Processing Oss - vmhp

Report
Ledenvergadering
24 november 2011
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Opening
Bestuursmededelingen
Notulen ALV juni 2011
Begroting 2012 + Contributievaststelling 2012
Bestuursverkiezing
Ontwikkelingen MSD
Status rapportage Beschikbaar Premie Pensioen
Rondvraag
2. Bestuursmededelingen
 Pharma
platform (UOV)
 VO SPPF nieuw werknemerslid
3. Notulen ALV juni 2011
4. Begroting 2012
Contacteer de penningmeester voor vragen
[email protected]
4. Contributievaststelling 2012


Aangezien de VMHP MSD de komende jaren zal afstevenen op een
exploitatietekort wordt voorgesteld de contributie de komende jaren te
verhogen met ongeveer de inflatie.
Voorstel 2012 ter goedkeuring:







Actief lid EUR150 (was EUR146, 2.7%)
Inactief EUR 60 (was EUR59, 1.7%)
Junior EUR103 (was EUR100, 3%)
Juniortarief (voor leden jonger dan 32 jaar) afschaffen, de twee leden in deze
categorie blijven juniortarief betalen totdat ze de leeftijd van 32 jaar hebben
bereikt).
Geen contributiekorting in eerste jaar, net als in 2011.
Contributierestitutie bij verlaten van het bedrijf naar rato net als in 2011 indien
men zich keurig afmeldt.
Bovenstaande past in de verdergaande versimpeling van de administratie
en contributie-inning.
5. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn:



Hans Hamersma
Dolf van der Valk
Sjoerd van Aelst
Voorgedragen zijn:




Floor Saraber
Mathieu Ouwerkerk
Bert Adriaens
Ton van Sommeren
6. Ontwikkelingen MSD

Status/update CAO



Vertraging van het CAO-harmonisatieproces a.g.v. het
uitblijven van het Merck Career and Compensation
Framework en Merck standpunt inzake pensioen(harmonisatie?) tot medio 2012.
Gevolg: CAO-partijen zijn van mening dat de CAO per 1
oktober 2011 moet worden verlengd met 1 jaar, waarbij
alleen afspraken gemaakt zullen worden over de
loonsverhoging.
Eerstvolgend CAO-overleg op 30 november 2011
6. Ontwikkelingen MSD
 Outsourcing
• Johnson Controls IFM

Outsourcing van facility management naar Johnson Control IFM: 129
MSD werknemers.
 Overgangsprotocol overeengekomen met vakorganisaties.
 Geen arbeidsvoorwaardelijke achteruitgang.
 Pensioencompensatie-afspraak.
• DHV

Outsourcing uitvoerende Engineering-werkzaamheden:
werknemers.
 Overleg tussen MSD, DHV en vakorganisaties loopt.
5 MSD
7. Beschikbaar Premie Pensioen

Actuele stand van zaken:
• Intensief overleg tussen de VMHP MSD CAOcommissie, de seniorjurist UOV en pensioendeskundige
VHP AkzoNobel met onze advocaat Ruud Derksen.
• Planning: ‘definitief’ concept dagvaarding gereed rond
5 december 2011.
• Vordering: Langlevenrisico en opslagen mogen niet ten
laste van de BP-saldi worden gebracht. Dit is in strijd
met de pensioenovereenkomst tussen werknemer en
werkgever.
8. Rondvraag
Website
 Kijk
vooral op www.vmhp-msd.nl
 Contact via email adressen:
[email protected] : algemene zaken, bestuur en de PR
commissie
[email protected] : ledenadministratie
[email protected] : cao en pensioenzaken
[email protected] : persoonlijk advies en
juridische bijstand (Rechtstreeks naar Jan Admiraal, UOV)

similar documents