KA 4 – Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Report
Národní systém inspekčního
hodnocení vzdělávací soustavy
v České republice
RNDr. Bc. Pavel Faltýsek
Praha, 19. 9. 2013
Cíle projektu NIQES
Cílem ČŠI je s podporou projektu NIQES vytvořit nový, moderní
a flexibilní systém národního inspekčního hodnocení škol a školských
zařízení, včetně tvorby nových metod, postupů a nástrojů
pro hodnocení české vzdělávací soustavy, a zajistit profesní rozvoj
a vzdělávání všech cílových skupin v oblasti aplikace nových metod,
postupů a nástrojů.
Rozpočet 2011 – 2014: 296.242.042 Kč
KA:
1. Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení vzdělávací
soustavy
2. Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů
3. Rozvoj vzdělávání pro integrovaný systém inspekčního hodnocení
4. Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
Popis nových elektronických systémů
• iSET – modul školní testování je aplikací navazující na systém pro národní
zjišťování výsledků vzdělávání žáků, která je k dispozici školám. Aplikace umožní
školám využít testy a úlohy zpřístupněné Českou školní inspekcí nebo zadat a
využít testy a úlohy vlastní. Systém je možné využít pro testování přímo v
hodinách při výuce i pro domácí přípravu. Umožní školám, žákům i rodičům
získávat dle vlastního uvážení zpětnou vazbu o jimi dosažené úrovni znalostí a
dovedností.
• iSET – e-learning v modulu školního testování je platforma pro distanční
formu vzdělávání s návazností na školní testování. Umožní všem pedagogickým
pracovníkům školy vzdělávat žáky distanční formou, využívat sdílené elektronické
knihovny, zadávat domácí úkoly s kontrolními testy.
• iEPIS – modul pro práci se ŠVP slouží k vytváření, editaci a úpravám ŠVP na
základě příslušných RVP a jejich revizí. Umožňuje zakládání ŠVP a jeho úpravy s
provazbou na odpovídající kapitoly RVP, automatizovanou kontrolu učebních
plánů a vnitřních vazeb ŠVP s využitím interaktivních nápověd formou
metodických poznámek a příkladů dobré praxe.
• iPORTÁL – portál školy je webový portál umožňující škole veřejně publikovat
zvolené informace (vybavení školy, zaměření, zájmová činnost aj.), nebo rodičům
vyhledávat školy dle těchto publikovaných údajů a obsahující redakční systém
pro úpravy obsahu portálu samotnými uživateli, včetně možnosti vytvoření
vlastní webové prezentace školy.
ČŠI nabízí přímou podporu školám k využití systémů ve třech formách:
1. Prezenční školení v 6 vzdělávacích centrech (2 stabilní – v Praze a Olomouci, 4
mobilní – v krajských a okresních městech) je koncipováno jako interaktivní
seminář umožňující všem účastníkům získat pod vedením zkušených lektorů
praktické dovednosti při práci s novými elektronickými systémy. Postupně
nabídneme čtyři vzdělávací témata odpovídající 4 elektronickým systémům, vždy
pro 15 účastníků. Časová dotace každého semináře je 8 hodin. Celková kapacita
připravovaných školení je 20 000 účastnických míst. Informace o termínech a
místech školení a přihlášení zde. (běží od 3. března 2014 do 15. května 2015)
2. Prezenční konzultace ve školách
Od dubna do června 2014 bude cca 100 konzultantů nabízet základní orientační
informace týkající se všech 4 systémů. Výběr škol provádí sami konzultanti.
3. E-learningové kurzy
V rámci projektu bude vyvinuta e-learningová platforma a obsahové náplně pro
distanční formu vzdělávání ve všech 4 uvedených systémech, která bude
přístupná všem pedagogickým pracovníkům
Děkuji za pozornost
Pavel Faltýsek
KA 1 – Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy
Cíl:
• vyvinout nové metody, postupy a nástroje pro hodnotící
činnosti ČŠI s ohledem na hodnocení základních funkčních
gramotností (čtenářská, jazyková, sociální, matematická,
přírodovědná, ICT) a s ohledem na obecný rámec hodnocení
instituce (Národní inspekční rámec kvality).
KA 1 – Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy
Metodiky
 zpracování nástrojů pro sledování a hodnocení podpory a rozvoje
základních funkčních gramotností a dosahování výsledků v jejich
rozvoji a příprava k aplikaci těchto nástrojů v praxi
 tvorba souboru kvantifikovatelných indikátorů pro sledování
a hodnocení podpory rozvoje gramotností během předškolního,
základního a středního vzdělávání včetně nastavení hodnotící škály
s vymezením alespoň 3 úrovní (minimální, optimální, excelentní)
 tvorba souboru kvantifikovatelných indikátorů pro sledování
a hodnocení podpory dosažené úrovně gramotností v uzlových
bodech průchodu žáka vzděláváním během předškolního, základního
a středního vzdělávání včetně nastavení hodnotící škály s vymezením
alespoň 3 úrovní (minimální, optimální, excelentní)
 posouzení, kvantifikace a ověření míry vlivu externích faktorů
souvisejících se vzděláváním a ovlivňujících možnost rozvoje
jednotlivých gramotností
KA 1 – Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy
 vytvoření uceleného inspekčního postupu a v jeho rámci vyváženého
souboru evaluačních nástrojů pro sledování a hodnocení míry podpory
rozvoje jednotlivých gramotností v libovolné škole nebo školském zařízení
v celé šíři hodnotících škál, definovaných indikátorů a standardů
s provázaností na faktorovou klasifikaci škol a školských zařízení, a to se
zohledněním efektivního čerpání a využívání zdrojů ČŠI, potřeb žáků, škol
a školských zařízení a integrace vytvořeného inspekčního postupu
do informačního systému ČŠI
 vytvoření uceleného inspekčního postupu a v jeho rámci vyváženého
souboru evaluačních nástrojů pro sledování a hodnocení dosažené úrovně
jednotlivých gramotností v libovolné škole nebo školském zařízení v celé šíři
hodnotících škál, definovaných indikátorů a standardů s provázaností
na faktorovou klasifikaci škol a školských zařízení, a to se zohledněním
efektivního čerpání a využívání zdrojů ČŠI, potřeb žáků, škol a školských
zařízení a integrace vytvořeného inspekčního postupu do informačního
systému ČŠI
 modifikace indikátorů, hodnotících škál, evaluačních nástrojů a inspekčních
postupů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro školy a školská
zařízení, které takové žáky vzdělávají
KA 1 – Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy
 expertní posouzení vytvořených indikátorů, hodnotících škál,
evaluačních nástrojů a inspekčních postupů nezávislými hodnotiteli,
jejich pilotní ověření na reprezentativním vzorku škol, školských zařízení
a žáků s vyhodnocením a případnou modifikací podle zjištěných výsledků
 vytvoření ukázkových příkladů interpretace fiktivních zjištění
pro sledování a hodnocení podpory rozvoje a dosažené úrovně
jednotlivých gramotností získaných s pomocí vytvořených inspekčních
postupů a evaluačních nástrojů včetně doporučení dalších vzdělávacích
postupů a opatření
 obsahová příprava systému vzdělávání a proškolování pracovníků ČŠI
realizujících podle navržených inspekčních postupů inspekční činnost
a interpretujících podle stanovených indikátorů a nastavených
hodnotících škál získaná zjištění včetně návrhu systému akreditace
vzdělávaných pracovníků
 obsahová příprava systému vzdělávání pedagogických pracovníků
seznamujícího je s cíli, obsahem a průběhem vytvořeného systému
sledování rozvoje a výsledků jednotlivých gramotností
KA 2 – Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů
Cíl:
• vytvořit systém pro inspekční hodnocení a validaci školních
vzdělávacích programů (soulad s RVP) a vybudovat
usnadňující infrastrukturu pro tvorbu a průběžnou modifikaci
dokumentace školních vzdělávacích programů pro školy,
která by významně snížila administrativní náročnost a zátěž
vedení škol, inspekčních pracovníků i pedagogických
pracovníků při práci s tímto základním dokumentem.
KA 2 – Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů
Výstupy:
 vytvoření modulu pro inspekční hodnocení kvality vzdělávání podle ŠVP,
vytvoření prostředí pro tvorbu a modifikaci ŠVP škol dle požadavků RVP
a pro hodnocení ŠVP ze strany ČŠI
 tvorba metodik pro zpracování ŠVP
 zpracování expertní analytické studie s návrhem hodnotících schémat
pro posuzování souladu ŠVP s RVP a výběr parametrů pro inspekční
hodnocení ŠVP
 návrh aplikace multikriteriálního hodnocení
 zpracování koncepčního záměru inspekčního hodnocení a průběžné
validace ŠVP
 vývoj platformy pro sběr a záznam zjišťovaných dat a jejich následné
zpracování
 vytvoření helpdesku a e-learningového kurzu
 pilotáže systému a ověření názorů a postojů
KA 3 – Rozvoj vzdělávání pro integrovaný systém
inspekčního hodnocení
Cíl:
• vybudovat komplexní systém personálního rozvoje a zajištění
profesionalizace inspekčních pracovníků. Záměrem je zlepšit
kvalitu inspekčních činností cestou odborného vzdělávání
a profesních tréninků.
KA 3 – Rozvoj vzdělávání pro integrovaný systém
inspekčního hodnocení
Výstupy:
 vybudování komplexního systému personálního rozvoje (kariérní řád)
 koncepční dokument pro inovaci systému dalšího vzdělávání inspekčních
pracovníků (priority a oblasti vzdělávání minimálně do roku 2020)
 vytvoření konzultačního týmu interních i externích odborníků (lektorský
sbor, externí spolupracovníci – výkon hodnocení, pilotáže, zajištění
periodického vzdělávání cílových skupin)
 tvorba e-learningového rozhraní
 tvorba vzdělávacích programů + implementace do systému vzdělávání
ČŠI
 tvorba e-learningových kurzů a jejich akreditace
 vytvoření konzultačních center v jednotlivých krajích
 mobilní vzdělávací centra
 mentoring v průběhu projektu (zajištění pilotáží, odpovědnost
za následná distanční školení, obsluha helpdesku apod.)
KA 4 – Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
Cíl:
• vybudovat evaluační nástroj pro národní šetření
a pro periodické zjišťování vědomostí a dovedností žáků
a studentů a pro zlepšování vzdělávacích procesů
• univerzální nástroj pro elektronické ověřování výsledků žáků
v počátečním vzdělávání
KA 4 – Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
Modul Certifikované testování
 jeden z nástrojů inspekční činnosti, zpětná vazba
 ověřovací testy, zjišťování míry splnění minimálních
vzdělávacích standardů
 2012 1. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků
žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (zapojeno
cca 3.600 škol, cca 160.000 žáků, odesláno cca 460.000 testů
 2013 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků
žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (13. 5. – 7. 6.
2013, zapojeno cca 3.760 škol, cca 166.000 žáků, odesláno
cca 477.000 testů)
Plošné testování 1x za 4 roky v uzlech vzdělávání, každý rok
výběrová šetření
KA 4 – Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
Modul Školní testování
 možnost využití elektronického testovacího systému přímo
pro školy ZDARMA
 realizace testování výhradně dle rozhodnutí ředitele školy
a výhradně pro potřeby školy
 přístup do centrální databanky úloh
 možnost tvorby vlastních e-learningových kurzů
 výsledky k dispozici výhradně škole
 další nástroj běžných evaluačních procesů
Probíhá vzdělávání pedagogů v mobilních centrech.
KA 4 – Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání
Modul Domácí testování
 možnost využití elektronického testovacího systému
ze strany rodičů pro případnou domácí přípravu dětí
ZDARMA
 přístup do centrální databanky úloh
 možnost domácího procvičování témat dle výběru
a rozhodnutí rodičů, procvičování v případě nemoci apod.
(bude možné připravit a realizovat test např. na zlomky
v matematice odpovídající 6. ročníku ZŠ apod.)
 výsledky k dispozici výhradě pro rodiče a děti
Probíhá vzdělávání pedagogů v mobilních centrech.
Děkuji za pozornost
RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

similar documents