Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) - TC Sağlık Bakanlığı Strateji

Report
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Abdurrahman TAYFUR
Mali Hizmetler Uzmanı
1
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri
Merkezi Yönetim
Kapsamındaki Kamu
İdareleri
Sosyal Güvenlik
Kurumları
1- Belediyeler,
1- Genel Bütçe
2- Özel Bütçe
3- Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar
Mahalli İdareler
1- Sosyal Güvenlik Kurumu
2- İl Özel İdareleri,
2- Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü
3- Bunların kurdukları
birlik ve idareler,
2
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Döner Sermaye İşletmelerimizin Tabi Olduğu Mevzuat
 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun
 663 sayılı KHK; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
 106 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı
Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik
3
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kaydı
112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları konulu 15722819/869 sayılı
genel yazı 11.02.2013 tarihinde yayımlanmıştır.
4
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde;
 Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunanlar için;
120.18-GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri,
 Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri için;
120.17 Sağlık Turizm Kapsamında Diğ. İşletmelere Veril.Amb.Hizm. (Sağ. Müd. İçin)
 Resmi veya Özel Kurumlara (özel sigorta şirketleri dahil) verilecek hizmetler için;
120.19-Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
 Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere verilecek acil sağlık hizmetleri için ise;
994- Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Hesabı ve
995- Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Alacaklı,
hesapları kullanılacaktır.
5
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları
 İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetlerince Genel Sağlık Sigortası
Kapsamında verilen hizmetler için toplu olarak düzenlenen fatura muhasebe
işlem fişine bağlanarak ay sonunda bağlı bulunulan Döner Sermaye Saymanlığına
gönderilecektir.
 Saymanlık ise toplu olarak düzenlenen faturaları gelir hangi aya aitse o aya
kaydını yapacaktır. Örneğin; Mart 2014 ayının gelirini Nisan 2014 ayına
kaydetmeyecektir.
 Bu gelir kaydının globalden gönderilecek ödenekten önce kayıtlara alınması
gerekmektedir.
6
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri Muhasebe Kayıtları
120.18 Hesabının Kullanılması
 Fatura bedelleri Genel Sağlık Sigortası Kapsamında bulunan kişiler için 120.18
(Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık
Hizmetleri) Hesabına borç, 600.01.12.05 (112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri)
Hesabına alacak yazılarak muhasebeleştirilecektir.
7
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Gelirlerinin Kaydı
 Trafik Kazaları için verilecek hizmetlerin de 120.18-GSS Kapsamında
Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirlerine dahil
edilerek kayıtlara alınması gerekmektedir.
 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında verilen hizmetlerin tamamı
(kara, hava, deniz taşıtları ile verilen hizmetler) düzenli olarak ay
sonunda düzenlenecek fatura ile muhasebe kayıtlarına alınacaktır.
8
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Terkin İşlemleri
9
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
01.08.2012 tarihli ve 189009 sayılı « 2012/33 sayılı genelge» yazımıza
istinaden ilgili terkinlerin yapılması gerekmektedir.
2013 yılı ve sonraki yıllar için terkin yazısı beklenmeden, aksi bir
bildirim olmadıkça, bu yazıya istinaden terkinlerin yapılması
gerekmektedir.
10
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Bu yazıya istinaden ;
2014 yılından devreden « 120.18 GSS Kapsamında Bul. Kiş.
Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.» hesabında bulunan bakiyelerin tamamı
terkin edilecektir.
Yapılması gereken muhasebe kaydı ;
___________________________/______________________
659.03 SGK Alacaklar Terkini
XXXX
120.18 GSS Kapsamında Bul. Kiş.
Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.
XXXX
___________________________/______________________
11
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri Muhasebe Kayıtları
120.19 Hesabının Kullanılması
 Resmi veya Özel Kurumlara (özel sigorta şirketleri dahil) verilecek hizmetler için;
120.19-Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hesabı kullanılacaktır.
 Resmi veya Özel Kurumlara (özel sigorta şirketleri dahil) verilecek hizmetler için
kesilen faturalar toplu olarak 120.19-Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık
Hizmetleri Hesabına tek fişte girilmektedir. Kurumlara verilen 112 Acil Sağlık
Hizmetlerine ait Faturaların ayrı ayrı fişlerde girilmesi gerekmektedir.
12
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Suriyeli Hastalara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
13
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
TKHK Duyurusu : 01.05.2014 tarihinden itibaren Kamp İçi ve Kamp Dışı ayırımı
yapılarak aylık periyotlar halinde bildirilmesi gerektiğinden; 120.01.51 Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı Hesap Kodu Altında;
120.01.51.01 Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetleri
120.01.51.01.01 Kamp İçi Olanlar
120.01.51.01.02 Kamp Dışı Olanlar
120.01.51.09 Diğer Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı alt hesap kodları
açılmıştır.
120.01.51 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesap kodundaki mevcut kayıtlar
sistem tarafından otomatik olarak 120.01.51.09 Diğer Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı hesap koduna aktarılmıştır.
Mevcut kayıtlardaki tutarlardan Suriyelilerle ilgili olan tutarlar tespit edilebiliyorsa
düzeltme kayıtları ile ilgili hesap koduna aktarılması gerekmektedir
14
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Global Bütçeden Gönderilen Ödenek Kaydı
 120.18 GSS Kapsamında Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Bakanlıkça
gönderilen SGK Ödeneklerinden (Global Bütçe) mahsup edilecektir. (Sistem
mahsup işlemini otomatik olarak yapacaktır.)
 Global Bütçeden gönderilen ödenek tutarı 120.18 GSS Kapsamında Verilen
112 Acil Sağlık Hizmetlerinden fazla ise kalan tutar 602.99-Diğer Gelirler
Hesabına kaydedilecektir. (Fiş sistem tarafından otomatik oluşturulacaktır.)
15
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Gelirlerin ve Giden Ödeneklerin Kaydı
Merkez Paydan Gönderilen Ödeneklerin Kaydı
 Merkez Paydan gönderilen ödenekler (nakitler), ödeneğin çeşidine göre 500Sermaye Hesabına veya 602.02.02-Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler
Hesabına kaydedilecektir.
 500-Sermaye Hesabına ve 602.02.02-Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler
Hesabına kaydedilen ödenekler üzerinden Hazine Hissesi ve Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kurumu Payı (SHÇEK) kesintisi yapılmayacak olup ayrıca bu
kayıtlar için herhangi bir mahsuplaşmaya (112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri)
gidilmeyecektir.
16
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri Gelirlerin Kayıt Örnekleri
Yukarıda Bahsedilen Hususlara İlişkin Örnekler:
a)
 (A) İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında;
GSS kapsamında bulunan kişilerin için toplam 300.000 TL,
 (B) Kurumu için 80.000 TL,
 (C) Sigorta Şirketi için 50,000 TL
 Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler için 10.000 TL,
 Sağlık Turizmi kapsamında ise 90.000 TL,
 Suriyeli mülteci ve sığınmacılar için 50.000 TL,
Ay sonunda tahakkuk ettirilmiştir.
17
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
a)
___________________________/______________________________________
120.18 GSS Kap. Bul. Kişilere Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.Gel
300.000
600.01.12.05 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri
300.000
_________________________/________________________________________
__________________________/______________________________________
120.19 Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel (B Kurumu) 80.000
600.01.90 Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
80.000
__________________________/ ______________________________________
120.19 Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel (C Sigorta Şirketi) 50.000
600.01.90 Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
50.000
___________________________/_____________________________________
18
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
a)
________________________/____________________________________
994
Faturalandırılmayan Ted. Hizm. Tah. Hs.
10.000
995 Faturalandırılmayan Ted. Hizm. Tah. Alc.Hs.
10.000
________________________/ _____________________________________
_________________________/____________________________________
120.17 Sağlık Turz. Kap. Diğ. İşl. Ver. Ambulans Hizmeti
90.000
600.01.90 Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
90.000
________________________/______________________________________
19
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
a)
___________________________/ _____________________________________
120.01.51.01
Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetleri
50.000
600.01.90 Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
50.000
____________________________/_____________________________________
20
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
b)
Bakanlıkça (A) İl Sağlık Müdürlüğüne global bütçeden 320.000 TL
ödenek (nakit) gönderilmiştir. (Fiş otomatik olarak oluşturulacaktır. )
___________________________/____________________________________
102 Banka Hesabı
320.000
120.18 GSS Kap. Bul. Kişilere Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel
300.000
602.99 Diğer Gelirler
20.000
___________________________/____________________________________
21
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
c)
Bakanlıkça ay içerisinde söz konusu Müdürlüğe merkez paydan 200.000
TL ödenek gönderilmiştir. (Fiş otomatik olarak oluşturulacaktır.)
__________________________/_____________________________________
102 Banka Hesabı
200.000
602.02.02 Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler Hs.
200.000
_________________________/________________________________________
602.02.02-Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler Hesabı için herhangi bir
mahsuplaşma yapılmayacaktır.
22
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
d)
Bakanlıkça ay içerisinde söz konusu Müdürlüğe merkez paydan
(sermayeye mahsuben) 100.000 TL ödenek gönderilmiştir. (Fiş otomatik olarak
oluşturulacaktır.)
_____________________________/__________________________________
501.
Ödenmemiş Sermaye Hs.
100.000
500 Sermaye Hs
100.000
_____________________________/___________________________________
___________________________/_____________________________________
102
Banka Hesabı
100.000
501 Ödenmemiş Sermaye Hs
100.000
___________________________/_____________________________________
23
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
e)
(B) Kurumuna verilen 80.000 TL tutarındaki 112 Acil Sağlık Hizmetinin
40.000 TL’lik kısmı (B) kurumu tarafından Sağlık Müdürlüğünün bankasına ay
içerisinde yatırılmıştır.
_____________________________/___________________________________
102
Banka Hesabı
40.000
120.19 Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel (B Kurumu) 40.000
___________________________/_____________________________________
24
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
f)
C isimli Özel Sigorta Şirketine verilen 50.000 TL tutarındaki hizmetin
tamamı tahsil edilmiştir.
____________________________/____________________________________
102
Banka Hesabı
120.19
50.000
Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.Gel (C Sigorta Şirketi) 50.000
___________________________/_____________________________________
25
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
g)
Sağlık Turizmi kapsamında tahakkuk ettirilen 90.000 TL’nin tamamı
tahsil edilmiştir.
_________________________/_______________________________________
102.01.02 Banka Hesabı
120.17 Sağlık Turz. Kap. Diğ. İşl. Ver. Ambulans Hizmeti
90.000
90.000
__________________________/_______________________________________
26
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
112 Acil Sağlık Hizmetleri
h)
Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetlerinden dolayı tahakkuk
ettirilen 50.000 TL’nin tamamı tahsil edilmiştir.
_________________________/_______________________________________
102.01.02 Banka Hesabı
50.000
120.01.51.01 Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetleri
50.000
_________________________/_______________________________________
27
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Sabit Kıymetler ile İlgili Kayıtlar
28
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Demirbaş Alımı
İşletme 01.01.2013 tarihinde 2.000 TL tutarında Demirbaş
almıştır.
__________________________/_________________________________
255 Demirbaşlar Hesabı
2.000
320 Satıcılar Hesabı
2.000
__________________________/_________________________________
29
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Amortisman Kaydı
İşletme 31.12.2014 tarihinde Toplam 1.000 TL tutarında
amortisman ayırmıştır.
_________________________________/_____________________________
740 Hizmet Üretim Maliyeti
1.000
257 B.Amortismanlar Hs. 1.000
________________________________/______________________________
30
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Bedelli Devir Kaydı
İşletme Demirbaşını 500 TL ye devretmiştir.
________________________________/_____________________________
136 Diğer Çeşitli Alacaklar
500
257 B.Amortismanlar Hs.
1.000
689.05 Diğer Olağandışı Gid. ve Zar.
500
255 Demirbaşlar Hesabı
2.000
________________________________/_____________________________
31
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Bedelsiz Devir Kaydı
İşletme Demirbaşını bedelsiz olarak devretmiştir.
________________________________/_____________________________
257 B.Amortismanlar Hs.
1.000
689.05 Diğer Olağandışı Gid. ve Zar.
1.000
255 Demirbaşlar Hesabı
2.000
_______________________________/______________________________
32

similar documents