Daiga Vilsone "VIDEOKONFERENCES CIVILPROCESĀ"

Report
VIDEOKONFERENCES
CIVILPROCESĀ
Daiga Vilsone, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja
2014.gada 5.decembris
Marcello Viola v. Italy 05/01/2007
• Vai piedalīšanās tiesas sēdē, izmantojot videokonferenci, noteikta
nacionālajā tiesību aktā, ja – jā, vai noteikumi tostarp nosaka
kompetento iestādi, kas to norīko un tehniskos pasākumus
audiovizuālā savienojuma izveidei
• Pierādījumu/Liecību sniegšana citā vietā (..)Tiesas pienākums ir
nodrošināt, ka atsaukšanās uz šo pasākumu ir leģitīms mērķis un tas
savienojams ar ECK 6.p. noteikto
• Jāņem vērā arī citi apsvērumi, tajā skaitā tiesības uz lietas izskatīšanu
saprātīgā laikā
• Vai piedalīšanās lietas izskatīšanā ar videokonferenci sasniedz leģitīmo
mērķi
• Iespējamu tehnisku problēmu dēļ savienojums starp tiesas sēžu zāli
un ieslodzījuma vietu nebūs ideāls, radot problēmas ar balss un attēlu
pārsūtīšanu. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs vai viņa aizstāvis
nevienā brīdī nevērsa tiesas uzmanību uz problēmām dzirdēt vai
redzēt.
• Pieteikuma iesniedzēja aizstāvim bija tiesības atrasties kopā ar savu
klientu ieslodzījuma vietā un konfidenciāli ar viņu veikt
pārrunas/apspriesties, nekas neliecina, ka pārkāptas pieteikuma
iesniedzēja tiesības sazināties ar savu advokātu trešajām personām
neklausoties.
• Pieteikuma iesniedzēja dalība apelācijas instances tiesas sēdē ar
videokonferences starpniecību nenostādīja viņu ievērojami
neizdevīgākā stāvoklī un pieteikuma iesniedzējam bija iespēja
izmantot savas tiesības un tiesības uz aizstāvību, kas saistītas ar
taisnīgas tiesas jēdzienu, kas noteikts ECK 6.pantā
Likumdevēja mērķis
Samazināt kavēšanos lietas izskatīšanai
Nodrošināt tiesas pieejamību
Videokonference:
1) personas audiovizuālā saikne ar tiesas telpu 
ļauj redzēt tiesas zālē klātesošās personas;
saklausīt, kas tiek runāts tiesas telpā;
2)tiesas zālē esošās personas var redzēt un dzirdēt personu, kura
sniedz paskaidrojumus vai tiek nopratināta.
Spēkā esošais normatīvais regulējums
Vai normatīvais regulējums ir pietiekams, lai personas varētu īstenot
tiesības uz taisnīgu tiesu?
Vai nepieciešami Civilprocesa likuma grozījumi?
Vai Civilprocesa likuma tiesību normas par videokonferenci civilprocesā
iespējams interpretēt dažādi?
Vai pastāvošā tiesu prakse ir pamats secinājumam, ka ir satversmības
problēmas?
Vai atsevišķi gadījumi identificē nepieciešamību uzlabot normatīvo
regulējumu vai vienādot tiesu praksi?
Civilprocesa likums
149.pants. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu
iztiesāšanai.
(3) Sagatavojot lietu iztiesāšanai, tiesnesis izlemj lietas dalībnieku
lūgumus par:
1) trešo personu pieaicināšanu vai pielaišanu;
2) pierādījumu nodrošināšanu;
3) liecinieku izsaukšanu;
4) ekspertīzes noteikšanu;
5) rakstveida un lietisko pierādījumu pieņemšanu vai pieprasīšanu;
6) personu piedalīšanos lietas iztiesāšanā, izmantojot
videokonferenci.
(5) Tiesnesis izlemj jautājumus par valsts un pašvaldību iestāžu
pārstāvju un prokurora piedalīšanos lietā likumā noteiktajos gadījumos,
par tiesas uzdevumu nosūtīšanu citām tiesām, par personu
piedalīšanos lietas iztiesāšanā, izmantojot videokonferenci, kā arī
izpilda citas nepieciešamās procesuālās darbības.
55.pants. Tiesas pavēste.
Pavēstē norāda:
1) aicināmās vai izsaucamās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, adresi vai
juridiskās personas nosaukumu un juridisko adresi; 2) tiesas nosaukumu un
adresi; 3) ierašanās laiku un vietu; 4) tās lietas nosaukumu, kurā persona
aicināta vai izsaukta; 5) norādījumu, kādā sakarībā aicināts vai izsaukts
adresāts;
5.1) norādījumu, ka tiks izmantota videokonference;
6) norādījumu, ka personai, kas saņēmusi pavēsti sakarā ar adresāta
prombūtni, ir pienākums nodot to adresātam;
7) neierašanās sekas.
154. pants. Tiesas sēdes uzsākšana.
Lietas iztiesāšanai noteiktajā laikā tiesa ienāk sēžu zālē, sēdes vadītājs
atklāj tiesas sēdi un paziņo:
1) gadu, datumu, mēnesi un tiesas sēdes vietu;
2) tās tiesas nosaukumu, kura izskata lietu, tiesas sastāvu, tiesas sēdes
sekretāru, tulku, tiesas noteikto pārstāvi videokonferences norisei,
advokātu un prokuroru, kuri piedalās lietā;
3) tiesas sēdes atklāšanas laiku;
4) lietas nosaukumu.
155.pants. Procesa dalībnieku ierašanās
pārbaude
(2) Tiesa pārbauda ieradušos personu identitāti un pārstāvju pilnvaras.
Tiesas noteikts pārstāvis pārbauda to personu identitāti, kuras tiesas
sēdē piedalās, izmantojot videokonferenci.
108.pants. Liecinieka pienākumi.
(1) Par liecinieku izsauktai personai jāierodas tiesā
un jādod patiesa liecība par tai zināmiem
apstākļiem. Liecinieku var nopratināt, arī
izmantojot videokonferenci tiesā pēc liecinieka
atrašanās vietas vai šim nolūkam speciāli
aprīkotā vietā.
122.pants. Eksperta pienākumi un tiesības.
(1) Par ekspertu izraudzītajai personai jāierodas
pēc tiesas izsaukuma. Ekspertu var nopratināt, arī
izmantojot videokonferenci tiesā pēc eksperta
atrašanās vietas vai šim nolūkam speciāli
aprīkotā vietā.
210.pants . Tiesas tiesības atlikt lietas
izskatīšanu
(1)Tiesa var atlikt lietas izskatīšanu:
[..]
5) ja persona nespēj piedalīties tiesas sēdē,
izmantojot videokonferenci, tehnisku vai citu no
tiesas neatkarīgu iemeslu dēļ.
CIK LIELA IR TIESAS RĪCĪBAS BRĪVĪBA?
Ja lūgums pieteikts:
Apmierināt
 Noraidīt
PAR KO DOMĀT?
Vai dalība lietas izskatīšanā tiesas sēdē ar videokonferences
starpniecību pirmās instances tiesā nostāda lietas dalībnieku
ievērojami neizdevīgākā stāvoklī, salīdzinot ar citām iesaistītajām
pusēm?
 Ko nevar izdarīt/ kādas tiesības nevar realizēt?
 Vai var realizēt tiesības uz taisnīgu tiesu?
 Tiesas pieejamība, lietas izskatīšana saprātīgā termiņā,
tiesības tikt uzklausītam u.c.
Vai dalība lietas izskatīšanā tiesas sēdē ar videokonferences
starpniecību apelācijas instances tiesā nostāda lietas dalībnieku
ievērojami neizdevīgākā pozīcijā salīdzinot ar citām iesaistītajām
pusēm?
 Vai organizatoriskie jautājumi var būt pamats lūguma noraidīšanai?
SALĪDZINĀJUMAM
Kriminālprocesa likums
140.pants. Procesuālās darbības veikšana, izmantojot tehniskos
līdzekļus
(1) Procesa virzītājs procesuālo darbību var veikt, izmantojot tehniskos
līdzekļus (telefonkonference, videokonference), ja to prasa
kriminālprocesa intereses.
(2) Procesuālās darbības gaitā, izmantojot tehniskos līdzekļus,
jānodrošina, lai dažādās telpās vai ēkās esošie procesa virzītājs un
personas, kuras piedalās procesuālajā darbībā, cits citu varētu dzirdēt
telefonkonferences laikā, kā arī dzirdēt un redzēt — videokonferences
laikā.
Administratīvā procesa likums
210.pants. Videokonference
Videokonferences gadījumā procesuālās darbības tiesas sēdē tiek
veiktas, izmantojot tehnisko līdzekli — attēlu un skaņas pārraidi
reālajā laikā. Procesuālo darbību veikšana, izmantojot
videokonferenci, notiek šajā likumā administratīvo lietu
iztiesāšanai noteiktajā kārtībā.
204.pants. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu iztiesāšanai
(7) Tiesa (tiesnesis) var noteikt, ka procesuālās darbības tiesas sēdē tiek
veiktas, izmantojot videokonferenci, ja procesa dalībnieks, liecinieks vai
eksperts tiesas sēdes laikā atrodas citā vietā un nevar ierasties tiesas sēdes
norises vietā.
Satversmes tiesas 2002.gada 5.marta spriedums
lietā nr.2001 – 10 – 01, Secinājumu 2.punkts
Satversmes 92.pantā minētais jēdziens “taisnīga tiesa” ietver divus
aspektus, proti, “taisnīga tiesa” kā neatkarīga tiesu varas institūcija, kas
izskata lietu,
un “taisnīga tiesa” kā pienācīgs, tiesiskai valstij atbilstošs process, kurā
šī lieta tiek izskatīta.
Pirmajā aspektā šis jēdziens tulkojams sasaistē ar Satversmes 6.nodaļu,
otrajā - sasaistē ar tiesiskas valsts principu, kas izriet no Satversmes
1.panta. Satversmes 92.pants paredz gan pienākumu izveidot attiecīgu
tiesu institūciju sistēmu, gan arī pienākumu pieņemt attiecīgas
procesuālās normas.
Satversmes tiesas 2006.gada 14.marta spriedums
lietā nr.2005 – 18 – 01, Secinājumu 8.punkts
Satversmes 92. panta pirmais teikums ietver gan institucionālu
aspektu – tiesai ir jābūt taisnīgai, gan procesuālu aspektu –
ikvienam ir tiesības uz brīvu pieeju tiesai. Abi aspekti ir
nesaraujami saistīti: nebūtu nozīmes tiesas taisnīgumam, ja
netiktu nodrošināta tiesas pieejamība, un otrādi – tiesas
pieejamība būtu lieka, ja netiktu nodrošināts tiesas
taisnīgums.
Satversmes tiesas 2007. gada 18. oktobra
spriedums lietā Nr. 2007-03-01,
26. punkts
Tiesu varas uzdevums ir gādāt par to, lai, spriežot tiesu, tiktu
nodrošināta valsts konstitūcijas, likumu un citu tiesību aktu
īstenošana, tiesiskuma principa ievērošana, kā arī tiktu
aizsargātas cilvēka tiesības un brīvības
SECINĀJUMI
1. Ja saņemts personas lūgums par piedalīšanos tiesas sēdē, izmantojot
videokonferenci, tiesas rīcības brīvība nav absolūta, to ierobežo
Satversmes 92.pants un tiesas pienākums ir gādāt par to, lai, spriežot
tiesu, tiktu nodrošināta valsts konstitūcijas, likumu un citu tiesību aktu
īstenošana, tiesiskuma principa ievērošana, kā arī tiktu aizsargātas
cilvēka tiesības un brīvības.
2. Vienīgais iemesls noraidīt lūgumu – no tiesas neatkarīgu iemeslu dēļ
pastāv objektīvi apstākļi, kas liedz iespēju nodrošināt videokonferenci
(piemēram, nav videokonferences tehnika/tā ir bojāta).
Normatīvā regulējuma pilnveidošana
1. Tiesas pienākums atlikt lietas izskatīšanu, ja saskaņā ar tiesas
(tiesneša) lēmumu lietas iztiesāšanā vai konkrētas procesuālās darbības
veikšanā izmantojama videokonference, bet tehnisku iemeslu dēļ tas
nav iespējams. Civilprocesa likuma 210.p.  209.p.
2. Tiesnesis izlemj jautājumus par tiesas uzdevumu nosūtīšanu citām
tiesām, par personu piedalīšanos lietas iztiesāšanā, izmantojot
videokonferenci, kā arī izpilda citas nepieciešamās procesuālās
darbības. CPL 149.p.5.d.  Tiesas uzdevums citai tiesai - pilnvarot
personu, kura nodrošinās procesuālās darbības norisi savā atrašanās
vietā.
RĪGAS APGABALTIESAS PRAKSE SKAITĻOS
2014.gadā civilprocesā notikušas videokonferences:
 28 civillietās, kas piekritīgas izskatīšanai RAT
Citu apgabaltiesu tiesvedībā esošās civillietās:
19 ar Latgales apgabaltiesu
1 ar Zemgales apgabaltiesu
1 ar Kurzemes apgabaltiesu
2014.gada decembrī plānotās videokonferences civillietās:
2 ar Latgales apgabaltiesu
2014.gadā :
6 videokonferences visu apgabaltiesu Civillietu tiesu kolēģiju tiesnešu mācības un kopīgas
sanāksmes tiesu prakses vienādošanai
PALDIES PAR UZMANĪBU!

similar documents