Åtgärdsvalsstudier - en metodik för planering i tidiga

Report
Åtgärdsvalsstudier
– en metodik för planering i tidiga skeden
Per Lindroth, Trafikverket
Inga-Maj Eriksson, Trafikverket
Cecilia Mårtensson, Sveriges
Kommuner och Landsting
Magnus Jacobsson, Boverket
1
Åtgärdsvalsstudier – ny metodik
•
Behov av effektivare planering för utveckling av
transportsystemet.
•
Åtgärdsvalsstudier är ett samlat begrepp, ersätter
bristanalyser, idéstudier, stråkstudier
•
”Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen” nämnt i flera
propositioner mm
– Åtgärdsvalet bör ske utifrån samhällsekonomiska
överväganden baserat på en förberedande studie
som ej är knuten till den fysiska
planeringen/planläggningen
2
Åtgärdsvalsstudier – ny metodik forts…
•
En systematisk metodik för att tydligt analysera och
beskriva problem
•
Eventuell fysisk planläggning ska föregås av en
åtgärdsvalsstudie och beslut om fortsatt hantering, och
inplacering i långtidsplan/åtgärdsplan
•
Brett införande i Trafikverkets planering från 2012
– Ca 50 större och ca 200 förenklade klara
– Ca 400 planerade eller påbörjade
3
Nyttan med åtgärdsvalsstudier
4
•
Åtgärdsvalsstudier ska ge snabbare och
kostnadseffektivare lösningar
•
Åtgärdsval tas fram med hjälp av fyrstegsprincipen och
ger andra åtgärder än byggnadsåtgärder ett tydligare
sammanhang
•
Alla trafikslag och färdmedel liksom alla typer av
åtgärder ska beaktas
•
Arbetssättet bidrar till hushållning av resurser och
till en hållbar samhällsutveckling
Nyttan med åtgärdsvalsstudier forts…
5
•
Tydligare beskrivning och motivering av vad som
förväntas ligga till grund för de förslag till åtgärder
som läggs fram
•
Mycket stora upplevda behov
•
Utöver nationella planens 180 mdr till
nyinvesteringar ytterligare ca 850 mdr önskade av
remissinstanserna
Nationella visioner, mål och strategier
Systemanalyser
Strategisk och
ekonomisk
planering
Åtgärdsvalsstudier
Nationell plan för
transportinfrastruktur
miljöbedömning
Systemanalyser
ÅVS-portal
Åtgärdsvalsstudier
Länstransportplan
miljöbedömning
Kollektivtrafikförsörjningsplan
miljöbedömning
RUS
miljöbedömning
Planering och genomförande av
andra åtgärder än byggnadsåtgärder
Regionplan
Översiktsplan
Strukturbilder
Fysisk
planläggning
miljöbedömning
Fördjupning
Detaljplan
miljöbedömning
7
Vägplan/
järnvägsplan
miljökonsekvensbedömning
”Tänk om”
”Optimera”
Exempel enligt fyrstegsprincipen
8
1 Tänk om
2 Optimera
3 Bygg om
4 Bygg nytt
Åtgärder som kan
påverka behov av
transporter och val
av transportsätt
Åtgärder som
effektiviserar
nyttjandet av befintlig
infrastruktur och
fordon
Begränsade
ombyggnadsåtgärder
Nyinvesteringar och
större ombyggnadsåtgärder
Möjliga åtgärder - idélista
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
Tänk om
Avgifter
Skatter
P-avgifter
Subventioner
Samverkan
Marknadsföring
Information
Lokaliseringar
Markanvändning
Resfria möten
Hastighetsgräns
Samordnad
distribution
Resplaner och
program (MM)
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Optimera
Omfördelning av ytor
Busskörfält
Signalprioritering
ITS-lösningar
Särskild drift
Samordnad tågplan
Ökad turtäthet
Komb. person och
godståg
Logistiklösningar
Reseplanerare
Säkra fordon
Pendlarparkering
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bygg om
Förstärkningar
Trimningsåtgärder
Bärighetsåtgärder
Breddning
Plattformsförlängning
Förbigångsspår
Stigningsfält
Muddring i farleder
ITS-lösningar
Planskilda
korsningar
Uppgraderingar
Uppställningsspår
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bygg nytt
Nya järnvägar
Dubbelspår
Ny motorväg
Förbifarter
Farledsinvestering
Central kombiterm
Cirkulationsplats
Nya stationslägen
BRT-lösningar
Elmotorvägar
Förbindelser till
flygplatser
Trafikplatser
Busskörfält
Nya mötesspår
När?
• Tätortsproblematik (trängsel, barriäreffekter,
trafiksäkerhet, buller, luftkvalitetsbrister m.m.)
• Stadsutvecklingsprojekt
• Kapacitetsproblematik
• Effektivisering av transporter (gods)
• Tillgänglighetsproblematik (persontrafik)
• Uppgradering av funktion på ett stråk
• Nyetableringar av till exempel hamnar och
multimodala terminaler
• Nedläggning av infrastruktur
10
Region Gävleborg
och länsplanen
12
Åtgärdsvalsstudier – metodiken
13
Åtgärdsvalsstudier – metodiken
• Identifiera och samla berörda aktörer
• God potential, stort intresse, ”tajming”
• Samordna med nationell, regional eller kommunal planering
• Överenskommelse, enighet om problembild
• Bred kompetens för genomförande och dialoger
• Mandat hos de som ”styr” åtgärdsvalsstudien
14
Åtgärdsvalsstudier – Förstå situationen
• Problembeskrivning (behov, brister, anspråk, krav…)
• Eventuellt revidering av problembilden
• Funktion, kvalitet
• Nuläge och utveckling i staden, regionen, stråket
• Avgränsning av studien, geografiskt, innehåll…
• Målsättning, ambitionsnivå utöver att uppfylla funktionskrav
15
Åtgärdsvalsstudier – Tänkbara lösningar
• Kreativt arbetssätt med dialoger
• Alternativa åtgärdskoncept enligt fyrstegsprincipen/4 trafikslag/alla färdsätt
• Utgallring av en handfull alternativa åtgärdskoncept för närmare analys och
bedömning av kostnader, effekter samt konsekvenser
Och med lämplig ambitionsnivå…
• Jämförelse med referensalternativ; uppfyllelse av åtgärdsmål och bidrag till
övergripande mål, kostnadseffektivitet samt balans kostnad/nytta
• Jämförande utvärdering redovisas, diskuteras och dokumenteras
16
Åtgärdsvalsstudier – Inriktning & åtgärder
• En eller flera rekommenderade åtgärdskoncept/-mixar skapas
• Kvalitetsgranskning
• Dokumentation av såväl arbets- som dialogprocessen
• Redovisning av resultat med rekommendation till beslut om fortsatt
hantering
• Eventuell remiss
17
Beslut
• Fortsättning?
• Till ÅVS-portalen, åtgärdsplan och planrespektive genomförandeprogram
18
ÅVS-portalen
ÅVS-portalen
Ingång
- samlar alla åtgärdsvalsstudier
- leder vidare till åtgärder
Åtgärdsvalsstudier
Gemensam arbetsyta för
alla som deltar i en studie.
Åtgärdsbank
Samlar alla åtgärder för alla
aktörer från genomförda studier
19
Kommunikation i åtgärdsvalsstudier
Metodiken för ÅVS innebär att det skapas en arena för dialog
i tidigt skede – redan i initierafasen.
Principer
1. Varje ÅVS är unik med unika förutsättningar.
2. ÅVS är en studie. Var försiktig med att skapa förväntningar
som sedan inte kan hanteras – viktig avvägning.
3. Utöver dialogen, är webben primär kanal för ÅVS.
4. Aktörer och beslutsfattare är viktiga målgrupper/intressenter initialt.
5. Behovet av att kommunicera med den breda allmänheten under resten
av arbetet avgörs från fall till fall.
6. Formulera ett syfte med kommunikationen. Vad ska kommunikationen
bidra till, för vem och varför?
20
Handledning – Åtgärdsvalsstudier Publ 2012:206
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planer
a-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/Atgardsval/
21
Tack för mig!
22

similar documents