Prezentácia z informačných seminárov k novému programu Erasmus +

Report
Erasmus+
2014 - 2020
1
Erasmus+
 Program EÚ:
• Nadnárodnosť – spolupracujúce/partnerské
inštitúcie = žiadne „národné projekty“
• Podávatelia = inštitúcie/organizácie:
- školské vzdelávanie
- vysokoškolské vzdelávanie
- odborné vzdelávanie a príprava
- vzdelávanie dospelých
- Mládež = výnimka – aj neformálne skupiny
• Európske priority
2
Erasmus+
 Program EÚ:
• Žiadne investičné projekty
• Dofinancovanie
• PIC – registrácia organizácií uchádzajúcich sa o
grant
• VÝZVA!
3
Minulosť/budúcnosť
Predchádzajúce programy
LLP:
COM
ERA
GRU
LDV
Mládež v
akcii
Medzinárodné
VŠ programy:
Erasmus
Mundus,
Tempus, Alfa,
Edulink,
bilaterálne
programy

Jeden zjednotený program
Erasmus +
KA1. Vzdelávacia mobilita
jednotlivcov
KA 2. Spolupráca v oblasti inovácií
a výmena osvedčených
postupov
--------------------------------------KA 3. Podpora reformy politík
Špecifické akcie:
 Jean Monnet
 Šport
4
Erasmus+
 kapitoly:
• vzdelávanie a odborná príprava
• mládež
• šport
 spoločný balík 3 kľúčových akcií pre nadnárodnú a
medzinárodnú spoluprácu
 krajiny:
• krajiny programu (členské štáty, krajiny EZVO,
kandidátske krajiny)
• partnerské krajiny (regióny 1 – 12)
5
Nový program = nový prístup
Potreby na úrovni EÚ:
 užšie prepojenie medzi programom a cieľmi politík EÚ
 viac synergií a interakcií medzi formálnym, neformálnym a
informálnym učením sa
 viac medzi-sektorových partnerstiev so svetom práce
 jednoduchšia architektúra programu
 silnejšie zameranie na európsku pridanú hodnotu
6
Politiky & ciele
Európa 2020
 znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky pod úroveň 10 %
 umožniť, aby najmenej 40 % osôb vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené
vysokoškolské alebo rovnocenné vzdelanie
Stratégia ET 2020
Obnovený rámec pre európsku spoluprácu v
oblasti mládeže (2010-2018)
Európsky rozmer v športe (najmä masový
šport)
Článok 2 Zmluvy o Európskej únii
7
Čo nové prináša Erasmus+ ? (1)
 Jeden integrovaný program
 pokrýva celé vzdelávanie, odbornú prípravu, sektor
mládeže a niektoré aspekty masového športu
 spája 7 existujúcich programov do jedného rámca
 snaha dosiahnuť väčší systémový vplyv
8
Čo nové prináša Erasmus+ ? (2)
 Podstatné zjednodušenie
 menej výziev a redukcia počtu akcií programu
 zjednodušený finančný manažment: maximálne
využitie škál jednotkových nákladov
 Podstatný nárast rozpočtu
 40% nárast, i keď rozdielne pre jednotlivé sektory
 doplnkové financovanie z externých finančných
nástrojov na podporu medzinárodnej dimenzie
vysokoškolského vzdelávania
9
Celkové rozdelenie rozpočtu
Vzdelávanie a odborná
príprava 77,5%
Mládež 10,0%
Študentské pôžičky 3,5%
Národné agentúry 3,4%
Administratívne náklady
1,9%
Jean Monnet 1,9%
Šport 1,8%
10
Zmeny a zjednodušenia pre cieľové
skupiny
 inkluzívny program – jedna Príručka pre
žiadateľov  podpora medzisektorovej
spolupráce naprieč jednotlivými
sektormi/oblasťami
 elektronické formuláre – prihlášky/správy
 všetky prihlášky sa podávajú cez inštitúciu,
resp. neformálne skupiny (mládež)
 zjednodušené granty
11
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
• mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania a práce
s mládežou – učiteľov, školiteľov, školských lídrov a
mladých pracovníkov
• mobility študentov VŠ a žiakov OVP
• spoločné študijné programy (celé štúdium na
druhom stupni VŠ vzdelávania)
• mládežnícke výmeny a dobrovoľníctvo
12
Spolupráca v oblasti inovácií a výmena
osvedčených postupov (KA2)
• strategické partnerstvá
• partnerstvá veľkého rozsahu medzi svetom
práce a inštitúciami vzdelávania a odbornej
prípravy: Znalostné aliancie a Aliancie pre
sektorové zručnosti
• podporné IT platformy (e-Twinning, Epale,
Youthportal)
• projekty na budovanie kapacít
13
Podpora reformy politík (KA3)
• Otvorená metóda koordinácie (OMK)
• EÚ nástroje: valorizácia a implementácia
• Politický/štruktúrovaný dialóg s aktérmi v
oblasti, nečlenskými krajinami a
medzinárodnými organizáciami
• rozvoj sietí
14
Kľúčová akcia 1 (KA 1):
Vzdelávacia mobilita
jednotlivcov
15
Ciele KA 1
Pre študentov/žiakov/učiacich sa:
• zlepšenie vzdelávacích výsledkov
• zvýšenie zamestnateľnosti a zlepšenie možností pre budúcu kariéru
• zlepšenie jazykových kompetencií
• zvýšenie interkulturálneho povedomia
• zvýšenie samostatnosti a sebadôvery
Pre zamestnancov/pracovníkov:
• zlepšenie odborných kompetencií
• širšie chápanie praxe, politík a systémov vo vzdelávaní, OVP a mládeži v zapojených
krajinách
• zlepšenie pripravenosti na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie
vzdelávacej inštitúcie
• zvýšenie kvality vo výučbe a učení
• podpora mobilitných aktivít pre učiacich sa
16
Mobilita jednotlivcov
• Vzdelávacia mobilita jednotlivca – v súlade s
potrebami účastníka, realizovaná ako súčasť
mobilitného projektu organizácie
• Mobilitný projekt – v súlade s potrebami účastníkov
mobility a s internými plánmi internacionalizácie,
budovania kapacít a modernizácie organizácií
• Inštitucionálny prístup - NIE individuálne žiadosti o
mobilitu ! (mládež – neformálne skupiny)
17
Základné informácie
TRVANIE PROJEKTU:
- 1 alebo 2 roky (zahŕňa niekoľko individuálnych mobilít)
- 3 mesiace až 24 mesiacov (projekty v oblasti mládeže)
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
• ORGANIZÁCIE, napr.:
- školy (jediní žiadatelia v ŠV)
- vysokoškolské inštitúcie (univerzity)
- poskytovatelia OVP
- poskytovatelia VD
KONZORCIÁ pre všetky sektory OKREM školského vzdelávania
18
Mobilitné aktivity
Mobilitné projekty pre:
- študentov a zamestnancov VŠ (HE)
- žiakov a pracovníkov v OVP (VET)
- pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ (SE)
- pracovníkov vo VD (AE)
- mladých ľudí a pracovníkov s mládežou
19
VŠ (HEI)
OVP (VET)
ŠV (SE)
VD (AE)
Mládež
Študenti/
žiaci/ učiaci
sa/mládež
Štúdium
-
-
-
Odborná
stáž
Odborná stáž
-
-
Mládežnícke
výmeny
Dobrovoľnícka
služba
Čerství
absolventi
Odborná
stáž
Odborná stáž
-
-
-
Pedagogickí
zamestnanci
/
Zamestnanci
/
Pracovníci s
mládežou
Výučba
Výučba
Výučba
Výučba
Pracovná
stáž
Pracovná stáž
-
-
Hospitácie
(job
shadowing)
Hospitácie
(job
shadowing)
Hospitácie
(job
shadowing)
Hospitácie
(job
shadowing)
Štruktúrova
né kurzy
Štruktúrova Študijné
návštevy,
né kurzy
20
Štruktúrova
né kurzy
job shadowing
semináre,
školenia
Podmienky pre mobilitný projekt
VŠ (HEI)
OVP (VET)
ŠV (SE)
VD (AE)
Mládež
Európska charta pre
VŠ
Európsky plán
rozvoja
Európsky plán
rozvoja
ECHE – European
Charter for Higher
Education (platný 7
rokov)
European
Development
Plan
European
Development
Plan
Povinná
akreditácia
pre
organizácie v
rámci EDS
Samostatná výzva
Súčasť
prihlášky
Súčasť
prihlášky
Certifikát mobility
pre konzorcium
(platný 3 roky)
Akreditácia
organizácie
(možné
žiadať aj
akreditáciu)
Spolu s prihláškou
Samostatná
výzva
Priebežné
podávanie
21
Mobilita študentov VŠ
• pre všetky stupne VŠ vzdelávania
(Bc., Mgr./Ing./MUDr., PhD.) a čerstvých absolventov (do 1 roka od
ukončenia štúdia)
• štúdium (3 – 12 mesiacov)
• stáž (2-12 mesiacov)
• každý študent – max. 12 mesiacov/stupeň
• spoločné študijné programy – štipendiá pre excelentných študentov
• spoločné doktorandské programy – financované z programu Marie
Sklodowska Curie
22
Mobilita pracovníkov VŠ
PRE:
- pedagogických zamestnancov a zamestnancov VŠ
- zamestnancov podniku na VŠ
AKTIVITY:
- výučba
- pracovná stáž/vzdelávanie (štruktúrované kurzy, jaz. kurzy,
hospitácie, okrem konferencií)
TRVANIE:
- 2 dni – 2 mesiace (okrem cesty) medzi krajinami programu
- 5 dní – 2 mesiace (okrem cesty), ak zapojená partnerská krajina
- Min. 8 vyuč. hodín v zahraničí, resp. 8 vyuč. hodín / týždeň
23
Mobilita v OVP
Žiaci / učiaci sa / učni OVP a čerství absolventi (do 1 roka od
ukončenia vzdelávania)
• odborná/pracovná stáž (2 týždne -12 mesiacov)
• na pracovisku alebo na odbornej škole
(s odbornou praxou) v krajine programu
Pedagogickí zamestnanci a pracovníci v OVP
• výučba alebo pracovná stáž v zahraničnej partnerskej organizácii
• príprava zamestnancov (prac.stáž, hospitácie v zahraničnom podniku
alebo v inej organizácii OVP)
• 2 dni – 2 mesiace (okrem cesty) medzi krajinami programu
Novinka: možnosť podať spoločný projekt pre žiakov a učiteľov
24
Mobilita zamestnancov ŠV a VD
Pedagogickí zamestnanci a pracovníci ŠV a VD
AKTIVITY:
- výučba v zahraničnej partnerskej organizácii
- odborný rozvoj (štruktúrované kurzy, jazyk. kurzy, hospitácie v
zahraničnej partnerskej organizácii, okrem konferencií)
TRVANIE MOBILITY:
- 2 dni – 2 mesiace (okrem cesty) medzi krajinami programu
EURÓPSKY PLÁN ROZVOJA žiadateľa
PARTNERI: nie je nevyhnutné ich uvádzať vo fáze prihlášky
POZOR:
Individuálne mobility – NIE
Európsky plán rozvoja - ÁNO
25
Mobilita - Rozpočet
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY:
 Cestovné náklady – vzdialenostné pásma (okrem študentov VŠ)
 Individuálna podpora=pobytové náklady – dĺžka mobility a cieľová krajina
 Organizácia mobility – grant na účastníka (vzdelávanie),
 Jazyková podpora – grant na účastníka (len pre žiakov OVP)
• On-line jazyková príprava pre Aj, Fj, Nj, Šj, Tj (dlhé mobility - študenti VŠ a žiaci OVP)
 Poplatok za kurz – grant na deň a osobu (iba pre zamestnancov ŠV a VD)
REÁLNE NÁKLADY:
 Špeciálne potreby
 Mimoriadne náklady
26
Kľúčová akcia 2 (KA 2):
Spolupráca v oblasti
inovácií a výmena
osvedčených postupov
27
Jednosektorové
/
medzisektorové
KA2
Znalostné aliancie
(VŠ) a Aliancie
pre sektorové
zručnosti (VET)
Výkonná
agentúra v
Bruseli
Projekty na
budovanie
kapacít
Strategické
partnerstvá
NA
Podporné IT
platformy
Výkonná
agentúra v
Bruseli
28
Strategické partnerstvá (SP)
 nová akcia, ktorá nadväzuje na:
Program celoživotného vzdelávania
• Partnerstvá
• Multilaterálne projekty a siete
• TOI/DOI
Mládež v akcii
• Projekty na podporu inovácie a kvality,
• Informačné aktivity pre mladých ľudí, ľudí aktívnych v oblasti
práce s mládežou a mládežníckych organizácií
• Mládežnícke nadnárodné iniciatívy
29
Ciele SP






podpora kvality a inovácií
spolupráca, sieťovanie a vzájomné učenie sa
rozvoj kompetencií
uznávanie a validácia kompetencií
rozvoj podnikateľského myslenia a zručností
podpora kapacít zapojených inštitúcií
30
Delenie SP
• jednosektorové – odrážajúce európske priority,
výzvy a potreby špecifického sektora (vysokoškolské
vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, školské
vzdelávanie, vzdelávanie dospelých a mládež)
• medzisektorové – spolupráca na témach spoločných
pre viac sektorov a/alebo organizácií zastupujúcich
viac oblastí vzdelávania
31
SP - Základné informácie
 Oprávnený žiadateľ: akákoľvek verejná/súkromná inštitúcia
 Počet partnerov: min. 3 inštitúcie z 3 krajín programu
 inštitúcie z partnerských krajín sa môžu zapojiť (nemôžu však byť
žiadateľom) – podmienka: ak je ich účasť potrebná na naplnenie
cieľov
Výnimka:
• SP zapájajúce iba školy/mládežnícke organizácie/informálne skupiny
(2 partneri)
• SP zamerané na spoluprácu miestnych /regionálnych školských autorít
(min. 2 partneri)
 Trvanie: 2/3 roky (Mládež: 6 mesiacov/2 roky) – v štádiu prihlášky
32
SP - Príklady aktivít
 v závislosti od cieľov partnerstva
• inovatívne postupy (metódy, nástroje, kurikulá,
školenia, využívanie IKT)
• spolupráca na rôznej úrovni (verejný sektor, svet
práce, občianska spoločnosť)
• sieťovanie, výmena skúseností a dobrej praxe
• uznávanie kompetencií používaním rámcov a
nástrojov EU
• aktívne občianstvo a tvorba nových sociálnych
podnikov
33
SP - Doplnková (vzdelávacia) mobilita
 doplnková aktivita na splnenie cieľov projektu/nie sú povinné v
každom partnerstve

•
•
•

•
•
•
•
Dlhodobé aktivity (61 dní – 12 mesiacov)
Výučba
Mobilita mladých pracovníkov
Individuálna mobilita žiakov
Krátkodobé aktivity (5 dní – 60 dní)
Spoločné školiace podujatia
Zmiešaná mobilita – virtuálna + fyzická mobilita
Spoločné projektové aktivity skupiny žiakov
Intenzívne programy pre učiacich sa
34
SP - Rozpočet
- max. 150 000 €/rok
Jednotkové náklady
• Projekt. manažment a
implementácia
• Nadnárodné projektové
stretnutia
• Intelektuálne výstupy
• Multiplikačné podujatia
Reálne náklady
• Špeciálne
• Mimoriadne
Doplnková (vzdelávacia) mobilita:
- jednotkové náklady
35
Znalostné aliancie (VŠ) I
Spolupráca & inovácie
 cieľ: podpora kreativity, inovácií, učenia sa
na pracovisku
36
Znalostné aliancie (VŠ) II
• min. 6 organizácií z 3 krajín programu
• partnerské krajiny len za určitých podmienok
• min. 2 VŠ a 2 podniky
• trvanie: 2-3 roky
• cca. 200 ZA do roku 2020
• cieľ: zapojiť 20% VŠ
Prihlášku zaslať: Výkonná agentúra v Bruseli
37
Aliancie pre sektorové zručnosti (OVP) I
OVP + hospodársky sektor (NACE – klasifikácia
ekonomických činností)
Ciele:
•
•
•
•
hodnotenie zručností v jednotlivých hospodárskych sektoroch
podpora zamestnanosti
podpora prepojenia medzi OVP a svetom práce
prispievanie k vypracovaniu nových študijných a učebných
plánov pre jednotlivé sektory
• rozvíjanie inovačných metód
• zavádzanie do praxe nástrojov na transparentnosť a uznávanie
kvalifikácií
38
Aliancie pre sektorové zručnosti (OVP)
II
Európske referenčné nástroje
EQAVET
EQF
ECVET
Prístup
zameraný na
vzdelávacie
výstupy
39
Aliancie pre sektorové zručnosti (OVP)
III
• trvanie: 2-3 roky
• cca. 175 aliancií do roku 2020
Prihlášku zaslať: Výkonná agentúra v Bruseli
40
Podporné IT platformy
European Youth Portal
eTwinning
EPALE – ešte neexistuje
41
ERASMUS+
Kľúčová akcia 3 (KA 3):
Podpora reformy politík
Ciele pre KA 3
Ciele: poskytnúť nezávislú expertízu o prebiehajúcich
reformách, implementácii Európa 2020, politikách a
hodnotenie prínosu Štrukturálnych fondov
Očakávaný dopad: podpora práce DG EAC
Aktivity: zamerané na členské štáty EÚ
Financovanie: rámcové zmluvy
Poznámka: centralizované aktivity
Sub-aktivity KA 3
1. Poznatky v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a mládeže (prieskumy, výskumy, analýzy)
2. Budúce iniciatívy
3. Podpora nástrojov európskych politík (EKR,
EQAVET, ECVET..)
4. Spolupráca s medzinárodnými organizáciami
5. Politický/štruktúrovaný dialóg s európskymi
aktérmi, podpora politiky a programu
3. Podpora nástrojov európskych politík
Nástroje:
-
-
Uzavretá výzva pre učňovskú prípravu
Implementácia ECVET – Národné tímy expertov ECVET
Národní koordinátori pre Európsku agendu vzdelávania dospelých
Národné informačné strediská na uznávanie dokladov o vzdelaní
(NARIC)
Iniciatíva na podporu modernizácie VŠ a implementáciu reforiem
EHEA
Europass
Youthpass
Euroguidance
Implementácia Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné
vzdelávanie
ERASMUS+
MLÁDEŽ
Ciele programu pre oblasť mládeže:
• zvýšiť úroveň kľúčových kompetencií mladých ľudí (aj
MĽSNP), pracovníkov s mládežou
• podporiť účasť mladých na demokratickom živote v
Európe
• prepojenie aktivít na požiadavky trhu práce
• aktívne občianstvo
• medzikultúrny dialóg
Ciele programu pre oblasť mládeže:
• sociálne začlenenie a solidaritu, najmä
prostredníctvom zvýšenia príležitosti pre mobilitu
aktívnych mladých ľudí alebo mládežníckych organizácií
a mládežníckych lídrov
Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia
mobilita jednotlivcov
• Podpora mobility mladých ľudí
 mládežnícke výmeny
 Európska dobrovoľnícka služba
 Veľké projekty EDS (centralizované, podávajú sa v
Bruseli)
• podpora mobility pracovníkov s mládežou
 Semináre, školenia, CMS, SSV a pracovné stáže (job
shadowing)
Mládežnícke výmeny
Podpora skupinovej mobility mladých ľudí
Trvanie: 5-21 dní
vekové rozpätie: 13-30 rokov,
Počet účastníkov:16-60 max pax
Mladí ľudia (prostredníctvom neformálnej skupiny)
Organizácie pracujúce s mládežou, MVO
Samosprávy
Európska dobrovoľnícka služba
Podpora individuálnej mobility mladých ľudí
Trvanie: 2-12 mesiacov alebo pri krátkodobej a skupinovej
(min.10 dobrovoľníkov) EDS od 2 týždňov
vekové rozpätie: 17-30 rokov
Dobrovoľník
Vysielajúca organizácia
hostiteľská organizácia
Európska dobrovoľnícka služba
Akreditácia: povinná
Súčasná bude trvať iba do konca júla 2014
Cez online databázu
Jazyková podpora: online pre dobrovoľníkov na
viac ako 2 mesiace – podpora zo strany EK, test
Iba v 5 jazykoch: AJ, NJ, FR, IT, ES
Mobilita pracovníkov s mládežou
Výmena skúseností, know-how, profesionálny rozvoj
Trvanie: 2 dni až 2 mesiace
vekové rozpätie: žiaden vekový limit
Počet účastníkov: max 50 pax
Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca
v oblasti inovácií a osvedčených postupov
• Strategické partnerstvá
 Výmena skúseností a príkladov dobrej praxe
 Implementácia osvedčených postupov
 Podpora uznania zručností nadobudnutých počas NFV
 Spolupráca na úrovni samospráv
 Nadnárodné iniciatívy
• budovanie kapacít v oblasti práce s mládežou
 Podpora aktivít v spolupráci s partnerskými krajinami
Strategické partnerstvá
Žiadateľ: MVO, samosprávy, neformálne skupiny
Partnerské krajiny môžu byť iba účastníci!!!
Trvanie: 6 mesiacov až 2 roky
Počet účastníkov: min. 3 krajiny (balans)
Max. grant je 150 000 EUR na 1 rok
Budovanie kapacít
Podpora spolupráce s partnerskými krajinami vo svete
Budovanie systémov na podporu mobility – podmienky
podobné ako v KA1
PROJEKTY SÚ CENTRALIZOVANÉ a podávajú sa do
výkonnej agentúry do Bruselu
Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy
politík
• Podpora dialógu medzi mladými ľuďmi a ľuďmi
zodpovednými za mládežnícku politiku
 Štruktúrovaný dialóg
 Prípravné stretnutia k mládežníckej konferencii –
predsedníctvo EU
 Aktivity na podporu tém EYW
 Podujatia simulujúce fungovanie demokratických
inštitúcií
Podpora dialógu medzi mladými ľuďmi a ľuďmi
zodpovednými za mládežnícku politiku
Žiadateľ: MVO, verejné inštitúcie na miestnej úrovni
Medzinárodné stretnutia: min. 2 organizácie z 2 krajín
Národné stretnutia: 1 organizácia z 1 krajiny
Min. 30 účastníkov
Dĺžka projektu: 3-24 mesiacov
PREDKLADACIE TERMÍNY:
17. marec 2014 KA1
30. apríl 2014
KA1, KA2
1. október 2014 KA3
On-line prihlášky
Účastnícky portál
Osobné identifikačné číslo účastníka (PIC)
ERASMUS +
JEAN MONNET
60
JEAN MONNET aktivity
Ciele:
• Podporiť excelentnosť v štúdiách o európskej integrácii na VŠ
Hlavné aktivity:
• Výučba a výskum (Katedry, Moduly a Centrá excelentnosti)
• Politický dialóg s akademickým svetom a výmeny ( siete a
projekty)
• Podpora aktivít inštitúcií alebo asociácií
• Vytvorenie značky Jean Monnet
• Operačné granty pre špecifické inštitúcie
CENTRALIZOVANÉ AKCIE
61
ERASMUS +
ŠPORT
62
Prínos Erasmus+ pre šport
Ciele:
- bojovať s hrozbami pre šport, ako je doping, manipulované
výsledky zápasov, násilie, rasizmus a netolerancia
- podporiť správne riadenie v športe a duálne kariéry športovcov
- podporiť sociálne začlenenie, rovnosť možností a zdraviu
prospievajúce fyzické aktivity – neziskové podujatia
Aktivity:
- podpora spolupracujúcich partnerstiev
- podpora neziskových európskych športových udalostí
zahŕňajúcich niekoľko krajín
- dialóg s relevantnými európskymi aktérmi
63
Kontakty
Slovenská akademická asociácia pre
medzinárodnú spoluprácu
[email protected]
(pre vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a
prípravu, školské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých)
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Národná agentúra programu Mládež v akcii
[email protected]
(pre oblasť mládeže)
64

similar documents