Kahvila 3 Muut – alustus

Report
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
KA-suunnitteluprosessin iteratiivisuus
unohtunut
• Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi esitetään
suoraviivaisena ja lineaarisena. Todellisuudessa
kokonaisarkkitehtuurityö on luonteeltaan jatkuvaa ja
iteratiivista. Syklisyyttä esiintyy paitsi yksittäisten
kehityshankkeiden myös hankkeen sisällä näkökulmien
välillä.
• KA:n suunnittelu on iteratiivinen prosessi, mutta sitä ei
korosteta suosituksessa tarpeeksi. Esim. kuva 5 näyttää
täysin vesiputousmallilta. Myöskään tekstissä ei riittävästi
korosteta iteratiivisuutta. Suunnitteluprosessikuvan
muutos kuvaamaan myös iteratiivisuutta (ehdotus kuvaksi
olemassa)
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Kuvauspohjissa unohdettu arkkitehtuuri
(elementtien väliset yhteydet)
• JHS179-kuvauspohjat nojaavat suuresti Excel-taulukoihin.
Erityisesti liitteen 8 taulukot ainoastaan listaavat
elementtejä ja niiden ominaisuuksia. Elementtien välisiä
riippuvuuksia ja yhteyksiä (eli itse arkkitehtuuria) ei
kuvata.
• Toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian
kuvaaminen tapahtuu pitkälti erillään toisistaan.
Näkökulmien väliset yhteydet jääneet vähemmälle
huomiolle (poikkeuksena ”looginen järjestelmäjäsennys”).
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Käsikirja / soveltamisohje puuttuvat
• Tällä hetkellä suosituksessa on runsaasti kuvausnäkymiä
ja –pohjia, mutta niiden tarkoituksenmukaista
soveltamista ei opasteta. On suuri vaara, että sovelluksen
käyttäjät keskittyvät enemmän määrälliseen kuin
laadulliseen sisällöntuottamiseen.
• KA-on niin laaja kokonaisuus ja sitä on vaikea hallita,
joten tarvitaan tueksi käsikirja jonka avulla lähteä liikkeelle
ja saavuttamaan tuloksia KA-menetelmällä. Käsikirja
ohjaa käyttäjäänsä (aloittelijasta mestariksi).
• Menetelmä tuottaa tällä hetkellä varsin kirjavaa
tuotoskantaa, mikä ei ole tuotoksien tekijöiden syy vaan
ohjeistuksen yleisluontoisuuden ja epäyhtenäisyyden syy.
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Enemmän ja parempia esimerkkejä
• JHS179-suositus ei juurikaan opasta ja anna esimerkkejä
yksittäisten näkymien kuvaamisesta. Esimerkit ovat
joukko irrallisia näkymiä eivätkä linkity toisiinsa.
• Mallinpohjat koottu alun perin melko vähäisellä työstöllä
ValtIT:stä ja KuntaIT:stä. Ne eivät ole kovin jalostuneita ja
harkittuja sellaisenaan sovellettavaksi. Nyt niitä kuitenkin
hyödynnetään paljolti sellaisenaan ja ihmetellään
puutteita.
• Menetelmän on nyt joukko sekalaisia kuvauksia/pohjia.
Pitäisi määritellä edes karkealla tasolla
kokonaisarkkitehtuurin rakenteen metamalli. Näin tulisi
selvästi määriteltyä ja kuvattua ne rakenteet, jotka ko.
menetelmässä tulisi kuvata sekä miten ne liittyvät
toisiinsa.
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Metamalli puuttuu
• JHS179:ssä viitataan UML ja/tai Archimate-notaatioiden
käyttöön, mutta niitäkin voi käyttää todella monella eri
tavalla.
• JHS179 käsitteistö on osin ristiriitainen ja vaikeasti
sovitettava ArchiMaten metamallin kanssa, mikä estää
osittain arkkitehtuurikuvausten mallintamisen ArchiMatella
ja päinvastoin.
• Suosituksissa ei ole määritelty diagrammien sisältöä,
mikä helpottaisi valtavasti eri arkkitehtuurialueiden
kuvaamista.
• Suosituksissa ei ole määritelty eri diagrammien välisiä
yhteyksiä, mikä helpottaisi valtavasti eri
arkkitehtuurialueiden kytkemistä toisiinsa.
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Tietoturvakuvaukset puutteelliset
• Kohdassa 6.7.6 ei ole erityisesti edellytetty tietoturvan
kannalta olennaisen turvallisuustopologian kuvausta.
• On kuvattava verkon segmentointi linkkitason kytkimien
avulla VLAN:eihin, segmenttien ja ulkoisten yhteyksien
kytkentä palomuureihin, VPN:ien terminointi, sekä
palomuurisäännöt ja niiden hallinta.
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Arkkitehtuurikuvausten vaatima työmäärä
on liian suuri
• Liite 4, luku 1: Mikäli arkkitehtuurityötä tehdään laajalla
rintamalla ilman ohjaavaa fokusta, resurssit loppuvat helposti
kesken ja sen tulokset jäävät laihoiksi.
• Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvauksessa tulisi korostaa
tarvelähtöisyyttä. Tämän tarkoituksena on optimoida resurssien
käyttöä kohdistamalla työ alueille, joissa on käynnistymässä tai
jo käynnissä hankkeita.
• Kuvaukset ovat paikoin raskaita ja niihin sisältyy
päällekkäisyyttä, esim. 6.5.4 tietovirrat voidaan johtaa muista
kuvausnäkymistä, mikäli arkkitehtuurin eri näkökulmat on
integroitu toisiinsa.
• Tarkennetaan suositusta siten, että mallinnustyön ja sen
jälkeisen ylläpitotyön määrää voidaan vähentää. Erityisesti
kuvauspohjat ja matriisit tulisi korvata asiallisella
mallinnustyökalulla.
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Yhteentoimivuus kuitattu yhdellä virkkeellä
• Ohjaaminen tietohallintolain tavoittelemaan
yhteentoimivuuteen on kuitattu yhdellä johdannon
virkkeellä.
• Yhdenmukaistetaan 179:n sisältö tältä osin samaan
linjaan muiden sarjan suositusten kanssa eli
kannustamaan yhteentoimivuuden ja yhdessätoimimisen
kehittämiseen.
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Miten ja minne kirjataan päätösten
perustelut?
• Nykyinen versio ei anna sijaa arkkitehtonisten päätösten
ja niiden perustelujen käsittelemiselle eikä esittämiselle
• Lisätään perusteluosiot ja ohjeistetaan niiden käyttö.
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Kustannukset, riskit ja hyödyt mukaan
liian myöhään
• Kustannuksia, hyötyjä ja riskejä käsitellään oikeastaan
vain toimeenpanon suunnittelussa eli varsin myöhään.
Jos kustannus-/hyötyanalyysit tehdään suosituksen
mukaisesti, ollaan vaarassa päätyä osaoptimointiin.
• KA:n kohdistettu tulosvaatimus: Toiminnan tehostaminen
ja vaikuttavuus ICT:n avulla. Talousnäkökulma pitäisi
lisätä.
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Palvelun käsite määritelty epäselvästi
• Palvelusalkku/Tietojärjestelmäpalvelu-käsite aiheuttaa hämmennystä,
koska kuvauksen mukaan on joko tietojärjestelmällä toteutettavaa,
mutta muuta kuin varsinaista Palvelua tai toisaalta tarvittua Palvelua
(teknologiapalvelu). Lisäksi kuvauksiin suositeltu Archimate rajaa
käsitteen ”application service” liittyvän aina nimetyn
tietojärjestelmäelementin tuottamaksi palveluksi, kuten
palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa yleisemminkin.
• Kehikossa ei hyödynnetä tietojärjestelmäpalveluita (oletetulla) tavalla,
eli prosessien ja tietojärjestelmien välisen kytkennän välielementtinä
eikä muutenkaan. Esim. menetelmä edellyttää suoraan prosessittietojärjestelmät matriisin kuvaamisen, mikä toisaalta ei ole
Archimaten mukaisissa kuvauksissa oikea tapa.
• Erityisesti pitäisi kuvata paremmin tietojärjestelmä- ja
teknologiapalvelujen ero
J/T
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Liittymät ja rajapinnat väärässä paikassa
• Liittymät ja rajapinnat –kuvauksessa kuvataan loogisia
tietojärjestelmien välisiä rajapintoja, joten tämän pitäisi
olla Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa loogisella tasolla.
Lisäksi kuvauspohjan sisältö ei pysty kuvaamaan erilaisia
liittymiä ja rajapintoja.
• Sovelluskerroksen asia teknisesti ja sisällöllisesti myös
tieto- ja toimintakerroksen asia. Roolia pitää selkeyttää ja
vahventaa yhteentoimivuuden ehtona!
J/T
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Tietoliikennekuvausta ei voi käyttää
kilpailutuksissa
• KA-kuvauksia käytetään paljon kilpailutuksessa. On
hankalaa, jos liian tarkan tason kuvausta ei voi lisätä
kilpailutusmateriaaliin eikä ole korvaavaa kuvausta. Myös:
jos kuvaamista lähdetään tekemään suht nollasta,
karkeampi taso on hyvä välivaihe.
• Kartturissa tietoliikennepalvelut on jaettu loogiseen (L2tason kuvaus) ja fyysiseen (L3) verkkokuvaukseen.
Loogisen tason kuvausta voi sellaisenaan käyttää
tarjouspyynnön liitteenä.
J/T
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Kapasiteetin hankintapolitiikka puuttuu
• Nykyisessä versiossa ei oteta kantaa tietojärjestelmien ja
kapasiteetin hankintaan vaan kuvataan ainoastaan
eritasoisia jäsennyksiä.
• Lisätään käsitteelliselle tasolle kuvaukset millä perusteilla
ja miten järjestelmiä ja kapasiteettia hankitaan
(=hankintapolitiikat).
J/T
KAOS

similar documents