Kapasitetsanalyse Alnabru - Punktlighetsseminar

Report
Kapasitetsanalyse
Alnabru godsterminal
27.11.2014
Kenneth Nielsen
Jernbaneverket
Strategi og samfunn, Kapasitet
Problemstilling
• Lav avgangspunktlighet fra Alnabru
Første halvår 2014:
– 0:59 minutters grense: 69 %
– 5:59 minutters grense: 78 %
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
2
Formål
• Undersøke om manglende
infrastrukturkapasitet er en årsak til
forsinkelser og lav avgangspunktlighet
• Gi anbefaling om eventuelle tiltak
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
3
Definisjoner
• Kapasitet
– Antall tog/skift per tidsenhet
• Kapasitetsutnyttelse
– Andel av tilgjengelig tid er et sporelement opptatt
• Ikke analyse av kapasitet mht. håndtering av
containere, lagring av containere etc.
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
4
Metode
1. Undersøke kapasitetsutnyttelse i utvalgte
sporelementer på Alnabru
2. Sammenholde resultat fra kapasitetsanalyse
med analyse av forsinkelsesdata
– Vurdere om kapasitetsforhold er en vesentlig
årsak til forsinkelser (mange samvirkende årsaker)
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
5
Kapasitetsanalyse
Analyse av kapasitetsutnyttelse for
• Døgnnivå
– Vinter
– Sommer
• Makstime
– Vinter
– Sommer
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
6
Kapasitetsanalyse
• Generell beskrivelse av aktiviteter
– Ikke alle detaljer er med (modell)
• Beregnede verdier er ment som veiledende
om nivået på kapasitetsutnyttelse
– Det er gjort følsomhetsvurdering ved endrede
forutsetninger
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
7
Oversiktskart
A-spor
Verksted
C-spor (lastegater)
R-spor
G-spor
Mot
Grefsen
Mot
Bryn
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
8
Kritiske sporområder
Grorud
Aker
Nyland
Grefsen
Verksted
4
GI
5
C8
R5 R1 R2
2N
C13-C32
2S
R3 R4 (GII-V)
1
C42-C45 R3
GII-GV
Brobekk
Bryn
3
C1-C5
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
9
Trafikk over døgnet
Sum ankomster og avganger per ukedag og time på døgnet
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
10
Trafikkgrunnlag i beregning
Døgnnivå
Makstime
Ankomster hele
døgnet til Alnabru
fra
Avganger hele
døgnet fra Alnabru
til
Ankomster i
makstime til
Alnabru fra
Avganger i
makstime fra
Alnabru til
Kornsjø/Loenga
5
5
0,4
0,0
Ganddal/Drammen
7
7
1,1
0,4
Bergen
7
7
0,7
0,7
Trondheim/Bodø/Åndalsnes via Grorud
7
7
0,5
0,5
Trondheim/Bodø/Åndalsnes via Aker
3
3
0,2
0,2
Kongsvinger/Charlottenberg via Grorud
5
5
0,0
0,5
Kongsvinger/Charlottenberg via Aker
2
2
0,0
0,2
Løslok Loenga/Bryn
4
4
0,0
0,7
Løslok Grorud/Lillestrøm
9
9
0,7
0,0
Sum belegg ved ankomster/avganger til/fra
Alnabru
49
49
3,5
3,2
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
11
Kapasitetsanalyse
• Ca. 90 % av alle skiftebevegelser i forbindelse
med avgang og ankomst av tog belaster
sporområde 3
– Gjelder alle tog for alle destinasjoner jf. forutsatt
trafikk
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
12
Kapasitetsanalyse
• Belastning av terminal er både ved avgang og før avgang samt ved
ankomst og etter ankomst.
•
Kapasitetsutnyttelse beregnet på bakgrunn av tid sporelementer er belagt til:
– Skiftebevegelser ved avgang
•
•
•
•
Tomme vognstammer til lastegater m. skiftelok
Skiftelok ut til R-spor
Lok inn til lastegater
Tog/skift ut fra lastegater
– Skiftebevegelser ved ankomst
•
•
•
•
Lastede vognstammer til lastegater
Skiftelok (og evt. eget lok) ut til R-spor
Skiftelok inn til lastegater
Lossede vognstammer ut fra lastegater
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
13
Kapasitetsanalyse
• Kapasitetsutnyttelse beregnet på bakgrunn av tid
sporelementer er belagt til
– Uttak av vogner for feil
•
•
•
•
Deling
Uttak
Samling
Kjøring til og fra verksted
• Regnet som om alle tog skal til lastegate ved ankomst
• Også inkludert frakobling og påkobling av vognlastvogner
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
14
Kapasitetsanalyse
• Feil på vogner størst om vinteren
– Hjulslag
• Avising om vinteren
• Konsekvens av vedlikehold på dagtid er ikke tatt
med
– Den beregnede kapasitetsutnyttelsen vil da kunne
være høyere enn vist
– Antakelig er det primært i periodene uten om rush at
dette vil slå ut
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
15
Kapasitetsutnyttelse
Sporområde
1
Sporområde
2N
Sporområde
2S
Sporområde
3
Sporområde
4
Sporområde
5
- Dagens situasjon
Sommer
6%
54 %
8%
56 %
24 %
12 %
- Dagens situasjon
6%
19 %
8%
50 %
19 %
12 %
Døgnverdier
Vinter
Makstime
Sporområde
1
Sporområde
2N
Sporområde
2S
Sporområde
3
Sporområde
4
Sporområde
5
12 %
37 %
13 %
95 %
26 %
20 %
12 %
20 %
13 %
91 %
24 %
20 %
Vinter
- Dagens situasjon
Sommer
- Dagens situasjon
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
16
Kapasitet i lastegater
• Det er sett generelt på kapasitetsutnyttelse av
lastegater
– Utnyttelse er på 60 % til 80 % avhengig av hvor
mange lastegater som benyttes
– Mangel på (sporkapasitet ved) lastegater er neppe
en problem
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
17
Kapasitetsutnyttelse
for dagens situasjon
• Akseptabel utnyttelse på døgnnivå
– Størst utnyttelse mellom G- og C-spor og i kryss
mot Alnabanen (nær akseptabel grense)
• Veldig høy utnyttelse mellom G- og C-spor i
makstime
• Tiltak?
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
18
Mulig tiltak
• Etablere ekstra sporforbindelse mellom G- og
C-spor
– Avlaster forbindelse mellom G- og C-spor
• Benytte A-spor til skifting for å avlaste kryss
mot Alnabanen (Grefsen)
– Avlaster kryss mot Alnabanen
• Redusere feilrate på vogner
– Reduserer behov for vognuttak og utnyttelse av
kryss mot Alnabanen
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
19
Kapasitetsutnyttelse
Sporområde
1
Sporområde
2N
Sporområde
2S
Sporområde
3
Sporområde
4
Sporområde
5
- Dagens situasjon
- Ekstra forbindelse fra GII-GV til C13C23, reduksjon av belegg med 40 % i
sporområde 3
- Dagens men med antall vognskift i R
mot Alnabanen 50 % og 50 % mot Aspor
- Ekstra forbindelse fra GII-GV til C13C23 og omlegging av uttak av vogner til
50 % mot A-spor og 50 % mot
Alnabanen
- Dagens med antall vognskift i R mot
Alnabanen 50 % og reduksjon av feil på
vogner
6%
54 %
8%
56 %
24 %
12 %
6%
54 %
8%
39 %
24 %
12 %
6%
35 %
8%
56 %
43 %
12 %
6%
35 %
8%
39 %
43 %
12 %
6%
35 %
8%
56 %
21 %
12 %
- Dagens, men 0 % feil på vogner
6%
15 %
8%
56 %
18 %
12 %
6%
19 %
8%
50 %
19 %
12 %
6%
19 %
8%
33 %
19 %
12 %
Døgnverdier
Vinter
Sommer
- Dagens situasjon
- Ekstra forbindelse fra GII-GV til C13C23, reduksjon med 40 % i sporomr. 3
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
20
Kapasitetsutnyttelse
Sporområde
1
Sporområde
2N
Sporområde
2S
Sporområde
3
Sporområde
4
Sporområde
5
- Dagens situasjon
- Ekstra forbindelse fra GII-GV til C13-C23,
reduksjon av belegg med 40 % i sporområde 3
- Dagens men med antall vognskift i R mot
Alnabanen 50 % og 50 % mot A-spor
- Ekstra forbindelse fra GII-GV til C13-C23 og
omlegging av uttak av vogner til 50 % mot Aspor og 50 % mot Alnabanen
- Dagens med antall vognskift i R mot
Alnabanen og 50 % reduksjon av feil på vogner
12 %
37 %
13 %
95 %
26 %
20 %
12 %
37 %
13 %
60 %
26 %
20 %
12 %
28 %
13 %
95 %
35 %
20 %
12 %
28 %
13 %
60 %
35 %
20 %
12 %
28 %
13 %
95 %
25 %
20 %
- Dagens, men 0 % feil på vogner
12 %
19 %
13 %
95 %
23 %
20 %
12 %
20 %
13 %
91 %
24 %
20 %
12 %
20 %
13 %
56 %
24 %
20 %
Makstime
Vinter
Sommer
- Dagens situasjon
- Ekstra forbindelse fra GII-GV til C13-C23,
reduksjon med 40 % i sporområde 3
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
21
Betydning av
kapasitetsutnyttelse
• Er høy kapasitetsutnyttelse en vesentlig årsak
til forsinkelser?
– Se på sammenhenger mellom forsinkelser og
antall tog, tid på året, rid på døgnet etc.
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
22
Forsinkelsesanalyse
Formål
• Undersøke sammenhenger som kan belyse effekt av kapasitetsmangel på
forsinkelse
Belyst sammenhenger mellom avgangsforsinkelser og
• Tognummer
• Ankomstpunktlighet
• Tid på året
• Tid på døgnet
• Antall tog per time
– Belastning i forbindelse med skifting ved ankomst og avgang
• Operatør
• Sammenheng mellom forsinkelse og størrelse av tidsintervall mellom tog i
felles sporelement
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
23
Forsinkelse per tognr.
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
24
Punktlighet avg. og ank.
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
25
Forsinkelse over året
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
26
Forsinkelse over døgnet
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
27
Punktlighet over døgnet
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
28
Deloppsummering
• Oppsummering mht. tognummer,
ankomstforsinkelse, tid på år og tid på døgn:
– Sesongvariasjoner
– Mange store forsinkelser
– Mange negative forsinkelser (avg. før tiden)
– Delvis ulik utvikling hos operatører over tid
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
29
Forsinkelse og belastning
Alle forsinkelser
Konfidensintervall
(95 %) for stigningstall:
[-0,76; -0,13]
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
30
Forsinkelse og belastning
Forsinkelser maks 60 min: Ta ut forsinkelser på grunn av ekstraordinære forhold
Konfidensintervall
(95 %) for stigningstall:
[0,04; 0,43]
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
31
Deloppsummering
• Ikke entydig sammenheng mellom belastning
av alle tog totalt og forsinkelser
• Sammenheng er uansett veldig svak
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
32
Forsinkelse per operatør
og etter belastning
Alle tog
Estimert stigningstall
forsinkelse mht.
belastning av alle tog
Konfidensintervall for
stigningstall (95 %-nivå)
Korrelasjons
-koeffisient
R2
Cargolink
1,76
[1,25; 2,26]
0,21
0,045
CargoNet
-0,19
[-0,36; -0,01]
-0,04
0,0019
Green Cargo
-0,23
[-1,04; 0,58]
-0,03
0,0007
Operatør
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
33
Forsinkelse per operatør
og etter belastning
Egne tog
Estimert stigningstall
forsinkelse mht.
belastning av egne tog
Konfidensintervall for
stigningstall (95 %-nivå)
Korrelasjons
-koeffisient
R2
Cargolink
3,8
[2,7; 4,9]
0,21
0,045
CargoNet
-0,3
[-0,64; 0,02]
-0,04
0,0015
Green Cargo
-3,1
[-8,1; 1,9]
-0,06
0,003
Operatør
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
34
Deloppsummering
• Signifikant forskjell på operatører mht. retning
av forsinkelse og belastning (antall tog/time)
• Ikke signifikant, men sannsynlig, forskjell på
operatører mht. belastning av egne tog og
forsinkelser (ulike fortegn på avhengighet)
• Dette tyder på at det ikke er
kapasitetsutnyttelsen som er dominerende
• Sammenheng er uansett signifikans veldig
svak, dvs. at kapasitetsutnyttelse ikke er viktig
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
35
Intervaller mellom tog
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
36
Intervaller mellom tog
Togpar i konfliktpunkter (samme sporelement)
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
37
Intervaller mellom tog
Tidsintervall mellom togpar
Konfidensintervall
(95 %) for stigningstall:
[-0,07; 0,07]
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
38
Intervaller mellom tog
Tidsintervall mellom togpar, begrenset
Konfidensintervall
(95 %) for stigningstall:
[-9,3; 8,0]
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
39
Deloppsummering
• Ikke sammenheng mellom intervallstørrelse
mellom tog i togpar med felles element i togveier
• Antatt årsak:
– Store forsinkelser vil ikke overføres (andre tog trenger
ikke å vente og går i rute)
– Mindre forsinkelser kan håndteres gjennom å la
forsinket tog bli ytterligere forsinket
– Bare de minste forsinkelsene i kombinasjon med små
intervaller vil gi en effekt og denne kombinasjonen
opptrer ikke ofte
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
40
Konklusjon
• Kapasitetsutnyttelsen på døgnnivå er ikke kritisk
• Kapasitetsutnyttelsen i makstimen for dagens situasjon er for høy i
forbindelsen mellom G-spor og C-spor, både for sommer og vinter
• Kapasitetsforhold i sporområdene på terminalen er ikke viktige som
forklaring for avgangsforsinkelser.
– Kapasitetsmangel i infrastrukturen kan ha betydning for konkrete
forsinkelser og i avvikssituasjoner. Betydningen er størst om vinteren
og minst om sommeren.
– Effekt av gjennomført vedlikehold på dagtid, og eventuell høyere
belastning enn beregnet, vil styrke denne konklusjonen
• De viktigste forklaringene til forsinkelser må i all hovedsak finnes i
forhold som f.eks. organisering av skift, organisering av logistikken
generelt, driftsmessige ressurser som personal og antall skiftelok,
vær og føre, feilrater på vogner og lok etc.
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
41
Anbefaling
Tiltak på følgende områder trolig kunne forbedre avgangspunktligheten
(betydning er ikke kvantifisert og listen er ikke prioritert etter viktighet):
• Koordinering og styring av sporbruk ved skifting
– inkl. styring av hvilken ende av R-spor som brukes til skift ut og inn i R-spor slik
at nordenden mot A-spor benyttes mer for å avlaste kryss i sør mot Alnabanen
• Feilrate på vogner
– bedre vedlikehold av vogner
• Feilidentifikasjon
– bedre rutiner for å oppdage feil på vogner
• Ekstra sporforbindelse mellom G-spor og C-spor (reetablere
sporforbindelse)
– sikre uavhengige skifteveier og økt kapasitet ved spissbelastning
– unngå begrensninger ved framtidig i utvikling
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
42
Videre arbeid
Se på betydning av
•
•
•
•
•
Omfang av skiftemateriell og mannskap i mest belastende perioder
Organisering av tog og skift
Oversikt over sporbruk
Driftsstabilitet av lok (feilrate på lok)
Buffer mellom siste tidspunkt for lasting av vognstammer og avgangstid
(bedre lastekapasitet og/eller mottakskapasitet)
• Bruk av lastegater (analysere om bruken av lastegater er en flaskehals)
• Logistikken med lasting og lossing av containere, ankomst og avgang av
lastebiler, lagring av semihengere og containere, krankapasitet etc.
• Konflikter mellom bevegelse av lastebiler og tog/skift i planoverganger på
terminalen.
Kapasitetsanalyse Alnabru
Kenneth Nielsen, Jernbaneverket
Punktlighetsseminar 27.11.2014
43

similar documents