571114_ป.พิจ.. - ระบบ บริหาร งบประมาณ

Report
ประชุมเพือ
่ พิจารณาความเหมาะสม
และจ ัดลาด ับความสาค ัญคาของบลงทุนปี 2559
กรมควบคุมโรค
ผูอ
้ านวยการกองแผนงาน
ั้ 1 กรมควบคุมโรค
ว ันศุกร์ท ี่ 14 พฤศจิกายน 255 ณ ห้องประชุมประเมินจ ันทวิมล อาคาร 1 ชน
1
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย ประจาปี 2558
และ
ปฏิทน
ิ การจ ัดทาคาของบประมาณ ประจาปี 2559 : งบลงทุน
กรมควบคุมโรค
พรทิพย์ ศริ ภ
ิ านุมาศ
ผู ้อานวยการกองแผนงาน
เอกสารประกอบการประชุม
หัวหน ้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ห ้องประชุมประเมิน จันทวิมล กรมควบคุมโรค
2
ปฏิทน
ิ การจ ัดทาคาของบประมาณ
กระบวนการพิจารณาคาของบลงทุน กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
3
ปฏิทน
ิ การจ ัดทาแผนคาของบประมาณ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ทบทวน เป้าหมาย ผลผลิต ต ัวชวี้ ัด กรอบวงเงิน 59
ประมาณการรายจ่ายประจาขนต
ั้ า่
1.
ทบทวน วางแผน
งบประมาณ
ต.ค. – ธ.ค. 57
อธิบดี / รองอธิบดี /
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์/
กองแผนงาน
ปฏิทน
ิ งบประมาณ
คร.
ร่าง
พรบ. งบ 59
3.
การอนุม ัติงบประมาณ
3.1 ขนส
ั้ าน ักงบประมาณ
ก.พ. – เม.ย. 58
3.2 กรรมาธิการฯ
พ.ค. – ก.ย. 58
- หน่วยงานคาขอขนต
ั้ า่ /ประจา 20 พ.ย 57
- กองแผน Key in คาของบลงทุน29 พ.ย 57
- คาขอภาพรวมกรม
ม.ค 58
2.
จ ัดทางบประมาณ
ต.ค. 57 – ม.ค. 58
***13 - 15 ก.พ. 58
บ ันทึกคาข้อในระบบ
e - budgeting
4
ประเด็นทีต
่ ้องให ้ความสาคัญ
ในการจัดทางบประมาณปี พ.ศ. 2559
หมวด
งบบุคลากร
ปัญหาทีพ
่ บ
 ข ้อมูลงบประมาณไม่ถก
ู ต ้อง เนือ
่ งจาก
ื่ บุคลากรไม่เป็ นปั จจุบัน
รายชอ
ประเด็นทีต
่ อ
้ งให้สาค ัญ
 ความถูกต ้องของข ้อมูลประมาณการอัตราว่างและอัตราเกษียณ
ิ ธิ์
รวมทัง้ ค่าตอบแทนสว่ นควบทีป
่ รับขึน
้ ตามสท
ั เจนของรายละเอียด
งบดาเนินงาน  ขาดความชด
1. สานักประสาน สคร.จัดทาโครงการเพือ
่ แก ้ไขปั ญหาโรคและภัยสุขภาพใน
กิจกรรมกลุม
่ เป้ าหมาย และผลลัพธ์ของ
ภาพรวมกรมฯ ในฐานะ NHA
การดาเนินโครงการทีเ่ ป็ นรูปธรรม
2. สคร. จัดทาโครงการเสนอคาของบประมาณแก ้ไขปั ญหาระดับพืน
้ ที่ (Area
base)
 เป้ าหมาย เครือข่ายหลัก กิจกรรมสาคัญ งบประมาณ
 ผลลัพธ์ทเี่ ป็ นรูปธรรม
 ผลกระทบหากไม่ดาเนินการ
 ขาดรายละเอียด /Spec /ใบเสนอราคา  ทุกรายการต ้องมีความพร ้อมในการดาเนินการเมือ
งบลงทุน
่ ได ้รับงบประมาณ
 ไม่มค

ี วามพร ้อมในการดาเนินงาน ต ้อง
สงิ่ ก่อสร ้าง/ ปรับปรุง ต ้องมีรายละเอียดแบบแปลน ประมาณการราคาและ
ขอปรับเปลีย
่ นรายการทาให ้จัดหาได ้ชา้
พืน
้ ทีด
่ าเนินการ
 ครุภณ
ั ฑ์ ต ้องมีรายละเอียด Spec ใบเสนอราคา กรณีทดแทนต ้องแสดง
้
สภาพการใชงานครุ
ภณ
ั ฑ์เดิมและความจาเป็ นในการจัดหาใหม่
งบอุดหนุน
1. ขาดรายละเอียดของหลักสูตร
2. ไม่ถก
ู ต ้องและไม่เป็ นปั จจุบน
ั ของ
ฐานข ้อมูลผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ น
งบรายจ่ายอืน
่
้ นฐานในการเสนอ
1. เร่งรัดการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรกรมฯ ปี 58 เพือ
่ ใชเป็
คาขอปี 59 แยกเป็ นทุนใหม่ และทุนต่อเนือ
่ ง
2. การปรับและประมาณข ้อมูลผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ นทีข
่ อรับเงินสงเคราะห์ ต ้องเป็ น
ปั จจุบน
ั
ั ญา&ภารกิจกรมฯ
1. การเดินทางไปต่างประเทศ ควรเป็ นโครงการตามพันธสญ
งบวิจัย ทุกโครงการต ้องผ่าน การพิจารณาของ วช.
5
Time Line การจ ัดทางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 2559
เวลา
20 ต.ค.57
20 - 30 ต.ค.57
31 ต.ค.57
กิจกรรม
1. แจ ้งทุกหน่วยงานทบทวนแผนงบลงทุน 4 ปี ของหน่วยงาน
(พ.ศ. 2559 - 2562) เพือ
่ จัดทาคาของบลงทุนปี 2559
2. จัดทาข ้อมูลคาของบลงทุนตามแบบฟอร์มทีก
่ าหนด
*ปิ ดรับข ้อมูลคาขอ 30 ต.ค.57 เวลา 16.30 น.
3. ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารหลักฐาน
ผูร้ ับผิดชอบ
กองแผนงาน
หน่วยงาน
กองแผนงาน
่ ข้อมูลและเอกสารให้คณะทางานพ ัฒนาการดาเนินงาน
4 -11 พ.ย.57 4. สง
่ วามเป็นเลิศฯ และหน่วยงานทีเ่ ป็นแกน
ป้องก ันควบคุมโรคสูค
หล ักพิจารณาความพร้อม & ความเหมาะสมของรายการ
เสนอรองอธิบดี & ผอ. หน่วยงาน พิจารณา
14 พ.ย.57
18 พ.ย.57
20 พย. 57
กองแผนงาน/
คณะทางานแผนการลงทุน
เพือ
่ พ ัฒนาความเป็นเลิศ
ิ ธิภาพและพ ัฒนาสูค
่ วามยงยื
5.1 ประชุมแผนการยกระด ับประสท
่ั น
ด้านการควบคุมโรคของกรม
ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2562
58 -62 (Mega Project)
5.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงบลงทุน
กรมควบคุมโรค พิจารณาคาของบลงทุน
6. ปรับปรุงรายละเอียดตามข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
สง่ กลับกองแผนงาน ภายในเวลา 12.00 น
7. สรุปความต ้องการงบลงทุนปี 2559 ภาพกรมฯ
สง่ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นชอบ
24 - 28 พ.ย.57 8. บันทึกข ้อมูลในระบบ E budgeting
และ สง่ สานักงบประมาณอย่างเป็ นทางการ
ทุกหน่วยงาน
กองแผนงาน
และผู ้บริหารกรมฯ
กองแผนงาน
และผู ้บริหารกรมฯ
6
6
ภาพรวมข้อมูล
การจ ัดสรรและเสนอของบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 57 -59
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบ
คาขอ
ปี 57
จ ัดสรร
ปี 57
คาขอ
ปี 58
จ ัดสรร
ปี 58
ร่าง คาขอ
ปี 59
ิ้
รวมทงส
ั้ น
174.3081
157.1101
730.0758
213.1327
654.5369
สงิ่ ก่อสร้าง
107.0995
92.4015
390.295
150.5951
307.0668
1. ผูกพัน (เดิม)
94.7342
80.0362
292.1624
135.2958
197.5026
2. ผูกพัน (ใหม่)
10.5292
10.5292
14.0026
10.1593
41.502
3. ปรับปรุง/ก่อสร ้าง
ปี เดียว
1.8361
12.3653
84.13
5.1400
68.0622
ครุภ ัณฑ์
67.2086
64.7086
339.7808
62.5376
347.4701
ข้ อมูล ณ 10 พ.ย.57
7
สรุปวงเงิน
้ งต้น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค
คาของบลงทุนเบือ
(แยกตามประเภท ครุภ ัณฑ์)
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
เสนอขอ 59
จานวนรายการ
งบประมาณ
684
347.4701
65
49.2040
ครุภ ัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์
202
127.5788
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
162
49.8456
ครุภัณฑ์สานั กงาน
102
14.7408
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
60
4.0584
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
17
9.8083
ครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว
16
0.2960
ครุภัณฑ์การเกษตร
18
0.0450
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
42
91.8928
รวมครุภ ัณฑ์
ครุภัณฑ์การแพทย์
8
สรุปวงเงิน
้ งต้น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค
คาของบลงทุนเบือ
(แยกตามประเภท สงิ่ ก่อสร้าง)
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
ระยะเวลา
ผูกพ ัน
งปม.
รวม
เสนอขอ 59
จานวน
รายการ
รวมก่อสร้าง
งบประมาณ
(ผูกพัน 60)
307.0668
1 ผูกพ ัน (เดิม)
4
197.5026
ั้
1) อาคารผู ้ป่ วยนอก-ใน 9 ชน
ั
สบ ราชประชาสมาสย
2) อาคารชุดรวมพักอาศัย 20
ครอบครัว สน. EnOc
3) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32
ห ้อง (16 ครอบครัว ) สคร. 8
ปี 55 - 59
298.6800
156.8660
ปี 58 - 59
27.4983
21.9986
ปี 58 -59
11.4962
9.1969
4) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32
ห ้อง สคร 10
ปี 58 - 59
11.8014
9.4411
2 ผูกพ ัน (ใหม่)
หมายเหตุ
177.5098
8
41.5019
3 ก่อสร้างปี เดียว
20
43.1433
่ มแซม
4 ปร ับปรุง/ซอ
50
24.9188
166.0078
9
งบลงทุนปี 2559 แยกรายหน่วยงาน
หน่วย : บาท
ลาด ับ
หน่วยงาน
ประเภทรายการ
ครุภ ัณฑ์
ก่อสร้าง
รวมงบประมาณ
ิ้
รวมทงส
ั้ น
347,470,177
307,066,782
654,536,959
1
ราชประชา
39,259,838
159,866,000
199,125,838
2
EnvOcc
48,770,469
30,248,600
79,019,069
3
สคร.4
38,181,114
18,677,645
56,858,759
4
สคร.3
33,460,524
20,543,445
54,003,969
5
สคร.11
20,453,000
8,535,541
28,988,541
6
IT
24,831,040
2,500,000
27,331,040
7
สคร.12
21,474,333
3,399,611
24,873,944
8
สคร.10
10,942,627
11,546,600
22,489,227
9
สคร.1
881,010
20,386,500
21,267,510
10
CD
14,503,000
3,098,100
17,601,100
11
สคร.9
16,187,731
370,430
16,558,161
12
บาราศ
8,500,000
5,000,000
13,500,000
10
งบลงทุนปี 2559 แยกรายหน่วยงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท
ประเภทรายการ
ลาด ับ
หน่วยงาน
13
แมลง
12,539,445
717,360
13,256,805
14
สคร.8
1,813,000
10,316,200
12,129,200
15
ระบาด
8,123,000
1,355,400
9,478,400
16
สลก
8,220,000
500,000
8,720,000
17
สคร.2
8,068,930
255,000
8,323,930
18
สคร.5
6,533,676
1,300,000
7,833,676
19
สคร.6
2,873,310
4,035,400
6,908,710
20
KM
2,635,411
3,322,350
5,957,761
21
เอดส ์
3,950,000
3,950,000
22
ศูนย์กฎหมาย
3,101,400
3,101,400
23
NCD
2,524,000
2,524,000
24
กองคลัง
2,078,000
2,078,000
ครุภ ัณฑ์
ก่อสร้าง
รวมงบประมาณ
11
งบลงทุนปี 2559 แยกรายหน่วยงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท
ลาด ับ
หน่วยงาน
ประเภทรายการ
ครุภ ัณฑ์
ก่อสร้าง
รวมงบประมาณ
25
TB
1,687,800
1,687,800
26
สคร.7
1,678,000
1,678,000
27
ยาสูบ
1,638,800
1,638,800
28
กพร.
94,000
29
ื่ สาร
สอ
916,400
916,400
30
EID
425,000
425,000
31
ศบจอ
335,700
335,700
32
ALC
298,819
298,819
33
กลุม
่ คุ ้มครอง
237,900
237,900
34
ตรวจสอบ
107,500
107,500
35
กองแผน
77,400
77,400
36
OIC
68,000
68,000
1,092,600
1,186,600
12
ั
ข้อสงเกต
่ รายละเอียดเอกสารไม่ครบ ไม่ถก
1. หลายหน่วยงานสง
ู ต้อง ขาดการตรวจสอบ
ื่ รายการและจานวนเงินในแบบสรุปคาขอ ไม่ตรง ก ับแบบคาขอและใบเสนอราคา
 ชอ
 รวมจานวนเงิน ไม่ถก
ู ต้อง
่ าด ับของเอกสารในแบบสรุป และหรือ ใสไ
่ ม่ตรงก ับ ในสรุปแบบคาขอ
ไม่ใสล
่ มีชอ
ื่ รายการในใบสรุปคาขอ ไม่มใี บเสนอราคา และรายละเอียดแบบคาขอ
เอกสารไม่ครบ เชน
่ ค่าจ้างเหมา ครุภ ัณฑ์ทต
2. เสนอรายการทีไ่ ม่เข้าหล ัดเกณฑ์งบลงทุน เชน
ี่ า
่ กว่าเกณฑ์ (41รายการ)
3. มีหน่วยงานงานทีเ่ สนอขอรายการมากทีส
่ ด
ุ ได้แก่ สคร.4 (113 รายการ) สคร. 12 (66 รายการ)
สคร. 11 (61 รายการ) และหน่วยงานทีไ่ ม่เสนอขอ มี 1 หน่วยงาน ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่
่ เอกสารครบทุกรายการ จานวน 16 หน่วยงาน ได้แก่ ALC /EID / en occ
4. มีหน่วยงานทีจ
่ ัดสง
ื่ สารฯ/สาน ัก
/NCD/ กพร./กลุม
่ คุม
้ ครอง/กองแผนงาน/ กลุม
่ ตรวจสอบ/ ส. แมลง/ยาสูบ/ สอ
เอดสฯ์ /สคร.1 /สคร.7/สคร.8 และ สคร.9
13
การพิจารณางบลงทุนทางวิชาการ
่ วามเป็นเลิศฯ
ด้านของการพ ัฒนาสูค
คณะทางานฯ
ด ้านการพัฒนาระบบข ้อมูลเพือ
่ ป้ องกันควบคุมโรคและการตอบโต ้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
ื้ การดูแลแยกผู ้ป่ วยโรคอุบต
ด ้านโรคติดเชอ
ั ใิ หม่ โรคดือ
้ ยารักษายากและ
2.
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร LAB
1.
คณะทางานเป็ นเลิศ
ด ้านห ้องปฏิบัตก
ิ าร
(บาราศ/ เอดส ์ / วัณ
โรค)
ั พันธ์
3. ด ้านโรคเอดส ์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสม
4. ด ้านวัณโรค
่ วามเป็ นเลิศในระดับ สคร.
5. ด ้านห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารสูค
6. ด ้านโรคติดต่อนาโดยแมลง
คณะความเป็ นเลิศแมลง
ี และสงิ่ แวดล ้อม
7. ด ้านโรคจากการประกอบอาชพ
คณะความเป็ นเลิศ EnvOcc
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน
8. (ด ้านคอมพิวเตอร์ , ด ้านโฆษณาและเผยแพร่,
ด ้านครุภัณฑ์อน
ื่ ๆ,ด ้านสงิ่ ก่อสร ้าง)
ศูนย์สารสนเทศ
ื่ สารความเสย
ี่ งฯ
สานักสอ
สลก.
14
หน่วยงานทีร่ องอธิบดี/ผูท
้ รงฯ พิจารณา
รองอธิบดีฯ
รองฯ สมศักดิ์ มอบ *ผู ้ทรงฯ สมบัต ิ
หน่วยงาน
* สอวพ./ ศบจอ./ วัณโรค ตามคาสงั่ ที่ 1632/2557 ลว 10 พย 57
กองจ./ กองคลัง/ กองแผน/กลุม
่ คุ ้มครอง/ ศูนย์กฎหมาย/
สคร.5/ สคร.6/ สคร. 7 ???
รองฯ นพพร
NCD/ EnvOcc/ ALC/ ยาสูบ/สบ ราชประชา/ สคร.4 / สคร.11/ สคร.12
สลก./ สบ บาราศ/ ตรวจสอบภายใน/ IT/ KM/ OIC/ ส.ผู ้ทรงฯ/กพร./
รองฯ วราภณ์
สคร.1/ สคร.2/ สคร.3
ื่ สาร/
ส.ระบาด/ ส.แมลง/ ส.โรคติดต่อ/ ส.อุบัตใิ หม่/ ส.สอ
รองฯ โอภาส
สคร.8/ สคร.9/ สคร.10
15
กระบวนการพิจารณาคาของบลงทุน กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะทางานฯ
1. มีความพร ้อม
2. ไม่เห็นชอบ
เห็น
ชอบ
การพิจารณา
รองอธิบดีฯ/
ผอ.
ตัดรายการ
1. มีความพร ้อม
2. เห็นชอบ
ท่านอธิบดี
และกรรมการ
งบลงทุนพิจารณา
14 พ.ย. 57
ไม่
เห็น
ชอบ
ไม่มค
ี วามพร ้อม
ตัดรายการ
16
ประชุมเพือ
่ พิจารณาความเหมาะสม
และจ ัดลาด ับความสาค ัญคาของบลงทุนปี 2559
กรมควบคุมโรค
ผูอ
้ านวยการกองแผนงาน
ั้ 1 กรมควบคุมโรค
ว ันศุกร์ท ี่ 14 พฤศจิกายน 255 ณ ห้องประชุมประเมินจ ันทวิมล อาคาร 1 ชน
17
ว ัตถุประสงค์การประชุม
เพือ
่ พิจารณาความเหมาะสมและจ ัดลาด ับความสาค ัญ
คาของบลงทุนปี 2559 กรมควบคุมโรค
18
้ งต้นในการพิจารณา
ข้อตกลงเบือ
1. ความพร้อมในการดาเนินงาน
1) ครุภณ
ั ฑ์ต ้องมี Spec และประมาณการราคา
2) สงิ่ ก่อสร ้างต ้องมีความพร ้อมของสถานที่ BOQ /งวดงาน งวดเงิน/
ื แสดงกรรมสท
ิ ธ์ให ้ใชที
้ ด
หนังสอ
่ น
ิ
ื้ จัดจ ้างได ้ภายในไตรมาสแรกของปี งบประมาณ
3) สามารถดาเนินการจัดซอ
2. สงิ่ ก่อสร้าง
1) รายการผูกพันใหม่เสนอตัง้ ไม่เกินร ้อยละ 20 ของวงเงินผูกพันรวม
ิ้ สุดสญ
ั ญา
2) รายการผูกพันเดิม ตัง้ ไม่เกิน 8 เดือน และไม่เกิน 10 เดือน ในกรณีสน
3. ข้อสรุปรายการทีเ่ ห็นชอบในว ันที่ 14 พ.ย. 57 ให้หน่วยงานปร ับปรุง
่ กองแผนงาน
รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ สง
ภายในว ันที่ 18 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.
4. การพิจารณาเพิม
่ เติมรายการทีถ
่ ก
ู กรองออก / เสนอเพิม
่
1) รายการทีอ
่ าจสง่ ผลกระทบกับกรมฯ
2) มอบรองอธิบดีฯ และ ผอ.หน่วยงาน พิจารณา สง่ กองแผน
ภายในว ันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.
5. อธิบดีฯ และรองอธิบดีฯ พิจารณาภาพรวม ว ันที่ 24 พ.ย. 57
6. กองแผนงาน Key In 25 – 28 พ.ย. 57
19
หล ักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน
กรมควบคุมโรค ปี 2559
1. รายการครุภ ัณฑ์
้
1) รายการจัดหาทดแทนต ้องแสดงสภาพการใชของครุ
ภณ
ั ฑ์เดิม และ
ระบุหมายเลขครุภ ัณฑ์ทดแทน
ิ ธิภาพต ้องสอดคล ้องกับแผนยกระดับประสท
ิ ธิภาพและพัฒนา
2) รายการเพิม
่ ประสท
สูความยั่งยืน ด ้านควบคุมโรคของประเทศ (Mega Project) ปี 2558 – 2562
ื่ Spec และ ราคาให้
ื่ และ Spec ใกล ้เคียงกัน ต้องปร ับชอ
3) ครุภณ
ั ฑ์ทม
ี่ ช
ี อ
เหมือนก ัน
ื่ เดียวกัน ราคาต่างกัน ต้องปร ับราคาให้เท่าก ัน
4) รายการทีม
่ ช
ี อ
ื้ ให้ใชร้ าคาจ ัดซอ
ื้ ครงล่
กรณีเคยจ ัดซอ
ั้ าสุด
ื้ ทดแทนทีม
5) ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะให ้จัดซอ
่ อ
ี ายุ 12 ปี ขน
ึ้ ไป และ
ระบุหมายเลขครุภ ัณฑ์ทดแทน
้ อ
ื่ และ Spec ตามราคามาตรฐานของ
6) ครุภณ
ั ฑ์ทม
ี่ รี าคามาตรฐาน ให้ใชช
สาน ักงบประมาณเท่านน
ั้
7) ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์/ราคามาตรฐานของกระทรวง ICT
 มอบหมายศูนย์สารสนเทศพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวม
20
หล ักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน
กรมควบคุมโรค ปี 2559 (ต่อ)
2. สงิ่ ก่อสร้าง
ื แสดงกรรมสท
ิ ธิ์
1) ต ้องมีความพร ้อมของสถานที่ BOQ /งวดงาน งวดเงิน/หนังสอ
้ ด
ให ้ใชที
่ น
ิ
ี้ จงความจาเป็ น
2) รายละเอียดชแ
3) อาคารทดแทนต ้องมีอายุงาน 25 ปี
ิ ธิภาพต ้องสอดคล ้องกับแผนยกระดับประสท
ิ ธิภาพและพัฒนา
4) รายการเพิม
่ ประสท
สูความยั่งยืน ด ้านควบคุมโรคของประเทศ (Mega Project)
ปี 2558 – 2562
ื่ ถือได ้
5) กรณีปรับปรุงต ้องมีแบบแปลนวงเงิน ทีผ
่ า่ นการประเมินจากหน่วยงานทีเ่ ชอ
ื้ จัดจ ้างได ้ภายในไตรมาศแรกของปี งบประมาณ
6) สามารถดาเนินการจัดซอ
21
การดาเนินงานต่อไป
1. ข้อสรุปรายการทีเ่ ห็นชอบในว ันที่ 14 พ.ย. 57 ให้หน่วยงาน
ปร ับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ
่ กองแผนงาน ภายในว ันที่ 18 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.
สง
2. การพิจารณาเพิม
่ เติมรายการทีถ
่ ก
ู กรองออก / เสนอเพิม
่
1) รายการทีอ
่ าจสง่ ผลกระทบกับกรมฯ
2) มอบรองอธิบดีฯ และ ผอ.หน่วยงาน พิจารณา สง่ กองแผน
ภายในว ันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น.
3. อธิบดีฯ และรองอธิบดีฯ พิจารณาภาพรวม ว ันที่ 24 พ.ย. 57
4. กองแผนงาน Key In 25 – 28 พ.ย. 57
22
ภาพรวมข้อมูล
การจ ัดสรรและเสนอของบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 57 -59
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทงบ
คาขอ
ปี 57
จ ัดสรร
ปี 57
คาขอ
ปี 58
จ ัดสรร
ปี 58
ร่าง คาขอ
ปี 59
ิ้
รวมทงส
ั้ น
174.3081
157.1101
730.0758
213.1327
654.5369
สงิ่ ก่อสร้าง
107.0995
92.4015
390.295
150.5951
307.0668
1. ผูกพัน (เดิม)
94.7342
80.0362
292.1624
135.2958
197.5026
2. ผูกพัน (ใหม่)
10.5292
10.5292
14.0026
10.1593
41.502
3. ปรับปรุง/ก่อสร ้าง
ปี เดียว
1.8361
12.3653
84.13
5.1400
68.0622
ครุภ ัณฑ์
67.2086
64.7086
339.7808
62.5376
347.4701
ข้ อมูล ณ 10 พ.ย.57
23
รายการทีผ
่ า่ นการกรองความพร ้อม
หน่วย : ล ้านบาท
รายการ
จานวนรายการ
ิ้
รวมทงส
ั้ น
งบประมาณ
520
299.0858
479
248.0900
ครุภัณฑ์การแพทย์
45
37.6489
ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์
149
90.9772
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
119
30.1846
ครุภัณฑ์สานั กงาน
71
8.1746
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
42
2.6822
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
8
7.9531
ครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว
10
0.2079
ครุภัณฑ์การเกษตร
1
0.0450
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
34
70.2164
41
50.9958
รายการผูกพันใหม่
2
10.8000
ก่อสร ้างปี เดียว / ปรับปรุง
39
40.195824
ครุภัณฑ์
สงิ่ ก่อสร ้าง
ขอบพระคุณค่ะ
25

similar documents