ANN ROE KURAMININ rene descartes`e

Report
PSİKODİNAMİK
YAKLAŞIMLAR
ANN ROE KURAMININ
RENE DESCARTES’E
UYARLANMASI
HAZIRLAYANLAR:
MELIKE ULUÇAY VE TUĞÇE KARSAVURDAN
Bu sunuda 2013-2014 Güz yarıyılında RPDA 317
dersi kapsamında yapılan Descartes’in yaşamı;
kariyer gelişimini etkileyen faktörler ve
Psikodinamik Kuramlardan Ann Roe’nun
kuramına göre incelenerek yorumlanması ödevi
yer almaktadır.
 Bu ödev, DAÜ’de ilgili ders sorumlusu;
Prof.Dr.Binnur Yeşilyaprak’a sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER
Kariyer Gelişim
Sürecini Etkileyen
Faktörler




Psikolojik Faktörler
Sosyolojik Faktörler
Cinsiyet
Ekonomik, Politik, Toplumsal
Faktörler
KARİYER KURAMINA GÖRE
İNCELEME


Kuramın Önerme ve
Kavramlarını Ele Alma
Kişiye Uygulama ve Yorumlama
RENE
DESCARTES
Rene Descartes, 31 Mart 1596
tarihinde, Fransa'da, varlıklı bir
ailede dünyaya geldi.
Fransız düşünür, yazar, bilim adamı
ve matematikçi. Modern psikolojinin
ve matematiğin kurucusu olarak
kabul edilmektedir.
Kendisinden sonraki bilim
adamlarına ve filozoflara ilham
kaynağı olan teorileriyle bilimin
günümüz seviyesine ulaşmasında
büyük rol oynamıştır.
Düşünsel alanda matematiksel
açılımlardan yararlanarak,
doğrudan ortaya çıkan ve
doğruluğu tartışılmaz kesinmutlak birtakım bilgilerin var
olduğunu savunmuş;
bu savını da "Düşünüyorum,
öyleyse varım" şeklindeki ünlü
söylemiyle ortaya koymuştur.
Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen
Faktörler
Psikolojik Faktörler
Yetenek& Zeka
 Olağanüstü
zihinsel
yeteneği çok küçük yaşta
ortaya çıkan René, sekiz
yaşına değin özel
öğretmenlerce yetiştirildi
10 yaşına geldiğinde, ileride Avrupa'nın en iyi
okullarından biri olduğunu belirteceği, Cizvit
kolejine gönderildi.
Sağlığının zayıf olması
nedeniyle, öğretmenleri
tarafından yatılı
okuması öngörüldü.
 Kendisini iyi hissedene
kadar yatakta kalmasına
izin verildiğinden, büyük
yetenek ve ilgi duyduğu
matematik çalışmalarına
ağırlık verdi.

Cebiri, geometri çözümlemelerinde kullanmış;
"Kartezyen" teoremini ortaya atarak, analitik
geometrinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Buradan hareketle,
Descartes’in hem
Zihinsel Yeteneğinin
hem de MantıksalMatematiksel
Zekasının gelişmiş
olduğunu görebiliriz.
Eğitim hayatı boyunca özellikle klasik
edebiyat,tarih,retorikve felsefe alanlarında
kendini geliştirdi. Babasının
yönlendirmesiyle, Poitiers Üniversitesi'nin
hukuk fakültesine girdi ve 1616 yılında
mezun oldu.
Ama babasının isteğinin tersini, yazarlığı ve
felsefeyi seçti. Genç yaşta verdiği bu kararın
amacı, “dünya kitabını incelemek “ ve “kendi
benliğini araştırmak”tı.
 Mantıksal-matematiksel zekasının yanı sıra içsel
zekasınında gelişmiş olduğunu söylemek
mümkündür. (kendine amaç belirlemesi).

 Aynı
zamanda
Descartes
felsefeye olan
ilgisiylede sözel
dilsel zekaya
sahip olduğunu
göstermiştir.
Felsefesinin Temeli
İLGİ
Gezmeye, yeni yerler görmeye ve yeni şeyler
öğrenmeye oldukça fazla merak duyardı.
Düşünsel, bilimsel ve yazınsal olan herşeye ilgisi
vardı.
Descartes zihinsel yetenekleri bakımından daha
çok düşünme, muhakeme, okuma, yazma ve
matematiksel usavurum gibi zihinsel kapasitesini
ilgileri doğrultusunda kullanmıştır.
KİŞİLİK


İçe dönük bir kişilik yapısına sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve yabancı dil alanında
ki başarısında bunun etkisi olmuştur.
İçe dönük yapısının yanında sosyal bir kişiliğe
de sahiptir. Arkadaşlarıyla yaptığı seyahatler
bunlara örnek olabilir.
ÖZ DEĞERLER
 İlgi
ve yeteneklerini kullanma
 Araştırmacı
 Kuşkucu
 Yaratıcılık
 Sayılarla Çalışma
 Düşünme ve muhakeme vs.
sıralamak mümkündür.
« Hayattaki amacı, kendi
gerçekliğini oluşturmaktır»
SOSYOLOJİK FAKTÖRLER
AİLE
Rene Descartes, 31 Mart 1596
tarihinde, Fransa’da, varlıklı bir ailede
dünyaya geldi.
Doğumundan bir yıl sonra annesinin tüberkiloz
nedeniyle vefat etmesinin ardından, Brittany
Yüksek Mahkemesi’nde yargıç olan babası
Joachim, başka bir kadınla evlendi ve
Descartes üvey annesi tarafından yetiştirildi.
Doğuştan narin yapılı, bir bebek olarak
dünya ya gelen Descartes; ailede ilgi ve
sevgi ortamında büyümüştür.
SED
Sosyo-ekonomik düzeyi oldukça yüksek varlıklı
bir ailede dünya ya geldi.
Hayatı boyunca çalışmamış ailesinin bütün
servetini kendi bilimsel çalışmaları için
kullanmıştır.
CİNSİYET
 Descartes’in
yaşadığı dönemde
bilim adına
araştırmalar
buluşlar yapma işi
ile genelde
kadınlar
uğraşmıyordu.
Ekonomik-Politik Toplumsal Faktörler
 Dinsel
egemenliğin, anlamsız çatışmaların
ve modern düşüncelere yönelik hoşgörüden
uzak, bağnazca tutumların hüküm sürdüğü;
aynı zamanda, Avrupa’nın düşünsel,
sanatsal ve kültürel kabuk değişiminin
gerçekleştiği bir dönemde yaşadı.
 Birçok alanda hayata geçirilen atılımlara,
düşünce ve eserleri ile eşlik etti. Ortaçağı
tarihe gömerek, modern bilimin rönesansını
inşa edenler arasında yer aldı.
Bu siyasi ve toplumsal çalkantılar nedeniyle,
soylu ailelere mensup gençlerin kilise ya da
orduya katılması popüler hale gelmişti.
Dolayısıyla Descartes da, toplumsal statüsünü
sağlamlaştırmak için orduya katılmaya karar
verdi.
Descartes sosyal hayatta; Dönemin
hakim kıyafet şekli olan yeşil ipek
giysileri bir kenara atarak bedenini
arka plana atmak istemiş ve
düşüncenin baskınlığını simgesel
olarak ifade etmek amacıyla da siyah
giysiler tercih etmiştir.
17. Yüzyıl Descartes’in yüzyılı bir çelişkiler yüz
yılıydı. Hoş görüsüzlük çağıydı ama aynı zamanda
düşünce ve sanat devlerinin çağıydı. Çağdaş akılcı,
bilimsel düşünceyi başlatan Descartes gibi
filozoflar çağıydı.
KARİYER KURAMINA
GÖRE İNCELEME
Roe ; erken çocukluktaki kişilik gelişimiyle meslek
seçimi arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Roe’nin Teorisinin temelini Maslow ve
Murpby’in yaklaşımları oluşturur.
Bu teoride;
Murphy’in etkisi, erken çocukluk deneyimlerini
meslek seçimiyle ilişkisini vurgulaması
Maslow’dan ise ;ihtiyaçlar hiyerarşisinden
yararlanmış,bireyin aile stilini, ihtiyaçlar ile
ilişkisini ve bunların yaşam biçimiyle ilişkisini
incelemiştir.
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE İÇİ
İLETİŞİM
Roe, ailenin çocuk yetiştirme stilini her birinde 2
sınıflandırma olacak şekilde 3 tipe ayırmıştır.
ÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİ
1-Çocuğa duygusal yoğunlaşma
( aşırı koruyuculuk ve talepkarlık arasında değişir.)
2-Çocuktan kaçınma
( duygusal olarak red ve ihmal etme arasında değişir.)
3-Çocuğun kabulü
( rahat kabul etme ve severek kabul etme şeklinde
değişir.)
Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki
ilgi, ihtiyaç ve tutumları meslek
seçimini etkiler.
Koruyucu olan ailelerin
çocukları ödül ve geri
bildirim sağlayan mesleklere
yönelirler.
 İhmal edilen çocuklar
insanlardan uzak nesnelere
yönelik meslekleri seçerler.
 Kabul edilen çocuklar
ilgilerini doyurabilecek
mesleklere yönelirler.

Rene Descartes’in Erken Çocukluk
Dönemi
Rene Fransa’da varlıklı bir
ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya
geldi.
Doğumundan 1 yıl sonra
annesini tüberkiloz nedeniyle
kaybetmesinin ardından yargıç
olan babası başka bir kadınla
evlendi.
Descartes üvey annesi tarafından
yetiştirildi.
Doğuştan narin yapılı bir bebek olduğu için hem üvey
annesi hem de özel bir bakıcı gözetiminde büyüdü.
Daha bebek iken annesini kaybeden Rene, hiçbir zaman
annesinin yokluğunu hissetmemiştir
Üvey annesi onu kendi çocuklarından ayırt
etmemiş, Rene’i sevgiyle büyük bir ilgiyle
büyütmüştür.
Rene babası işlerinin yoğunluğundan dolayı
babasıyla fazla zaman geçirememiş fakat babası
herzaman ilgisini desteğini göstermiştir.
Edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak Rene Descartes’in
aile içinde sevilen, kabul edilen bir çocukluk geçirdiğini
söylemek mümkündür.
Erken çocukluktaki kişilik gelişimi ile meslek
seçimi arasında ki ilişkiyi incelersek; Descartes
çocukluğunda kabul görmenin yanı sıra meslek
seçiminde de ilgi ve yeteneklerine yönelmiştir.
Erken çocukluktaki kişilik gelişimi ile ilgi ve
yeteneklerine uygun meslek seçimi paralellik
göstermektedir.
Çocukluktaki aile ortamı yetişkinlikte ilgi ve
tutumları etkiler. Aile ortamının etkilerine göre
insanlara yönelik ya da yönelik olmayan meslekler
seçilir.
Roe’ye göre :
İnsanlara yönelik meslekler ; hizmet, iş bağlantısı,
örgütler, genel kültür, sanat ve eğlence.
İnsanlara yönelik olmayan meslekler ; teknoloji, açık
hava, bilim.
Descartes; ilgilendiği genel kültür ile insanlara yönelik
meslekleri ayrıca pozitif bilimlerle ilgilenmesi
açısından da insanlara yönelik olmayan mesleklerden
kendi içinde birer parça bulundurmaktadır.
Ayrıca Roe : Her meslek grubunda bireyin aldıkları
sorumluluklarına, performanslarına, kapasitelerine ve
becerilerine göre 6 iş düzeyine göre sınıflandırmıştır.
1-Profesyonel Yönetici : Üst düzey yöneticiler
2-Profesyonel Yönetici(2) : Daha az bağımsızlığı olan
yöneticiler
3-Yarı Profesyonel Yönetici : Küçük işyerlerindeki
yöneticiler
4-Beceri Sahibi Olanlar : Mesleki ve teknik eğitim
5-Az Beceri Sahibi Olan Meslek Eğitimi
6-Becerisi Olmayan : Uzmanlaşmaya yönelik bir eğitim
gerektirmeyen.
Descartes; düşünce yapısı ve sorgulayıcı gücü
bakımından dikkate alındığında profesyonel yönetici
sınıfına girmektedir.
Roe bu düzeylerin zekaya ve bireyin çevreyi yönetme
tarzına göre değişiklik gösterdiğini söyler.
KAYNAKÇA
Yeşilyaprak, B. (Ed.). (2012). Mesleki Rehberlik ve
Kariyer Danışmanlığı Kuramdan Uygulamaya (3.
baskı). Ankara: Pegem Akademi
http://www.pdr.gen.tr/mesleki-rehberlik/meslekigelisime-kuramsal-yaklasimlar/roe%E2%80%99nunkurami/roe%E2%80%99nun-kurami/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://www.biyografi.info/kisi/descartes
http://www.acikders.org.tr/file.php/110/calismamatery
alleri.pdf
Melike ULUÇAY
111601
Tuğçe KARSAVURDAN
Bizi dinlediğiniz için
Teşekkürler…
110166

similar documents