Vertikale tariffavtaler

Report
Vertikale tariffavtaler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Vedtak på Landsmøtet 2011
Hva er en horisontal tariffavtale?
Hva er en vertikal tariffavtale?
Partsforhold og organisasjonsrett i en vertikal tariffavtale
Arbeidet i LOs grensetvistutvalg og utvalgets anbefalinger
LO Sekretariatets innstilling til LO-kongressen 2013
Overholdelse av LOs regler og retningslinjer
Er organisasjonen moden for vertikalisering?
Fra forbundets prinsipprogram
• ”Rent prinsipielt er alle ansatte, uansett bakgrunn, ansatt i samme
bedrift og det er det resultatet som skapes i den enkelte bedrift, som
gir grunnlag for de lønninger som bedriften kan betale.
• Det må derfor være riktig at tidligere skiller mellom de ulike
kategorier arbeidstakere ikke lenger skal være til hinder for at alle
ansatte skal kunne omfattes av de samme overenskomsten.
• I den forbindelse må garantibestemmelser og sanksjonsretten
beholdes”.
3
Fra Landsmøtets uttalelse ”Et organisert arbeidsliv”
• ”Dagens organisasjons- og avtalestruktur er ofte et hinder i arbeidet
med å sikre et effektivt organisasjonsarbeid og dermed kunne ivareta
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Vi må derfor arbeide for
endringer slik at overenskomstene omfatter alle arbeidstakere, og
spesielt de som arbeider i, og tett opp mot produksjonen, altså det vi
kaller vertikale tariffavtaler.
• Det er LOs oppgave å fastsette avtale- og organisasjonsrett, og
endringer forutsetter tilstrekkelig støtte hos andre forbund.
• I arbeidet med en slik utvikling av tariffavtalene er det viktig å ivareta
sentrale prinsipper i arbeideroverenskomstene som
minstelønnsbestemmelser, arbeidstidsreguleringer og andre
bestemmelser som er basert på kollektiv forhandlingsrett.”
4
Hva er en horisontal tariffavtale?
• LOs tariffavtaler omfatter både horisontale og vertikale avtaler. I
store deler av privat sektor vil tariffavtalenes omfangsbestemmelser
avgrense tariffavtalens virkeområde til bestemte typer stillinger eller
til ansatte med bestemte typer arbeidsoppgaver.
• De fleste bransjeavtalene innen LO/NHO-området er såkalte
arbeideroverenskomster som dekker operatørstillinger.
• Funksjonærene (HK og FLT) omfattes av egne avtaler som gjelder på
tvers av NHOs bransjer, og det er separate avtaler for merkantilt
ansatte, arbeidsledere og tekniske funksjonærer.
• Det betyr at det kan være opp til fire (eller flere) LO-avtaler på en
bedrift, i en bransje eller i en sektor. (I tillegg kommer
overenskomster med konkurrerende organisasjoner, eks. YS).
5
Hva er en vertikal tariffavtale?
• En del tariffavtaler er vertikale. Kort definert er en vertikal
tariffavtale en tariffavtale som omfatter alle ansatte på en bedrift, i en
bransje eller i en sektor.
• Det vil likevel være betydelig variasjon i hvordan vertikale avtaler er
bygget opp, hva de inneholder og hvem som er part.
• Vertikale avtaler er det dominerende prinsippet i offentlig sektor og
innen Spekterområdet, men det finnes også slike avtaler i NHOområdet og andre deler av privat sektor.
6
Eksempler på vertikale avtaler i privat sektor
• Fellesforbundet: Teknologi og Dataoverenskomsten (inngår nå i
Industrioverenskomsten, men med samme omfangsbestemmelse som
tidligere).
• IE (tidl. NOPEF): Oljeserviceavtalen, Bransjeavtalen for
operatørselskaper, Landbaseavtalen, Operatøravtalen, Borebedrifter,
Forpleiningsavtalen.
• El og It: IKT-overenskomsten, Telenor-overenskomsten,
Energioverenskomsten
• NTL: Forsknings- og undervisningsoverenskomsten
• Fagforbundet: Norsk Blindeforbund, Oslo Kino m.fl.
7
Noen eksempler på arbeideroverenskomster +
• Riksavtalen
• Landforpleiningsavtalen
• Avisoverenskomsten
• Kjennetegnes ved at de også dekker (enkelte) områder som
tradisjonelt er dekket av HK eller FLTs overenskomster
• Ofte individuell lønnsfastsettelse for stillinger ut over
”arbeider/operatør” stillingene
• Avisoverenskomsten har omfang som på ”nye områder” er
overlappende med Norsk Journalistlag, med HK og med FLT. Betyr
at man følger overenskomsten til det forbund man er tilsluttet. Tilsier
behov for gjennomgående likhet i viktige spørsmål i de
konkurrerende tariffavtalene.
8
Hvem skal være part i avtalen?
• I de overenskomster FF er part er det FF som forhandler.
• Innenfor Asfaltbransjen er NAF og FF part. Felles forhandlinger og felles
uravstemning.
• FF, NTF og andre forbund er/kan være part i Miljøoverenskomsten
mellom LO og MEF. Avtalen forhandles av LO med forhandlingsutvalg
fra FF og NTF. Felles uravstemning. .
• Innen Asfalt og Miljø er det skrevne/uskrevne kjøreregler for hvordan
organisasjonsretten skal håndteres.
• Forfølger vi dette prinsippet vil/bør de forbund som lar sine
overenskomster inngå i en vertikal tariffavtale fortsatt ha
organisasjonsretten for ”sine” medlemsgrupper. Og det vil/bør være felles
forhandlinger og felles uravstemning.
• Ovennevnte bygger på LOs hovedprinsipp om at det forbund som er
part i tariffavtalen har organisasjonsretten.
9
LOs grensetvistutvalg - anbefaling
Vertikale tariffavtaler – prøveordninger
• LO tar opp med NHO om å etablere noen prøveordninger knyttet til
enkelt bedrifter der man etablerer en felles forhandlingsorganisasjon
som forhandler lønn, arbeidstid og andre forhold av felles interesse.
Hvorfor?
• Prosessen i grensetvistutvalget tilsa behov og ønske om konsensus i
de aktuelle sakene utvalget var gitt å vurdere.
• Særlig i spørsmålet om vertikale avtaler var det viktig å få lagt et
grunnlag for en videre utvikling. En intern strid på LO-siden var
uønsket dersom det i det videre skulle være grunnlag for å inngå
vertikale avtaler. Erfaringene fra tidligere tilsa at NHO ville være
motstander av utvikling av vertikale avtaler med sterkt innslag av
kollektive bestemmelser. Da må vi søke å unngå krig på to fronter.
10
LO-sekretariatets innstilling til kongressen 2013
• LO-sekretariatet vedtok mandag 24. september å tilslutte seg
Grensetvistutvalgets innstilling.
• Innkomne forslag til LO-kongressen er for tiden til behandling i
administrasjonen og forbundsledelsen før de går til endelig
behandling i forbundsstyret.
• Det er LO-kongressen 2013 som må ta stilling til saken.
11
Overholdelse av LOs regler og retningslinjer er
basis for en videre utvikling av tariffavtalene
• Et hvert spørsmål om omfang, avtalestruktur og
organisasjonstilhørighet er kime til uro og konflikt i LO-fellesskapet.
• Vi har utfordringer som løses, og vi har utfordringer og konflikter
som synes vanskeligere å løse.
• Første betingelse for å utvikle organisasjonen og avtalestrukturen
videre er respekt for de regler og retningslinjer som gjelder.
• For å nå et langsiktig mål, som spørsmålet om vertikale avtaler
realistisk sett er, må vi i det daglige bevise at vi evner å opptre
ryddig, at vi kan oppnå bred forståelse og til sist allianser og et
grunnlag for å gå fra horisontale til vertikale avtaler.
12
Er organisasjonen moden for vertikalisering?
• Behovet for å øke LOs tariffpolitiske styrke over tid vil tvinge fram
ulike former for samordning og sammenslutninger mellom forbund
som igjen åpner for en utvikling med færre og bredere horisontale
arbeideroverenskomster og en utvikling med flere vertikale
tariffavtaler.
• En utfordring er NHO som vil ha en utvikling med mer fleksible
løsninger, med økt innslag av lokale forhandlinger, på bekostning av
de kollektive bestemmelsene og ofte detaljerte arbeidstids- og
betalingsbestemmelser, som kjennetegner dagens
arbeideroverenskomster.
• En annen (stor) utfordring er å sørge for at tillitsvalgte lokalt og
sentralt, ikke bare i Fellesforbundet, men også andre forbund, ser
utfordringene og fordelene med å utvikle organisasjonen og
avtalestrukturen.
13

similar documents