Zlecanie realizacji zadań publicznych

Report
Projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt „Standardy współpracy międzysektorowej w
powiecie oleckim”
dzień 2
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w
partnerstwie z Powiatem Oleckim
Olecko, 19 marca 2014 r.
Program
Płaszczyzna 2: Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie
realizacji zadań publicznych:
•
•
•
•
•
Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych.
otwarty konkurs ofert
zlecanie realizacji zadań z pominięciem konkursu
Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych.
realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej
• Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form
finansowych.
• otwarty konkurs ofert
• zlecanie realizacji zadań z pominięciem konkursu
Zadanie publiczne
zadania publiczne
Ustawa o gminie
• Rozdział 2 Zakres działania i zadania gminy
• Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o
znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których
mowa w ust. 1, należy do gminy.
• Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy.
• W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
• 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
• 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki
socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia
warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania
programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873, z późn. zm.2)),
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
• Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter
obowiązkowy. 3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań
własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich
realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.
Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
zadania publiczne
Ustawa o powiecie
•
•
Rozdział 2 Zakres działania i zadania powiatu
Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) gospodarki nieruchomościami;
• 11) administracji architektoniczno-budowlanej;
12) gospodarki wodnej;
13) ochrony środowiska i przyrody;
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska;
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18) ochrony praw konsumenta;
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych;
20) obronności;
•
•
21) promocji powiatu;
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, z późn. zm.1));
23) działalności w zakresie telekomunikacji. 2. Do zadań publicznych powiatu
należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i
kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 3. Ustawy mogą
określać inne zadania powiatu. 4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące
do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej,
wykonywane przez powiat. 5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej
gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach
ustalonych w porozumieniu. 6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu
działania gmin.
Art. 4a. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z
zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz
referendów.
USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie
Art. 5. 1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w
art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w
art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki
samorządu terytorialnego;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej;
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).
3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako zadań
zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały,
szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
6. Organ administracji publicznej może po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i prowadzić jednostki organizacyjne,
których celem jest działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33.
7. Podmiotem prowadzącym jednostkę, o której mowa w ust. 6, może być także organizacja
pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
8. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację
zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
• Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form
finansowych.
• otwarty konkurs ofert
• zlecanie realizacji zadań z pominięciem konkursu
Zlecanie zadań publicznych wymaga zastosowania
odpowiednich narzędzi/wzorców działań
• Wynikają one z:
• 1) obowiązujących przepisów prawa (ustawy o finansach publicznych, prawa
zamówień publicznych czy ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie).
2) wymogów zarządzania w administracji publicznej.
3) uwarunkowań kulturowych.
obowiązujące przepisy prawa
Do nich zaliczymy przykładowo:
a) ogłaszanie konkursów na realizację zadań publicznych równocześnie ze złożeniem projektu
budżetu (art. 13 ust. 5 uodpp);
b) przyjmowanie i rozpatrywanie przez JST wniosków organizacji pozarządowych o realizację
zadania publicznego (art. 12 uodpp), w tym z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19 a
uodpp);
c) zlecanie organizacjom pozarządowym obsługi konkursów ofert na realizację zadań
publicznych (art. 11 ust. 2a uodpp);
d) podzlecanie zadań w ramach umowy na realizację zadania publicznego i regranting (art. 16,
ust. 7 uodpp);
e) zastosowanie lub pominięcie procedur zamówień publicznych zgodnie ze wzorem umowy
zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (art. 6 wzoru umowy).
wymogi zarządzania w administracji publicznej
Do kategorii należą m.in.:
a) standaryzacja usług publicznych (obligatoryjna przy powierzeniu zadania);
b) powiązanie kryteriów wyboru ofert w ramach konkursu z programem współpracy i
dokumentami planistycznymi;
c) zawieranie umów wieloletnich;
d) uwzględnianie w kosztach realizacji zadań publicznych zarówno wydatków
merytorycznych (bezpośrednich), jak i administracyjnych związanych z ich realizacją
(pośrednich);
e) dopuszczenie w umowach z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań
publicznych możliwości dokonywania przesunięć wydatków pomiędzy pozycjami;
f) jawność procedur naboru i wyboru ofert na realizację zadań publicznych;
g) opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu monitoringu i oceny realizacji
zleconych zadań publicznych.
uwarunkowania kulturowe
W kategorii mieszczą się m.in.:
a) wspólne oferty organizacji pozarządowych (wspierające rozwój partnerstw
projektowych);
b) stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych;
c) mieszany skład komisji konkursowych z udziałem przedstawicieli różnych
sektorów, wyłączający wystąpienie konfliktu interesów;
d) publikowanie informacji, raportów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.
Dla realizacji współpracy niefinansowej konieczne jest więc opracowanie
jawnych procedur obejmujących:
• udostępnianie rzeczowych i kadrowych zasobów samorządu,
• udostępnianie infrastruktury promocyjnej samorządu,
• korzystanie z sieci kontaktów samorządu (w mediach, we własnych
jednostkach organizacyjnych samorządu, w innych samorządach),
• obejmowania patronatami realizacje zadań publicznych, udzielanie przez
samorząd wsparcia merytorycznego (informacja, doradztwo, szkolenia)
realizatorom zadań i usług publicznych,
• funkcjonowanie wspólnych zespołów koordynujących i monitorujących
realizację zadań publicznych w danej sferze publicznej (np.: komisje
konkursowe, zespoły branżowe, komitety sterujące).
Rekomendowane minimalne wskaźniki:
1.
Czy samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, publicznej
infrastruktury, pomocy jednostek organizacyjnych samorządu? Czy obowiązują w tym
zakresie przejrzyste procedury?
2.
2. Czy samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego (udziela informacji,
szkoli, doradza) w zakresie realizacji zadań publicznych (np. ich rozliczania)?
3.
3. Czy organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne promują je we współpracy z
samorządem (np. strona www, patronaty)?
4.
4. Czy realizując zadania publiczne, organizacje współpracują z samorządem w ramach
zespołów problemowych, rad, forów, komisji konkursowych, komitetów sterujących itp.?
Proponowane wskaźniki dodatkowe:
•
Czy istnieje:
a) aktualna i dostępna na stronach www baza organizacji pozarządowych, obejmująca
również organizacje reprezentujące mniejszości społeczne i grupy zagrożone
dyskryminacją,
b) procedura powoływania grup tematycznych i problemowych, zapewniająca
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn oraz reprezentację grup mniejszościowych i
zagrożonych dyskryminacją,
c) procedura wykorzystywania kanałów informacji samorządu,
d) procedura wyłaniania RDPP?
– Liczba spotkań branżowych organizowanych w ciągu roku.
– Liczba spotkań plenarnych organizowanych w ciągu roku.
– Liczba spotkań nieformalnych organizowanych w ciągu roku.
– Liczba spotkań informacyjnych/szkoleniowych poświęconych problematyce równych
szans.
– Liczba informacji o działaniach organizacji pozarządowych, umieszczona na stronie
internetowej samorządu.
– Liczba reprezentacji organizacji pozarządowych, w tym organizacji pozarządowych
reprezentujących grupy mniejszościowe i zagrożone dyskryminacją.
1. Tworzenie partnerstw projektowych samorząd-organizacje pozarządowe.
Wzorzec minimalny: Procedura zawierania partnerstw projektowych. Strony
www urzędu i organizacji pozarządowych informują o powstaniu partnerstwa,
jego celach i działaniach.
2. Partnerstwo: samorząd – mieszkańcy – inicjatywa lokalna
Wzorzec minimalny: Procedury realizacji inicjatywy lokalnej.
Rekomendowane minimalne wskaźniki:
1. Czy w samorządzie istnieje procedura zawierania partnerstw w celu realizacji zadań
publicznych i jest zawarta w programie współpracy?
2. Czy istnieją ogólnodostępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej?
•
Proponowane wskaźniki dodatkowe:
– Czy jest opracowana procedura informowania o partnerstwach projektowych,
uwzględniająca praktyczne zastosowanie zasady równości szans przy zawieraniu i
funkcjonowaniu partnerstw?
– Liczba konkursów na wybór partnera do zadania publicznego.
– Liczba zawartych umów partnerstwa projektowego.
– Liczba zgłoszonych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.
– Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy
lokalnej.

similar documents