Dátové modely digitálneho územného plánu, Ing. arch. Martin

Report
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
1
Konferencia stavebné úrady 2013, Jasná 3.10.2013
Otázky
ÚPN ako dátová sada
Dátová sada ÚPN
Zverejňovanie ÚPN
Informačný systém o území
2
Dátová sada
3
Textová časť
- Samostatné „výkresy“
- Samostatná textová časť
Záväzná časť
Komplexný
urbanistický
návrh
- Riziko nesúladu informácii navzájom
Výkres
dopravného
vybavenia
Výkres
technického
vybavenia
„zastavané územie podľa výkresu č. 7...“
...
4
požiadavka
Externé dáta
Report
Užívateľ
Databáza ÚPN
Nespočet kombinácii výkresov, textu,
Ale aj grafov, analytických máp, ...
5
Smernica INSPIRE
Register priestorových informácii
Vstupné
dáta
občan
samospráva
spracovateľ
Stavebný
úrad
UPN = jedna databáza
6
Dátový model
7
1. Územné
jednotky
2. Funkčné
využívanie
Minimállny
štandard
sledovaných javov
Povinne sledovaný
jav, povinná
symbolika
3. Prvky ÚSES
4. Doprava
5. Technická
infraštruktúra
Kompozícia
Nad rámec
minimálneho
štandradu
Voliteľne sledovaný
jav, voliteľná
symbolika
....
8
Využitie územia
Databázy a priestorové
údaje sietí technického
vybavenia
Regulované jednotky
Databázy a priestorové
údaje geografických
informácií (ortofotomapy,
výškopisy, geológia, ...)
Databáza a priestorové
údaje katastra
nehnuteľností, správy
územia, chránené územia
Databázy a priestorové
údaje dopravných
systémov
Informačné javy
Iné informácie (štatistické
informácie,
meteorologické
informácie)
Navrhovaná technická a
dopravná infraštruktúra
Regulácia a využívanie
krajiny
Schvaľované javy
Priestorové informácie vo vzťahu k územnému plánu
9
Dáta
TYP A
Dáta tretej strany, kde sa môžu prejaviť niektoré opatrenia z ÚPN.
Pôvodné dáta tretej strany sú vytvorené pre účely spracovania ÚPN = povinnosť,
ktorá im bude vyplývať? RPI?
TYP B
Dáta vytvorené počas spracovania sú originálne novovzniknuté vrstvy. Tie budú
vysielané ako WMS vrstva a budú tvoriť časť územné plánovanie pre INSPIRE =
planned land use a pre RPI.
TYP C
Dáta vytvorené počas spracovania sú originálne novovzniknuté vrstvy. Nie sú
vysielané ako WMS. Sú vytvorené len pre účely spracovania ÚPN
TYP D
Dáta tretej strany, do ktorých sa nezasahuje, majú vlastnú atribútovú štruktúru
a sú k ÚPN pripojené ako WMS vrstva. (kataster, terén, ...)
10
Schéma usporiadania javov (podľa metodiky)
Minimállny
štandard
sledovaných javov
Povinne sledovaný
jav, povinná
symbolika
1. Územné
jednotky
Typ A
2A. Priestorová
regulácia
Typ B
2B. Funkčné
využívanie
Typ B
3. Prvky ÚSES
Typ D
4. Doprava
Typ A
5. Technická
infraštruktúra
Typ A
Kompozícia
Nad rámec
minimálneho
štandradu
Voliteľne sledovaný
jav, voliteľná
symbolika
....
11
Vrstva
Katastrálna mapa
Výškopis
Všeobecno-zemepisná mapa, ortofotomapa
Administratívne jednotky
Chránené územia
Ochranné pásma
Územia špecifickej ochrany
BPEJ
Hydromelioračné zariadenia
Zastavané územie k 1.1.1990
Zastavané územia
Územne homogénna jednotka
Plochy vyňatia
Verejnoprospešné stavby
Problém
Rozvojové plochy a zámery
Využívanie územia
ÚSES
Pozemné komunikácie
Križovatky a tunely
Trasy hromadnej dopravy
Železnica
Letisko
Vodná cesta
Dopravné zariadenia
Vodovod
Kanalizácia
Vodohospodárske zariadenia
Zariadenia pre odvod splaškových vôd
Vzdušné vedenie elektrickej energie
Káblové vedenie elektrickej energie
Zariadenia pre rozvod a výrobu elektrickej energie
Vedenia plynu
Zariadenia pre rozvod plynu
Telekomunikačné vedenie
Telekomunikačné zariadenia
Teplovod
Zariadenia pre výrobu a rozvod tepla
Koridor vedenia miestnych sietí
12
dáta
geometria
atribút
atribút
atribút
13
Metadáta
Základné
atribúty
jav
Atribúty
prislúchajúce k
javu
Základné atribúty = spoločné pre všetky javy
Názov atribútu
KOD
JAV
ZMENA
Typ poľa
Text
Text
Text
Veľkosť
10
150
150
NAZOV
OZNACENIE
POZNAMKA
GEOMETRIA
Text
Text
Text
Geometria
150
150
250
BOD/LINIA/PLOCH
A
Poznámka
Obsahuje kód javu z katalógu javov
Názov javu
Opatrenia vzťahujúce sa na daný jav,
v prípade plôch využívania územia = zásah
do urbanistickej štruktúry
Konkrétny názov javu
Označenie javu na výkrese (label)
Poznámka
Základná geometria
14
Označenie regulačného
celku:
Popis regulačného celku
Regulácia využívania územia
Zakázané využitie
Podmienečne prípustné
využitie
Povolené využitie
Priestorová regulácia
Typ urbanistickej
štruktúry
Výškový limit
Miera zastavania
Etapa (podmienka
využitia)
Regulácia využívania krajiny
Povolené činnosti
Zakázané činnosti
Špecifická regulácia
Napr. Tvar strechy
Uličný profil
Napr.: 1.1, B1...
Napr. Centrálna časť obce, časť Píla...
Všeobecná regulácia
Strategická regulácia
Kódom funkcie, prípadne slovným
vymedzením (všetky ostatné...)
S uvedením podmienky!
Regulácia je buď všeobecná
Alebo strategická
Číslom, popisom
2NP, 523 m.n.m, 6 m od terénu...
Max 200 m2, 25% plochy pozemku...
V území je možné stavať po ....
Kosenie, spásanie,...
Umiestňovanie zdrojov znečistenia
vôd a biotopov slimákov...
Šikmá strecha so štítom do ulice
11 m
Zákaz chovu veľkých hospodárskych
zvierat
15
16
17
ZVEREJŇOVANIE
18
19
UPN
Povinné osoby
Územnotechnické podklady
spracovateľ
20
Informačný systém
Národná databáza informácií pre ÚP
Dáta spracované spojením externých
inf. a ÚPN
Národný územnoplánovací portál
Dáta vysielané ako WMS
Odvetvová databáza informácií
Obecný GIS portál
Živé dáta pre ÚPN
Dáta vysielané ako WMS
Ostatné živé dáta
Odvetvový GIS portál
RPIS, INSPIRE...
21
Čo by mala obsahovať téma ÚPN?
Regulácia využívania
územia
WMS ÚPN
Priestorová regulácia
Opatrenia na ostatných
vrstvách (doprava, TI,
územné jednotky) –
záväzné riešenia a VPS
22
Vstupné
dáta
urbanista
krajinár
občan
Ekológ
samospráva
dopravák
Stavebný
úrad
sociológ
UPN = jedna databáza
Vodár ...
23
PRAKTICKÁ ČASŤ
24
Vrstva dát – 1. Územné jednotky (WMS služba)
25
Technické vybavenie (Typ vrstvy A – dopracované opatrenia)
26
27
Využívanie územia –
Príloha č. 3 Zákona o NIPI – Využitie územia
28
Priestorová regulácia
Príloha č. 3 Zákona o NIPI – Využitie územia
29
Vypracovanie ÚPN
30
31
Problémy
- Presnosť údajov (presné spracovanie nepresných dát)
- Nesúlad potrebných sledovaných javov
- Vytvorenie dátových sád pre potreby územného plánovania
- Vzdelávanie spracovateľov ÚPN
- Archivácia?
32
Mesto Trenčín
Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION
Slovenská agentúra životného prostredia
Ďakujeme za spoluprácu!!
www.urbion.sk
Ludmila.priehodova(at)urbion.sk
Matobaloga(at)gmail.com
Hana.kasova(at)urbion.sk
Tomas.tornyos(at)urbion.sk
Ďakujem za pozornosť
33

similar documents