Valimisea langetamise õiguslikud aspektid ja teiste

Report
Valimisea langetamise
õiguslikud aspektid ja teiste
riikide praktika
Kristen Michal
justiitsminister
23.04.2012
Maailm on kirev, on kohustuslikke
valimisi ja on ülempiire…
Näiteks:
• Argentiina puhul on hääletamine kohustuslik. Argentiinas on
valimistel alampiiriks 18 ja ülempiiriks 70.
• Ka Brasiilias on vanusepiir 70 eluaastat ning leidub teisigi hispaania
kultuuriruumi riike, kus vanuse ülempiir hääletamisel on tavapärane.
• Huvitava näitena võib esile tuua kindlasti ka Dominikaani Vabariigi,
kus valimisiga algab 18 eluaastast kuid abielus isikud võivad valida
igas eas. Ehk Dominikaani Vabariigis seotakse valimisküpsus
esmalt 18 eluaastaga ning valimisküpsust eeldatakse ka
noorematelt isikutelt kui nad on abielus.
Põhiküsimused ja eesmärgid ehk
miks seda üldse tasub kaaluda?
• Kas valimisea langetamine toob ühiskonnaelus kaasa
rääkima rohkem kodanikke?
• Kas valimisea langetamine aitab tasakaalustada
ühiskonna jaoks seni kahjuks paratamatut demograafilist
vananemist ja pöörab rohkem tähelepanu noorte jaoks
vajalikele küsimustele?
• Kuidas kaasata noori rohkem ühiskonna tuleviku üle
otsustamisse? Et noorus ei läheks hukka?
Põhiküsimused ja eesmärgid ehk
miks seda üldse tasub kaaluda?
• Kelle huve selline ettepanek teenib? Kas kelleltki võetakse midagi
ära?
• Kas sellega on kiire? Millisest ajaraamistikust me räägime?
• Kas noored on valmis ühiskonnaelus osalema? Teisalt – kas
võimalus osaleda paneb ka kohustuse vastutada? Kas noored ise
seda soovivad?
• Kas ühiskond mille juhtimise üle otsustamine on laiemal
kandepinnal võiks olla eesmärk?
Kehtiv valimisiga Eestis
• Aktiivse
valimisõiguse
all
mõistetakse
hääleõiguslike kodanike õigust valida.
• Passiivse valimisõiguse all mõistetakse õigust
kandideerida ja valituks osutumise korral asuda
esindusorganis täitma oma ametiülesandeid.
Kehtiv valimisiga Eestis
•
PS § 57 sätestab, et Riigikogu valimistel on hääleõiguslik Eesti kodanik,
kes on saanud kaheksateist aastat vanaks (aktiivne valimisõigus)
•
PS § 60 kohaselt võib Riigikogusse kandideerida iga vähemalt
kahekümne ühe aastane hääleõiguslik Eesti kodanik (passiivne
valimisõigus)
•
PS § 156 lg 2 sätestab, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on
seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maaalal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kaheksateist aastat vanad
(aktiivne valimisõigus)
•
PS ei käsitle kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kandideerimise
iga (passiivne valimisõigus). Kandideerimisõigus sisustatakse kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seaduses. See on kaheksateist aastat.
Austria praktika
• Austria on käesolevalt ainuke Euroopa Liidu liikmesriik, kus valimisiga
on põhiseadusega langetatud 16-le eluaastale.
• 2007. aastal algatati Austrias valimiste reform, mille käigus muudeti
muuseas ka valimisiga: aktiivne valimisiga langetati 18 eluaastalt 16
eluaastale ning passiivne valimisõigus langetati 19 eluaastalt 18-le
eluaastale.
Valimisea langetamise eesmärgid:
• noore generatsiooni huvide tasakaalustamine
vananeva ühiskonna huvide suhtes.
demograafiliselt
• valimisõiguse laiendamine isikuteringile, kes muidu ei saanud otseselt
valimisõigust teostada.
Valimisea langetamise mõjud
Austrias
• Kuigi noorte valimisosalus on võrreldes üldise
valijaskonnaga madalam, on reformiga saavutatud
olukord, kus noortel on võimalik oma hääl anda otse,
vabadel ja ühetaolistel valimistel.
• Valijaskond on laiendatud ning ka demograafiliselt
vananevas ühiskonnas on huvide tasakaalustamise
eesmärk osaliselt täidetud.
• Valimisea langetamisega ei kaasnenud negatiivseid
tagajärgi.
Saksamaa praktika
• Saksamaal käib ühelt poolt aktiivne diskussioon valimisea
langetamise küsimustes.
• Osaliselt liidumaadel on valimisiga langetatud ka alla 18
eluaasta.
• Valimisea langetamine 16 eluaastale tuleneb vajadusest
tagada noore generatsiooni ja demograafiliselt vananeva
ühiskonna huvide tasakaalustatus. See seisukoht on
olnud ka praktikas valimisea langetamise põhjenduseks.
Praktika teistes riikides
• Taanis tuuakse esile, et 16 aastaselt on läbitud esimene
keskkooli etapp, 16 aastane isik võib osta ja tarbida
alkoholi, saada lapsi ning 16 aastased isikud vastutavad
kriminaalkorras sarnaselt 18 aastastele isikutele.
• Soomes on arutelu keskpunktiks valimisea langetamine
16 eluaastale kohaliku omavalitsuse valimiste puhul.
Valimisea langetamisega soovitakse tasakaalustada
valimisaktiivsust erinevate vanusegruppide lõikes.
Eesmärgiks on valimistesse
kaasata suurem hulk
nooremat valijaskonda.
Mõned võimalikud positiivsed
väljundid ja negatiivsed riskid
•
•
•
•
•
+
Ühiskonnas arvestatakse rohkem
•
noorte huvidega.
Suureneb läbi valimiste võimu
teostavate isikute hulk. Esindatud on
•
laiapõhilisem valijaskond.
Noorte huvi kasv poliitika, riigi ja
kohaliku omavalitsuse arengu suhtes.
Poliitika tegemise viisid muutuvad
•
pidevalt kaasaegsemaks –
avatumaks, sest uus põlvkond nõuab
huvi äratamiseks kaasaegseid
lahendusi.
Poliitikas küsitakse tihemini “miks nii”
– mitte ei aktsepteerita seda, et “alati
on ju nii olnud”.
Vabadusega otsustada kaasneb
ka kohustus – lapsepõlv
lüheneb.
Midagi ei muutu, noorte huvi
ühiskonnaelu korralduse vastu
jääb madalaks.
Valimisaktiivsus muutub
madalamaks, sest noored ei
kasuta võimalust valida
Muudatused Eesti Vabariigi
põhiseaduses
• Eestis on võimalik valimisiga langetada ainult juhul
kui muuta vastavalt ka põhiseadust.
• Võimalik on kaaluda nii valimisea langetamist ainult
kohalike omavalitsuste tasandil kui ka valimisea
langetamist üheselt Riigikogu (ja seeläbi ka EL
parlamendi) valimiste ja kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste puhuks.
• Valimisea langetamise aluseks saab olla poliitiline ja
ühiskondlik konsensus.
Tänase arutelu sisu
• Eesmärk on arutleda sisukalt ning faktipõhiselt.
Kindlasti tuleks hoiduda sildistamisest ning
eelhoiakutest “mida ka noored teavad”, “kas teil
midagi paremat teha pole” ja “vanemad ei usalda
noori”.
• Koguda infot nii juriidiliste, ühiskondlike, sotsiaalsete
kui ka psühholoogiliste seisukohtade hulgast.
• Läbimõeldud arutelu peaks seadma eesmärgid
tulevikusuundadele.
Tänan ette kõiki huvilisi arutelus sisuka
osalemise ja kaasamõtlemise eest!
Arutelu jätkub ning analüüs on kättesaadav ka
aadressilt www.just.ee

similar documents