kas ir latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu asociācija?

Report
2014. GADA 15. MAIJS
KAS IR KVALITATĪVS
ĀRPAKALPOJUMS?
KASPARS RUTKIS
LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS ĀRPAKALPOJUMU ASSOCIĀCIJAS
VALDES LOCEKLIS
KAS IR KVALITĀTE?
KAS IR KVALITĀTE?
Sertifikāts & zīmogs?
KAS IR KVALITĀTE?
Grāmatvedis?
Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju
69.1 Šo noteikumu izpratnē:
fiziska persona
69.1 1. grāmatvedis –
, kuras kvalifikācija atbilst Ministru
kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"
minētajai grāmatveža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci
apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), tomēr neaizliedzot
par grāmatvedi strādāt arī tādai fiziskajai personai, kuras kompetenci attiecīgajos
grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai grāmatveža kompetences
sertifikāts;
persona
69.1 2. ārpakalpojumu grāmatvedis –
, kura, pamatojoties uz
rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz
klientam grāmatvedības pakalpojumus.
KAS IR KVALITĀTE?
Process?
Kas ir kvalitatīva ārpakalpojuma
grāmatvedības procesa kritērijs?
Somijas grāmatvežu asociācija
Vadlīnijas
labas prakses ievērošanai grāmatvedības
uzņēmumiem
1. Priekšnosacījumi veiksmīgai darba uzdevumu
paveikšanai un attiecībām ar klientiem
2. Vienošanās par darba uzdevumu veikšanu
3. Saistības, izpildot darba uzdevumu
2. Vienošanās par darba uzdevumu veikšanu
2.1. Pienākums papildināt zināšanas, veikt izpēti un
pārbaudi
2.2. Klienta iekšējo rutīnu piemērošana un klienta
konsultēšana
3. Grāmatvedības uzskaites veikšana un pārskatu
sagatavošana
4. Gada pārskatu sagatavošana
Skotijas sertificēto grāmatvežu asociācija
Ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmuma
procedūru
rokasgrāmata
Kvalitātes kontrole un darba uzdevuma izpildes pārbaude
• Dokumentu/ materiālu iesniegšanas klientam/ saņemšanas no
klienta un iesniegšanas attiecīgajām varas iestādēm/ saņemšanas
no varas iestādēm termiņu kontrole, tajā skaitā klienta
informēšana par svarīgākajiem termiņiem.
• Darbplūsmas un resursu plānošanas pārvaldība, lai nodrošinātu,
ka ir pietiekami resursi, atbilstošu darbinieku iesaiste un laiks, lai
izpildītu attiecīgo darba uzdevumu un mazinātu risku, kas saistīts
ar nepamatotu laika trūkumu.
• Klientu dokumentu/materiālu saņemšanas un nodošanas
uzraudzība.
• Atbilstoša darba uzdevuma izpildes plānošana.
• Pārskatu sagatavošana
• Nodokļu deklarāciju sagatavošana
• Darba algas aprēķins
Vai klientam vajag kvalitatīvu
grāmatvedības ārpakalpojumu?
ĀRPAKALPOJUMU IZVĒLI IETEKMĒJOŠIE ASPEKTI
[LATTELECOM PĒTĪJUMS 09/ 2011]
21.7%
Augsta pakalpojumu kvalitāte
19.1%
Izdevīga cena
18.7%
Pakalpojuma sniedzēja kompetence, ekspertīze
18.1%
Iespēja optimizēt izmaksas
10.1%
Ārpakalpojumu sniedzēja reputācija
Iespēja samazināt kļūdu riskus , jo ārpakalpojumu sniedzēju darbība ir
apdrošināta
Ārpakalpojumu sniedzējam jābūt starptautiskam uzņēmumam
Cits
10%
0.8%
1.5%
Būtiskākais aspekts, kuru ņemtu vērā uzņēmumu pārstāvji, izvēloties
ārpakalpojumus, ir augsta pakalpojumu kvalitāte, kam seko izdevīga pakalpojuma
cena un pakalpojumu sniedzēja kompetence un ekspertīze.
IEGUVUMI NO ĀRPAKALPOJUMA
[LATTELECOM PĒTĪJUMS 09/ 2011]
60.0%
Speciālistu kompetence, konsultācijas
45.9%
Izmaksu ietaupījums
31.9%
Laika ietaupījums un termiņu ievērošana
30.8%
Pašiem nav jādomā par uzņēmuma speciālistu aizvietojamību
Samazināts kļūdu skaits / riska apdrošināšana
18.9%
Sakārtotas atbildības
18.9%
15.7%
Pārliecība par datu drošību, kontroles sajūta
13.5%
Pieeja jaunākajām programmām un tehnoloģijām
7.6%
Ātrāka datu aprite
Ērtāk strādāt bez papīra dokumentiem
5.4%
7.6%
Grūti pateikt
Citi ieguvumi
1.1%
Būtiskākais ieguvums, izmantojot ārpakalpojumus, kuru ir atzīmējuši 60%
respondentu, ir speciālistu kompetence un konsultācijas. Citi biežāk minētie
ieguvumi ir izmaksu ietaupījums, laika ietaupījums un termiņu ievērošana un tas, ka
pašiem nav jādomā par uzņēmuma speciālistu aizvietojamību.
Ko klients sagaida no grāmatvedības
ārpakalpojuma sniedzēja?
ASV MAZO UZŅĒMĒJU APTAUJA [21/04/2014]
1. 72% aptaujāto uzņēmēju norādīja, ka ir mainījuši
grāmatvedi, jo nav saņēmuši proaktīvus praktiskus
padomus. 60% kopumā norādīja, ka proaktivitāte ir ļoti
nozīmīgs faktors grāmatvežu darba vērtēšanā
2. 57% aptaujāto uzņēmēju sagaida palīdzību budžeta
plānošanā, 30% nodokļu plānošanā, 20% naudas
plūsmas pārvaldībā un 20% vēlas palīdzību
uzņēmējdarbības analīzes veikšanā
3. 85% aptaujāto uzņēmēju sagaida, ka viņu grāmatveži
izmantos jaunākās tehnoloģijas (e-dokumenti,
mākonis). 76% domā, uzskata, ka grāmatveži ir pārāk
gausi jauno tehnoloģiju ieviešanā
KAS IR
LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS
ĀRPAKALPOJUMU ASOCIĀCIJA?
LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS ĀRPAKALPOJUMU ASOCIĀCIJAS MĒRĶI
1.
2.
3.
4.
Popularizēt grāmatvedības ārpakalpojumus, celt to
kvalitāti un prestižu
Veicināt grāmatvedības pakalpojumu tirgus attīstību,
tai skaitā ieviešot vienotus profesionālos standartus un
kritērijus
Veicināt kvalitatīvu grāmatvedības pakalpojumu
sniegšanu klientiem
Pārstāvēt grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju
profesionālās intereses valsts un pašvaldību iestādēs,
citās nevalstiskajās organizācijās
ASOCIĀCIJAS BIEDRU SKAITS
31.12.2009- 26
31.12.2010- 53
31.12.2011- 58
31.12.2012- 79
31.12.2013- 81
NOZARE
GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SKAITS8.200
LURSOFT DATU BĀZĒ REĢISTRĒTIE 200 TOP UZŅĒMUMI
(GRĀMATVEDĪBA, AUDITS) AR NACE KODU 69.20APGROZĪJUMS NO EUR 50 tūkst. - EUR 8 milj., VIDĒJAIS
APGROZĪJUMS EUR 215 tūkst.
NO TOP 200 37% LATGRAASA BIEDRI
+
Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija

similar documents