TankandeochsprakAnnPihlgren20140916

Report
Tänkande och språk
2014-09-16
Våga Visa
[email protected]
www.igniteresearch.org
Peter Tillberg “Blir du lönsam lille vän?”
Vad behövs i framtiden?
Snabba samhällsförändringar
Snabb teknologiutveckling
Globalisering av kommunikation, marknad
och idéer
Krav på likvärdig undervisning
Framtidens medborgare måste
kunna…
Anpassa sig till nya miljöer och
förutsättningar
Navigera bland massiva mängder
information
Göra produktiva
och intelligenta val
Vara kreativa
Tänka kritiskt
Vad är intelligens och kreativitet?
Intelligens eller intelligenser?
Språklig, logisk-matematisk, kroppslig-kinestetisk,
musikalisk osv. intelligens
Formas av såväl genetiska som kontextuella
förutsättningar
Kreativitet är intelligens i en eller några
specifika områden
Men den kreative är inte nöjd med sakernas
tillstånd
Intelligens och kreativitet är resultatet av hårt
arbete och kritiskt tänkande
Tänkandet är
Explicit
Implicit
Begrepp…
Sätter handtag på verkligheten
Vardagliga och abstrakta
Vilken skola fostrar goda tänkare?
Läraren är nyckeln till elevens
framgångsrika lärande
Tar ansvar i klassen/gruppen för
Ämnet
Aktiviteterna
Resultaten
Relationerna
Eleven ska uppleva…
Tid att utforska från en rad vinklar
Att gå från vardagserfarenheter till generaliserad
kunskap genom utmanande kognitivt arbete
genom
Analys
Metakognition
Formativ bedömning
Öppen dialog om hur tänkande går till
Använda tankerutiner
Kontextuell mediering
Målfokuserad interaktion
Lärare bör…
Börja sin planering
genom att identifiera
Centrala områden
Önskade resultat
Fokusera aktiviteterna
på tänkandet
Hjälpa eleven att
avtäcka tankemönster
genom att presentera
komplexa och
autentiska problem där
svaret inte är uppenbart
Nödvändig
information
Värsta
farhåga
Önskvärt
Ståndpunkt
- Så här tror jag om det här
Lärare säger i intervjuer att de
utvecklar elevernas tänkande
men…
Lärare ber eleverna att komma ihåg eller resonera
utifrån det de redan vet eller kan
Få utmaningar eller systematiska hjälpmedel att
utveckla analytiskt eller kreativt tänkande
Aktiviteterna koncentreras runt läromedel och
reproduktion snarare än kritiskt tänkande eller
innovation
Lärare dominerar genom att tala 70-75% av tiden
och genom att ställa frågor där svaret är givet
Eleverna har litet inflytande på aktiviteterna och
tenderar att undvika intellektuella utmaningar
KUNSKAPSDIMENSION
KOGNITIV PROCESSDIMENSION
1.
Minnas
2.
Förstå
3.
Tillämpa
4.
Analysera
5.
Utvärdera
6.
Skapa
12
11
10
4
4
2
7
6
6
2
1
0
8
8
11
2
1
>1
2
1
1
<0
<0
0
A.
Faktakunskap
B.
Begreppsbaserad
kunskap
C.
Processkunskap
D.
Metakognitiv
kunskap
Fem olika lärarstilar identifierades
Den traditionella lärarstilen
Den elevutforskande lärarstilen
Läraren som bygger byggnadsställningar
(the scaffolding teaching style)
Den moralistiska lärarstilen
Låt-gå-lärarstilen
Den traditionella lärarstilen
Läraren inleder med
introduktion
Läraren presenterar
ny kunskap
Klassen/gruppen
praktiserar och
läraren korrigerar
Läraren summerar
och ger läxa
KUNSKAPSDIMENSION
A.
Faktakunskap
B.
Begreppsbaserad
kunskap
C.
Processkunskap
D.
Metakognitiv
kunskap
KOGNITIV PROCESSDIMENSION
1.
Minnas
2.
Förstå
3.
Tillämpa
4.
Analysera
5.
Utvärdera
6.
Skapa
Den elevutforskande lärarstilen
Oftast unga elever/förskolebarn eller i
praktisk-estetiska aktiviteter…
Introducerar nytt material som kommer hjälpa
eleverna att utvecklas på egen hand
Eleverna utforskar sina egna intresseområden
på det sätt de själva önskar
KUNSKAPSDIMENSION
A.
Faktakunskap
B.
Begreppsbaserad
kunskap
C.
Processkunskap
D.
Metakognitiv
kunskap
KOGNITIV PROCESSDIMENSION
1.
Minnas
2.
Förstå
3.
Tillämpa
4.
Analysera
5.
Utvärdera
6.
Skapa
Den moralistiska lärarstilen
Läraren verkar upptagen av någonting
annat…
Lära eleverna att uppföra sig?
KUNSKAPSDIMENSION
A.
Faktakunskap
B.
Begreppsbaserad
kunskap
C.
Processkunskap
D.
Metakognitiv
kunskap
KOGNITIV PROCESSDIMENSION
1.
Minnas
2.
Förstå
3.
Tillämpa
4.
Analysera
5.
Utvärdera
6.
Skapa
Låt-gå-lärarstilen
Observerades på fritids, inte i skolan
Personalen verkar sakna pedagogiska
intentioner
Aktiviteterna saknar i stort sett planerat
kunskapsinnehåll
Beslut och aktivering lämnas till eleverna,
som också tar störst talutrymme
KUNSKAPSDIMENSION
A.
Faktakunskap
B.
Begreppsbaserad
kunskap
C.
Processkunskap
D.
Metakognitiv
kunskap
KOGNITIV PROCESSDIMENSION
1.
Minnas
2.
Förstå
3.
Tillämpa
4.
Analysera
5.
Utvärdera
6.
Skapa
Läraren som bygger
byggnadsställningar
(the scaffolding teaching style)
1.
Förvirring, perpelxitet och utmaning genom
a)
b)
2.
Analys:
a)
b)
c)
3.
Föreläsningar, film osv.
Museer och annat i samhälle och natur
Söka i böcker, på internet osv.
Generalisation och transfer
a)
b)
5.
Vad kom vi fram till? Vad lärde vi oss?
Vad vill vi lära oss/förstå nu?
Tankeredskap och strategier
Ny kunskap
a)
b)
c)
4.
Filosoferande
Experiment
Eftertänksam dialog
‘Skapa motsatsen’
Utvärdering av arbetet
a)
b)
Vad lärde vi oss?
Hur lärde vi oss?
Tidigare
erfarenheter
Förebilder
Planera
Under
processen
Metakognitiva
frågor
Liknar det något du stött på tidigare?
Är detta en av de där…?
Vilka goda förebilder finns på området?
Varifrån kan du hämta idéer?
Hur ska du genomföra uppgiften?
Vilket angreppssätt är det bästa här?
Vad förstår du så här långt?
Behöver du ställa någon fråga?
Är du på rätt spår/ fortfarande på spåret?
Hur gjorde du/gick du tillväga?
Utvärdera
Vilka metoder och strategier använde du?
Gick det som du planerat?
Hur har ditt tänkande utvecklats?
Utveckling
Vad tänkte du i början? Varför?
Vad tänker du nu?
Vad lärde du dig?
Jämföra
Hur är din tanke lik/skiljer sig från någon
annans? Varför?
Vad/vem har påverkat ditt tänkande? Varför?
Förbättra
Kan du lära från något misstag?
Kan du göra något bättre nästa gång?
KUNSKAPSDIMENSION
A.
Faktakunskap
B.
Begreppsbaserad
kunskap
C.
Processkunskap
D.
Metakognitiv
kunskap
KOGNITIV PROCESSDIMENSION
1.
Minnas
2.
Förstå
3.
Tillämpa
4.
Analysera
5.
Utvärdera
6.
Skapa
Eftertänksam dialog
Fokus på samtalskultur OCH intellektuellt
utforskande
Det mänskliga samtalet genom tiderna
Texten, författaren och karaktärerna som
samtalspartners om de allmänmänskliga
idéerna
”Seminarieregler”
• Ett gemensamt utforskande genom
eftertänksam dialog
• Flera möjliga svar
• Lyssna
• Var beredd att ompröva och kanske ändra din
åsikt
Se mer:
www.ur.se: Jakten på det demokratiska
klassrummet – Freinetskolan Mimer
https://www.youtube.com/watch?v=iYVWt
UAIdus YouTube Det glada lejonet
Samtalets uppbyggnad
• FÖRSEMINARIUM
– Individuellt mål och gruppmål
• SOKRATISKT SEMINARIUM:
– Inledande fråga som alla kan svara
på
– Analys (tolkningsfrågor)
– ”Sokratisk fråga” (värderingsfråga)
• POSTSEMINARIUM
– Utvärdering av seminariet, nåddes
målet?
– Frågor som återstår?
Vad menar du?
Förtydliga
Undersök
antaganden
Undersök skäl
bevis, orsak
Analysoch tolkningsfrågor
Vad är huvudpoängen?
Vad antar du/det undersökta?
Vad kan vi anta istället?
Vilket antagande ligger bakom?
Vilka är dina skäl för att säga så?
Har du några bevis?
Vad ledde fram till detta?
Undersök
synvinklar
Varför valdes den ståndpunkten?
Kan någon annan se det på ett annat sätt?
På vilket sätt är … lika/olika…?
Vilken är skillnaden mellan… och…?
Undersök
förutsättningar
Vad är underförstått?
Vilka konsekvenser skulle det få?
Vad händer om förutsättningar försvinner?
Ifrågasätt
Tolka
Hur kan vi veta/ta reda på…?
Hur kan vi utvärdera detta?
Hur kan vi tolka…?
Vad menas med…?
Vad betyder….?
Lära sig tänka i seminariet
• Lärandet är interaktivt och
kontextuellt:
– Vanor blir intellektuella och
dialogiska dygder och längre
fram intellektuell och
moralisk karaktär/praktisk
visdom
– ”Multiple proximal zones”
• Intellektuella dygder:
undersöka kritiskt och
”förkasta”
• Dialogiska dygder:
samarbeta för att göra detta
Forskningsresultat barn och
ungdomar
•
•
•
•
Språk
Kritiskt tänkande, analyserande, logik
Social kompetens
”Karaktärsdaning”, personlig utveckling
Forskningsresultat med
vuxengrupper
Seminariet stödjer bildandet av professionella arbetslag
Relationer mellan medarbetare
Trygg diskussionsmiljö
Flerstämmighet
Interaktion i hela gruppen
Tillhandahålla möjligheter för brainstorming och
förståelseskapande
I handledning av ledare och/eller arbetslag:
Seminarierna ökar diskussionsrepertoaren och ämnesområden
som diskuteras
Idéer diskuterade i seminariet ger hållbar kunskap
Försök med samtal för exempelvis sjuksköterskor på hospis
och samtal med äldre
Så här tänkte jag
innan…
Nu tänker jag så
här…
Det är sannerligen
så, att ju “smartare”
omgivningen och ju
kraftfullare insatserna
och de tillgängliga
hjälpmedlen är, desto
skickligare kommer
människor att bli och
desto mindre
betydelsefull blir
deras särskilda
genetiska arv.
Howard Gardner
Böcker:
Pihlgren, Ann S. (2013). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber.
Pihlgren, Ann S. (2010). Sokratiska samtal i undervisningen. Lund: Studentlitteratur.
Pihlgren, Ann S. (red) (2013). Demokratiska arbetsformer. Värdegrundsarbetet i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Pihlgren, Ann S. (red) (2013). Fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur.
Pihlgren, Ann S. (red) (2013). Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur.
Forskningsartikel: som användes under förläsningen
Pihlgren, Ann. S. (2013). Planning for Thinking and Cognitive Development
of Students. Tillgänglig på:
http://igniteresearch.org/english-planning-for-thinking-and-cognitive-development-of-students-2/
´
[email protected]
www.igniteresearch.org

similar documents