Kick off hösten 2014

Report
Kick Off 16 september 2014
• Kl 8.30
Ankomstfika med macka
• Kl 9.00
Program för dagen
• Kl 9.10
Ann S Pihlgren föreläsning
• Kl 10.15
Bensträckare med slät kopp kaffe
• Kl 10.30
Ann S Pihlgren forts
• Kl 12.00
Lunch
• 13.00
Samarbetsmiljön i Google
• 13.30
Hemsidan, nyheter i styrdokumenten och
grupparbete med matriserna
• 14.30
Fika och fortsatt grupparbete
• 15.30
Återsamling, gemensam reflektion
• 15.45
Möte med observationslagen
Ann S Pihlgren
Läs mer av Ann S. Pihlgren:
• Sokratiska samtal i klassrummet.
Handbok för lärare, Studentlitteratur.
• Demokratiska arbetsformer,
Studentlitteratur.
• Det tänkande klassrummet, Liber.
• UR: Det demokratiska klassrummet.
• Kunskapskallan.se där Ann S. Pihlgren
samlar egna och andras artiklar om
sokratiska samtal.
Samarbetsmiljön i Google
• Christine Elm och Hanna Ravik – från Sollentuna
Våga Visas hemsida
www.ekero.se/vagavisa
Nya Metodboken
Exempel på förändringar och förtydliganden:
-
Intervjuer
-
Formuleringar Bedömning i skala
-
Målområdet ”Utveckling och lärande/kunskaper” har
förändrade underrubriker
”Hur enheten arbetar för att varje barn/elev ska utvecklas
efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda
hela sin förmåga utifrån detta målområde i respektive
läroplan”.
-
Underrubriken ”Dokumentation” endast för förskola
-
Nya frågebank – en för förskola och en för skola
Mallar för rapportskrivning
Mallen är uppdaterad m a p ny metodbok
En mall för förskola och en mall för grundskola med
förskoleklass och fritidshem
Anvisningarna – Support
Innehållsförteckningen nedbantad
Jämförelse med tidigare observation – justerad så att flera
tidigare observationer kan anges
http://www.ekero.se/vagavisa
Matriserna
Gamla
Utveckling och
lärande/Kunskaper
Ej tillfredställande
1,0
Undervisningen är
ostrukturerad och utgår
inte ifrån läroplanen.
(skola)
Tillfredsställande
God kvalitet
2,0
3,0
Undervisningen är delvis Undervisningen är
ostrukturerad och utgår i strukturerad och utgår
olika grad ifrån
ifrån läroplanen. (skola)
läroplanen. (skola)
Barnen/Eleverna får
Barnen/Eleverna får inte Barnen/Eleverna får
pröva olika arbetssätt
pröva olika arbetssätt och ibland pröva olika
och arbetsformer.
arbetsformer.
arbetssätt och
arbetsformer.
Eleverna ges möjlighet
Eleverna ges inte
Eleverna ges inte
att utvecklas så långt
möjlighet att utvecklas så möjlighet att utvecklas så som möjligt. (skola)
långt som möjligt. (skola) långt som möjligt. (skola)
Utforskande och kreativa
Utforskande och kreativa Det förekommer ibland
arbetssätt är vanligt
arbetssätt förekommer
utforskande och kreativa förekommande.
inte.
arbetssätt och det pågår
Stöd till barn/elever att:
ett arbete för att utveckla

bli utforskande,
metoder för detta.
Arbetssätt som
självständiga och
stimulerar samarbete
nyfikna
Arbetssätt som stimulerar Arbetssätt som
mellan barnen/eleverna i

samarbeta
samarbete mellan
stimulerar samarbete
deras lärande är vanligt

utveckla sitt språk barnen/eleverna i deras
mellan barnen/eleverna i förekommande.

utveckla
lärande saknas.
deras lärande
matematiskt
förekommer.
Det bedrivs ett medvetet
tänkande (förskola)
språkutvecklande

utveckla förmågor Språkutvecklande
arbetssätt.
inom
arbetssätt saknas.
Språkutvecklande
naturvetenskap och
arbetssätt förekommer.
teknik (förskola)
Förskolan har ett
Arbetssätt som utvecklar
medvetet arbetssätt för
matematiska tänkandet
Arbetssätt som utvecklar att utveckla det
saknas. (förskola)
det matematiska
matematiska tänkandet.
tänkandet förekommer. (förskola)
(förskola)
Mycket god kvalitet
4,0
Undervisningen är
strukturerad och utgår
ifrån läroplanen. (skola)
Pedagogerna arbetar
systematiskt för att
barnen/eleverna får pröva
olika arbetssätt och
arbetsformer.
Eleverna ges i hög grad
möjlighet att utvecklas så
långt som möjligt. (skola)
Alla delar av
verksamheten präglas av
ett utforskande och
kreativt arbetssätt
Alla pedagoger använder
arbetssätt som stimulerar
samarbete mellan
barn/elever i deras
lärande.
Skolan/förskolan har ett
systematiskt
språkutvecklande
arbetssätt.
Förskolan har ett
systematiskt arbetssätt för
att utveckla det
Matriserna
Ny – förskola
UTVECKLING OCH
LÄRANDE
1,0
Stora brister i kvalitet
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Formuleringar som
Finns i liten utsträckning
används
Uppvisar stora brister i
kvaliteten
Verksamheten är sällan eller
Hur enheten arbetar för att aldrig strukturerad.
varje barn ska utvecklas
efter sina förutsättningar
Undervisningen utgår inte
och samtidigt stimuleras att alls eller i liten utsträckning
använda och utveckla hela ifrån läroplanen.
sin förmåga utifrån detta
målområde i respektive
Barnen ges sällan eller aldrig
läroplan
möjlighet att pröva olika
arbetssätt och arbetsformer.
2,0
Mindre god kvalitet
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i
kvaliteten
Verksamheten är delvis
strukturerad.
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Verksamheten är till stora
delar strukturerad.
Verksamheten är i hög grad
strukturerad.
Undervisningen utgår till viss Undervisningen utgår till
del ifrån läroplanen.
stora delar ifrån läroplanen.
Undervisningen utgår i hög
grad från läroplanen.
Barnen får ibland pröva olika Barnen får vanligtvis pröva
arbetssätt och arbetsformer. olika arbetssätt och
arbetsformer.
Barnen får i hög grad pröva
olika arbetssätt och
arbetsformer.
Barnen ges till viss del
möjlighet att utvecklas så
långt som möjligt.
Barnen ges till stora delar
möjlighet att utvecklas så
långt som möjligt.
Barnen ges i hög grad
möjlighet att utvecklas så
långt som möjligt.
Utforskande och kreativa
Utforskande och kreativa
arbetssätt förekommer sällan arbetssätt förekommer
eller inte alls.
ibland.
Utforskande och kreativa
arbetssätt är vanligt
förekommande.
Utforskande och kreativa
arbetssätt förekommer i hög
grad.
Arbetssätt som stimulerar
samarbete mellan barnen i
deras lärande förekommer
sällan eller saknas helt.
Arbetssätt som stimulerar
samarbete mellan barnen i
deras lärande förekommer till
viss del.
Arbetssätt som stimulerar
samarbete mellan barnen i
deras lärande är vanligt
förekommande.
Arbetssätt som stimulerar
samarbete mellan barnen i
deras lärande förekommer i
hög grad.
Språkutvecklande arbetssätt
förekommer sällan eller
Språkutvecklande arbetssätt
förekommer till viss del.
Språkutvecklande arbetssätt
är vanligt förekommande.
Språkutvecklande arbetssätt
förekommer i hög grad.
Barnen ges i liten
utsträckning möjlighet att
utvecklas så långt som
möjligt.
Matriserna
Ny – grundskola, grundsärskola, förskoleklass, fritidshem
KUNSKAPER
Formuleringar som
används
FÖRSKOLEKLASS,
GRUNDSKOLA,
GRUNDSÄRSKOLA,
1,0
Stora brister i kvalitet
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten utsträckning
Uppvisar stora brister i
kvaliteten
Undervisningen är sällan
eller aldrig strukturerad.
Undervisningen utgår inte
alls eller i liten utsträckning
Hur enheten arbetar för att ifrån läroplanen.
varje elev ska utvecklas
efter sina förutsättningar
Eleverna förstår sällan eller
och samtidigt stimuleras att aldrig syftet med aktiviteter i
använda och utveckla hela undervisningen, vilka
sin förmåga utifrån detta
förmågor de ska få möjlighet
målområde i läroplanen
att utveckla och hur de ska få
visa sina kunskaper.
2,0
Mindre god kvalitet
3,0
God kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del brister i
kvaliteten
Undervisningen är delvis
strukturerad.
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor utsträckning
Håller en relativt hög kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Undervisningen är till stora
delar strukturerad.
Undervisningen är i hög grad
strukturerad.
Undervisningen utgår till viss Undervisningen utgår till
del ifrån läroplanen.
stora delar ifrån läroplanen.
Undervisningen utgår i hög
grad från läroplanen.
Eleverna förstår i viss mån
syftet med aktiviteter i
undervisningen, vilka
förmågor de ska få möjlighet
att utveckla och hur de ska få
visa sina kunskaper.
Eleverna förstår i relativt stor
utsträckning syftet med
aktiviteter i undervisningen,
vilka förmågor de ska få
möjlighet att utveckla och
hur de ska få visa sina
kunskaper.
Eleverna förstår i stor
utsträckning syftet med
aktiviteter i undervisningen,
vilka förmågor de ska få
möjlighet att utveckla och
hur de ska få visa sina
kunskaper.
Eleverna ges sällan eller
aldrig möjlighet att pröva
olika arbetssätt och
arbetsformer.
Eleverna får ibland pröva
olika arbetssätt och
arbetsformer.
Eleverna får vanligtvis pröva Eleverna får i hög grad pröva
olika arbetssätt och
olika arbetssätt och
arbetsformer.
arbetsformer.
Eleverna ges sällan eller
aldrig möjligheter till
ämnesövergripande arbete
för att få överblick och
sammanhang
Eleverna får ibland
möjligheter till
ämnesövergripande arbete
för att få överblick och
sammanhang
Eleverna får ofta möjligheter
till ämnesövergripande
arbete för att få överblick
och sammanhang
Eleverna får i stor
utsträckning möjligheter till
ämnesövergripande arbete
för att få överblick och
sammanhang
Matriserna
• Värdeorden
• Formuleringar som används – bidrag till rapportskrivandet
– variation
• Fritidshemmet eget avsnitt under kunskaper
• Vissa ändringar t ex genus – värdegrund
• Referensgrupp deltagit i revideringsarbetet
KUNSKAPER
1,0
Stora brister i kvalitet
2,0
Mindre god kvalitet
Formuleringar som
används
Saknas helt
Finns sällan/ aldrig
Finns i liten
utsträckning
Uppvisar stora brister i
kvaliteten
Finns i viss utsträckning
Är delvis
I viss mån
Uppvisar till viss del
brister i kvaliteten
3,0
God kvalitet
Finns till stora delar
Är vanligtvis
Relativt stor
utsträckning
Håller en relativt hög
kvalitet
4,0
Mycket god kvalitet
Finns i hög grad
Präglar verksamheten
I stor utsträckning
Håller en hög kvalitet
Matriserna
• Grupparbete
– Bekanta er med matriserna
– Läs den beskrivande texten och resonera om hur er
bedömning i text skulle kunna se ut
– Gör en ungefärlig bedömning i skala
– Jämför med den ursprungliga som ni finner på baksidan
– Reflektera kring ev skillnader
Observationsteamen
• Tid för samplanering
Tack för idag!
• Utvärdering……..

similar documents