Infotunni slaidid.

Report
MUUDATUSED
ÕPPEKORRALDUSES
2013
Aime Piht
Anne Urbla
09.04.2013
Kõrgharidusreform
•
Ülikooliseaduse muudatused jõustusid 01.01.2013.
•
Õppekorralduse eeskirja uus variant jõustub
2013/2014. õppeaastast.
•
Üliõpilastele alates 2013/2014. õppeaasta vastuvõtust
kehtivad uued reeglid.
•
Üliõpilastele, kes on vastu võetud enne 2013/2014
õppeaastat kehtivad vanad reeglid kuni 2015/2016
õppeaasta lõpuni (mõned muudatused jõustuvad
varem).
Üldised aluspõhimõtted:
• Alates 2013/2014. õppeaastast ei kasutata enam
mõisteid riigieelarveline ja riigieelarveväline – eeskirjas on
uued sõnastused.
• Ülikooliseaduses on järgmised mõisted:
•
õppekulusid hüvitamata
•
õppekulusid hüvitades
• TTÜ kasutab edaspidi mõisteid tasuta ja tasuline
(lühenditena võib kasutada endiselt RE ja REV)
• See, kas üliõpilane peab õpingute eest maksma, sõltub
õppekeelest ja õppekoormusest.
• Lisaks lubab seadus teha teatud otsuseid ülikooli
nõukogul.
Õppekorralduse eeskirja
ülesehitusest
•
Üks eeskiri nii uutele kui praegustele üliõpilastele.
•
Lisatud on § 2 mis sisaldab põhilisi mõisteid.
•
Eeskirja põhiosa reeglid kehtivad täies mahus alates
2013 vastu võetud üliõpilastele ning osaliselt enne
2013 vastu võetud üliõpilastele.
•
Rakendussätted, §26, kehtivad enne 2013/2014
õppeaastat vastu võetud üliõpilastele.
•
Siseveebis on ka ÕKE versioon viidetega
rakendussätetele, kui praegustel üliõpilastel on
teistsugused reeglid kui eeskirja põhiosas olevad
punktid uutele üliõpilastele.
Tasuta ja tasuline õpe TTÜ-s, §10
Alates 2013/2014 immatrikuleeritud:
• Eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppivad
üliõpilased õpivad tasuta, 45 EAP õa
• Ärinduse ja halduse, õiguse ning sotsiaalteaduste
õppekavagruppi kuuluvatel õppekavadel õpivad tasuta
nominaalkoormusega õppivad üliõpilased (30 EAP
semestris). Nominaalkoormusest puudujääva õppe mahu
ulatuses nõutakse õppekulude hüvitamist.
ERAND: 2 täistasulist eestikeelset osakoormusega
magistriõppe kava (Haldusjuhtimine, Ärikorraldus)
• Bakalaureuseõppe inglisekeelsetel õppekavadel toimub
tasuline õpe
• Magistriõppe inglisekeelsed kavad:
- majanduse- ja sotsiaalteaduskonnas tasuline õpe
- teistes teaduskondades täiskoormusega õpe tasuta
Tasuta ja tasuline õpe praegustel
üliõpilastel
Vt rakendussätteid
Jääb kõik nii nagu seni.
• Kui õpib täiskoormusega RE kohal, siis õpib tasuta.
• Kui ei soorita õppeaastas vähemalt 45 EAP
(kumulatiivselt), siis võib kaotada RE õppekoha ja valib
võimaluse kas REV õppekohal jätkata või
eksmatrikuleeritud saada.
• Kui REL saab otsa, läheb REV õppekohale.
• REV õppekohal õppimine on tasuline, peab sooritama
vähemalt 30 EAP mahus aineid õppeaasta kohta
• Kaugõppes kohaldatakse madalamat koormusenõuet.
NB! 2014/2015 õppeaasta lõpuks peavad ka kõik
kaugõppijad vastama nõudele 15 EAP iga õpitud
semestri kohta.
Õppekulude hüvitamise tasumäärad
•
Õppekulude hüvitamise ainepunkti hinnad on samad nii
tasulises õppes kui nominaalkoormusest puudujäävas
mahus õppekulude hüvitamise korral.
•
Uuele vastuvõtule kehtima hakkavas õppekulude
hüvitamise tasumääras ei ole eraldi registreerimistasu,
ainepunkti hind on sellevõrra kõrgem (Nõukogu otsus,
19.veebruar 2013, nr 47)
•
Praegustel üliõpilastel on endiselt eraldi
registreerimistasu ja ainepunktitasu.
Sisseastumisest (1)
• Kandideerimisel eestikeelsele õppekavale valib
kandidaat õppekoormuse:
- täiskoormus tähendab tasuta õppimist
- osakoormus tähendab tasulist õppimist
Erandid:
Õpib tasu eest hoolimata koormuse valikust:
- kui sisseastuja on juba õppinud varem RE kohal
üle poole nominaalaja
- kui sisseastuja on viimase kahe aasta jooksul
tasuta õppe õpingud katkestanud ning astub uuesti
samale kavale.
• Kõik sisseastujad kandideerivad ühes pingereas
Sisseastumisest (2)
• Inglisekeelne õppekava majandus- ja
sotsiaalteaduskonnas tähendab tasulist
õpet, olenemata sisseastuja koormuse valikust,
nii bakalaureuse- kui magistriõppes.
• Ülejäänud magistrikavadel täiskoormusega
õppimine on ka inglisekeelsetel õppekavadel
kõikidele üliõpilastele tasuta.
Osakoormusega õpe, § 6
Alates 2013/2014 õppeaasta vastuvõtust:
• Sisseastumisavaldusel osakoormuse valinud üliõpilane
õpib tasuliselt.
• Kõik üliõpilased, kes on valinud sisse astudes
täiskoormuse, kuid teevad õppeaasta lõpuks vähem kui 45
EAP-d, viiakse üle osakoormusesse ning jätkavad õpinguid
tasuliselt.
• Kõik üliõpilased, kes ei täida õppeaasta lõpuks
osakoormuse alampiiri 15 EAP-d iga õpitud semestri
kohta, eksmatrikuleeritakse!
Osakoormusega õpe
Enne 2013/2014 õppeaastat
immatrikuleeritud üliõpilased:
• REV üliõpilaste puhul on dekaanil olnud õigus alandada
osakoormuse alampiiri. Reegel 15 EAP-d iga õpitud
semestri kohta hakkab neile kehtima alates 2014/2015
õppeaastast!
NB! 2014/2015 õppeaasta lõpuks peavad ka kõik
kaugõppijad vastama nõudele 15 EAP iga õpitud
semestri kohta (seni oli reeglites 7 EAP).
Nominaalkoormusega õppimine §10
(ärinduse ja halduse, õiguse ning sotsiaalteaduste õppekavagruppi
kuuluvad õppekavad)
Alates 2013/2014 õppeaastast vastu võetud:
• Semestris vähem kui 30 EAP-d sooritanud
üliõpilaselt nõutakse peale semestri lõppu
puudujäävate ainepunktide mahus õppekulude
hüvitamist.
Ja nii peale iga semestrit kumulatiivselt.
Eritingimus: puudega isik või alla 7 aastase lapse
või puudega lapse vanem või eestkostja.
NÄIDE:
esimesel semestril sooritab aineid 27 EAP mahus
tasub 30–27= 3 EAP eest
Teise semestri lõpuks sooritab aineid 57 EAP
mahus
tasub 60–57= 3 EAP eest
Kolmanda semestri lõpuks teeb aineid kokku 90
EAP mahus
ei maksa midagi.
Akadeemiline kalender
•
•
•
•
•
Õppeaastas kaks semestrit (2 x 16 nädalat).
Semestris 16 nädalat kontaktõpet, millele järgneb
põhieksamisessioon 3 nädalat.
Põhieksamisessioonile järgneb lisaeksamisessioon 1 nädal.
Semestri lõpukuupäev on peale lisaeksamisessiooni.
Dekaanil on õigus põhjendatud juhtudel pikendada eksami
sooritamise tähtaega:
• sügissemestril kevadsemestri punase joone päevani
• kevadsemestril kuni õppeaasta lõpuni
•
Õppeaasta algul eelnädal.
NB! Sel aastal veel viimast korda lisaeksamisessioon
eelnädalal. Alates 2014 põhieksamisessiooni järel.
•
Sügissemestril on lõputööde kaitsmisperiood viidud jaanuari
ning lõpuaktused veebruari.
Eksamite sooritamine, §16
Alates 2013/2014. õppeaastast vastu võetud:
• Eksamit saab sooritada ainult
deklareerimissemestri jooksul (deklaratsioon kehtib
1 semester)
Enne 2013/2014 õppeaastat vastu võetud:
• Eksamit saab sooritada kuni kahe semestri jooksul
peale deklareerimissemestrit – kuni 2013/2014 õa
deklareeritud õppeainetele.
• Alates 2014/2015 õa deklareeritud õppeainete
eksamid tuleb sooritada deklareerimissemestril
Arvestused, §17
Alates 2013/2014. õppeaastast vastu võetud:
• Arvestuse sooritamiseks enne
põhieksamisessiooni peab olema ette nähtud
vähemalt kaks aega.
• Üliõpilane võib vajadusel osaleda kõigil kordadel.
Enne 2013/2014 õppeaastat vastu võetud :
• Üliõpilasel on õigus sooritada arvestus kolmel
erineval ajal enne eksamisessiooni algust
(2014/2015 õa lõpuni).
Põhieksam ja lisaeksam
•
Põhieksam toimub põhieksamisessiooni ajal.
•
Lisaeksam toimub lisaeksamisessiooni ajal, õppejõu
nõusolekul võib lisaeksami sooritada ka
põhieksamisessiooni sees pärast põhieksamit.
•
Üliõpilasel on õigus ühe deklaratsiooni alusel sooritada
eksamit antud õppeaines mitte enam kui kahel korral.
•
Põhieksamisessiooni jooksul toimunud eksamite
hindamislehed tuleb esitada dekanaati hiljemalt
põhieksamisessioonile järgneva kahe tööpäeva jooksul.
•
Arvestuste ja lisaeksamisessiooni jooksul toimunud
eksamite hindamislehed tuleb esitada dekanaati
hiljemalt lisaeksamisessioonile järgneva tööpäeva
jooksul.
Koormuse arvestamine
• Kõik semestris, sh lisaeksamisessioonil, sooritatud
ained arvestatakse semestri koormusesse.
VÕTA ja koormuse arvestamine:
• Varem tasemeõppes sooritatud õppeaineid ei
arvestata semestri koormusesse.
• Semestri jooksul tasemeõppes sooritatud
õppeained arvestatakse semestri koormusesse.
NB! Alates 2013 vastuvõtust:
Olenemata otsustamise ja sooritamise ajast ei
arvestata semestri koormusesse:
• töökogemusest õpitut
• täienduskoolitusel õpitut
Akadeemiline puhkus, §20
Alates vastuvõtust 2013:
Akadeemilisel puhkusel olevad üliõpilased ei tohi
deklareerida aineid ega sooritada eksameid ja arvestusi.
Erandina võivad õppida akadeemilise puhkuse ajal:
• akadeemilisel puhkusel olijad seoses aja- või
asendusteenistusega või lapsehoolduspuhkusega;
• puudega isikud
Enne 2013/2014 õppeaastat vastu võetud:
Jääb nii, nagu seni:
• omal soovil akadeemilisele puhkusele minnes on õigus
deklareerida aineid ning sooritada eksameid/arvestusi.
Ennistamine = vabanenud
õppekohtade täitmine, §8
KÕIGILE:
• Ennistamist käsitletakse õpingute jätkamisena sealt,
kus need pooleli jäid.
Ennistada saab juhul, kui isik täidab kõik tingimused:
1) on varem immatrikuleeritud samale õppeastmele;
2) on täitnud õppe alustamise tingimused samal
õppekaval;
3) on kogunud selle õppekava õppeainetest või sinna
sobivatest õppeainetest vähemalt 30 EAP, va doktoriõppes;
4) ei ole samal õppeastmel õppides ületanud
nominaalaega;
5) ei oma õppeteenustasu võlgnevust.
•
Avatud ülikooli õppureid ei saa ennistada, kui nad ei
ole enne olnud sama õppeastme üliõpilased.
Sobib ka see, kui nad on olnud üliõpilased teises
kõrgkoolis, samal õppeastmel.
Välisõppes õppimine ja
õppekoormus, §7
Alates 2013 vastuvõtust välisriigi õppeasutuses
õppides:
• peab välisriigi õppeasutuses õpitud ainetega
täitma oma õppekava õppeainetest vähemalt
15 EAP-d semestri kohta
• samuti on üliõpilase välisriigis õppimise
semestrile järgneva semestri koormuse kohustus
vähemalt 15 EAP-d
• üliõpilase õppeaeg pikeneb välisõppes oldud
semestrite võrra (kui eelnevad tingimused on
täidetud)
Uued ja vanad üliõpilased
ÕIS-is
ÕISi tekib kõikidele üliõpilastele tunnus:
• Õpib uute reeglite alusel
• Õpib vanade reeglite alusel
Vastuvõtul ja ennistamisel määratakse, milliste
reeglite alusel üliõpilane õppima hakkab.
Õpingukava koostamine ehk
õppeainete deklareerimine, §12
Kõigile nii nagu seni:
•
•
•
•
•
Üliõpilane peab koostama igaks õppetööst osavõtu
semestriks õpingukava, v.a välisõppesse siirdumisel.
Kui üliõpilane ei vali semestriks aineid, peab ta esitama
õppeaineid mittesisaldava õpingukava.
Doktorant koostab ÕISis tegevuskava (õpingukava
esitab ainult siis, kui soovib aineid deklareerida).
Õpingukava esitamise tähtaeg on kehtestatud
akadeemilises kalendris.
Õppeainet saab deklareerida ainult üks kord.
UUS, kõigile:
•
Õppeaine korduv deklareerimine toimub
täiendusõppurina (ÕISis) ning on tasuline.
Õppekeel õppekaval
• Õppekaval saab olla 1 õppekeel.
• Õppekava õppekeel läheb ka akadeemilisele
õiendile (alates 2013/14 vastuvõtust).
• Vanadel kehtib senine kord kuni 2015/2016.
õppeaasta lõpuni.
Vajaduspõhine õppetoetus
Alates 2013/14 õa vastuvõtust saab vajaduspõhist
õppetoetust, kui:
• on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise või
tähtajalise elamisloaga
• õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks
kumulatiivselt täitnud eelmistel semestritel õppekava
kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu
• tema keskmine sissetulek kuus ei ületa igaks aastaks
riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse
saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku
ülemmäära
Leibkonna sissetulek liikme kohta ja õppetoetuse suurus
2013: kuni 70 eurot – õppetoetus 220 eurot
70,01–140 eurot - õppetoetus 135 eurot
140,01–280 eurot – õppetoetus 75 eurot
Kuni 24-aastaseni loetakse vanemate leibkonda kuuluvaks
(va kui on abielus või on laps)
Vajaduspõhise toetuse eraldamist korraldab Haridus- ja
Teadusministeerium.
Õppetoetus
Enne 2013 vastu võetud saavad taotleda õppetoetust
senise korra järgi kuni 2015/2016. õppeaasta lõpuni.
Küsimused?

similar documents