If you have 5-10 minutes, you can*

Report
Rectal Microbicide Advocacy
A
Global
Snapshot
4 มกราคม 2555 – เชียงใหม่
Jim Pickett – ประธาน IRMA
วันนี้
• IRMA คือใคร?
• เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
ของ IRMA
• เขามามี
ส่วนรวม!
้
่
• ดาราร๊อคเกีย
่ วกับทวาร
IRMA คือใคร?
3
IRMA เกิด 2005
(2548)
4 คน 4 องค์กร 2 ประเทศ
4
นักนรณรงค์
พันธกิจรวมถึ
: สนับงสนุ
การพัฒนาไม
นักไวิซด์
ทยาศาสตร์
ห้ ทุน ผู้ ่
โครบิ
สาหรับใช้ผูท้ ใางทวารที
กาหนดนโยบายจ
ปลอดภั
ย มีประสิทธิผานวน
ล เป็ นที่
1100+
จาก 6 ทวีป มีาถึสงาขา
ยอมรั
บ และสามารถเข้
ได้
ในอเมริ
กาใต้่ จ/ลาติ
นอเมริ
สาหรั
บทุกคนที
าเป็ นต้
องใชักมาัน
และไนจีเรีย
5
IRMA-ALC – อเมริกาใต้
6
7
8
สมาชิกกลุ่มอีเมลล์ (listserv) ที่
มีการดาเนินการแลกเปลี่ยนและมี
กิจกรรมแข็งขัน
เวบไซด์
• ข้ อมูลเป็ นตัน
สื่อ
Blog, Facebook,
Twitter
• เอกสารสรุปข้ อมูล
(factsheet) รายงาน
การประชุมทางโทรศัพท์ระดับโลก
• อัดเทปและนาเสนอสื่อในเวบ
9
สมาชิกกลุ่มอีเมลล์
(listserv) ที่มีการ
ดาเนินการแลกเปลี่ยน
และมีกิจกรรมแข็งขัน
คุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่าง
แท้จริ ง หากคุณยังไม่ได้
อยู่ในรายชื อ่ ของ
IRMA
Linda-Gail Bekker, Desmond Tutu HIV Foundation
10
ไม่ว่าคุณจะใช้น้ายา/
สารฉี ดล้างทาความ
สอาด
(douche)หรือไม่ก ็
ตาม…
แบบสอบถามภาษาอังกฤษ สเปญ ฝรังเศส
่ ตอบแบบสอบถาม
รัสเซีย จีน โปรตุเกส
และ ไทย
ตอบแบบสัมภาษณ์rectalmicrobicides.org
ส่งลิงค์ต่อ!
11
รณรงค ์
เป้าหมายของการรณรงค์



เพิม
่ และสรางความหลากหลายของ
้
แหลงทุ
่ น
เพิม
่ กิจกรรมเกีย
่ วกับการวิจย
ั
เพิม
่ ความรู้
- ตัวอย่าง เช่น:
o
o
เรี ยนรู้มากขึ ้นเกี่ยวกับการร่วมเพศทางทวารของคนรักต่าง
เพศ
เรี ยนรู้มากขึ ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมเพศทาง
ทวารและการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
เป้าหมายของการรณรงค์
• สรรหานักวิจย
ั และผูรณรงค
้
์
• ตระหนักวาการร
วมเพศทางทวารเป็
นตัวขับเคลือ
่ นสาคัญ
่
่
ประการหนึ่งของการแพรระบาดของการติ
ดเชือ
้ เอชไอวี
่
ในผูชายที
เ่ ป็ นเกย ชายรวมเพศกั
บชาย และคนรักตาง
้
่
่
เพศ
• จัดการกับภาระปัญหาของเอชไอวีในบรรดาผูชายเกย
้
และ ชายรวมเพศกั
บชาย โดยเฉพาะในประเทศที่
่
กาลังพัฒนา
• ส่งเสริมสุขภาพของทวารหนัก
• กาหนดความปลอดภัยของสารหลอลื
่ เพือ
่ ใช้ทางทวาร
่ น
เป็ นดาราร๊ อคเกี่ยวกับทวาร
15
สิ่งที่คณ
ุ สามารถทาได้ ภายใน 5 นาที
•
ติดสติก๊ เกอร์ของคุณ
• ตอบแบบสอบถามเกีย
่ วกับน้ายา/สารฉี ดลาง
้ – และ
แบงปั
่ !
่ นกับผู้อืน
• เป็ นสมาชิก IRMA – สมัครเป็ นสมาชิก IRMA listserv
ทางเวบไซด ์
• อานเอกสารสรุ
ปขอมู
่
้ ลหนึ่งแผน
่ หรือขาวจากเวบ
่
ไซดหรื
์ อบล๊อค (เรามีเอกสารภาษาไทย)
• เขาร
้ วม
่ Facebook และ Twitter ของเรา
• แบงปั
่ ยูเวบไซด
และที
ต
่ ด
ิ ตอ
่ นทีอ
่
่
์
www.rectalmicrobicides.org
16
สิ่งที่ทา่ นสามารถทาได้ ภายใน 30 – 60 นาที
• เขาร
มฟรีทางโทรศั พทที
้ วมการประชุ
่
์ ่ IRMA จัดเป็ นประจาหนึ่ง
ครัง้ ทีม
่ ผ
ี ้น
ู าของโลกในการวิจย
ั ดาน
ต
้ RM และดานรณรงค
้
่
์ างๆ
เขาร
้ วม
่
• อาน
่ “From Promise to Product: Advancing Rectal Microbicide
Research and Advocacy” หรืออานการน
าเสนอหนึ่งเรือ
่ งโดย
่
นักวิจย
ั หรือโดยสมาชิกชุมชน
• แบงปั
่ งไมโครบิไซดส
่ นความสนใจของคุณในเรือ
์ าหรับทวาร
และยุตค
ิ วามเงียบเกีย
่ วกับการร่วมเพศทางทวาร
17
ต้ องการทามากกว่านัน?
้
• เป็ นผู้เชีย
่ วชาญและโฆษกเกีย
่ วกับไม
โครบิไซดทางทวาร(RM)ของชุ
มชนของ
์
คุณ
– สรรหาสมาชิกใหม่ แสวงหาการสนับสนุนจากองค์กร
สาหรับ RM
– นาเสนอเรื่ องนี ้แก่ชมุ ชนของคุณ – ใช้ การนาเสนอของ
เราเป็ นแบบ!
– เขียนบทความ ความก้ าวหน้ าเรื่ องRM ในบล๊ อคหรื อ
Facebook - IRMA จะช่วย!
– แปลเอกสารต่างๆเป็ นไทย
18
้ ก?
ต้ องการทามากกว่าน้ั นอี
เขาร
้ วมในการ
่
วิจย
ั – ทีเ่ ชียงใหม่
นี้เอง!
19
20
ดังนั้นจึงขึน
้ อยูกั
่ บคุณเอง…
หัวใจของIRMA …
22
ขอขอบคุณเป็ นพิเศษต่อผู้สนับสนุน IRMA
23
ขอบคุณครับ
24
อย่าทาตัวเป็ นคนแปลกหน้า
[email protected]
25

similar documents