10. Matična ploča, dodatne kartice

Report
Matična ploča,dodatne
kartice,kućište
1
Kućište
 Kućišta se prave u
različitim dimenzijama i
oblicima.
 U njemu je ugradjeno
napajanje, a u njemu je
matična ploča sa
procesorom, RAM
memorijom, dodatnim
karticama, hard
diskom...
 Postoje dva osnovna tipa
kućišta:


Desktop
(horizontalno)
Tower (vertikalno)
2
Kućište-struktura
CD/DVD drive
napajanje
Hard disk
Floppy drive
Matična ploča
RAM memorija
(memorijski moduli)
Dodatne kartice
procesor
3
Matična ploča-motherboard
 Sinonimi: osnovna,
sistemska,štampana ploča
 Najveći deo komponenata u računaru
je montiran na nju.
 Matična ploča je najveća štampana
ploča sa metalnim stazama koje
povezuju različite komponente. To su
MAGISTRALE.
4
baterija
Dzamper-kratkospojnik
Matična ploča-struktura
Kontrolni set čipova
BIOS
PCI slot
AGP slot
kondenzator
Portovi za periferne uređaje
otpornik
Podnožje za procesor
Podnožja za memorijske
kartice
Priključak za hard disk
Priključak za disketnu jedinicu 5
Portovi-priljučci za periferne
PS/2 priljučak za miš
uređaje
PS/2 priključak za
tastaturu
USB portovi
LAN port
Serijski( COM)
portovi
Paralelni port
Game port,
za joystick
Audio portovi
6
Matična ploča, magistrale
 MP za slanje struje, podataka i
naredbi između komponenata
računara koristi od 50 do 100
štampanih električnih staza koje se
zovu magistrale ili sabirnice.
 Sve magistrale dele se u dve grupe:
 Sistemska-(procesor--RAM memorija)
 Ulazno-izlazna(procesor,RAM--spoljašnje
komponente)
7
Magistrale
 Svaka magistrala sastoji se od 3
podmagistrale:
 Adresna –za prenos adresa memorijskih
lokacija(address bus)
 Magistrala podataka (data bus)
 Kontrolna magistrala( control bus)-za prenos
kontrolnih i upravljačkih signala između
procesora i drugih uređaja
 Vrste: ISA(spora , ne koristi se više), PCI
(najčešće se koristi), AGP(brza, za prenos
grafičkih podataka).
8
Magistrala-karakteristike
 Širina magistrale( 32-bitna, 64bitna)-broj paralelnih linija na magistrali koji
određuje koliko bita može da se prenese
istovremeno za jedan radni takt.
 Brzina( radna frekvenca)
magistrale (npr. 133MHz)-u toku
jedne sek. duž 1 linije magistrale prenese se
133 miliona bita podataka.Nemaju sve
magistrale istu brzinu i širinu.
9
Dodatne kartice-adpteri
 Dodatne kartice su male štampane ploče, koje
se ubadaju u slotove na matičnu ploču.
 Predstavljaju vezu između centralne
jedinice(procesora i RAM memorije) sa
spoljašnjim jedinicama. Omogućavaju otvorenu
arhitekturu PC računara, jer se mogu menjati
radi poboljšanja performansi računara.
 Lap-topovi imaju zatvorenu arhitekturu
računara, jer su sve kartice ugrađene na
matičnu ploču u vidu čipova.
10
Dodatne kartice-vrste





Grafička k.( Video adapter)
Zvučna k. (Audio adapter)
Modem-veza sa Internetom
LAN kartica (mrežna kartica)
TV katrica
11
Grafička kartica-VGA
(video graphic adapter)



je veza između matične
ploče i monitora.
omogućava da vidimo sliku
na monitoru.
Na njoj se nalaze 3 važne
komponente:



Video čip- kreira sliku
Video RAM memorijaprivremeno čuva sliku
DAC konvertor-digitalnoanalogni konvertorpretvara digitalne vrednosti
u odgovarajuće analogne
vrednosti koje određuju
jačinu električne struje
koja se propušta ka
monitoru.
Video čip
Video RAM memorija
Konektor za
AGP slot na MP
Portovi za periferne uređaje(monitor)
12
Zvučna (audio) kartica



Omočućava reprodukciju i
snimanje zvučnih zapisa(
datoteka).
To je PCI kartica-priključuje se
na PCI slot na matičnoj ploči.
Na njoj se nalaze:
1.
2.
3.
4.
ADC konvertor -pretvara
analogne signale u digitalne
DAC konvertor -pretvara
digitalne signale u analogne
DSP procesor -obrađuje
zvučne zapise( vrši kompresiju
i dekompresiju zvučnih
datoteka)
ROM čip zvučne
kartice.(sadrži programe na
osnovu kojih DSP procesor
radi).
Priključak za
PCI slot
Priključci za
zvučnike, mikrofon,slušalice...
13
Kako radi zvučna kartica?
ROM čip
(sa mikrofona)
Ulazni
signali
Izlazni
signali
ADC
konvertor
DAC
konvertor
DSP-Digital
Signal
Processorprocesor
digitalnih signala
CPU
HARD DISK
(na zvučnike ili
slušalice)
PCI priključak
14
TV kartica
 Omogućava
gledanje TV
programa na
monitoru računara.
 Takođe je PCI
kartica.
15
Modem( modulator/demodulator)



Klasičan modem (52kbps)
omogućava povezivanje
računara sa Internetom
preko telefonske linije.
Takođe je PCI kartica.
Vrši dve funkcije:
 Modulaciju digitalnog
signala u analogni, kada
se podaci šalju iz
računara na mrežu.
 Demodulaciju
analognog signala u
digitalni, kada se podaci
primaju u računar preko
telefonskih linija.
Brzina: kilo bits per second
16
LAN(Local Area Network) kartica
 Mrežna kartica(adapter)
 PCI kartica
 Omogućava povezivanje
računara na lokalnu
računarsku mrežu.
 Maksimalna brzina
prenosa podataka
je:100kbps-kilo bita u
sekundi.
 LAN mreža sadrži do 10
računara.
17
Pitanja
1.
2.
Nabroj dve osnovne vrste kućišta.
Nabroj najvažnije komponente hardvera koje se nalaze u
kućištu.
3. Navedi sinonime za matičnu ploču.
4. Objasni funkciju matične ploče.
5. Navedi najvažnije priključke na matičnoj ploči.
6. Navedi najvažnije portove na zadnjoj strani kućišta.
7. Definiši magistrale.
8. Koje komponente povezuje sistemska, a koje ulazno-izlazna
magistrala?
9. Navedi osnovne dve karakteristike svake magistrale.
10. Objasni funkciju dodatnih kartica (adaptera)
11. Nabroj najvažnije dodatne kartice.
Pitanja
12. Objasni funkciju grafičke kartice.
13. Nabroj najvažnije komponente grafičke kartice i njihovu
funkciju.
14. Objasni funkciju zvučne kartice.
15. Navedi i objasni najvažnije komponente zvučne kartice.
16. Objasni LAN karticu.
17. Objasni procese modulacije i demodulacije klasičnog modema.

similar documents