo označených mikročipom
vypustených na Slovensku v rámci programu „Ochrana sokola
rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďar sku, Rumunsku a
na Slovensku“
2. Obmedzenie ťažby lesných porastov v hniezdnom období
V priebehu projekta "Dravce a sovy v sústave chránených
vtáčich území Slovenska„ bol vypracovany metodický postup pre
vyhlasovanie ochranných zón okolo hniezd v lesných porastoch.
3. Používať jemné spôsoby hospodárenia, obmedzenie
umelých hnojív a chemizácie
4. Revidovanie lesníckej politiky za účelom dlhodobej
ochrany a obhospodarovania lesov ako biotopu sokola rároha
MANAŽMENTOVÉ OPATRENIA
5.
Zvýšenie podpory hniezdnych
umelých hniezd a búdok
6. Monitoring populácie
7. Montáž ekochráničiek
V súčasnosti sa najbežnejšie
využíva ekochránička Orlí zub
a v lesnatých terénoch sa montujú
nové konštrukčné typy konzol bez
rovinných pr vkov nazývané Antibird.
Ich účinnosť sa posunula k hranici
95 - 100%.
možností
vyvesovaním
PROJEKT "DRAVCE A SOVY V SÚSTAVE
CHRÁNENÝCH V TÁČÍCH ÚZEMÍ SLOVENSKA"
 Projekt bol realizovaný v rokoch 2009 - 2010
 Projekt realizovala Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci s
mnohými dobrovoľníkmi a s finančnou podporou Nórskych fondov,
Štátneho rozpočtu SR a Ochrany dravcov na Slovensku.
 Ciele:
- zhodnotenie stavu populácií kritériových druhov dravcov a sov vo
vybraných modelových CHVÚ a analýza zmien za obdobie od
spracovania vedeckého návrhu v roku 2003.
- vytvorenie podmienok na zabezpečenie a realizáciu aktívnej ochrany
vybraných druhov dravcov a sov v modelových územiach.
- zvýšenie povedomia vlastníkov / užívateľov a verejnosti o CHVÚ s
dôrazom na podmienky a možnosti ochrany dravcov a sov
 Počas prevádzky projektu, bolo zistené, že V CHVÚ Malé Karpaty
sokol rároh hniezdil posledný krát v roku 2008, v súčasnosti (na
2010 rok) v území už nehniezdil z dôvodu zániku väčšiny potravných
teritórií a hniezdnych biotopov.
PROJEKT "OCHRANA DRAVCOV,
BOCIANOV A SOV V REGIÓNE ZÁHORIA
A NIEDERÖSTERREICH"
 Projekt sa realizuje v rokoch 2010 - 2013 Na Slovenskej strane
projekt prebieha na území Bratislavského a Trnavského kraja
s dôrazom na územie regiónu Záhoria.
 Financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, Spolkovou
krajinou Niederösterreich , Ministerstvom stavebníctva a
regionálneho rozvoja Rakúska, Štátnym rozpočtom SR a
Ochranou dravcov na Slovensku (RPS).
Aktivity projektu:
 Monitoring stavu populácie
 Krúžkovanie a telemetria
 Ochrana hniezdisk
 Tvorba konceptov ochrany
PROJEKT LIFE09 NAT/HU/000384 „ OCHRANA
SOKOLA RÁROHA V SEVEROVÝCHODNEJ ČASTI
BULHARSKA , MAĎARSKU, RUMUNSKU A NA
SLOVENSKU“
Očakávané výsledky:
 Ako výsledok projektu, podmienky ochrany sokola rároha sa
v projektovom území významne zlepšia. Očakáva sa, že v roku 2014
bude populácia sokola rároha 5 párov v Dobrudži na území
Bulharska, 200 párov v Maďar sku, 10 párov v Rumunsku
a minimálne 35 párov na Slovensku.
 V roku 2020 by mala populácia narásť na 7 párov v Dobrudži, 210
párov v Maďar sku, 15 v Rumunsku a minimálne 40 párov na
Slovensku.
ZDROJE:
1.
2.
3.
4.
5.
http://dravce.sk/chvu/index.php/sokol -raroh
http://www.birdlife.at/coro -skat/sk/projekt/index.html
http://sakerlife2.mme.hu/sk/node?page=1
http://www.sokolraroh.szm.com/index.html
http://www.euractiv.sk/energetika/pr -sprava/zse-20-rokov chranime-vtactvo-pred-zasahom-elektrickym-prudom-017697
6. http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.
cfm?fuseaction=home.getProjects&themeID=105&projectList
7. http://www.sopsr.sk/cinnost/programy/PZ%20Falco%20cherr
ug.pdf
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

similar documents