Byggprocessen enligt ny PBL

Report
BYGG
Varför en ny byggprocess?
•
•
•
•
Syftet är att skärpa kontroll och tillsyn
Minska antalet byggfel, förbättra kvalitén
Tydliggöra processen
Tydliggöra byggherrens och kommunens roller
BYGG
Den nya byggprocessen:
Förstärkt kontroll och tillsyn
LOV
BEVILJAS
TEKNISKT
SAMRÅD
ANMÄLAN
KONTROLLPLAN
STARTBESKED
ARBETSPLATSBESÖK
SLUTSAMRÅD
SLUTBESKED
BYGG – (1 kap. 4 § OCH 10 kap. 5 § PBL)
Byggherren fortfarande huvudansvarig
• Byggherre = den person som för egen räkning utför
eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivningseller markarbeten
• Byggherren ansvarar för att alla krav blir uppfyllda
och kontrollerade
BYGG – (11 kap. 4 §), (10 kap. 6-8, 22–25 §§ PBL), (10 kap. 27–29, 30-33 §§
PBL), (10 kap. 34–37 §§ PBL)
Kommunens uppgifter förtydligas
• Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet
• BN kan avtala med BN i annan kommun om
tillsynsuppgift
• BN får tydliga uppgifter att
– fastställa kontrollplan och meddela startbesked
– följa upp byggprocessen med arbetsplatsbesök och slutsamråd
– bekräfta att kontroller och villkor uppfyllts vid utfärdandet av
slutbesked
BYGG – (10 kap. 14 § PBL)
Kallelse till tekniskt samråd
• BN ska snarast kalla till tekniskt samråd om
– det krävs en KA
– ett tekniskt samråd inte är uppenbart obehövligt
– byggherren har begärt ett tekniskt samråd
• Skriftlig kallelse till byggherre,
KA och övriga som BN
bedömer ska vara med
• BN ska föra protokoll
(10 kap. 19 § PBL)
Vad ska gås igenom i det tekniska
samrådet?
• Arbetets planering och organisation
• Byggherrens förslag till kontrollplan och övriga
handlingar
• Om samrådet avser en rivningsåtgärd, förekomst av
tänkbart farligt avfall
• Behov av BN:s arbetsplatsbesök eller andra
tillsynsåtgärder
• Behov av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd
forts.
(10 kap. 19 § PBL)
Vad ska gås igenom i det tekniska
samrådet? (forts.)
• Behov av utstakning
• Vilka ytterligare handlingar som ska lämnas inför
beslut om kontrollplan eller startbesked
• Behovet av ytterligare tekniska samråd
• BN ska upplysa byggherren om tillstånd behövs från
annan myndighet
• Krav på tillgänglighet och lämplighet som prövats
i lovet kan återkomma
BYGG – (10 kap. 22 § PBL)
När tekniskt samråd inte behövs
• Ska BN i lovbeslutet eller efter att en anmälan kommit
in ge startbesked
• BN kan förelägga byggherren att komplettera ärendet
med ytterligare handlingar
• BN ska också upplysa om tillstånd behövs av annan
myndighet
BYGG – INNEHÅLL (10 kap. 6 § PBL)
Kontrollplan
• Kontrollplan ska finnas för en åtgärd som kräver
bygg-, rivnings- eller marklov eller anmälan och ska
anpassas till det enskilda fallet
• Kontrollplan för rivning ersätter rivningsplan
• Kontrollplan fastställs av BN i samband med
startbesked
BYGG – (8 kap. 4 § PBL), (8 kap. 13 § PBL), (8 kap. 17–18 §§
PBL)
Kontrollplanen ska säkerställa att
• Alla väsentliga tekniska egenskapskrav uppfylls
• Förslag i kompletteringspropositionen
– Förbudet mot förvanskning följs
– Kraven på varsamhet uppfylls
BYGG – (10 kap. 8 § PBL)
Kontrollens utförande
• Av kontrollplanen ska framgå i vilken omfattning
kontrollen ska utföras
– inom ramen för byggherrens egenkontroll
eller
– av någon certifierad sakkunnig
• Det är BN som bedömer om egenkontrollen i ett
projekt är tillräcklig eller inte
BYGG – (10 kap. 9–13 §§ PBL)
Certifierad kontrollansvarig
• KA ska ha den kunskap, erfarenhet och
lämplighet som behövs för uppgiften
• Detta ska styrkas genom certifiering
• Boverket utfärdar föreskrifter – KA 4
• Övergångsbestämmelser till den 31 dec 2012
BYGG – (10 kap. 9 § PBL), (10 kap. 10 § PBL)
KA krävs vid
• Bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och
anmälningspliktiga åtgärder och i ansökan om lov eller
anmälan ska byggherren uppge vem eller vilka som är
kontrollansvariga
KA krävs inte vid
• Små ändringar av en- eller två bostadshus, om
byggnadsnämnden inte beslutar annat
• Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan och andra
åtgärder enligt kommande PBF (OBS! ännu ej beslutad)
BYGG – (10 kap. 11 § PBL)
KA:s uppgifter
• Biträda byggherren med förslag till kontrollplan och
vid inventering av farligt avfall och annat avfall
• Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser
och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga
kontroller utförs
• Vid avvikelser informera byggherren och vid
behov BN
forts.
BYGG – (10 kap. 11 § PBL)
KA:s uppgifter (forts)
• Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra
kontroller samt vid BN:s arbetsplatsbesök
• Dokumentera byggplatsbesök och notera iakttagelser
som kan vara av värde vid utvärderingen inför
slutbeskedet
• Avge ett utlåtande till byggherren och BN som
underlag för slutbesked
• Meddela BN om uppdraget lämnas
BYGG – (10 kap. 23 § PBL)
BN:s startbesked
• BN ska med ett startbesked godkänna att en lov- och
anmälningspliktig åtgärd får påbörjas
- om åtgärden kan antas uppfylla krav
enligt PBL och BBR m.m.
- och om det krävs ska vissa
handlingar visas upp
BYGG – (10 kap. 27-28 §§ PBL)
I startbeskedet ska BN
• Fastställa kontrollplanen med uppgift om vem som
är sakkunnig eller kontrollansvarig
• Bestämma
– om det behövs särskilda villkor för att påbörja
– villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning
– handlingar inför slutbesked
• Lämna upplysningar om krav enligt annan lag
• Startbesked kan vägras om förutsättningarna inte
är uppfyllda
BYGG – (10 kap. 27–28 §§ PBL)
BN:s arbetsplatsbesök
• Minst en gång – om tekniskt samråd hållits och ett
arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt
• Alltid vid stort eller komplicerat
projekt
• Om BN och byggherren kommit
överens 0m ett arbetsplatsbesök
BYGG – (10 kap. 27–28 §§ PBL), (11 kap. 28 § PBL)
Arbetsplatsbesök
• BN:s handläggare ska kontrollera
– att kontrollplanen och bygglovet följs
– att den kontrollansvarige är närvarande
i föreskriven utsträckning
– att inget uppenbart strider mot
byggreglerna
• BN ska föra protokoll över
arbetsplatsbesöket
• BN ska skicka protokollet till
byggherre och KA
BYGG – (10 kap. 30–33 §§ PBL)
Slutsamråd
• Ska hållas vid åtgärder som omfattas av ett tekniskt
samråd om det inte är uppenbart obehövligt
• Skriftlig kallelse till byggherre, KA och övriga som BN
tycker bör vara med
• Ska normalt hållas på byggarbetsplatsen
• BN ska föra protokoll
forts.
BYGG – (10 kap. 30–33 §§ PBL)
Slutsamråd (forts)
• Följande ska gås igenom
–
–
–
–
–
–
hur kontrollplanen och andra villkor följts
avvikelser från krav för åtgärderna
KA:s utlåtande
KA:s och BN:s dokumentation över besök på byggarbetsplatsen
behov av andra åtgärder
förutsättningar för slutbesked
BYGG – (10 kap. 34–37 §§ PBL), (10 kap. 4 § PBL)
BN:s slutbesked
• Ett byggnadsverk får inte tas i bruk innan BN
utfärdat ett slutbesked om inte BN beslutar annat
• Utfärdas när byggherren visat att alla krav enligt
lovet, anmälan, kontrollplanen, startbeskedet eller
beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och
BN inte funnit skäl att ingripa
• Kan även utfärdas vid försumbara brister – med de
anmärkningar som behövs
BYGG – (10 kap. 34–37 §§ PBL), (10 kap. 4 § PBL)
BN:s slutbesked (forts)
• Möjligheter till interimistiskt slutbesked i vissa fall
• Finns inte förutsättningar att ge slutbesked får BN
förbjuda användningen av byggnadsverket
• Att ta ett byggnadsverk i
bruk utan slutbesked
innebär att BN ska ta ut
en byggsanktionsavgift
enligt förslag i kommande
PBF
BYGG – (11 kap. 51 och 62 §§ PBL)
Nytt sanktionssystem i nya PBL
• Byggnadsavgift, särskild avgift och tilläggsavgift
ersätts med byggsanktionsavgift som tillfaller
kommunen
Nya brandskyddsregler 2011
Nya regler 2011
 Ny BBR Brandskydd
 Ersätter BBR 2008
 BKR ersätts av eurokodsystemet (EKS)
 Ändringsföreskrifter i BBR
 Ersätter BÄR
 Ny PBL
 Certifieringsregler
 Ersätter SAK
Tidplan BBR avsnitt 5
 2006
 2010
 2011
 2012
Arbetet påbörjas
Remissutskick 9 juni
Sista svarsdag 1 oktober
EU-notifiering 1 maj
Ikraftträdande 1 oktober
Övergångstid till 31 mars
Sammanfattning av revideringen
Uppdrag & förutsättningar
 Verifierbara funktionskrav
 EU-harmonisering
 Inga organisatoriska krav
 Fokus på personskydd
 Dagens säkerhetsnivå acceptabel
 Kontroll (PBL) utanför uppdraget
Räddningstjänstens roll
 Oförändrad intention i lagen
om skydd mot olyckor
 Kan komplettera
byggnadens brandskydd vid
utrymning
 Räddningsmanskapets
säkerhet ska fortsatt
beaktas
Foto: Henrik Sendelbach
 Sprinkler i
vårdverksamhet
 Nätanslutna
brandvarnare i
bostäder
 Utrymningslarm
aktiveras
automatiskt
samlingslokaler
Foto: Michael Strömgren
Ökade krav
Frångänglighet
 Ökad tillgänglighet
ställer krav på
frångängligheten
 Tydligare
förutsättningar
 Tillfällig utrymningsplats
i vissa verksamheter
 Räddningshiss i höga
byggnader (> 10 vån)
Vad säger
remissinstanserna?
120 remissinstanser svarar
Förändringar av
brandskyddsreglerna efter
remissen
Dörrar
 Remissförslaget
 EW-klass tillräckligt (istället för EI som tidigare)
 Nytt förslag
 EI15/EW30 eller EI15/EW60
 EI(2)30 eller EI(2)60
 EI enligt motsvarande kriterier som ges i riktlinjer för
typgodkännande. Kriterierna förs in i BBR.
 Syftet är att kraven ligga kvar på den säkerhetsnivå
som närmst motsvarar dagens.

similar documents