Allstrin

Report
Innlegg for BTV i Kongsberg 12. november
Advokat Tor Allstrin, KS
Presentasjon | 2010
• Hva gjør arbeidsgiver når arbeidstaker
sykemelder seg og det er grunn til å tro at
dette ikke skyldes sykdom
• Personalsjefens rolle som representant for
arbeidsgiver i en stillingsvernssak eller som
vitne
• Ansettelsesjuss
KS Advokatene
Nærmere om dagens tema
KS Advokatene
• Innledning
• Forvaltningslovens anvendelse
• Arbeidsgivers styringsrett ved
ansettelse
• Utlysning
• Søkerliste
• Intervju
• Valget mellom søkerne
• Prøving av ansettelsesvedtaket
Presentasjon | 2010
Ansettelsesrett
Forvaltningsloven og forvaltningsforskriften
Offentlighetsloven
Kommuneloven
Arbeidsmiljøloven
Diskrimineringsloven
Likestillingsloven m/forskrift
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Spesiallover (eks. opplæringslova)
KS Advokatene
•
•
•
•
•
•
•
•
Presentasjon | 2010
Hvilke lover regulerer
ansettelsesprosessen?
• Arbeidstaker, jf. aml. § 1-8 (1)
Presentasjon | 2010
Definisjoner
• Arbeidsgiver, jf. aml. § 1-8 (2) og HA del B
§ 2-1
KS Advokatene
• Tillitsvalgte, jf. HA del B §§ 2-2, 2-3 og 2-4
• Hovedavtalen
Presentasjon | 2010
Forholdet til de tillitsvalgte
Arbeidsgivers plikter: Del B § 3-1 d, e, g
KS Advokatene
Tillitsvalgtes rettigheter: Del B § 3-2 g
• Gjelder for forvaltningsorganer, jf. fvl. § 1
Presentasjon | 2010
Forvaltningslovens anvendelse på
ansettelsessaker
• Gjelder med unntak av reglene om
begrunnelse, klage og omgjøring, jf.
fvl. § 3 (2)
KS Advokatene
• Ansettelse regnes som enkeltvedtak, jf.
fvl. § 2 (2)
Presentasjon | 2010
• Veiledningsplikt, jf. fvl. § 11
• Taushetsplikt, jf. fvl. § 13
• Utrednings- og informasjonsplikt, jf. fvl. §
17
• Innsynsrett i dokumentasjon, jf. fvl. § 19 og
forvaltningsforskriften kapittel 5 (utvidet
søkerliste)
• Mfl.
KS Advokatene
Forvaltningslovens anvendelse på
ansettelsessaker forts.
• Nøkk-dommen (Rt. 2000 s. 1602):
Presentasjon | 2010
Arbeidsgivers styringsrett
KS Advokatene
”Arbeidsgiver har i henhold til
styringsretten retten til å organisere,
lede, kontrollere og fordele arbeidet,
men det må skje innenfor rammen av
det arbeidsforholdet som er inngått”.
KS Advokatene
• Kommunestyret og fylkestinget har
myndighet til å opprette stillinger, jf.
forutsetningsvis kommuneloven § 24
• Kan ikke delegere myndighet til å ansette
rådmann, jf. § 22 eller revisor, jf. 78 nr. 4
• Myndighet for øvrig kan delegeres, se § 24
og delegasjonsreglementet i kommunen
Presentasjon | 2010
Kompetanse til oppretting av stillinger
Presentasjon | 2010
• Utfører virksomheten de ”riktige” arbeidsoppgavene
ut fra overordnede mål?
• Er oppgavene hensiktsmessig organisert?
• Hvilken kompetanse er nødvendig for best å utføre
arbeidsoppgavene?
• Finnes denne kompetansen i tilstrekkelig grad i
virksomheten?
• I hvilken grad må manglende kompetanse dekkes
opp?
• Kan denne skaffes internt gjennom omorganisering,
opplæring eller utviklingstiltak?
• Kan eller må manglende kompetanse skaffes
gjennom ekstern rekruttering?
KS Advokatene
Arbeidsgivers vurderinger før
ansettelse
Presentasjon | 2010
Plikt til å opplyse ansatte om ledige
stillinger
Aml. § 14-1
KS Advokatene
• ”Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne
om ledige stillinger i virksomheten.”
Presentasjon | 2010
• Ingen lovfestet plikt til å lyse ut kommunale stillinger
eksternt
• Må anses som ulovfestet hovedregel at kommunale
stillinger skal utlyses eksternt (SOMB. 2008-20)
• Følger av kvalifikasjonsprinsippet, utredningsplikten
og likhetsprinsippet
• Best i samsvar med praksis i offentlig sektor
• Mange kommuner har bestemmelser om utlysning i
eget ansettelsesreglement
KS Advokatene
Utlysningsplikt?
KS Advokatene
• Undervisnings- og rektorstillinger skal lyses
ut offentlig, jf. oppl. § 10-4
• Unntak
- kortere periode enn 6 måneder,
- når arbeidstaker har fortrinnsrett etter aml.
§ 14-2 og §14-3
- når vedkommende ellers ville blitt sagt opp
pga virksomhetens forhold, jf. aml. § 15-7
(2), jf. (1)
Presentasjon | 2010
Utlysningsplikt? forts.
Unntak fra utlysningsplikten ved følgende
lov- og tariffestede tilfeller;
Presentasjon | 2010
Utlysningsplikt? forts.
KS Advokatene
• omplasseringsrett for overtallige
• omplasseringsrett for syke, eller
• fortrinnsberettigede ansatte
• Stillingens varighet (et plutselig og helt kortvarig
behov for arbeidskraft
• Stillingens karakter
• Behovet for snarlig tilsetting
• Den som vurderes tilsatt har direkte tidligere vært
med å konkurrere om stillingen på bakgrunn av en
ekstern utlysing
• Stillingens nivå
Presentasjon | 2010
Kan være saklig å unnlate ekstern utlysning
Relevante momenter, jf. SOMB 2008-20:
KS Advokatene
Utlysningsplikt? forts.
• Rammer:
– Arbeidsmiljøloven
– Likestillingsloven
– Diskrimineringsloven
– Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
– Særlovgivning
– HTA
– Saklige kriterier
– Interne retningslinjer
Presentasjon | 2010
• I utgangspunktet en del av arbeidsgivers styringsrett
KS Advokatene
Utforming av utlysningstekst
• Må vurderes konkret i forhold til hvilken stilling som skal
besettes og hvilken arbeidstaker som ønskes
Presentasjon | 2010
Utforming av utlysningstekst forts.
• Spesielle krav til utdanning og praksis i utlysningsteksten er i
utgangspunktet bindende
• Der kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten ønskes fraveket,
bør stillingen lyses ut på nytt
• Bør arbeidsgiver oppfordre personer til å søke?
KS Advokatene
• Søknadsfrist
• Politiattest
Presentasjon | 2010
Utforming av utlysningstekst forts.
KS Advokatene
– Barnehageloven § 19
– Opplæringslova § 10-9
– Barnevernloven § 6-10
– Kommunehelsetjenesteloven § 3-1, jf.
helsepersonelloven § 20 a
– M.fl.
Presentasjon | 2010
Utlysningstekst/intervju
• Helseopplysninger, jf. aml. § 9-3
KS Advokatene
Arbeidsgiver må kun be om
helseopplysninger som er nødvendig for
stillingen
Presentasjon | 2010
Arbeidsmiljøloven kap. 13
• Forbud mot direkte og indirekte diskriminering på
grunn av:
– politisk syn
– medlemskap i arbeidstakerorganisasjon
– seksuell orientering
– alder
– deltid
– midlertidig ansettelse
KS Advokatene
Utlysningstekst/intervju forts.
• Forbudet omfatter alle sider av arbeidsforholdet,
eks. utlysning av stilling og ansettelse, jf. aml. § 13-2
Presentasjon | 2010
Utlysningstekst/intervju forts.
KS Advokatene
• Forskjellsbehandling er tillatt dersom
– Saklig formål
– Ikke uforholdsmessig inngripende
– Nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke,
jf. aml. § 13-3 (1)
Aml. § 13-6
• Positiv særbehandling som bidrar til å
fremme likebehandling tillates
Presentasjon | 2010
Aml. 13-3 (2)
• Indirekte diskriminering, diskriminering pga
alder, deltid eller midlertidig tilsetting er tillatt
– Nødvendig for å oppnå saklig formål
– Ikke uforholdsmessig
KS Advokatene
Utlysningstekst/intervju forts.
• Unntak dersom stillingens karakter eller
inngår i virksomhetens formål
KS Advokatene
Aml. 13-4 (1)
• Arbeidsgiver må ikke etterspørre
opplysninger om seksuell orientering,
politisk ståsted eller om medlem av
arbeidstakerorganisasjon
Presentasjon | 2010
Utlysningstekst/intervju forts.
• Direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner
og menn er ikke tillatt
• Indirekte forskjellsbehandling kan være tillatt
dersom:
– Særlige tilfeller
– Saklig formål uavhengig av kjønn
– Middelet som er valgt er egnet, nødvendig og
ikke uforholdsmessig
Presentasjon | 2010
Likestillingsloven § 3
KS Advokatene
Utlysningstekst/intervju forts.
Likestillingsloven § 3a
Presentasjon | 2010
Utlysningstekst/intervju forts.
• Positiv særbehandling som bidrar til å
fremme likestilling mellom kjønnene er tillatt
KS Advokatene
• Forskrift om særbehandling av menn ved
tilsetting i stilling der hovedoppgaven er
undervisning av eller omsorg for barn
Likestillingsloven § 4:
• Såfremt det ikke finnes åpenbar grunn for det, må
en stilling ikke lyses ledig for bare det ene kjønn
Presentasjon | 2010
Utlysningstekst/intervju forts.
• Ved ansettelse må det ikke gjøres forskjell på
kvinner og menn i strid med § 3
KS Advokatene
• Utlysningen må heller ikke gi inntrykk av at
arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene
kjønn til stillingen
Likestillingsloven § 4:
Presentasjon | 2010
Utlysningstekst/intervju forts.
KS Advokatene
• Arbeidsgiver må ikke be om at søker gir
opplysninger om graviditet, adopsjon eller
familieplanlegging
Diskrimineringsloven § 4 (1)
• Forbud mot direkte og indirekte diskriminering
pga etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning,
hudfarge, språk, religion og livssyn
Presentasjon | 2010
Utlysningstekst/intervju forts.
Diskrimineringsloven § 8
• Positiv særbehandling som fremmer lovens
formål er tillatt
KS Advokatene
Diskrimineringsloven § 4 (4)
• Forskjellsbehandling som er nødvendig for å
oppnå et saklig formål og som ikke er
uforholdsmessig inngripende, er tillatt
Presentasjon | 2010
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 (1)
• Forbud mot direkte og indirekte diskriminering pga
nedsatt funksjonsevne
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 (4)
• Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå
er saklig formål, ikke er uforholdsmessig
inngripende og nødvendig for utøvelsen av yrket, er
tillatt
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5
• Positiv særbehandling som fremmer lovens formål
er tillatt
KS Advokatene
Utlysningstekst/intervju forts.
• Opplysningsplikt
aml. § 13-7, likestillingsloven § 4, diskrimineringsloven §
11, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 14
Presentasjon | 2010
Felles for de ulike diskrimineringslovene
• Bevisbyrde
aml. § 13-8, likestillingsloven § 16, diskrimineringsloven §
10, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
• Virkning av brudd på diskrimineringsforbud
KS Advokatene
aml. § 13-9, likestillingsloven § 17, diskrimineringsloven §
14, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 17
Presentasjon | 2010
Offentlighetens rett til å se
dokumenter om ansettelse
• Offentleglova § 25 om ansettelsessaker gir
en generell adgang til å unnta dokumenter i
saker om tilsetting og forfremmelse
KS Advokatene
• Unntaket gjelder ikke søkerliste
Søkerliste
Presentasjon | 2010
Offentlighetens rett til å se
dokumenter om ansettelse forts.
– SOMB 2009-24
KS Advokatene
• Plikt til å sette opp en offentlig søkerliste
• Søker kan be om ikke å stå på søkerlisten
• Kommunen må likevel vurdere om søkeren
skal stå der
• For stillinger med ”offentlig interesse” skal
en anmodning ikke etterkommes uten
vektige grunner
• Ikke rettslig krav om intervju
Presentasjon | 2010
Intervju
• Godt verktøy for å belyse om arbeidssøker er egnet
til stillingen
• Flere eksempler på at Somb kritiserer offentlige
virksomheter for ikke å har intervjuet aktuelle
kandidater
KS Advokatene
• Virksomheter som følger forvaltningsloven er etter
fvl. § 17 pliktig til å påse at saken er så godt
opplyst som mulig – intervju er derfor tilrådelig.
Presentasjon | 2010
• Tenke gjennom intervjuets formål når planlegger
spørsmål/tema
• Begrensninger – ikke spørre om:
– Seksuell orientering, politisk ståsted, om medlem
av arbeidstakerorganisasjon, jf. aml. § 13-4
– Graviditet, adopsjon og familieplanlegging, jf.
likestillingsloven § 4
– Religiøse og kulturelle spørsmål, jf.
diskrimineringsloven § 7
KS Advokatene
Intervju forts.
• Viktig for å få opplyst saken, jf. fvl. § 17
Presentasjon | 2010
Innhenting av referanser
• Arbeidssøker har ikke rett til å få innsyn i
vurderinger, jf. forvaltningsforskriften § 16
KS Advokatene
• En arbeidssøker har rett til å gjøre seg kjent
med faktiske opplysninger som
referansepersonen gir og som er relevant, jf.
fvl. § 17 (2)
• Kvalifikasjonsprinsippet er nedfelt i
Presentasjon | 2010
Hvem skal tilsettes?
• Men er også et ulovfestet
forvaltningsrettslig prinsipp i offentlig
sektor
KS Advokatene
– HTA § 2 punkt 2.2
– Opplæringslova § 10-5
• HTA § 2 pkt. 2.2 (1):
Presentasjon | 2010
Hvem skal tilsettes forts.?
KS Advokatene
”Ved tilsetting og opprykk skal det i første
rekke tas hensyn til søkernes
kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk
utdanning samt skikkethet for stillingen).”
Kvalifikasjonsprinsippet skal sikre
Presentasjon | 2010
Hvem skal tilsettes forts.?
• at det ikke tas usaklige, vilkårlige eller
utenforliggende hensyn ved en tilsetting, og
KS Advokatene
• at stillinger i kommunesektoren blir besatt
med best mulige kvalifiserte arbeidstakere.
Oppl. § 10-5. Val mellom fleire søkjarar
Presentasjon | 2010
Hvem skal tilsettes forts.?
KS Advokatene
”Når ein må velje mellom fleire søkjarar til
den same stillinga, skal det leggjast vekt på
utdanning og praksis, kva
undervisningsbehov tilsetjinga skal ta sikte
på å dekkje, og kor kvalifisert søkjaren elles
er for stillinga.”
HTA § 2 pkt. 2.2 (2) 1. punktum
Presentasjon | 2010
Hvem skal tilsettes forts.?
KS Advokatene
”Når søkere av begge kjønn står
kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes
kvinnelig søker når dette kjønn er
underrepresentert.”
HTA § 2 pkt. 2.2 (2) 2. punktum
Presentasjon | 2010
Hvem skal tilsettes forts.?
KS Advokatene
”Når søkere for øvrig står
kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes
den søker som har lengst tjeneste i
kommunen.”
• Dvs. ikke absolutt regel
• Andre saklige hensyn kan vektlegges om
søkerne er tilnærmet likt kvalifisert (feks
sosiale)
• Må i så fall undersøke om lignende forhold
er til stede for andre aktuelle søkere
• Ombudsmannen uttrykker en restriktiv linje
mot å vektlegge arbeidsgivers behov
Presentasjon | 2010
”I første rekke”, jf. HTA § 2 pkt. 2.2 (2);
KS Advokatene
Hvem skal tilsettes forts.?
Arbeidsgiver må før utlysning eksternt
vurdere om følgende har rett til den ledige
stillingen i prioritert rekkefølge:
Presentasjon | 2010
Unntak fra kvalifikasjonsprinsippet
KS Advokatene
• overtallige, jf. aml. § 15-7 (2), jf. (1) eller
• syke, jf. aml. § 4-6 (1)
• fortrinnsberettigede
1. Fast ansatte som er sagt opp pga virksomhetens
forhold og de som har valgt redusert stilling framfor
oppsigelse, jf. § 14-2 (1) og (2)
2. Deltidsansatte, jf. § 14-3
3. Midlertidig ansatte som pga virksomhetens forhold
ikke får fortsatt ansettelse, jf. § 14-2 (2)
4. Ansatte med redusert arbeidstid, jf. § 10-2 (4)
5. Ansatte som utøver reservasjonsrett ved
virksomhetsoverdragelse, jf. § 16-3 (3)
KS Advokatene
Prioritering mellom ansatte med fortrinnsrett:
Presentasjon | 2010
Unntak fra kvalifikasjonsprinsippet forts.
KS Advokatene
• Positiv særbehandling av menn, jf. forskrift
til likestillingsloven § 3a
Presentasjon | 2010
Unntak fra kvalifikasjonsprinsippet forts.
• Ingen kommunal overprøvingsadgang
– Ikke klagerett, jf fvl. § 3 (2) ledd
Presentasjon | 2010
Overprøving av ansettelsesvedtaket
• Klage til Sivilombudsmannen, Likestillingsog diskrimineringsombudet eller
tvisteløsningsnemnda
KS Advokatene
• Søksmål for sentral Arbeidsrett eller tingrett

similar documents