Levothyroxin v ka*dodenním u*ívání - Rehabilitace

Report
Vysokodávkovaná infúzní
terapie vitaminem C
MUDr. Hana Jarošová
Bioregenerační a rehabilitační
centrum, Říčany u Prahy
Vitamín C: životně důležitý
vita = život
vitaminy = životně důležité
látky
onemocnění z nedostatku
vitamínu C: kurděje
Působení vitaminu C
je polytropní




je kofaktorem mnoha biochemických reakcí a
syntéz v organismu –
–např. syntéza kolagenu  hojení ran
–syntéza karnitinu  energie
ovlivňuje metabolismus krevních lipidů,
cholesterolu a žlučových kyselin
redukce tvorby karcinogenních nitrosaminů v
žaludku
má antioxidační efekt
Působení vitaminu C
je polytropní



Vit. C má imunomodulační účinky (významné
zejména u chronických viróz)
Vit. C zlepšuje specifické imunitní funkce:
fagocytózu, chemotaxi, proliferaci T-lymfocytů,
syntézu interferonu, imunoglobulinů a
komplementu
(Panush and Delafuente 1985)
Nezbytný pro optimální fungování imunity
Působení vitaminu C
je polytropní




Experimenty na zvířatech (animální) i
humánní klinické studie
- profylaktické podávání vit. C chrání před
infekcemi (Sahoo and Mukherjee 2003)
- subklinické deficitní stavy vit. C zvyšují
vnímavost k infekci
Při akutních infekcích dochází kvůli zvýšené
produkci reaktivních sloučenin kyslíku (ROS)
ke zvýšené spotřebě askorbátu
Co jsou volné radikály a jejich pohlcovače?
Volné radikály = reaktivní
kyslíkaté či dusíkaté sloučeniny
(ROS/RNS)
škodí!
Pohlcovače volných
radikálů = antioxidanty
chrání!
Co je to oxidativní stres





reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS)
a dusíku (RNS)
radikálové: superoxid, hydroxyl, peroxyl
neradikálové: H2O2, ozon, singletový O2
produkovány fyziologicky při látkové
výměně a leukocyty, k usmrcení a lýze
mikrobů
hromadí se v ložiscích zánětu
Co je to oxidativní stres



volné kyslíkové radikály a oxidy dusíku ze
životního prostředí, cigaretové zplodiny,
tělesný i psychogenní stres, některá
léčiva… vyčerpávají antioxidační kapacitu
organismu
malnutrice a maladaptace vede
k prohlubující se depleci antioxidantů
deficit antioxidantů se manifestuje klinicky
Oxidativní stres a záněty





pozitivní role fyziologického zánětu
akutní a chronický zánět
změny v laboratorních parametrech –
FW, CRP, ASLO, leukocytóza,….
klinické projevy zánětu (febris atd.)
5 ukazatelů zánětu: dolor, calor, tumor,
rubor, functio laesa
Oxidativní stres a záněty




rozdíly mezi sterilním a nesterilním
zánětem
osteoarthritis,…..
appendicitis – défense musculaire –
peritoneální dráždění - „prknovité břicho“
(prof. Jirásek: organismus přikládá
„dlahu“)
„Ubi pus, ibi evacua!“
Přechod akutního zánětu
do chronického



původní obranná role akutního zánětu
zaniká a dochází k jeho chronifikaci
příčiny: oxidativní stres, snížená
antioxidační kapacita těla/nedostatečný
přísun antioxidantů
vznikají chronická zánětlivá onemocnění:
RA, alergie, atopická dermatitida,
ateroskleróza, Alzheimerova demence …
Oxidativní stres
•
•
nadbytek reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku v organismu
příčina chronického zánětu (deficit vit. C v tkáních)
 zvýšená potřeba vitaminu C
redukce oxidačních produktů metabolismu - „zhášení volných radikálů“
•
PROTIZÁNĚTLIVÝ
EFEKT VITAMINU C
INHIBICE
TNF ALFA
HOJENÍ RAN VITAMIN C SE
ÚČASTNÍ
SYNTÉZY
KOLAGENU
Son EW, Mo SJ, Rhee DK, Pyo S. Vitamin C blocks TNF-alpha-induced NF-kappaB activation and
ICAM-1 expression in human neuroblastoma cells. Arch Pharm Res. 2004 Oct; 27(10):1073-9.
Oxidativní stres a osteoporóza
- Oxidativní stres je významným
patofyziologickým faktorem rozvoje
osteoporózy
Basu, Michaelsson et al. 2001
- Reaktivní sloučeniny kyslíku ROS stimulují
přímo i nepřímo prostřednictvím
aktivace TNF-α aktivitu osteoklastů, a tím i
odbourávání kostní tkáně
Lean, Davies et al. 2003
-V organismu se vit. C
vyskytuje ve dvou
formách: jako askorbát
a jako dehydroaskorbát
-Podle potřeby přechází
jedna forma v druhou
- Askorbát je vně buňky
oxidován na
dehydroaskorbát,
vstupuje do buňky a
uvnitř buňky je
redukován zpět na
askorbát
FARMAKOKINETIKA
Perorální/parenterální podávání
vitaminu C



intestinální absorpce je limitována počtem
a saturací transportního systému ve stěně
střeva
pouze při p.o. jednotlivé dávce 200 mg se
biologická dostupnost blíží 100 %, dávku
lze opakovat (např. 5krát denně)
přísun stravou je efektivní jen u zcela
zdravých jedinců a při racionálním
jídelníčku – jde o profylaxi chorob
Perorální/parenterální podávání
vitaminu C



parenterální podání je efektivnější,
bez spotřeby energie, která by mohla
chybět při metabolických procesech
vysoké plazmatické hladiny se dosahuje
bezprostředně po infúzi
na rozdíl od profylaxe je při léčbě
nezbytná nitrožilní aplikace!!!
Vysoká hladina vitamínu C v krvi
…nemůže být docílena
prostřednictvím tabletových,
práškových a jim podobných
léčiv !!!
Infuze vitamínu C umožňují vysoký obsah vitamínu C v krvi
 rychlý nástup účinku
 okamžitá dostupnost ve všech tkáních
 bez spotřeby energie
 vysoká účinnost v krvi a tkáních
=> terapeutické koncentrace
Syntéza u zvířat/potřeba vitaminu C
Zvířecí druh
koza
kráva
ovce
krysa
myš
zajíc
kočka
pes
prase
Míra syntézy (mg/kg/den)
33 - 190
16 - 18
25
39 - 199
34 - 275
22 - 226
05 - 40
05 - 40
8
člověk DGE-100 mg/den odpovídá syntéze 1,4 mg při 70 kg
Levine 1986, New Engl. J Medicine 314, S. 897
Potraviny/pochutiny bohaté
na vitamin C







křen: 112,5 mg/100 g
brokolice: 113 mg/100 g
zelená paprika: 161,5 mg/100 g
kadeřavá petržel: 137 mg/100 g
černý rybíz: 136 mg/100 g
šípky: 800 mg/100 g
rakytník, dřínky, jeřabiny, acai
Co znamená vysoká dávka vitaminu C?
Vitamin C-Injektopas 7,5 g
každá infuzní lahvička (50 ml)
obsahuje 7,5 g vitaminu C
= 7 500 mg
Srovnání brokolice
A Vitamin C – Injektopas 7,5g
Odpovídá množství vitamínu C obsaženém v cca 7 kg brokolice
Srovnání pomeranče
A Vitamin C – Injektopas 7,5g
Stejné množství vitamínu C je obsaženo v 15 kg pomerančů
Vitamin C extracelulárně
generuje peroxid vodíku - H2O2
Chen, Q., M. G. Espey, et al. (2007). "Ascorbate in pharmacologic concentrations selectively generates ascorbate
radical and hydrogen peroxide in extracellular fluid in vivo." Proc Natl Acad Sci U S A 104(21): 8749-54.
Toxické pro nádorové buňky
- ochrana zdravých buněk
Vitamin c a vylučování
ledvinami

Acidum ascorbicum
Dehydroaskorbát
Kyselina oxalová (šťavelová)
Šťavelan vápenatý

Představuje reálné riziko?



Eliminace i.v. vitaminu C




po nasycení krevní plazmy se vit. C po překročení
eliminačního prahu (14 ug/ml) dostává do
primárního filtrátu a v nezměněné formě se
vylučuje močí
metabolizuje se v játrech na aktivní
(dehydroaskorbát) a neaktivní metabolity
dehydroaskorbát je postupně degradován na
oxalát, je vylučován ledvinami
u lidí se zdravými ledvinami hladina oxalátů v moči
klesne do 24 h od i.v. aplikace vitaminu C na
normální hladinu, proto je podávání bezpečné
SLIBNÉ KLINICKÉ STUDIE
Pozorovací studie: n = 67, 16 GP
-
sledováno: bolest, stav pokožky, doprovodné
potíže
Návštěva 1
Před
začátkem
terapie
Návštěva 2
Zhruba po
2 týdnech
Návštěva 3
Po dalších
cca 12
týdnech
• n=23 (34,3 %) stand. terapie + VCI
7,5g (2-3x týdně)
• n=44 (65,7 %) stand. terapie =
pouze antiinfektiva a/nebo léky
proti bolesti
Shrnutí
Podpůrné použití VCI 7,5g má pozitivní vliv na symptomy
pásového oparu jako jsou:
bolesti
kožní problémy
přetrvávající bolesti nervů
doprovodné obtíže jako únava a snížená schopnost
koncentrace
Významné snížení bolesti u skup. s VCI
po 2 týdnech o 63%
po 12 týdnech o 93%
Účinnost a snášenlivost léčby byla všemi lékaři pozitivně
ohodnocena
Kontraindikace Injektopas


Oxalátová urolitiáza
Onemocnění spojená s ukládáním železa
(talasemie, hemochromatóza, sideroblastická
anémie)
Indikační oblasti vysokých
dávek vitaminu C








léčba klinických stavů nedostatku vit. C, které
nelze odstranit výživou a orálně nahradit
herpes zoster, postherpetická neuralgie
alergie a atopická dermatitida
revmatická zánětlivá onemocnění
imunodeficitní stavy, recidivující infekce
burnout, chronický únavový syndrom
podpora hojení ran
adjuvans při léčbě nádorových chorob
Operační stres nelze přehlížet




chirurgický zákrok představuje značnou
stresovou zátěž
vyčerpává se antioxidační kapacita
organismu a zásoby antioxidantů
perioperačně podávané opioidy (morfin,
pethidin, dipidolor, sufentanil,…) i sama
narkóza působí imunosupresivně
zvýšené riziko infekčních komplikací
a nozokomiálních nákaz!
Vitamin C je kofaktorem syntézy
kolagenu
Příprava a provedení infúze
je jednoduché




potřeby: sterilní dvojcestný trn, sterilní
infúzní set, žilní motýlková kanyla,
antiseptikum, Esmarch
při pokojové teplotě, za asept. kautel!
vždy ředit 100 ml (250 ml) fyziologického
roztoku, vody na injekci nebo Ringerlaktátu
délka infúze: 25 – 35 min
Zdravotnické noviny 18/2012
Terapie vitaminem C
má mnohaletou tradici



p.o. podaný zlepšuje resorpci
fenoxymethylpenicilinu
součást analgetických směsí v tabletách
injekční vitamin C součástí původní
„Hradecké směsi“ (Natr. Salicylicum
amp, Procain amp, Coffein amp,
Celaskon amp) podávané pacientům
s bolestmi zad
Zkušenosti z vlastní
klinické praxe
Aplikace infúze






Muž 33 let, únava, vyčerpání z práce –
pracuje u soukromníka 11 hodin denně +
sobotu, stres na pracovišti - vztahy
FA: neužívá,
AA: nemá
OA: bez onemocnění ledvin, krve
délka infúze: 25 min – bez vedl. účinků,
Po 3 dnech se cítí vitálnější, lépe zvládá
stres, lépe spí
Aplikace infúze






Žena 35 let, únava, vyčerpání z práce – ved.
fyzioterapeutka, emoční stres – po rozvodu
FA: tritace
AA: prach, pyly
OA: bez onemocnění ledvin, krve, trpí EBV,
HSV, CMV, časté infekce HCD, HCH
délka infúze: 20 min – bez vedl. účinků
Po 5 dnech se cítí silnější, má lepší náladu,
zvládne více práce, zlepšena kvalita spánku
Závěrečné informace





Uchovávání do 25 st. C
Nepřekračovat denní dávku 100mg/kg…
7500 mg denně
Je nutno dbát na dostatečný přívod tekutiny
minimálně 1,5 – 2 l denně
Balení obsahuje 972 mg sodíku – neslaná
dieta
Při obstruktivním a restriktivním bronchiálním
a plicním onemocnění může ojediněle dojít k
akutní dušnosti – dávka vyšší než 7,5 g/den.

similar documents