Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně

Report
Výběrové řízení pro zahraniční
pobyty Erasmus+ a Free Movers
na Fakultě stavební VUT v Brně
Základní informace o programu Erasmus+
 Podpora FAST
 Podmínky výběrového řízení Erasmus+ studijní pobyt
 Jazykové zkoušky
 Inter-institucionální smlouvy
 Podmínky výběrového řízení Erasmus+ pracovní stáž
 Základní informace o Free Movers
 Podmínky výběrového řízení Free Movers
 Dotazy

ERASMUS+
Erasmus+
2014/15 – 2020/21


Navazuje na programy celoživotního učení,
programy Erasmus Mundus, Youth in Action,
Tempus, Jean Monnet a další.
Cílem programu je podpořit mezinárodní mobility a
spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku
a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání.
ERASMUS+
Erasmus+
2014/15 – 2020/21


Cílem studijního pobytu je umožnit studentům všech
typů studia absolvovat část svého studijního programu
nebo zpracování závěrečné práce nebo projektu na
zahraniční univerzitě a seznámit se s kulturou,
jazykem a systémem vzdělávání v jiných zemích.
Cílem pracovních stáží je umožnit studentům
absolvovat pracovní praxi v zahraničním podniku,
získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském
kontextu, rozvinout jazykové znalosti.
ERASMUS+
Zúčastněné země
 28 zemí EU
 3 země ESVO: Lichtenštejnsko, Island, Norsko
 Švýcarsko do odvolání vyloučeno
 Kandidátské země: Turecko a Makedonie
ÚČAST FAST V MOBILITNÍCH
PROGRAMECH:
PODMÍNKY ÚČASTI - ERASMUS+
2015/16





Student/ka musí být nejméně ve druhém ročníku
bakalářského studia nebo doktorského studia.
Student/ka musí po celou dobu studijního pobytu mít
status studenta (nelze studium přerušit nebo ukončit).
Student/ka musí být vybrán/a fakultou ve výběrovém
řízení.
Studijní pobyt lze absolvovat pouze na univerzitě, se
kterou je uzavřena inter-institucionální smlouva.
Pracovní stáž lze absolvovat pouze v zemi zapojené do
programu Erasmus+, organizace musí mít právní
subjektivitu a předmět její činnosti musí být oborově
relevantní k oboru studia.
PODMÍNKY ÚČASTI - ERASMUS+
2015/16






Studijní pobyt: 3 – 12 měsíců
Pracovní stáž: 2 – 12 měsíců
Lze vycestovat vícekrát v každém stupni studia.
Součet všech délek pobytů nesmí překročit 12 měsíců
pro jakoukoliv kombinaci studijních pobytů a/nebo
pracovních stáží za každý stupeň studia.
Výše uvedené ustanovení platí se zpětnou účinností pro
předchozí účast v LLP Erasmus.
Lze žádat o prodloužení pobytu, přičemž doba pobytu
musí přímo navazovat na původní dobu pobytu
uvedenou ve finanční dohodě – povolení závisí na stavu
finanční prostředků.
PODMÍNKY ÚČASTI - ERASMUS+
2015/16
Studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci,
zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd.
 Studijní pobyt i pracovní stáž lze realizovat vždy jen v
průběhu jednoho akademického roku;
v akademickém roce 2015/2016 jde o období
od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2016.
 Studenti musí vyřídit potřebnou dokumentaci a
administrativní úkony před výjezdem i po návratu dle
pokynů odpovědných pracovníků VUT a FAST.
 Student/ka si před odjezdem na pobyt zajistí pojištění
léčebných výloh (příp. odpovědnost za škodu).

FINANCOVÁNÍ - ERASMUS+
2015/16
Studenti obdrží na dobu svého pobytu stipendium ve výši
paušálních částek, určených Národní agenturou.
 3 skupiny zemí = tři skupiny výše stipendia – rozdělení
dle rozdílu v relativních životních nákladech.
 Stipendium jako příspěvek, zpravidla nepokryje všechny
náklady – předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 Rektorát VUT v Brně – příspěvek z Mobilitního
stipendijního fondu (na dofinancování pobytů v zvláště
nákladných zemích) ?
 FAST – příspěvek ze Studentského mobilitního fondu –
do 1.500,-- Kč/měsíc, max. 7.500,--/semestr – na základě
žádosti (vyplácí se na korunový účet schválený pro
FAST).

ERASMUS+
STUDIJNÍ POBYT

Student/ka musí na pobytu splnit schválený studijní
plán a získat stanovený minimální počet ECTS
kreditů. Dle Rozhodnutí rektora č. 20/2014 si student
musí před odjezdem na studijní pobyt zapsat a splnit v
Learning Agreement povinně předměty v
hodnotě minimálně 18 kreditů za každý semestr v
zahraničí. Pokud student bude v rámci studijního pobytu
zpracovávat bakalářskou nebo diplomovou práci, musí
mít v Learning Agreement stanoveno minimálně 11
kreditů za jeden semestr. (pozn.: podmínka minimálního
počtu kreditů se netýká doktorandů)
ERASMUS+
STUDIJNÍ POBYT
Studenti si mají na zahraniční škole vybrat ekvivalentní
předměty, které mají ve studijních povinnostech na FAST,
nebo předměty, které jejich obor rozšiřují.
 Jazykové kurzy - doplněk k technickým předmětům.
 Každý student, který jede na zahraniční studijní pobyt,
musí mít vyřízen a povolen individuální studijní plán
(ISP) na FAST; inovace žádosti o ISP – v době vyřizování
pobytu budou studenti informováni.
 Studenti po návratu ze studijního pobytu mají povinnost se
pokusit nechat uznat předmět za předmět.
 Úspěšně absolvované předměty na zahraniční univerzitě
budou uvedeny v dodatku diplomu.

ERASMUS+
STUDIJNÍ POBYT
Dva až tři týdny před odjezdem po předložení
předepsaných dokumentů (podepsaný Learning
Agreement, akceptační dopis nebo mail ze zahraniční
univerzity, kopie Transcript of Records z FAST) sepíší
studenti finanční dohodu na rektorátě VUT.
 Rektorát VUT převádí stipendium na studentův
korunový/eurový účet vedený v ČR (student musí zadat
do databáze před podpisem finanční dohody).
 Podrobné informace viz:
http://www.vutbr.cz/studium/studium-vzahranici/erasmus/studenti/studijni-pobyt

ERASMUS+
STUDIJNÍ POBYT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
odevzdání přihlášek na odd. vnitřních a
vnějších vztahů (OVV):
 Termín
24. 11. – 12. 12. 2014
 Přihlášku
vyplnit v intranetu v agendách studijního
oddělení, záložka Erasmus; po vyplnění vytisknout,
podepsat a odevzdat na OVV.
 Vybrat tři univerzity dle preferencí.
 Označit požadovanou dobu výjezdu (ZS, LS, AR).

Uvést předchozí účast v programu LLP Erasmus nebo
Erasmus+.
E
 Dle
ERASMUS+
STUDIJNÍ POBYT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
požadavků uvedených v inter-institucionálních
smlouvách je součástí VŘ prokázání jazykové
kompetence - zkoušky na ústavu SPV – v týdnu od
19. 1. do 23. 1. 2015.
 Vyhlášení výsledků VŘ: konec února 2015.
 V případě volných míst vyhlášení 2. kola –
duben/květen 2015.
 Hodnocení probíhá na základě studijních výsledků a
výsledků jazykové zkoušky; + počet již
absolvovaných zahraničních pobytů a
opodstatněnost výjezdu.
ERASMUS+
STUDIJNÍ POBYT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Nejprve se zohlední úroveň jazykových znalostí v
souladu s požadavky partnerských univerzit.
 Průměr za celé studium .
 Vytvoří se pořadí podle průměru a podle jazyka a z nich
se vypočítá celkové bodové hodnocení.
 Nejnižší počet bodů = nejlepší umístění v pořadí.
 Důvody vyřazení: průměr nad 2,4; nedostatečné
kreditové plnění, nesplnění jazykové zkoušky (v případě
BY51 = E → vyřazení z VŘ pro studijní pobyt).
 V případě výjezdu v 1. roč. nM budou do programu
zařazeni pouze studenti, kteří budou do nM přijati bez
přijímací zkoušky.

E
ERASMUS+
STUDIJNÍ POBYT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Pořadí na základě dosažených bodů:
 Výpočet bodů pro univerzity požadující AJ úroveň B2
(zkouška BY52):
Body = 2 x studijní průměr + známka z BY52
 Výpočet bodů pro univerzity požadující AJ úroveň B1:
Body = 2 x studijní průměr + známka z BY51
 Přepočet jakékoliv známky z BY52 na BY51 – POUZE
PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS (neplatí pro
studium na FAST): BY51 = 1
Body = 2 x studijní průměr + 1
ERASMUS+
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
Studenti zařazení do VŘ Erasmus+ studijní pobyt jsou
povinni vykonat jazykovou zkoušku z požadovaného
jazyka, a to v souladu s požadavky partnerských univerzit
 Zkoušky z angličtiny:
1. Úroveň B1 - odpovídá zkoušce BY51; zkouška má
pouze ústní část, podrobné informace viz
http://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/erasmus/
Kdo již zkoušku BY51 absolvoval na FAST v jakémkoliv
typu studia, nemusí ji již znovu skládat, bude mu
automaticky uznána (kromě BY51 = E → je nutná oprava)

ERASMUS+
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
2. Úroveň B2 – zkoušku BY52 lze složit na ústavu SPV
nebo mimo FAST a přinést certifikát o absolvování
zkoušky pro uznání (FCE apod.)
http://spv.webnode.cz/anglictina/erasmus-llp/zkouska-b2/
Zkoušky z ostatních jazyků mají písemnou a ústní část,
vzorové testy jsou na
http://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/erasmus/

ERASMUS+
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – JAZYKOVÉ ZKOUŠKY




Angličtina – uznání na základě různých certifikátů
provádí PhDr. Darja Daňková.
Ostatní jazyky – uznání provádějí jejich garanti.
Termín pro uznávání jazykových zkoušek – nejpozději
týden před konáním jazykových zkoušek.
Zkoušku BY51 a BY52 si musí student nechat zapsat
do zápisového listu.
Výběr partnerských univerzit FAST pro
Erasmus+ v roce 2015/2016
Rakousko: TU Wien, BOKU Wien, TU Graz
Belgie:
Universiteit Gent, KU Leuven
Bulharsko: University of Architecture, Civil Engineering and
Geodesy
Německo: TU Dresden, Hochschule Karlsruhe – Technik und
Wirtschaft, Bauhaus-Universität Weimar, RWTH
Aachen, Hochschule Wismar
Dánsko: Engineering College of Aarhus, DTU Lyngby, VIA
University College - Horsens
Španělsko: Universidad de Alicante, Universidad Politecnica
de Catalunya Barcelona,Universidad de Huelva,
Universida de Malaga, Universidad de Oviedo,
Universidade da Coruna,
Výběr partnerských univerzit FAST pro
Erasmus+ v roce 2015/2016
Francie: INSA Rennes, Escole Nationale Supérieure
d´architecture de Bretagne, IUT Grenoble,
Université de Pau et des Pays l´Adour, INSA de
Strasbourg
Řecko: National Technical University of Athens
Chorvatsko: University of Zagreb, University of Rijeka
Itálie: Politecnico di Milano, Universitá di Catania,
Universita degli Studi di Modena e Reggio
University of Bologna, University of Pisa
University of Pavia
Island: Reykjavik University
Výběr partnerských univerzit FAST pro
Erasmus+ v roce 2015/2016
Litva:
VGTU Vilnius, Kaunas University of Technology
Lotyšsko: Riga Technical University
Makedonie: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Malta:
University of Malta
Norsko: NTNU Trondheim
Portugalsko: Universidade do Minho, Universidade
de Aveiro, Universidade do Porto,
Técnico Lisboa, Politécnico de Lisboa (ISEL),
Instituto Politécnico de Leiria
Polsko: Wroclaw University of Environmental and Life
Sciences, Koszalin University of Technology,
Koszalin University of Technology,
Lublin Univerisity of Technology
Výběr partnerských univerzit FAST pro
Erasmus+ v roce 2015/2016
Švédsko: Chalmers University of Technology Göteborg,
Lulea University of Technology
Finsko: Oulu University of Applied Sciences
Rumunsko: Technical University of Iasi
Slovensko: Žilinská univerzita, STU Bratislava,
Technická univerzita v Košiciach
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovinsko: University of Ljubljana, University of Maribor
Turecko: Anadolu University Eskisehir,
Yildiz Technical University
UK: City University London
DOKUMENTY POTŘEBNÉ PŘED VÝJEZDEM STUDENTA

Application Form = přihláška na partnerskou univerzitu
(většinou on line přihlašování na webu partnerské univerzity
dle pokynů nebo).

Learning Agreement (LA) = studijní plán pobytu - obsahuje
přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového,
bakalářského, diplomového projektu nebo výzkumné práce
studenta na zahraniční univerzitě (přednostně z webu
partnerské univerzity). Podepisuje: student a na FAST
vedoucí oboru a Erasmus koordinátor. Podmínka VUT:
zapsat a splnit předměty za min. 18 kreditů. V případě, že
zahraniční univerzita má přísnější kritéria, je nutné dodržet
kritéria zahraniční univerzity.
DOKUMENTY POTŘEBNÉ PŘED VÝJEZDEM STUDENTA

Doporučuje se použít formuláře příslušné zahraniční
univerzity dostupné na jejich stránkách; v případě on-line
přihlášek včetně Learning Agreementu na zahraniční
univerzitu je nutné pro VUT vyhotovit papírovou verzi LA –
kompletně podepsaný LA je podmínkou pro podpis
finanční dohody a přidělení grantu.

Transcript of Records = přehled dosud dosažených
výsledků studia na FAST – je povinný pro studenty
bakalářského a magisterského programu (doklad vydává
studijní oddělení).

Povolení Individuálního studijního plánu na FAST.
DOKUMENTY POTŘEBNÉ PŘI NÁVRATU STUDENTA

Potvrzení o době a náplni studia (Confirmation)
podepsané odpovědnou osobou si student vyžádá před odjezdem
z partnerské univerzity. Potvrzená doba studia je rozhodující
pro celkovou výši grantu, příp. vrácení odpovídající částky – originál
potvrzení student odevzdá na rektorátě VUT a kopii na oddělení
vnitřních a vnějších vztahů FAST (OVV).

Transcript of Records – soupis předmětů a známek ze
zahraniční university je důležitý podklad pro uznání předmětů
studovaných v zahraničí a slouží jako důkaz o plnění povinností v
zahraničí (originál - FAST, kopie – rektorát VUT).

Závěrečná zpráva – student/ka vyplní do 15 dní od návratu, odkaz
obdrží na kontaktní e-mail v den po skončení pobytu.
ERASMUS+
PRACOVNÍ STÁŽ
Stáž může probíhat v rámci jednoho akademického roku,
tj. pro 2015/16 od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2016.
 Délka stáže: 2 - 12 měsíců.
 Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím,
výzkumném středisku, neziskové organizaci nebo na
vysoké škole (pouze za předpokladu, že zde student
pracuje).
 Pro každou skupinu zemí je stanovena měsíční sazba
stipendia.
 Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady
na pobyt v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek a
počítá se s finanční spoluúčastí studenta.

ERASMUS+
PRACOVNÍ STÁŽ
Student si hledá pracovní stáž sám.
 Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva,
nýbrž podepsaný plán pracovní stáže, tzv. Traineeship
Agreement.
 Podrobné informace viz:
http://www.vutbr.cz/studium/studium-vzahranici/erasmus/studenti/pracovni-staz
 Po absolvování stáže dodat na OVV FAST tzv.
Traineeship Certificate a vyplnit závěrečnou zprávu.

ERASMUS+
PRACOVNÍ STÁŽ – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Termín odevzdání přihlášek na odd. vnitřních a
vnějších vztahů (OVV)
24. 11. – 12. 12. 2014
Přihlášku vyplnit v intranetu v agendách studijního
oddělení, záložka Erasmus; po vyplnění vytisknout,
podepsat a odevzdat na OVV
 V přihlášce je nutné uvést zemi a délku pobytu a
stadium vyřizování pobytu
 V době podání přihlášky student nemusí mít domluvený
nebo potvrzený pobyt ze zahraniční instituce

ERASMUS+
PRACOVNÍ STÁŽ – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Posuzují se: studijní výsledky, opodstatněnost výjezdu,
počet již absolvovaných zahraničních pobytů.
 Neposuzuje se jazyková vybavenost studenta.
 Vyhlášení výsledků: konec února 2015.
 Stáž je potřeba dojednat s předstihem a oznámit do
stanovených termínů.
 V případě volných míst vyhlášení 2. kola a 3. kola pro
náhradníky na uvolněná místa z 1. kola.
 V případě jakýchkoliv nutných změn v nominaci je nutná
konzultace na OVV FAST, event. rektorátě VUT v Brně.

FREE MOVERS 2015
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozvojový projekt MŠMT – mobility studentů.
 Pobyty v rámci celého světa.
 Délka pobytu od 2 týdnů do 1 roku.
 Student/ka si hledá přijímající univerzitu event. organizaci
sám/sama.
 Finanční prostředky jsou diferencovány podle
životních nákladů v jednotlivých zemích; v případě
výjezdu do zemí EU se stipendium pohybuje přibližně ve
výši příspěvků programu Erasmus+ viz
http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_LLP_informace.asp
 V případě čerpání RP (Free Movers) nemohou být
současně využity prostředky z jiných mobilitních
programů jako Erasmus+, Aktion, DAAD apod. Nesmí se
časově překrývat pobyty financované z těchto programů.

FREE MOVERS 2015
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Charakter výjezdu studenta v rámci Free Movers
Účast v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech
(např. letní školy, studium na zahraniční univerzitě).
 Práce na projektu (semestrálním, ročníkovém).
 Práce bakalářské, diplomové nebo disertační.
 Odborné stáže v rámci schváleného studijního programu.

FREE MOVERS 2015
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Podmínky výjezdu přes Free Movers
 Ukončený min. 1. ročník bakalářského studijního
programu; výjezd v 1. roč. doktorského studia jen za
speciálních podmínek.
 Prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka.
 Výsledky studia event. stáž v zahraničí bude studentovi
uznána vysílající fakultou, tj. FAST.
 Existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci
mezi vysílající a přijímající univerzitou nebo potvrzení
vysílající a přijímající organizace.
 Student/ka musí být vybrán/a ve výběrovém řízení.
 Student/ka musí po celou dobu zahraničního pobytu mít
status studenta (nelze studium přerušit nebo ukončit).
FREE MOVERS 2015
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Termín odevzdání přihlášek na odd. vnitřních a vnějších
vztahů (OVV):
24. 11. – 8. 12. 2014
Přihlášku vyplnit v intranetu v agendách studijního
oddělení, záložka Free Movers; po vyplnění vytisknout,
podepsat a odevzdat na OVV.
 V přihlášce je nutné uvést zemi a délku pobytu a stadium
vyřizování pobytu; v době podání přihlášky student/ka
nemusí mít domluvený nebo potvrzený pobyt ze
zahraniční instituce.
 Uvést předchozí účast v mobilitních programech (LLP
Erasmus, Erasmus+, Free Movers, CEEPUS apod.).

FREE MOVERS 2015
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Vyhlášení výsledků: do 19. 12. 2014.
 V případě volných míst vyhlášení 2. kola – duben/květen
2015.
 Hodnocení probíhá na základě studijních výsledků a
výsledků jazykové zkoušky; + počet již absolvovaných
zahraničních pobytů a opodstatněnost výjezdu.
 V případě, že student musí absolvovat jazykovou
zkoušku, lze využít termínů určených pro VŘ Erasmus+;
v tom případě je nutné toto nahlásit do 12. 12. 2014 na
OVV FAST paní Zelinkové.
 Podrobné informace viz:
http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_free_movers.asp

UŽITEČNÉ RADY
Projít si seznam univerzit a na jejich stránkách zjistit
předměty, které lze studovat a které jsou kompatibilní s
předměty na FAST.
 Zjistit si na stránkách zahraniční univerzity, kdy je
deadline pro podání přihlášky na tuto univerzitu.
 Informace o mobilitních programech a aktuality jsou k
dispozici na webové stránce FAST:
http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ a na nástěnkách v
budově A na chodbě u studijního oddělení a na stránkách
VUT:
http://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici

UŽITEČNÉ RADY
Projít si zkušenosti spolužáků a spolužaček, kteří
na dané univerzitě studovali dříve nebo kteří v dané
zemi byli na stáži.
 Informace jsou dostupné na http://erasmusdatabaze.naep.cz/modules/erasmus/
 Navštívit studentské prezentace zahraničních
univerzit, které se konají v průběhu semestru
pravidelně ve večerních hodinách na Kolejní 4
(budova FEKT a FP) – pro informaci kontaktujte
International Students Club
https://www.isc.vutbr.cz/front/
 Navázat kontakt se zahraničními studenty na FAST.

Děkujeme za pozornost
Další informace viz
http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/
nebo odd. vnitřních a vnějších vztahů
Bc. Ludmila Zelinková
[email protected]
tel.: 54114 7130
A219

similar documents