Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Report
Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”
Uczestnicy Związku
Międzygminnego GOAP
Mieszkańcy i ilość odpadów
• Mieszkańcy:
- Poznań 553 tys.
- 9 gmin Związku 186 tys.
• Masa odebranych odpadów komunalnych:
- Poznań 247.920 Mg
- 9 gmin 45.943 Mg
Związek Międzygminny „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
• Związek powstał w 2010 roku, został wpisany do
Rejestru związków międzygminnych w dniu 30 września
2010 roku.
• W skład Związku wchodzą gminy: Buk, Oborniki, Suchy
Las, Murowana Goślina, Czerwonak, Kleszczewo,
Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Poznań.
• Zadania statutowe: do Związku, w ramach jego
działalności, należy planowanie i wykonywanie zadań z
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
gmin – Uczestników Związku. Zadania te wynikają
bezpośrednio m. in. z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Organy Związku Międzygminnego
• Zgromadzenie Związku – organ
stanowiący i kontrolny, w jego skład
wchodzą wójtowie, burmistrzowie i
prezydenci miast i gmin; każda gmina ma
w Związku jeden głos
• Zgromadzenie liczy 18 członków
• Liczba głosów Miasta Poznania równa się
liczbie głosów pozostałych gmin
• Zarząd Związku – organ wykonawczy
Kompetencje Zgromadzenia
• Wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, w
szczególności:
• Podejmowanie uchwał o kierunkach działania Zarządu oraz
przyjmowanie sprawozdań
• Uchwalanie budżetu Związku i programów działania
• Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminów wpłacania
składek członkowskich
• Podejmowanie uchwał w sprawach zasad zarządzania majątkiem,
jego zbywania i obciążania oraz zaciągania pożyczek
• Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji zgromadzenia
• Uchwalanie regulaminów pracy organów Związku
• Podjęcie uchwały zezwalającej na przyjęcie do Związku nowego
uczestnika oraz o usunięciu uczestnika ze Związku
Zadania Zarządu
• Zarząd jest organem wykonawczym Związku, liczy pięciu
członków
• Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje
zadania przekazane przez Zgromadzenie
• Do zadań Zarządu należy w szczególności:
-przygotowywanie danych i materiałów do podjęcia
uchwał
-gospodarowanie mieniem Związku
-wykonywanie budżetu
-składanie sprawozdań Zgromadzeniu
Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku
Zmiany w systemie odpadowym
• Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie
odpadów jest gmina
• Gmina obligatoryjnie wybiera w przetargu podmiot, który
uzyska prawo do odbioru odpadów na danym obszarze
• Obowiązek uzyskania zezwolenia na odbieranie
odpadów zostaje zastąpiony wpisem do rejestru
• Gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
• System zagospodarowania odpadów obejmuje:
-nieruchomości zamieszkałe - obligatoryjnie
-nieruchomości niezamieszkałe - fakultatywnie
Obowiązki gmin - I
• Gminy tworzą warunki do wykonywania prac związanych
z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub
zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie
odpowiednich jednostek organizacyjnych
• Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację
własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów
• Gminy obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na
terenie gminy systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi
• Gminy nadzorują gospodarowanie odpadami
komunalnymi
• Gminy prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w
zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.
Obowiązki gmin - II
• Gminy dokonują corocznej analizy systemu gospodarki
odpadami komunalnymi
• Gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
• Gminy zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
• Gminy udostępniają informacje o funkcjonowaniu
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Ograniczanie masy
odpadów komunalnych
• Gminy są obowiązane do ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania:
• do 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
(dotychczas wskazywana data to 31.12.2013)
• do 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
(dotychczas wskazywana data to 31.12.2020r.)
Poziomy recyklingu
Gminy są obowiązane do osiągnięcia do 31.12.2020 roku:
• poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych,
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości
co najmniej 50% wagowo
• poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w
wysokości co najmniej 70% wagowo.
Działalność GOAP
• Związek zarejestrowano
30.09.2010r. Obecnie
nastąpiło dostosowanie
Statutu Związku do wymagań
ustawy z 1 lipca 2011
• Powołanie Zgromadzenia,
wybory Zarządu i utworzenie
Biura Związku
• Przygotowanie analiz i
materiałów do utworzenia bazy
danych oraz określenia
sektorów i kosztów systemu
odbioru odpadów
• Wybór siedziby – Poznań, ul.
Św. Michała 43
• Utworzenie strony internetowej
www.goap.poznan.pl
Najważniejsze zadania
• Opracowanie jednolitej bazy danych o wytwórcach
odpadów komunalnych w gminach
• Wyznaczenie na obszarze działania GOAP sektorów
odbioru odpadów
• Przyjęcie regulaminów utrzymania porządku i czystości
na terenie gmin
• Określenie stawek opłat za odbiór odpadów, zgodnie z
ustawą mogą być naliczane od:
-gospodarstwa domowego
-powierzchni nieruchomości
-zużycia wody
-liczby osób
Problemy gospodarki odpadami na terenie działania
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”
Prace Związku dotyczące tworzenia nowego systemu
gospodarki odpadami w ramach Regionu II:
a) dostosowanie Statutu Związku do przepisów
znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,
b) uchwalenie budżetu na rok 2013,
c) podjęcie uchwał dot. metody naliczania opłat, wzoru
deklaracji i zakresu usług,
Problemy gospodarki odpadami na terenie działania
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”
d) wyznaczenie sektorów na terenie gmin – Uczestników
Związku w celu organizacji odbierania odpadów
komunalnych oraz wyznaczania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych ,
e) wybór systemu informatycznego i tworzenie bazy
danych,
f) przygotowanie systemu poboru opłat,
g) przygotowanie SIWZu na odbiór odpadów.
Terminy
• 1 stycznia 2013 – zaczynają obowiązywać nowe
regulaminy utrzymania porządku i czystości
• 1 stycznia 2013 – przedsiębiorcy działający na
podstawie zezwoleń obowiązani są uzyskać
wpis do rejestru
• 31 marca 2013 – termin złożenia przez gminy
pierwszych sprawozdań do Marszałka
Województwa
• 1 lipca 2013 – nowy system gospodarowania
odpadami zaczyna w pełni funkcjonować
Zapraszamy do współpracy
• Związek Międzygminny GOAP zaprasza do
współpracy samorządy gminne, ekspertów,
organizacje pozarządowe, organy administracji
rządowej i samorządowej, administracje ochrony
środowiska.
• Naszym celem jest stworzenie jednolitego,
sprawnego, kompleksowego systemu
gospodarki odpadami obejmującego wszystkie
gminy związkowe.
Dziękujemy!
• Związek Międzygminny „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
• Ul. Św. Michała 43
• 61-119 Poznań
• tel. 61 64 67 400
• www.goap.poznan.pl
• [email protected]

similar documents