Power Point_แนวทาง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

Report
เอกสาร หมายเลข 1
แนวทาง
การจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
พรทิพย์ ศริ ภ
ิ านุมาศ
ผูอ
้ านวยการกองแผนงาน
ื่ สารแนวทางการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการ ปี 2558 ของหน่วยงานกรมควบคุมโรค
ประชุมสอ
ั้ 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค
ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชน
ว ันที่ 15 กรกฎาคม 2557
1
เอกสารประกอบการประชุม
No
ื่
ชอ
1
PowerPoint “ แนวทางการจัดทาแผนปฏิบต
ั ริ าชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
2
แนวทางจัดทาแผนปฏิบต
ั ริ าชการประจาปี 2558 กรมควบคุมโรค
3
พจนานุกรมกิจกรรมประจาปี 2558 กรมควบคุมโรค
4
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2558 ของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
5
ชุดข ้อมูล ตัวชวี้ ัดระดับผลผลิต และยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2558
6
สรุปเป้ าหมายการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยฯ รายเขต ปี 2558
7
ชุดกิจกรรมบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
2
นโยบายด้านการจ ัดทางบประมาณ ปี 2558
ของกระทรวงสาธารณสุข
1. สอดคล ้องกับนโยบายของ คสช./เจตนารมณ์ของหัวหน ้าฝ่ ายสงั คมจิตวิทยา/ กระทรวง
สาธารณสุข
2. เป็ นเอกภาพ งบประมาณแต่ละกรม สอดคล ้องกับยุทธศาสตร์ท ี่
เกีย
่ วข ้องกับภารกิจของกรมนั น
้ และเน ้นบูรณาการยุทธศาสตร์ 10 ด ้าน
3. ไม่มเี พดานวงเงินกรม มีแต่เพดานวงเงินของกระทรวง
่ การเพิม
4. ลดความเหลือ
่ มล้า เพิม
่ การเข ้าถึงบริการ โดยการพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ เชน
่
จานวนแพทย์ประจาครอบครัวสาหรับคนไทย พัฒนาระบบบริการให ้ดียงิ่ ขึน
้ (Better
service) เพือ
่ ประชาชน
5. จัดระบบการบริหารจัดการ จัดระบบ กลไก ให ้กระทรวงสาธารณสุขทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้กาหนด
นโยบายระดับชาติด ้านสุขภาพ กากับ ตรวจสอบ (National Health Authority) และกลไก
การขับเคลือ
่ นโดยเขตบริการสุขภาพ
6. บูรณาการตามยุทธศาสตร์ 10 ด ้าน (ยุทธศาสตร์ 5 กลุม
่ วัย, ควบคุมโรค, คุ ้มครองผู ้บริโภค
ิ ธิภาพ
, สงิ่ แวดล ้อมและสุขภาพ, ระบบบริการระดับปฐมภูม ิ ทุตย
ิ ภูม ิ ตติยภูม)ิ เพิม
่ ประสท
การบริหารจัดการทรัพยากรทีม
่ จ
ี ากัด ให ้ได ้ประโยชนสูงสุดต่อประชาชน
้
7. บูรณาการงบขาลงโดยใชแผนปฏิ
บต
ั ก
ิ ารรองรับงบประมาณ ปี 2558
ทีม
่ า : สนย. สป. วันที่ 26 มิ.ย. 57
3
ประเด็นจากการตรวจเยีย
่ มและมอบนโยบาย
ประเด็นนโยบายจากหัวหน้าฝ่ายสั งคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแหงชาติ
่
2
1
เพิม
่ โอกาสในการเขาถึ
้ ง
ระบบบริการสุขภาพทีม
่ ค
ี ุณภาพ
อยางเท
าเที
่
่ ยม
3
พัฒนาระบบการแพทยทางเลื
อก
์
การวิจย
ั พัฒนาทางการแพทยและ
์
สาธารณสุขโดยมุงเน
่ ้ นการสราง
้
นวัตกรรมทีเ่ ป็ นประโยชนต
์ อการ
่
พัฒนาคุณภาพและการบริการ
ในระบบสุขภาพ
ทีม
่ า : สนย. สป. วันที่ 26 มิ.ย. 57
ขจัดการคอรัปชัน
่ เวลา
ในการให้บริการของบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุ
ข
์
4
ปรับกระบวนทัศน์
ดานสาธารณสุ
ข
้
ให้เป็ นไปในลักษณะเชิงรุก
โดยการกาหนด
มาตรการสุขภาพ
เพือ
่ การป้องกันเพิม
่ มากขึน
้
5
การใช้กลไก
ของระบบสาธารณสุข
ช่วยการสราง
้
ความปรองดอง
และสมานฉันท ์
4
Road Map การดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเรงด
่ วน
่
โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท ์
การพัฒนาระบบบริการให้ดียง่ิ ขึน
้
สรางขวั
ญ
ก
าลั
ง
ใจ
้
ธรรมมาภิบาลและกลไกตรวจสอบ
ถวงดุ
ล
่
บาบัดรักษา ฟื้ นฟู ผูเสพ
ผูติ
้
้ ดยาเสพติด
และการเฝ้าระวังควบคุมการใช้ วัตถุเสพ
ติด
ระยะกลาง
การปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพ
การปฏิรูประบบการเงินการคลัง
พัฒนาระบบขอมู
ขภาพ
้ ลดานสุ
้
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
การพัฒนากลไกสรางเอกภาพในการก
าหนดนโยบาย
้
สาธารณสุข (NHAB)
เสริมสรางความพร
อมรองรั
บประชาคมอาเซีย
้
้
พัฒนางานสาธารณสุขชายแดนแรงงานตางด
าว
่
้
ปี งบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58) – 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)
ปี งบประมาณ 2557 (มิ.ย.-ก.ย.)
ได ้พบแพทย์ รอไม่นาน อยูใ่ กล ้ ไกล
ได ้รับยาเดียวกัน
ิ ธิปลอดภัย
ผู ้ป่ วยฉุกเฉินทุกสท
ผู ้สูงอายุและคนพิการได ้รับการดูแล
ฟื้ นฟูตอ
่ เนือ
่ ง
มีกลไกการอภิบาลระบบทีเ่ ป็ นระบบ
คุณธรรม
ประชาชนทีไ่ ด ้รับผลกระทบด ้านสงั คม
จิตใจ ได ้รับการเยีย
่ วยา
ผู ้เสพ ผู ้ติดยาและสารเสพติด ได ้รับการ
บาบัดรักษา ฟื้ นฟูตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
มีกลไกกาหนดและกากับนโยบายสาธารณสุขในระดับชาติ
ลดความเหลือ
่ มลา้ สิ ทธิรก
ั ษาพยาบาลระหวางกองทุ
น
่
มีระบบบริการแบบเขตบริการสุขภาพ 12 เขต
ประชาชนเข้าถึงบริการไดมากขึ
น
้ ระบบบริการมีคุณภาพและ
้
ประสิ ทธิภาพ
ประชาชนไดรั
ดเสร็จ ไรรอยต
อในเขตบริ
การ
้ บการส่งตอแบบเบ็
่
้
่
สุขภาพ
ประชาชานทัว่ ไปมีภูมค
ิ มกั
ุ้ นและความเขมแข็
งทางจิตใจ
้
ระบบบริการของประเทศมีศักยภาพรองรับประชาคมอาเซียน
ประชาชนในพืน
้ ทีชายแดน ชายขอบ และแรงงานตางด
าว
่
้
สามารถเขาถึ
ง
บริ
ก
ารสาธารณสุ
ข
ที
ม
่
ค
ี
ณ
ุ
ภาพ
้
ทีม
่ า : สนย. สป. วันที่ 26 มิ.ย. 57
ระยะยาว
จัดทาแผนการลงทุน
ของกระทรวง
สาธารณสุข
จัดทาแผนการผลิต
และพัฒนากาลังคน
ปี งบประมาณ 2560
ประชาชนได ้รับความเท่า
เทียมในการรับบริการ
ระบบสุขภาพมีคณ
ุ ภาพ มี
ประสิทธิภาพ สมาฉั นท์ บน
การมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชน ประชาชนสุขภาพ
ดี เจ ้าหน ้าทีม
่ ค
ี วามสุข
ประชาชนได ้รับความคุ ้มครอง
ภายใต ้กฎหมายด ้านสุขภาพ
5
5 หน้าที่ - Health Authorities
ของกรม / สาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
1 National Lead
Policy Negotiation
Strategic Implement
Major Operational Plan
Initiative
2) Model Development
Technology Assessment
CPG , Standard , Registration Law
Enforcement
Accreditation
3) Surveillance
ดี
- สถานการณ์
ี่ ง - อ ัตราเสย
ี่ ง / ป่วย
เสย
ป่วย - อ ัตราตาย
- เข้าถึงบริการ, ครอบคลุม
- มีคณ
ุ ภาพ
4) Technology Transfer
Deployment To How, Social Communication
5) M&E, Problem Solving, Evaluation
ทีม
่ า : สนย. สป. วันที่ 26 มิ.ย. 57
6
11 บทบาท NHA
1. การกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข ้อมูลและฐานความรู ้
2. การสร ้างและจัดการความรู ้ด ้านสุขภาพ
3. การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด ้านสุขภาพ
4. การกาหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่าง ๆ
5. การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพตอบโต ้ภาวะฉุกเฉิน
6. การพัฒนากลไกด ้านกฎหมายเพือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือในการดูแลสุขภาพประชาชน
ื่ สารความรู ้และขับเคลือ
7. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศหน่วยสอ
่ น
8. การกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลของภาครัฐ ท ้องถิน
่ และเอกชน
9. การให ้ข ้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด ้านสุขภาพของประเทศ
้
10. การพัฒนาข ้อมูลข่าวสารให ้เป็ นระบบเดียว มีคณ
ุ ภาพ ใชงานได
้
11. การกาหนดนโยบาย และจัดการกาลังคนด ้านสุขภาพ
ทีม
่ า : สนย. สป. วันที่ 26 มิ.ย. 57
7
การทาหน้าที่ NHA 5 หน้าที่ / 11 บทบาท และ นโยบาย คสช.
กรมควบคุมโรค
5 หน้าที่
11 บทบาท
คสช.
กิจกรรมสาค ัญ
กาหนดนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ
- Better service
- กลไกกาหนด
นโยบาย สธ
์ าติ /โรคอุบัตใิ หม่
1.จัดทาและขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ระดับชาติ: ยาสูบ /เอดสช
2.โครงการเฉลิมพระเกียติฯ ปิ ด GAP : MMR, dT /หนอนพยาธิ
ึ ษาและจัดข ้อเสนอด ้านวัคซน
ี
3. ศก
Model
Development
-
- Better service
- พัฒนาและบังคับใช ้
กฎหมาย
- ธรรมาภิบาล
1. พัฒนาคูม
่ อ
ื แนวทาง มาตรฐานการเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
้
2. พัฒนาและบังคับใชกฎหมาย
: ยาสูบ แอลกอฮอล์ พรบ. โรคติดต่อ
ื้ /อาชวิ อนามัย /การสอบสวน
3. กาหนดและรับรองมาตรฐาน : โรคติดเชอ
ควบคุมโรค คุณลักษณะอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็ง
ื้ จัดจ ้าง
4. พัฒนาศูนย์ข ้อมูลราคากลาง และ กระบวนการจัดซอ
Surveillance
- ระบบเฝ้ าระวัง
- พัฒนาข ้อมูลโรค
และภัย
-
1. พัฒนาระบบเฝ้ าระวังทางสาธารณสุข 5 ระบบ 5 มิต ิ
2. พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคและภัย ระดับประเทศ เขต จังหวัด อาเภอ
และตาบล
3. ควบคุมโรคและภัยในพืน
้ ทีแ
่ ละประชากรต่างด ้าว
4. ค่าตอบแทนสอบสวนโรค
Technology
Transfer
- พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
ื่ สารความเสย
ี่ ง
-สอ
- Better service
- เขตบริการ
ี น//ต่างด ้าว
- อาเซย
่ งทางเข ้าออกตามมาตรฐาน IHR 2005
1. พัฒนาสมรรถนะด่าน ชอ
2. พัฒนาเครือข่ายดาเนินงาน สอบสวน ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
่ อุบัตใิ หม่ อุบัตซ
ื้
3. พัฒนาเครือข่ายบริการโรคและภัยสุขภาพ เชน
ิ ้า ติดเชอ
อาชวิ อนามัย NCD
ื่ สารความเสย
ี่ งด ้านโรคและภัยสุขภาพ
4. สอ
M&E,Problem
Solving,
Evaluation
- ติดตามประเมินผล
- Better service
- เขตบริการ
ี น//ต่างด ้าว
- อาเซย
ี่ งในการเฝ้ าระวังโรคให ้กับเขต จังหวด
1. ชเี้ ป้ าและพืน
้ ทีเ่ สย
2. M&E ภาพรวมประเทศ
3. ตรวจ นิเทศร่วมกับเขตสุขภาพ
National lead
จัดการความรู ้
ประเมินเทคโนโลยี
รับรองมาตรฐาน
้
บังคับใชกฎหมาย
Better service
เขตบริการ
ข ้อมูลสุขภาพ
ี น//ต่างด ้าว
อาเซย
ขวัญกาลังใจ
8
บูรณาการงบประมาณ กสธ
5 กลุ่มวัย 4 ระบบ
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 4 ระบบ
1.ระบบ
บริการ
2.ระบบควบคุม
โรค
3.ระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 5 กลุม
่ วัย
กรมการแพทยควบคุ
มโรค
์
1.กลุมสตรี
และเด็ก
่
ปฐมวัย
2.กลุ
มเด็
แพทยแผน
่ กวัย
์
สุขภาพจิ
เรียน
ต สานักงาน ไทย
3.กลุมเด็
่ กวัยรุน
่
ปลัดกระทรว
4.กลุมวั
อย.
่ ยทางาน
4.ระบบสิ่ งแวดลอมและ
กรมวิทย ์ งสาธารณสุข
้
สุขภาพ
ฯ
5.กลุมผู
่ ้สูงอายุและผู้
พิการ
สบส.
อนามัย
ทีม
่ า : สนย. สป. วันที่ 26 มิ.ย. 57
9
ข้อเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค
หน่ วยนับ : ล้ านบาท
ประเภทงบ
ปี งปม. 2557 คาของปม. 2558
เพิม
่ ลดปี 2557
เพิม
่ – ลด
(ร้อยละ)
1. งบบุคลากร
1,666.02
1,730.4046
64.39
1.86
2. งบดาเนินงาน
1,342.97
1,528.950
185.33
5.35
3. งบลงทุน
157.1101
219.9717
62.86
1.81
- ครุภัณฑ์
64.7086
62.5376
- 2.171
- 0.06
- สงิ่ ก่อสร ้าง
92.4015
157.4341
65.0326
1.88
4. งบอุดหนุน
260.8036
265.6493
4.8457
0.14
5. งบรายจ่ายอืน
่
37.4473
34.5248
- 2.9225
- 0.08
3,464.34
3,778.8454
314.50
9.08
ิ้
รวมทัง้ สน
ณ 30 มิ.ย. 57 Key E budgeting
10
การจาแนกกรอบเงิน/กรอบงาน ปี 2558 กรมควบคุมโรค
KPI 10+3
สอดคล้องนโยบาย
ทิศทาง ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
KPI
กระทรวง
งปม.
477.35 ลบ. (31.21%)
การจ ัดสรร
งบประมาณ
(3R)
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ
5 กลุม
่ วัย/ระบบควบคุมโรค/สงิ่ แวดล ้อม
Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
จุดเน้นกรมฯ
งปม.
232.23 ลบ. (15.18%)
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
งปม. 819.87 ลบ. (53.61%)
รวมงบดาเนินงาน รวมค่ายาและขัน
้ ตา่ 1,528.30 ลบ
ณ 30 มิ.ย. 57 Key E budgeting
11
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค
หน่ วยนับ : ล้ านบาท
(งบดาเนินโครงการ ไม่รวมขนต
ั้ า่ ประจาฯ)
ประเด็น
คาขอ 58
ร้อยละ
1,324.16
100
477.34
36.05
1 ด ้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
15.88
3.33
กองแผนงาน
2. ด ้านการพัฒนาระบบบริการ ทุตยิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
5.52
1.16
ส.บาราศ
3. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ สตรีและเด็กปฐมวัย
252.90
52.98
ส.โรคติดต่อ
4. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ เด็กวัยเรียน
20.00
4.19
ส. โรคติดต่อ
5. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ วัยรุน
่
16.81
3.52
ศบจอ.
6. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ วัยทางาน
41.46
8.68
ส. โรคไม่ตด
ิ ต่อ
-
-
-
112.78
23.63
ส.ระบาด
-
-
-
12.00
2.51
ี ฯ
ส. ประกอบอาชพ
846.81
63.95
ิ้
รวมทงส
ั้ น
บูรณาการกระทรวงสาธารณสุข
7. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
8. ด ้านพัฒนาระบบการควบคุมโรค
9 ด ้านการพัฒนาระบบการคุ ้มครองผู ้บริโภค ฯ
10. ด ้านสงิ่ แวดล ้อมและสุขภาพ
้ ฐานกรมฯ
ภารกิจพืน
* ข ้อมูลเบือ
้ งต ้น ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2557
หน่วยงานร ับผิดชอบ
12
12
13
การจาแนกกรอบเงิน/กรอบงาน ปี 2558 กรมควบคุมโรค
KPI 10+3
สอดคล้องนโยบาย
ทิศทาง ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
KPI
กระทรวง
งปม.
477.35 ลบ. (31.21%)
การจ ัดสรร
งบประมาณ
(3R)
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ
5 กลุม
่ วัย/ระบบควบคุมโรค/สงิ่ แวดล ้อม
Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
จุดเน้นกรมฯ
งปม.
232.23 ลบ. (15.18%)
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
งปม. 819.87 ลบ. (53.61%)
รวมงบดาเนินงาน รวมค่ายาและขัน
้ ตา่ 1,528.30 ลบ
ณ 30 มิ.ย. 57 Key E budgeting
14
บูรณาการงบประมาณ กสธ
5 กลุ่มวัย 4 ระบบ
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 5 กลุม
่ วัย
ยุทธศาสตร์บรู ณาการ 4 ระบบ
กรมการแพทยควบคุ
มโรค
์
1.กลุมสตรี
และเด็ก
่
ปฐมวัย
2.กลุ
มเด็
แพทยแผน
่ กวัย
์
สุขภาพจิ
เรียน
ต สานักงาน ไทย
3.กลุมเด็
่ กวัยรุน
่
ปลัดกระทรว
4.กลุมวั
อย.
่ ยทางาน
กรมวิทย ์ งสาธารณสุข
4.ระบบสิ่ งแวดลอมและ
้
ฯ
5.กลุมผู
่ ้สูงอายุและผู้
สุขภาพ
พิการ
สบส.
อนามัย
1.ระบบ
บริการ
2.ระบบควบคุม
โรค
3.ระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภค
15
ตรวจจ ับเร็ ว ตอบโต้ท ัน ป้องก ันได้
*(สน ระบาด แก้ไขรายละเอียดงบประมาณ จาก 265.4 เป็น 222.5535 ลบ. )
ระบบเฝ้าระว ัง
(93.2 ล)
บูรณาการระบบเฝ้ าระวัง
โรค (5 ระบบ 5 มิต)ิ
พัฒนาเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ระดับ
สามารถจัดการระบบเฝ้ า
ระวังได ้
งบประมาณ :
สป. (สบรส.)
กรมควบคุมโรค
กรมสุขภาพจิต
กรมการแพทย์
= 43.8691 ลบ.
= 39.0023 ลบ.*
= 8.8090 ลบ.
= 1.5000 ลบ.
ั
ศกยภาพที
ม SRRT (15.1 ล)
มาตรฐานกฎอนาม ัย
ระหว่างประเทศ
ตรวจจ ับเร็ว
ตอบโต้ท ัน
ระบบควบคุมโรคและภ ัย
ิ้ 222.5535 ลบ.
รวมเงินทงส
ั้ น
้ ที่
ควบคุมโรคและภ ัยในพืน
และกลุม
่ เป้าหมายพิเศษ
 SRRT สามารถดาเนินการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันควบคุมโรคได ้ ครบวงจร
งบประมาณ :
กรมควบคุมโรค = 15.1000 ลบ.
ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(92.75 ล)
มีระบบข ้อมูล Real time
พัฒนาศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉิน
พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัตก
ิ าร
งบประมาณ :
กรมควบคุมโรค = 37.0043 ลบ.
สป.(สบรส.) = 46.2080 ลบ.
กรมอนามัย = 6.0377 ลบ.
่ งทางเข้าออก (17.7 ล)
ชอ
่ งทางเข ้าออก
ระบบเฝ้ าระวังชอ
ระบบบริหารจัดการ
สมรรถนะ
งบประมาณ : กรมควบคุมโรค 17.7000 ลบ.
กรมการแพทย์ = 3.5000 ลบ.
สุขภาวะชายแดน (42.4 ล)
พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม
กรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ
งบประมาณ :
กรมควบคุมโรค = 14.0182 ลบ.*
สป.(สนย.)
= 28.4000 ลบ.
ประชากรต่างด้าว (4.2542 ล)
พัฒนาระบบมูลประชากรต่างด ้าว
จัดให ้ประชากรต่างด ้าวเข ้าถึงบริการ
ป้ องกันควบคุมโรคขัน
้ พืน
้ ฐาน
งบประมาณ : กรมควบคุมโรค =1.9000 ลบ.
กรมอนามัย
= 2.3542 ลบ.
16
กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ด้านพ ัฒนาสุขภาพกลุม
่ ว ัยทางาน ปี พ.ศ.2558
้ น ลดตาย)
ี่ ง ลดป่วย ลดภาระแทรกซอ
ผลล ัพธ์ ลดปัญหาจากกลุม
่ โรคไม่ตด
ิ ต่อ (ลดพฤติกรรมเสย
บริการเชงิ รุก
สร้างเสริม
สุขภาพและ
ป้องก ันโรค
นโยบาย คสช. ข้ อ 4
รวมเงินทั้งสิ้น 134.5787 ลบ.
กรม คร. 41.46 ลบ.
กรม สบส. 27.74 ลบ
กรม อ.
2.00 ลบ
กรมจิต
1.00 ลบ
สป.
62.38 ลบ
- ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
- ปรับเปลีย
่ น
สภาพแวดล ้อม
- บังคับใช ้
กฎหมาย
- พัฒนาคลินก
ิ
NCD คุณภาพใน
สถานบริการ
สาธารณสุขทุก
ระดับ
เพิม
่ โอกาสการ
เข้าถึงบริการทีม
่ ี
คุณภาพ
อย่างเท่าเทียม
นโยบาย คสช. ข้อ 1
- ตาบลจัดการสุขภาพ
- ระบบสุขภาพอาเภอ
- M&E
ระบบการบริหารจ ัดการ
สุขภาพทีด
่ ี
17
โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2557-2558
ี
สารวจการได้ร ับว ัคซน
ี่ งและเร่งร ัด
ในกลุม
่ เสย
เพิม
่ ความครอบคลุม
ในกลุม
่ ทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
ี ป้องก ันโรคห ัด
ให้ว ัคซน
ในเด็ก อายุ 2 ½ - 7 ปี
ี ป้องก ัน
รณรงค์ให้ว ัคซน
โรคคอตีบในผูใ้ หญ่
อายุ 20-50 ปี
ทว่ ั ประเทศ
ี โปลิโอ
รณรงค์ให้ว ัคซน
ในจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้
18
จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-58
ั
NHL4 ผลสมฤทธิ
ร์ ะบบการพ ัฒนาคุณภาพต่อเนือ
่ งการป้องก ัน ควบคุมโรค
: “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยงยื
่ ั น”
แผนงานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ี่ ง
HL2โรคไม่ตด
ิ ต่อและปัจจ ัยเสย
ี และสงิ่ แวดล้อม
HL3โรคจากอาชพ
ี่ งต่อการเกิด
HL201 ลดปัจจ ัยเสย
โรคหลอดเลือดและเบาหวาน
ี่ ง
HL202 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ต่อการบาดเจ็ บ และโรคมะเร็ ง
ี่ ง
HL203 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรค
่ โรคถุงลมปอดอุดกน
สาค ัญ เชน
ั้
โรคมะเร็ ง
HL204-205 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัย
ี่ งต่อการบาดเจ็ บ ใน 3 เรือ
เสย
่ ง
หล ัก ได้แก่ การบาดเจ็ บจาก
อุบ ัติเหตุทางถนน ความรุนแรงใน
ครอบคร ัว
จมนา้ ตาย
HL301-302 ว ัยทางานปลอดโรค
ปลอดภ ัย กายใจเป็นสุข (ใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม)
HL4 โรคติดต่อ
HL401 ป้องก ันควบคุมโรค
ี่ ง
้ ทีเสย
ไข้เลือดออกเชงิ รุกในพืน
HL402 ป้องก ันควบคุมโรคว ัณ
้ ทีเ่ ป้าหมาย
โรคเชงิ รุก ในพืน
HL403 ป้องก ันและแก้ไขปัญหา
์ ละโรคติดต่อทาง
เอดสแ
ั ันธ์ในประชากร
เพศสมพ
กลุม
่ เป้าหมายเฉพาะ
HL404-405 ป้องก ันควบคุม
โรคติดต่ออุบ ัติใหม่ อุบ ัติซา้ เน้น
ี่ ง
ประชากรกลุม
่ เสย
: ห ัด , มือ เท้า ปาก
HL1 การพ ัฒนาเชงิ ระบบ (Backbone)
HL101 กลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคและภ ัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
HL102 การจ ัดการความรู ้ การร ับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี
HL103 การพ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
19
19
DDC Policy 2014-15
จุดเน้น
5 ประเด็น
GOAL
งาน
สาเร็จ
มี
ความสุข
สร้างคน
สร้างระบบ
3ส
5I
1. ป้องก ันควบคุมโรคภ ัยสุขภาพประชาชน (10+3
KPI)
2. พ ัฒนากลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคภ ัย
สุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน ให้ได้ Information
 เชงิ กว ้าง 5 ระบบ โดย สานั กระบาดวิทยา
 เชงิ ลึก โดยสานั ก/สถาบัน
3. การจ ัดการความรู ้ ร ับรองมาตรฐาน ประเมิน
เทคโนโลยี
 มาตรฐานการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ
ของกรมฯ พร ้อมใช ้ ทันสถานการณ์
 สคร.ได ้รับการrพัฒนาศักยภาพ (Scaling up 12 แห่ง)
 อาเภอ Best Practice การดาเนินงานป้ องกันควบคุม
โรค ภัยสุขภาพ scaling up
4. พ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านป้องก ันควบคุมโรค
ภ ัยสุขภาพ สอดคล้องข้อ 1-3
 LDC, EDC, M&E ผู ้ร่วมทีมผู ้ตรวจฯ สาธารณสุข
นิเทศก์ และ DCSR
5. พ ัฒนาระบบบริหารสน ับสนุนการพ ัฒนาบริการ
วิชาการ
ื้ จัดจ ้าง งบลงทุนลงนามสญ
ั ญา
 ร ้อยละรายการจัดซอ
ไตรมาส 1 (100)
 ร ้อยละเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจาปี
(ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 95)
 ระดับความสาเร็จของร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนั กการบรรลุ
เป้ าหมายผลผลิตของกรม (ร ้อยละ 100)
20
DDC Policy 2014-15
10+3 KPI
ด้าน
ิ ธิผล
ประสท
GOAL
1.
2.
งาน
สาเร็จ
3.
4.
5.
มี
ความสุข
6.
7.
8.
9.
10.
สร้างคน
สร้างระบบ
11.
12.
3ส
5I
13.
ร้อยละของเด็กทีม
่ พ
ี ัฒนาการสมว ัย (ไม่นอ
้ ยกว่า 85)
ความชุกของผูบ
้ ริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในปชก.อายุ
15 - 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13)
อ ัตราตายจากอุบ ัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 20 ต่อปชก.แสน
คน)
อ ัตราตายจากโรคหลอดเลือดห ัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อปชก.
แสนคน)
อ ัตราป่วยด้วยโรคห ัดในเด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี (ไม่เกิน 20
ต่อปชก.เด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี แสนคน)
เหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลง ร้อยละ 50
จากค่าเฉลีย
่ ข้อมูล 5 ปี ย้อนหล ัง (ไม่เกิน 35 เหตุการณ์)
อ ัตราความสาเร็ จของการร ักษาว ัณโรค (มากกว่าหรือ
เท่าก ับ ร้อยละ 90)
ั ันธ์ลดลงจากปี ทีผ
อ ัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสมพ
่ า่ นมา
ื้ เอชไอ
(ร้อยละ 5) (เป็น proxy indicator จานวนผูต
้ ด
ิ เชอ
วีรายใหม่)
ื้ ในโรงพยาบาลลดลง (ไม่เกินร้อยละ 8)
อ ัตราการติดเชอ
ี่ งและไม่
ร้อยละของเกษตรกรทีต
่ รวจพบว่ามีความเสย
ั พช
ปลอดภ ัยต่อพิษสารกาจ ัดศตรู
ื (ไม่เกินร้อยละ 32)
ึ ษาและพ ัฒนาวิชาการ
Road Map การพ ัฒนาศูนย์การศก
ด้านเฝ้าระว ัง ป้องก ัน ควบคุมโรค ระด ับนานาชาติ(1 แผน)
่ งทางเข้าออกระหว่างประเทศทีเ่ ป็น
ร้อยละของด่านชอ
เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 50)
ร้อยละของจ ังหว ัดชายแดนทีเ่ ป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (ร้อยละ 50)
21
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี 2558 กรมควบคุมโรค
ทบทวน
• ประเมินผลงาน
9 เดือนปี 57
ตามเป้ าหมาย
ตัวชวี้ ัด 10+3
วิเคราะห์
• ปั ญหา สถานการณ์
ในพืน
้ ที่ ที่
รับผิดชอบ
• วิเคราะห์ GAP และ
กาหนดค่า
เป้ าหมาย ตัวชวี้ ัดปี
58
จัดทา
• จัดทา
แผนงาน/
โครงการ เพือ
่
ปิ ด GAP และ
ตามเป้ าหมาย
ตัวชวี้ ัด ปี 58
22
Identifying Plan of Action
Strategic formulation



Situation Analysis
Gap analysis
Priority Setting
Wellcontrolle
d Dz.
Acute
Dz.
Chronic
Dz.







Strategic planning


Goal setting
Need identifying
10 MOPH
integrated
plans
Strategic forum


Strategy champions
Action Plans
Milestone



Statistics
Progress
Benchmark
Resources




Budget
Time
Manpower
IT
Approaches



Necessity
Method
Process
MOPH reform
(NHA 11+ 1
Roles)
DDC Vision &
Mission
DDC Product
Champions
Present burden of problem
Severity of problem
Epidemic potential
Social & economic impact
Ease of management or Feasibility
Health gain opportunity
Public perception
23
Frame for gap analysis
• Targeting => provinces, districts, settings
่ ตลาด
( เชน
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เรือนจา เป็ นต ้น)
• Backbone infrastructure:
– Surveillance system & mechanism
– Manpower => Quantity of experts (proportion to pop)
• DDC strategy
– Strategic partners & agencies: number, skillfulness
– DC Products & Services:
• Intervention (KM, HTA); innovation (MD), standard
– Public communication: segmented groups
– Public health emergency response (if needed)
– M&E; forecasting: tool, frequency
24
ประเด็นโรคและภัยสุขภาพสาคัญ ของพืน
้ ทีเ่ ขต “ตัวอย่าง”
Chronic Dz
DM
Acute Dz
ไข ้เลือดออก
หัวใจและหลอดเลือด
Well-Controlled
Dz
EPI
โรคเรือ
้ น
อุบต
ั เิ หตุ
มาลาเรีย
TB
อาหารเป็ นพิษ
HIV /AIDs/STI
มือ เท ้า ปาก
ยาสูบ
Env-occ (Sulfide, Ammonia,
อุบต
ั เิ หตุจากการทางาน)
Alcohol
EID
ิ โิ คสส
ิ /หูเสอ
ื่ ม/
Env-occ (ซล
ั รูพช
สารเคมีกาจัดศต
ื )
IC
้
เท ้าชาง
ื สแ
ี ดง หมายถึง โรคและภัยสุขภาพทีไ่ ด ้จากการกระบวนการวิเคราะห์จด
*ตัวหนั งสอ
ุ เน ้น 5 ปี
25
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาโรคและภัย
สุขภาพ
(1) ขนาดของปัญหา (Present burden of
problem)
(2) ความรุนแรงของปัญหา (Severity of problem)
(3) ความเป็ นไปไดของการระบาด
(Epidemic
้
potential)
(4) ผลกระทบดานเศรษฐกิ
จและสั งคม (Social &
้
economic impact)
(5) ความยากงายในการแก
ปั
่
้ ญหา (Ease of
management or Feasibility)
(6) โอกาสหรือความเป็ นไปไดที
่ ะมีสุขภาพทีด
่ ข
ี น
ึ้
้ จ
26
ประเด็นโรคและภัยสุขภาพสาคัญของพืน
้ ทีเ่ ขต “ตัวอย่าง”
หลังจัดลาดับความสาคัญ*
Chronic Dz
Acute Dz
Well-Controlled
Dz
DM
DHF
EPI
หัวใจและหลอดเลือด
Food poisoning
Leprosy
RTAs
EID
้
เท ้าชาง
TB
Hand Foot Mount
HIV /AIDS/STI
Malaria
Alcohol
Hospital Infection
Control**
Tobacco
Env-occ (Sulfide,
Ammonia, อุบต
ั เิ หตุจากการ
ทางาน)**
Env-occ (Silicosis/Hearing
impairment)/pesticides)
*ตามเกณฑ์แนวทางการจัดลาดับความสาคัญ 7 ข ้อ ปรับจากขององค์การอนามัยโลก
27
ต ัวอย่าง
“แผนยุทธศาสตร์ สคร.ในการสน ับสนุนเครือข่ายในการการลดโรคและภ ัยสุขภาพ
โรค NCD”
Situation &
trends
Analysis
สว่ นขาดที่
คัดเลือก
ร่วมกัน
พืน
้ ทีท
่ เี่ ป็ น
ปั ญหา
ตัวชวี้ ัด
ความสาเร็จ
มาตรการ
ตัวชวี้ ัด
มาตรการ
ผู ้รับ
ผิดชอบ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ระบบเฝ้ าระวัง
NCD
จานวน
...จังหวัด,
จานวน
...อาเภอ,
จานวน
...ชุมชน
การเข ้าถึงการ
ื่ สาร
สอ
กลุม
่
ระบาด
ื่ สาร
พัฒนาการสอ
ี่ งและ
ความเสย
ื่ สารเตือนภัย
สอ
1. Key msg.
่ งทาง
2. ชอ
กลุม
่
ื่ สารฯ
สอ
28
ต ัวอย่าง
“แผนยุทธศาสตร์ สคร.ในการสน ับสนุนเครือข่ายในการการลดโรคและภ ัยสุขภาพ
โรค NCD”
ขัน
้ ที่ 1. พิจารณามาตรการตามรายโรคและภัยสุขภาพ ทีไ่ ด ้รับการจัดลาดับว่าสาคัญ
แยกตามกลุม
่ งานทีเ่ กีย
่ วข ้องในการจัดการปั ญหา
Situation &
trends
Analysis
สว่ นขาดที่
คัดเลือก
ร่วมกัน
พืน
้ ทีท
่ เี่ ป็ น
ปั ญหา
ตัวชวี้ ัด
ความสาเร็จ
มาตรการ
ตัวชวี้ ัด
มาตรการ
ผู ้รับ
ผิดชอบ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ระบบเฝ้ าระวัง
NCD
จานวน
...จังหวัด,
จานวน
...อาเภอ,
จานวน
...ชุมชน
การเข ้าถึงการ
ื่ สาร
สอ
จานวน
...ชุมชน
กลุม
่
ระบาด
ื่ สาร
พัฒนาการสอ
ี่ งและ
ความเสย
ื่ สารเตือนภัย
สอ
1. Key msg.
่ งทาง
2. ชอ
การจัดการลด
ี่ งโรคไม่
ปั จจัยเสย
ติดต่อเรือ
้ รัง
เครือข่าย
เข ้มแข็งจัดการ
ปั ญหาได ้
กลุม
่
ื่ สารฯ
สอ
กลุม
่
พัฒนา
เครือข่าย
29
ต ัวอย่าง “แผนยุทธศาสตร์ สคร.สน ับสนุนการลดโรคและภ ัยสุขภาพ
ื่ สารฯ”
ด้วยการสอ
ขัน
้ ที่ 2. พิจารณาตามพืน
้ ทีด
่ าเนินการ (setting) โดยบูรณาการมาตรการเข ้าด ้วยกัน
Situation &
trends
Analysis
สว่ นขาดที่
คัดเลือก
ร่วมกัน
พืน
้ ทีท
่ เี่ ป็ น
ปั ญหา
ตัวชวี้ ัด
ความสาเร็จ
มาตรการ
ตัวชวี้ ัด
มาตรการ
ผู ้รับ
ผิดชอบ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
การเข ้าถึงการ
ื่ สาร
สอ
ชุมชน
ี่ ง
ปชก.กลุม
่ เสย
(เป้ าหมาย) มความรู ้
เข ้าใจการป้ องกัน
ตนเองจาก DM/Ht
ื่ สาร
พัฒนาการสอ
ี่ งและ
ความเสย
ื่ สารเตือนภัย
สอ
การเข ้าถึงการ
ื่ สาร
สอ
ชุมชน/โรงเรียน
ี่ ง
ปชก.กลุม
่ เสย
(เป้ าหมาย) มความรู ้
เข ้าใจการเกียวกับ
ภัยบุหร่
ื่ สาร
พัฒนาการสอ
ี่ งและ
ความเสย
ื่ สารเตือนภัย
สอ
การเข ้าถึงการ
ื่ สาร
สอ
ชุมชน/โรงเรียน
ี่ ง
ปชก.กลุม
่ เสย
(เป้ าหมาย) มความรู ้
เข ้าใจเกีย
่ วกับโทษ
ของสุรา
ื่ สาร
พัฒนาการสอ
ี่ งและ
ความเสย
ื่ สารเตือนภัย
สอ
1. Key msg.
่ งทาง
2. ชอ
กลุม
่
ื่ สารฯ
สอ
โครงการ
พัฒนาการ กลุม
1. Key msg.
่
ื่ สาร สอื่ สารฯ
สอ
่ งทาง
2. ชอ
ี่ ง
ความเสย
ื่ สาร
และสอ
เตือนภัย กลุม
1. Key msg.
่
่ งทาง
2. ชอ
ื่ สารฯ
สอ
30
ื่ มโยงการบูรณาการยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
“ต ัวอย่าง”การเชอ
เพือ
่ สน ับสนุนการลดโรคและภ ัยสุขภาพ
โรคและภ ัย
องค์
ความรู ้
A

B
เครือข่าย
ื่ สารฯ
สอ
ตอบโต้ฯ


C


D




ประเมิน
พ ัฒนา
องค์กร






่ ารจ ัดทาแผนงาน/โครงการเพือ
จ ัดกลุม
่ กิจกรรมเพือ
่ นาไปสูก
่ ขอร ับการ
จ ัดสรรงบประมาณ
31
(ร่าง) การจัดทารายละเอียดแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เฉพาะงบดาเนิ นโครงการ+โครงการยา)
ณ วันที่ 30 มิ .ย.57
ผลผลิ ต
กิ จกรรม
หลัก
(13)
โครงการ
ใหญ่
โครงการ
ย่อย
กิจกรรม
โครงการ
ประเภท
ค่าใช้จ่าย
1.ผลิตภัณฑ์เฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
24 เรื่อง
2.เสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
1,566 หน่ วยงาน
1.1 ศึกษา ค้นคว้า
พัฒนาวิชาการและ
จัดการองค์ความรู้
ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
24 เรื่อง
2.1 พัฒนาบริหารจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
5 ระบบ
โครงการพัฒนาวิชาการและจัดการ
องค์ความรูด้ า้ นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพสานัก... (เป้าหมาย /...งปม.)
โครงการย่อยที่ 1.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางวิชาการ
.... เรื่อง ... บาท
โครงการย่อย
ที่ 2.
(เป้าหมาย../งปม.)
กิ จกรรมโครงการย่อยที ่ 1.
การพัฒนาคู่มอื การดาเนินงานป้องกันแก้ไข
ปญั หาเอดส์ ผ่านกลไกอาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยังยื
่ น... งปม.
•ค่าเบีย้ เลีย้ ง ทีพ่ กั พาหนะ....บาท
•ค่าวัสดุสานักงาน ... บาท
•ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงฯ ... บาท
• ฯลฯ
3. เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคทีเ่ ป็น
ั
ปญหาส
าคัญ
5,900,000 ราย
3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็ น
ปญั หารุนแรงและกลุม่ เป้าหมาย
พิเศษ
5,900,000 ราย
5.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
4.บริการรักษา ฟื้นฟูสภาพ
ควบคุมโรคติดต่อฯ
เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสาคัญ ของด่
านเข้าออกประเทศ/
โรคอุบตั ใิ หม่และภัย
จังหวัดชายแดน
272,700 ราย
51 ด่าน
4.1 บริการรักษา ฟื้นฟูสภาพ
เฉพาะโรคในกลุม่ โรคติดต่อ
สาคัญ อุบตั ใิ หม่และภัยฯ
272,000 ราย
5.1พัฒนาสมรรถนะ
ด่านช่องทางเข้าออกประเทศ
และจังหวัดชายแดน
เพือ่ รองรับการเข้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน
51 ด่าน
6.การวิจยั และพัฒนา
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
39 เรื่อง
6.1 ส่งเสริม สนับสนุ น
และยกระดับการวิจยั
และพัฒนาด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
39 เรื่อง
หน่วยงานจ ัดทา 1 โครงการใหญ่ ต่อ 1 กิจกรรมหล ัก
ื่ โครงการใหญ่ ให้สอดคล้องก ับชอ
ื่ กิจกรรมหล ักและตามด้วย
*กาหนดชอ
ื่ หน่วยงาน โดยกาหนดเป้าหมายของโครงการใหญ่ให้สอดคล้องก ับ
ชอ
เป้าหมายของกิจกรรมหล ัก และยุทธศาสตร์กรมฯ
ปี 2558
โครงการย่อย
ที่... ฯลฯ
(เป้าหมาย../งปม.)
โครงการย่อย สามารถมีได้มากกว่า 1 โครงการ
(ระบุเป้าหมายโครงการ และกลุม
่ ว ัยให้สอดคล้องก ับ
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สธ.)
ื่ มกิจกรรมโครงการก ับทิศทางการดาเนินงานของกรมฯ ได้แก่
เชอ
้ ฐานกรมฯ และกลุม
จุดเน้น / ภารกิจพืน
่ ว ัยให้สอดคล้องก ับ
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สธ.
้ า
ระบุประเภทค่าใชจ
่ ย และงบประมาณเท่านน
ั้
32
33
ข้อตกลง
การจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการ ปี 2558 ของหน่วยงาน
1. จัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์ม
 โครงการตามแผนปฏิบต
ั ริ าชการของหน่วยงานในสงั กัดกรมควบคุมโรค ปี 58
 สรุปแผนปฏิบต
ั ริ าชการของหน่วยงานในสงั กัดกรมควบคุมโรค ปี 58
ื้ ยา เวชภัณฑ์ทม
้ วัคซน
ี วัสดุวท
 แผนการจัดซอ
ี่ ใิ ชยา
ิ ยาศาสตร์ และสารเคมี ปี 58
 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ / สถานะสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่
้
สคร. รับผิดชอบ (สาเนา 2 ฉบับ ฉบับแรกใชประกอบการจั
ดทาแผนเขต
สุขภาพ ฉบับที่ 2 สง่ กองแผนเพือ
่ ประมวลสง่ ให ้กระทรวงฯ)
2. กาหนดสง่ ให ้กองแผนงานทาง E mail : [email protected]
ภายในวันที่ 5 สงิ หาคม 2557
34
สรุปประเด็นสาค ัญทีม
่ ก
ี ารปร ับเปลีย
่ นในการจ ัดทาแผนฯ 58
1. ปรับเพิม
่ ผลผลิตและกิจกรมหลัก โดยเพิม
่
– ผ.6 และ ก.6.1 วิจัย สาหรับงบวิจัย เท่านั น
้
่ วัสดุคอม
– ก.2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับค่าใชจ่้ ายทีร่ อบรับระบบสาระสนเทศ เชน
ฯ การพัฒนาระบบ IT รวมทัง้ Website
ื่ ก. 2.5 จากเดิมเป็ นบูรณาการพัฒนาด ้านสุขภาพ
– รวมทัง้ ปรับชอ
2. โครงการในกิจกรรมบูรณาการหลักที่ 2.5 มีการกาหนดรายละเอียด
โครงการและกิจกรรมไว ้แล ้ว (รอความชดั เจนจากกระทรวงสธ. และจะสอื่ สาร
ื่ สารในภาพของกระทรวงฯ)
ให ้หน่วยงานทราบในภายหลัง ทัง้ นีอ
้ าจมีการสอ
3. ปรับวิธก
ี ารจัดทาโครงการ ตามกิจกรรมหลัก ของโครงสร ้าง
งบประมาณ
35
สรุปประเด็นสาค ัญทีม
่ ก
ี ารปร ับเปลีย
่ นในการจ ัดทาแผนฯ 58 (ต่อ)
4. แบบฟอร์มการจัดทาแผน มี 4 ฟอร์ม ได ้แก่ 1) ฟอร์มสรุปแผนฯ 58
2) ฟอร์ม Full Paper 3) ฟอร์มผลการวิเคราะห์สถานการณ์ และ 4)
ื้ ยา เวชภัณฑ์ทม
่ า 58
ฟอร์มแผนการจัดซอ
ี่ ใิ ชย
5. ปรับแบบฟอร์ม Full Paper ให ้สอดคล ้องกับการบันทึกข ้อมูลใน
ระบบ ESM มากขึน
้
6. จัดทาฟอร์ม Excel ทัง้ หมด สง่ กองแผนงาน ในวันที่ 5 ส.ค. 57
ทาง E-mail : [email protected] พร ้อมทัง้ นาสง่ ฟอร์ม
สรุปแผนฯ อย่างเป็ นทางการ เพือ
่ เสนอกรมฯ พิจารณาเห็นชอบ
แล ้วจึงบันทึกข ้อมูลในระบบ ESM
36
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 2558
1. ผลการดาเนินงานและการเบิก – จ่ายงบประมาณ ในปี 57
2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ / สถานะสุขภาพในพืน
้ ที่
3. การกาหนดมาตรการทีส
่ อดคล ้องกับสภาพปั ญหา ในข ้อ 2
4. จานวนพืน
้ ที่ (จังหวัด , อาเภอ) / พืน
้ ทีด
่ าเนินการ / กลุม
่ เป้ าหมาย
5. การพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การติดตามและประเมินผล ทีเ่ พิม
่ เติมจาก
่ การทา Rapid Survey หรือ Quick Survey
ระบบรายงานปกติ เชน
37
ั ัดกรมควบคุมโรค ปี 2558
(ร่าง3) ปฏิทน
ิ การจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการของหน่วยงานสงก
30 ก.ย. 57
อนุม ัติแผนฯ
ปี 58
3 - 4 ก.ค. 57
ื่ สารทิศทาง /
สอ
แนวทางการจัดทาแผนปี 58
ั
สปดาห์
ท ี่ 3 – 4 ของ ก.ย. 57
เสนอกรมฯ
และกระทรวงให ้ความเห็นชอบ
5 – 11 ก.ย. 57
กองแผนงาน ตรวจสอบความ
ถูกต ้องของรายละเอียดแผนงาน
22 ส.ค. – 4 ก.ย. 57
หน่วยงาน บันทึกรายละเอียดแผน
ทุกงบรายจ่าย พร ้อมสง่ เข ้าเมนูกลั่นกรอง
ในระบบ ESM
* ข ้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
15 ก.ค. 57
ี้ จงการจ ัดทาแผนและ
ชแ
พจนานุกรมกิจกรรม ปี 58
16 ก.ค. – 5 ส.ค. 57
หน่วยงานจัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัตริ าชการ
6 – 19 ส.ค. 57
กองแผนงานประมวล ให ้ข ้อสงั เกต
ต่อแผนฯ เบือ
้ งต ้น
20 – 21 ส.ค. 57
คณะกรรมการฯ พิจารณาให ้ความเห็น
และสรุปข ้อเสนอแนะ
38
39
40

similar documents