Odborná príprava a skú*ka

Report
Odborná príprava a skúška
hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a
usporiadateľa verejných športových podujatí z oblasti
praktické riešenie núdzových situácií a modelových
situácií
Príprava na futbalové podujatie
1) Teoretická príprava
(školenia, samoštúdium, spolupráca s inými
HU, BM, výmena skúseností, doma a v zahraničí, nové trendy) - zákon č.
1/2014 Z. z., metodická príručka pre HU, BM, príručka pre U, športové
predpisy, smernica SFZ o IS BŠP, organizačný (návštevný) poriadok a iné..)
2) Praktická príprava
(príprava analýzy rizík, získanie dostatočného
množstva informácií, určenie rizikovosti podujatia, nastavenie počtu
členov usporiadateľskej služby, vypracovanie bezpečnostného plánu
opatrenia na štadióne, iné...)
3) Taktická
príprava
(umiestenie sektorov, dvojitá alebo
trojitá kontrola, perimeter v okolí štadióna, predsunuté bariéry
na
turniketoch, predaj vstupeniek na meno, účasť usporiadateľskej služby
hostí v sektore hosti, úprava infraštruktúry a iné...)
Ako určiť rizikovosť podujatia a stanoviť
kategórie fanúšikov?
1. podľa počtu rizikových fanúšikov
(domáci a zahraniční fanúšikovia - družby)
2. celkového počtu fanúšikov (dynamika rizika)
3. vzájomná rivalita, história, nacionalizmus,
4. predchádzajúce problémy počas stretnutí
5. orientácie fanúšikov (pravicovo orientovaní a
ľavicovo orientovaní fanúšikovia)
6. Správanie voči usporiadateľskej službe, polícii
agresívne – priateľské
7. na základe informácií od koordinátora pre styk s
fanúšikmi !!!! (aktivity + nálada)
8. na základe informácií od BM klubu hostí analýza rizík
pre BM domácich – dôležité!!!
9. iné hrozby (extrémizmus, rasizmus, drogy, alkohol,
iné...).
rizikové podujatie
podujatie s osobitným
režimom
Bežné podujatie
(nerizikové)
Koordinácia a súčinnosť pred
futbalovým podujatím § 1 ods. 7
Zákona č. 1/2014 Z. z.
1. Súčinnosť - všetkých osôb je nevyhnutná
2. Spolupráca - participujúcich subjektov
3. Koordinácia – výmena informácií k rizikám
(RIZIKO= reálna hrozba = potrebné informácie)
4. Rešpekt – jeden druhého osoby, subjekty
5. Vzájomná podpora – majitelia klubov, subjekty,
fanúšikovia,
6. Zodpovednosť - organizátor podujatia
7. Ciele – musia byť dosiahnuté
Taktika vykonania bezpečnostných
prehliadok a profilovanie rizikových
fanúšikov
1. Platí zásada každý fanúšik je vítaný na podujatí a nesmie byť voči nemu
vykonávané niečo čo je v rozpore s pravidlami (zákony, interné predpisy)
2. Nie u každého fanúšika bude vykonávaná rovnaká kontrola (štandardná, ale aj
detailnejšia, ak je podozrenie)
3. Platí zásada, že bezpečnostná prehliadka sa vykonáva zrakom, hmatom alebo
technickými prostriedkami, prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej
služby rovnakého pohlavia!!!)
4. Profilovanie rizikového fanúšika (oblečenie, znaky, symboly, správanie,
vystupovanie, známy – neznámy, oslovenie reč (domáci cudzinec), spôsob akým
pristúpi k prehliadke, nervozita, iné...
5. Zásada – naučiť fanúšikov chodiť včas na stretnutie, dostatočný čas na kontrolu,
menej stresu, kvalitnejšia kontrola, neupcháva sa turniket, nevzniká davová
psychóza a tlaky na vstupy, prípadne pred nimi
6. Prehliadka by mala byť rýchla a kvalitná!!!
Modelové a núdzové situácie
•
•
•
•
Vytvorenie skupiny po 5 členov
Každá skupina bude mať vedúceho a hovorcu
10 modelových situácií
Každá skupina urobí analýzu modelovej
situácie a navrhne najlepšie postupy
• Odprezentuje riešenie cez hovorcu
• Pri každej modelovej situácii sa zmenia pozície
skupiny, nový vedúci a hovorca
Výsledok
• Organizačné schopnosti (príprava, priebeh, vyhodnotenie – model
vylepšovať!!!)
• Samostatnosť (v rozhodovaní, čas, reakcie, člena US,
informovanosť)
• Zodpovednosť (každého za pridelený úsek!!!)
• Manažment davu (schopnosť predvídať, reagovať, analyzovať,
minimalizovať, s cieľom neeskalovať napätie)
• 3 D Filozofia manažmentu davu (dialóg, deeskalácia napätia,
donucovacie prostriedky – vždy!!!)
• Team building (budovanie tímovej práce US!!!)
• Schopnosť školiť (odovzdať prijatú kvalitu ďalej)
• Analytické schopnosti (model vylepšovať neustále)
• Najlepšie postupy ( skúsenosti a schopnosti jednotlivcov)
Ďakujem za pozornosť !!!
Mgr. Peter France
bezpečnostný manažér SFZ
Otázky ???

similar documents