En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård (Ann

Report
Fullmäktiges uppgifter
KL 3:9 Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell
betydelse och av större vikt, främst;
1. Mål och riktlinjer för verksamheten
2. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
3. Nämndernas organisation och verksamhetsformer
4. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och
beredningar
5. Val av revisorer
6. Grunderna för ekonomiska förmåner till
förtroendevalda
7. Årsredovisning och ansvarsfrihet
8. Folkomröstning i kommunen.
2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema
Innehållsmässig definition av
den politiska arbetsprocessen
1. Identifiera utmaningar, behov i samhället
– För vilka? För vad?
2. Prioritera behov och insatser för vad som skall uppnås
- För vilka och vad, med vilka?
3. Identifiera och mobilisera (om/fördela) gemensamma
resurser; kunskapsmässiga, kulturella, ekonomiska,
teknologiska, mänskliga förmågor och sociala samspel
4. Granska, återkoppla, korrigera vad som utförs i förhållande
till direktiv i de politiska besluten ( p. 2,3 ovan)
5. Redovisa resultat och värdera resultat, utvärdering;
återkoppla tillförlitliga beskrivningar för värdering , lärande,
förbättring av ansvaret i organiseringen av uppgifterna
2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema
Fullmäktiges politiska ansvar
• För vilka? Med vilka?
• Effektiv och ändamålsenlig verksamhet?
• Se prioriterade målgruppers behov
• Befolknings - perspektiv
• Lärande organisering, värde i samspel, nätverk
• Tillfällen och fora för förtroendeskapande och
kunskapsutbyte kring verksamheten
• Angreppssätt för kontinuerlig uppföljning,
utvärdering, användning och resultatspridning
2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema
Kunskap och relationer i rollen
som fullmäktigeledamot
Skapa och tillvarata relationer för en demokratisk ordning
Med stöd av kommunalrättsliga villkor och människors
förhållanden i samhället
• Demokrati – demokratisering
• Legalitet – legitimitet
• Organisation – organisering
• Idébaserat – kunskapsbaserat
• Befolkningsperspektiv – befolknings perspektiv
Vilkas erfarenheter tillvaratas för att;
- se utsattas /utanförsattas/ prioriterade gruppers
behov?
- organisera effektiva och ändamålsenliga insatser?
2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema
Organisation kontra organisering
Policytyp A
Policy – output analys
Vad görs?
Policytyp B
Organisationsanalys
av verksamhets program
Vilka
regelstyrda
uppgifter verkställs
Har uppgifterna
genomförts?
Policytyp C
Policy - organiseringsanalys
För vad/vilka skapas policy i praktiken?
Är den adekvat, effektiv och
ändamålsenlig?
Vilka deltar och
för
vem/
för vad?
O
Ansvar kontrolleras med nyckeltal i
administration och verksamhet
Om verksamhet utförs?
Verksamhet för mål-grupper
mäts, föreskrivna indikatorer
För Vem? Vem har kunskap
om behov som ska mötas
och organiseras legala och
legitima lösningar för dem?
Upplevda resultat
2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust,
Cedema
Det politiska ansvaret och
kommunfullmäktiges roll
Ansvarets medel och ändamål är människor
Ansvar utvecklas genom att tas (förstår-kan-gör)
Ansvarighet praktiseras med ansvars
principer i tid och rum
Ändamålsenlig verksamhet
Det politiska ansvaret är mer omfattande än uppgiften
och dessutom vagare
2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema
Hur kan ansvarstagande främjas ?
Ex. på stöd
1. Tydliga roller; Vem är uppdragsgivare? Vem är
uppdragstagare/delegat?
2. Tydliga direktiv , vad prioriteras, skall uppnås för vilka?
Ömsesidigt kommunicerade, förstådda överenskomna
förväntningar mellan uppdragsgivare - uppdragstagare
3. Uppföljning av åtagandet , formell ök, av meningsfull,
användbar info
4. Åtgärd vid o/tillfredsställande hantering , vad ska
förbättras/bibehållas, bekräftas av uppdragsgivaren.
Vilka tillvaratar de användbara resultaten?
5. Återrapportering för öppen värdering av resultat och
effekter, av/lärande i oönskade och önskade
situationer och förlopp
6. Oberoende, extern granskning av revisionen
2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema
8 Bedömningsgrunder för revisorernas ansvarsprövning
God revisionssed i kommunal verksamhet 2010
• Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och
riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter
• Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll
• Förtroendeskada eller annan immateriell skada
• Ekonomisk skada
• Obehörigt beslutsfattande
• Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning
• Otillräcklig beredning av ärenden
• Ej rättvisande redovisning
8
Ett ansvar kopplat till uppdragets innehåll
Det politiska ansvaret är kollektivt och individuellt ;
Att användas aktivt i sociala samspelsprocesser
Insiktskravet - att aktören förstår vad som är gott och
ont, rätt och fel, rättigheter och skyldigheter
Autonomikravet - att aktören kan göra vad som är gott och
rätt och undvika att göra vad som är ont och fel
Kausalitetskravet - att aktören verkligen gör vad den kan,
vidtar den åtgärd som skall värderas etiskt, göra vad som är
gott och rätt och undvika att göra ont och fel
Ansvarsbrister , vilka brister kan förbättras?
Ansvarsutkrävande
2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema
Politiskt ansvar praktiseras aktivt i sitt
sammanhang
Goda kunskapsbärande relationer och
en kultur med politisk ansvarighet i förhållande till
människorna
i lokalt - regionalt - nationellt sammanhang
Tack!
2011-04-11 Ann Britt Karlsson FoU, Con Trust, Cedema
Politiskt ansvar praktiseras aktivt i sitt
sammanhang
• Goda kunskapsbärande relationer och en
kultur med politisk ansvarighet i förhållande
till människorna i lokalt - regionalt - nationellt
sammanhang
• Tack!

similar documents