Download! - โรงพยาบาลบึงกาฬ

Report
ประชุมสื่ อสารผลการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
เตรี ยมรั บ ACCREDITATION
วันที่ 16-17 มกราคม 2557
(เวลาเตรี ยมการ 58 วัน)
Part I รพ.บึงกาฬ
I-1 การนาองค์ กร
*ผู้นาระดับสูงชีน้ าองค์ กร สื่อสารและส่ งเสริมผลการดาเนินงานที่ดี
ให้ ความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแล
ผู้รับบริการ
ก.วิสัยทัศน์ และค่ านิยม
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: สัมฤทธิผล ประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมองค์กร นาด้ วยวิสยั ทัศน์
• บริบท
• โรงพยาบาลบึงกาฬเป็ นโรงพยาบาลขนาด 400เตียง (ให้ บริการจริง 175
เตียง) ปี พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลยกระดับจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ่เป็ นโรงพยาบาลทัว่ ไป มี8 อาเภอ จานวนหลังคาเรื อน รวม
110,987 หลังคาเรื อน ประชากรจังหวัดบึงกาฬ 418,606 คน
อาเภอเมืองบึงกาฬจานวนประชากร 235,830 คน จานวน 64,153
หลังคาเรื อน
• จากการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการ
บริหารโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชื่อมโยงสูท่ ีมคร่อมสายงาน
หรื อคณะกรรมการต่างๆและนาสูร่ ะดับหน่วยงาน
• วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลบึงกาฬเป็ นโรงพยาบาลทัว่ ไปที่ได้ มาตรฐาน และ
มีเครื อข่ายการดูแลผู้ป่วยที่มีคณ
ุ ภาพ ในปี 2560
ค่ านิยม
1. การยึดผู้รับบริการเป็ นศูนย์กลางในการทางาน
2. การทางานเป็ นทีมอย่างมีความสุข
3. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายชัด วัดผลได้ และใช้ ข้อมูล
4. ตรงต่อเวลา
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลจากวิสัยทัศน์ ขององค์ กร
• การวางแผนและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบริการ ทางคลินิกของแต่แผนก
ให้ มีศกั ยภาพและรองรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
• ด้ านศัลยกรรมสามารถส่องกล้ องผ่าตัด LC
• ด้ านอายุรกรรมดูแลรักษาในกลุม่ Stroke, STEMI การพัฒนาหน่วย
ไตเทียมที่ให้ บริการในการฟอกไตทางหน้ าท้ อง (CAPD)
• การดูแลเด็กวิกฤติในปี 2556 สามารถเปิ ดให้ บริการในการดูแลเด็กวิกฤติ
(NICU)
• เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยโดยเปิ ดบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT
Scan) ผู้ป่วย STROKE ผู้ป่วยบาดเจ็บทางศีรษะ
• ปรับปรุงโครงสร้ างอาคารสถานที่
• กาหนดค่านิยมร่วมโดยในการยึดผู้รับบริการเป็ นศูนย์กลางในการทางาน
• การสร้ างเครื อข่ายโรงพยาบาลชุมชนให้ สามารถดูแลผู้ป่วยกลุม่ โรคสาคัญ
ของพื ้นที่ร่วมกันอย่างมีคณ
ุ ภาพ
บทบาทของผู้นาในการสร้ างสิ่งแวดล้ อมและบรรยากาศที่เอือ้ ต่ อ
สิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาและบทเรียนที่เกิดขึน้
• เป็ นคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล
• กระตุ้นบรรยากาศตื่นตัวเกิดการพัฒนาคุณภาพ โดยกาหนดให้ ทุก
หน่วยงานใช้ หลัก 3P
• ให้ ทกุ หน่วยงานนาเสนอกิจกรรมพัฒนา(CQI) ในเวทีประชุมประจาเดือน
• ทา Quality Round โดยลงเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ
• บทบาทของผู้นาในการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยและ
บทเรียนที่เกิดขึน้
• ด้ านผู้ป่วย ผู้นากาหนดนโยบายเรื่ อง “ความเพียงพอ พร้ อมใช้ ” ของ
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ กบั ผู้ป่วย
• ด้ านบุคลากร กาหนดนโยบายเรื่ องสวมหมวก และรัดเข็มขัดนิรภัย
ข.การสื่อสารและจุดเน้ นขององค์ กร
• ทีมนาได้ กาหนดจุดเน้ นขององค์กร
1 พัฒนาระบบบริการ
2 สร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามหลัก SIMPLE
3 เพิ่มรายได้ ควบคุมค่าใช้ จ่าย
1.1.2การกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่ อสังคม
*องค์ กรแสดงถึงระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่ อ
สาธารณะ สร้ างความมั่นใจว่ ามีการดาเนินการอย่ างมีจริยธรรมและ
มีส่วนสนับสนุนต่ อสุขภาพของชุมชน
ก. การกากับดูแลกิจการ
• การปรับปรุงระบบงานที่เป็ นข้ อเสนอแนะจากระบบกากับดูแลกิจการ
รับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจ
ราชการเขต 8 ผู้วา่ ราชการจังหวัดบึงกาฬ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึง
กาฬ
-รับการนิเทศงานและตรวจสอบภายในจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึง
กาฬ การตรวจสอบงานการเงินจากกรรมการเขต 8
• ข.กฎหมายและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมีจริยธรรม
บทเรี ยนในการตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสี่ยง/ความห่วงกังวลของ
สาธารณะ
• ทบทวนค่าบริการให้ เป็ นปั จจุบนั
• การให้ ข้อมูลบริการ ได้ กาหนดนโยบายให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้ าหน้ าที่
ผู้เกี่ยวข้ อง เป็ นผู้อธิบายการบริการแก่ผ้ รู ับบริการถึงผลดีและผลข้ างเคียง
ที่จะเกิดขึ ้นจนผู้รับบริการเข้ าใจ ให้ มีการลงลายมือชื่อรับทราบการบริการ
• มีการคาดการณ์ประเด็นความกังวลของสาธารณะโดยใช้ ข้อมูลจากการ
ตรวจสอบน ้าทิ ้งของรพ. รวมทังใช้
้ ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อ
สาธารณะ
• บทเรียนในการใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ าและรักษาสิ่งแวดล้ อม
แผนการปรับปรุงการอนุรักษ์ พลังงาน นานโยบาย 3ป(ปิ ดไฟ ปรับแอร์ ปลด
ปลัก๊ ) โครงการคัดแยกขยะ recycle กาหนดแนวทางการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า เน้ นเรื่ องวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์ที่ให้ บริ การผู้ป่วยให้
เพียงพอ พร้ อมใช้ ทาให้ มีการพัฒนาที่ชดั เจน
• บทเรียนในการปฏิบัตติ ามข้ อบังคับและกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การจัดการน ้าเสียตาม พรบ.ส่งเสริมรักษา
สิ่งแวดล้ อม การจัดการขยะตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อม
การป้องกัน และระงับอัคคีภยั ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
การรักษาพยาบาลและฟื น้ ฟูสภาพตาม พรบ.วิชาชีพ การจัดซื ้อจัดจ้ าง
ตามระเบียบพัสดุสานักนายกรัฐมนตรี การใช้ เครื่ อง X-ray ตาม พรบ.
ปรมาณูเพื่อสันติ
• บทเรียนในการกากับดูแลเรื่องจริยธรรม
• ส่งเสริมจริยธรรมที่ดีงาม เช่น ด้ านศาสนา การทาบุญตักบาตร การร่วม
กิจกรรมสาคัญทางศาสนา เปิ ดเสียงตามสายให้ เจ้ าหน้ าที่ร่วมสวดมนต์
ก่อนปฏิบตั ิงานตอน 9.00 น.ทุกวันทาการ ด้ านการกตัญญูกตเวทิตา
จัดกิจกรรมการรดน ้าดาหัวผู้สงู อายุในวันเกิดโรงพยาบาล
การเสริมสร้ างวัฒนธรรมไทยด้ วยการสวัสดี
• กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ผู้ป่วยในประเด็นที่อาจเสี่ยงต่อ
จริยธรรม เช่น การผูกยึดผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยที่ถกู ละเมิดทางเพศ การ
บันทึกเวชระเบียนผู้ติดเชื ้อ HIV การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย
•
•
•
•
ผลการพัฒนาที่สาคัญ
ทบทวนทิศทางองค์กรใหม่ตามบริบท
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ Summary One Page
การสร้ างบรรยากาศในการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ทางานเป็ นทีมคร่ อมสาย
งานและสหสาขา
• การบริหารจัดการความเสี่ยงสาคัญในเชิงค้ นหาและป้องกัน
• ทีมนาโรงพยาบาล ทบทวนและดูแลกากับกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่สาคัญ จริยธรรมขององค์กร/และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
สาคัญของสังคมและสิ่งแวดล้ อม
• เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลได้ เรี ยนรู้การนาค่านิยมมาใช้ ร่วมกับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล สูก่ ารสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
จบ PART 1-1
I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์
1-2.1 การจัดทากลยุทธ์
* องค์กรกาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความท้ าทาย
ขององค์กรและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั การดาเนินงานขององค์กร
ก.กระบวนการจัดทากลยุทธ์
• บริบท การจัดทาแผนกลยุทธ์ได้ ระดมความคิดโดยทีมนาโรงพยาบาล ให้ แผนกลยุทธ์
ตอบสนองต่อ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางนโยบายของโรงพยาบาลที่เปลี่ยนไป
• ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์
1.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลทัว่ ไป
2.พัฒนาเครื อข่ายการดูแลต่อเนื่อง
3.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงินการคลัง
I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ต่ อ)
• ข้ อได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์
1.การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เนื่องจากเป็ นจังหวัดใหม่
2.ผู้บริหารสูงสุดมีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพ
3.บุคลากรส่วนใหญ่เป็ นบุคคลในพื ้นที่
• ปั จจัยความสาเร็จที่สาคัญ
1.กาหนดเป้าหมายองค์กรชัดเจน
2.ผู้นาที่มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพ
3.การทางานเป็ นทีม
4.เครื อข่ายการดูแลสุขภาพที่เข้ มแข็ง
• บทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดทากลยุทธ์
นาข้ อมูลปั ญหาด้ านสุขภาพขององค์กร กระทรวง มากาหนดเป็ นกลยุทธ์ใน
การดาเนินงานขององค์กร ด้ านบริหาร บริการ และวิชาการให้ สอดคล้ องกัน
Service Plan ของการเป็ นโรงพยาบาลจังหวัด นาSWOT
analysis กาหนดแผนกลยุทธ์
• จุดแข็ง ที่สาคัญคือบุคลากรส่วนใหญ่เป็ นบุคคลในพื ้นที่
• จุดอ่ อนที่สาคัญ คือ รายจ่ายมากว่ารายรับ และรายจ่ายส่วนใหญ่เป็ น
เรื่ องก่อสร้ างและจัดซื ้ออุปกรณ์/เครื่ องมือ รองรับการขยายของโรงพยาบาล
• ภาวะคุกคามที่สาคัญ คือ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และ การ
ฟ้องร้ อง
• โอกาสที่สาคัญ คือ การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เนื่องจากเป็ น
จังหวัดใหม่ สิง่ ที่อาจเป็ นได้ ทงโอกาส
ั้
หรื อภาวะคุกคาม ที่สาคัญ คือ
เกณฑ์การจัดสรรเงินของ สปสช.
ทีมได้ เรี ยนรู้ในเรื่ องการจัดทาแผนกลยุทธ์ และตัวชี ้วัด ว่า ในการจัดทาแผน
กลยุทธ์จะบรรลุผลสาเร็จนันต้
้ องได้ รับความร่วมมือจากทุกฝ่ ายจัดทาแผน
ส่งมาที่ทีมบริหาร ทีมจะรวบรวม และ วิเคราะห์ เพื่อจัดทาแผนในภาพ
โรงพยาบาลโดยกาหนดเป็ นแผนที่ยทุ ธศาสตร์ โรงพยาบาลบึงกาฬ
(Strategy Map) 2556–2560 ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 วันที่ 16
พฤษภาคม 2556 ประกอบด้ วย 8 goal 14 กลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ที่ผ่าน
มายังไม่สามารถตอบสนองนโยบายของภาครัฐและปั ญหาในพื ้นที่ได้
ทังหมด
้
เนื่องจากการนาข้ อมูลนาเข้ าเพื่อประกอบการทาแผนยังไม่
ครอบคลุม เช่นด้ านผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลทัว่ ไป
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยกลุม่ โรคสาคัญ รพ.มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาตามมาตรฐานโรงพยาบาลทัว่ ไป
2.พัฒนาเครื อข่ายการดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาระบบเครื อข่ายรับส่งต่อ
3.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงินการคลัง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเงิน
การคลัง เพื่อให้ เกิดเสถียรภาพด้ านการเงินการคลัง
• 1-2.2 การถ่ ายทอดกลยุทธ์ เพี่อนาปฏิบัติ
ก.การจัดทาแผนปฏิบตั ิการและการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
บทเรี ยนในการนาประเด็นที่ท้าทาย/ยาก ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
การสื่อสารและการมอบหมายกลยุทธ์จากทีมนาสูก่ ารปฏิบตั ิยงั ขาด
ประสิทธิภาพ จึงไม่บรรลุเป้าหมายองค์กร ปรับกระบวนการสื่อสาร โดย
การมอบหมายที่ชัดเจน และมีการควบคุมกากับติดตามโดยผู้บริ หารทุก
ระดับ
บทเรี ยนในการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
ขาดการควบคุมกากับและติดตามประเมินผล ในปี 2556 จึงมีการ
มอบหมายกลยุทธ์ลงสูก่ ารปฏิบตั ิ เพื่อประเมินผลเป็ นการตัวชี ้วัดรายบุคคล
และประกอบการพิจารณาความดีความชอบรายบุคคล
บทเรี ยนในการจัดการทรัพยากรอื่นๆ เพื่อปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
มีจดั ทาแผนเงินบารุงโรงพยาบาลและแผนงบประมาณ เพื่อรองรับ
แผนการใช้ ยาและเวชภัณฑ์ แผนวัสดุครุภณ
ั ฑ์ทวั่ ไป วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ทาง
การแพทย์ ที่จาเป็ น เพื่อให้ เพียงพอตามความต้ องการ โดยให้ แต่ละฝ่ าย
หรื องานเขียนเสนอความต้ องการในการใช้ โดย Set Priority รวม
แผนเงินบารุงโรงพยาบาล แผนจัดซื ้อ 191,681,760 บาท ซื ้อแล้ ว
125,871,812บาท คิดเป็ น 65.67%
• จากการสรุปผลการใช้ เงินประเมินจาปี ยังมีการจัดซื ้อนอกแผนเป็ น
จานวนมาก จึงมีการทบทวนแผนการใช้ เงินประจาปี ประเมินการ
ใช้ ทรัพยากรเป็ นระยะ และกันเงินสารองไว้ ใช้ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
เพื่อทาให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
บทเรี ยนในการติดตามความก้ าวหน้ า
การติดตามความก้ าวหน้ าจะประสบความสาเร็จ ต้ องมีการกระตุ้นจากผู้นา
ระดับสูงและทีมนามีกระบวนการติดตามที่ชดั เจน
ข.การคาดการณ์และเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน
บทเรี ยนในการตอบสนองต่อผลการดาเนินการที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์
ผลการดาเนินงานที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์
1. เสถียรภาพทางการเงิน การคลังลดลง
การตอบสนอง การเพิ่มรายได้ การควบคุมค่าใช้ จ่าย
การเพิ่มลูกค้ า และรักษากลุม่ สิทธิเบิกข้ าราชการ กลุม่ จ่ายเงิน
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
การตอบสนอง ระยะเวลารอคอยนาน จัดระบบ OPD นอกเวลาเวรบ่าย
3. การสร้ างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลักของโรงพยาบาลและสร้ างเสริม
สุขภาพบุคลากร
การตอบสนอง จัดสิ่งแวดล้ อมและสถานที่ให้ เอื ้อต่อการดูแลสุขภาพใน
หน่วยบริการ ส่งเสริมให้ ผ้ ปู ่ วย ครอบครัว และผู้ดแู ล มีส่วนร่วมใน
แผนการดูของทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดโครงการ คนบึงกาฬไร้ พงุ โดย
คณะกรรมการHPH ของโรงพยาบาล ให้ รางวัลบุคคลต้ นแบบ
ทางด้ านสุขภาพในบุคลากร
ผลการพัฒนาที่สาคัญ
• การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์องค์กร ระดับหน่วยเหนือขึ ้นไป คือ สสจ.บึงกาฬ และ
Service Plan เขต 8
• การถ่ายทอดแผนจากระดับองค์กรสูห่ น่วยงาน
• การกาหนดตัวชี ้วัดจากตัวชี ้วัดระดับองค์กร สูต่ วั ชี ้วัดระดับหน่วยงาน/
ทีมคร่อมสายงานและตัวชี ้วัดระดับบุคคล และถ่ายทอดตัวชี ้วัดระดับ
องค์กรสูห่ น่วยงาน ที่นาไปสูก่ ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ข้ าราชการพลเรื อนทุก 6 เดือน
• การติดตามการรับรู้วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และการติดตามตัวชี ้วัด
ผลการดาเนินงาน
จบ PART 1-2
พักก่ อนค่ ะ
PART I 1-4 ( ต่อ ช่วงที่ 2)
1-4.1 การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุ งผลงานขององค์ กร
*องค์กรจัดให้ มีการวัด วิเคราะห์ ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน โดย
ใช้ ข้อมูลสารสนเทศ ในทุกระดับและทุกส่วนขององค์กร
• เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ความพร้ อมใช้ ความพึงพอใจ การ
จัดการความรู้
บริบท นาเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรม HOSxP มาช่วยในการบันทึก
ข้ อมูลบริการตังแต่
้ ปี ๒๕๔๗ ได้ พฒ
ั นาระบบรายงาน และโปรแกรมเสริม
ระบบงานต่าง เช่น ระบบบริหารความเสี่ยง, ความคลาดเคลื่อนทางยา โดย
กรรมการสารสนเทศติดตามควบคุมกากับการลงบันทึกข้ อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้ องของฐานข้ อมูล การประมวลผลรายงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การบริหารจาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นปั จจุบนั และมีระบบวัด
วิเคราะห์ตวั ชี ้วัด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ด้ านบริหาร บริการ พัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนาคุณภาพบริการ
กระบวนการ
การวัด การวิเคราะห์ Performance ขององค์กร ทีมนาและกรรมการ
สารสนเทศได้ จดั ทา KPI Template ที่จะวัดวิเคราะห์องค์กร และ
กาหนดผู้รับผิดชอบ โดยการประชุมชี ้แจงและส่งตัวชี ้วัดให้ ผ้ รู ับผิดชอบทาง
E-mail กาหนดให้ สง่ ผลการดาเนินการทุกเดือน ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด
แต่ละติดตามตัวชี ้วัดที่รับผิดชอบ พร้ อมหาโอกาสพัฒนาในส่วนที่
ดาเนินการได้ เอง กรณีต้องพัฒนาในส่วนอื่นๆที่เพิ่มขึ ้น ดาเนินการโดยทีม
นาและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
• การจัดการความรู้ขององค์ กรมีการส่งเสริมให้ มีการจัดการความรู้ การ
ใช้ สินทรัพย์ทางความรู้ที่มีอยูใ่ นองค์กรให้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อนามาสร้ างนวัตกรรม ช่วยให้ การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ
• ผู้นาองค์กรได้ กาหนดให้ ตวั ชี ้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลที่
มอบหมายให้ แต่ละฝ่ าย/งาน นาไปกาหนดเป็ นตัวชี ้วัดระดับบุคคล เพื่อ
เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ โดยเริ่มใน
ปี งบประมาณ 2557
ก.การวัดผลงาน
กลุม่ ตัวชี ้วัดที่มี Alignment ทัว่ ทังองค์
้ กร
• การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง HR Score card ได้ แก่ ร้ อยละความ
พึงพอใจและบรรยากาศในการทางานของบุคลากร รพ.
• การให้ ความสาคัญกับกลุม่ ผู้รับบริการ ได้ แก่ ร้ อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อุบตั ิการณ์ข้อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริ การของบุคลากร
จานวนข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสิทธิผ้ ปู ่ วย
• ประสิทธิภาพด้ านการดูแลรักษา ได้ แก่ อัตราของผู้ป่วยในกลับมารักษาใน
รพ.ภายใน 28 วันโดยไม่ได้ วางแผน
• การเพิ่มเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง ได้ แก่ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
(Quick Ratio) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน(Current Ratio)
ตัวอย่างการตัดสินใจ/นวตกรรมที่เป็ นผลจากการติดตามตัวชี ้วัด
• ด้ านความพึงพอใจของบุคลากร พบว่าด้ านขวัญกาลังใจได้ ระดับ
คะแนนต่าและเจ้ าหน้ าที่มีความต้ องการให้ เพิ่มขวัญกาลังใจด้ าน
สวัสดิการที่นอกเหนือจากรัฐจัดให้ จึงได้ กาหนดสวัสดิการห้ องพิเศษ
สาหรับเจ้ าหน้ าที่และญาติสายตรงกรณีที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
แบ่งเป็ น กลุม่ ข้ าราชการ/ลูกจ้ างประจา ลดส่วนเกินห้ องพิเศษ 100 บาท
ต่อวัน ส่วนเจ้ าหน้ าที่ที่ใช้ สทิ ธิ์ประกันสังคมทุกระดับ รวมทังญาติ
้
สายตรง
สามารถเข้ าพักรักษาในห้ องพิเศษเฉพาะห้ องที่มีราคาไม่เกิน 600 บาท
โดยไม่ต้องจ่ายค่าห้ องพิเศษ ส่วนด้ านความผูกพันของบุคลากร และ
ความสุขของบุคลากรนันจะด
้ าเนินการในปี งบประมาณ 2557
• ด้ านความพึงพอใจผู้รับบริการ พบว่าระยะเวลาในการรอคอยที่โอพี
ดีทวั่ ไปนาน และมีสถิติผ้ ปู ่ วยนอกเพิ่มขึ ้นจากการเป็ นโรงพยาบาล
จังหวัด จึงได้ จดั แพทย์หมุนเวียนตรวจโรคทัว่ ไปเพิ่มขึ ้นในเวลาราชการ
และมีโอพีดีนอกเวลาราชการทังวั
้ นราชการและวันหยุด
• ข้ อมูล Performance ขององค์ กรที่มีการเปรียบเทียบกับ
องค์ กรภายนอก โรงพยาบาลบึงกาฬอยูใ่ นเครื อข่ายบริการเขต 8 การ
เปรี ยบเทียบข้ อมูล Performance ขององค์กร เช่น CMI MRA
งบประมาณ และการจัดการด้ านการเงิน เป็ นต้ น การเปรี ยบเทียบกับ
โรงพยาบาลที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน คือ รพ.หนองบัวลาภู รพ.นครพนม
ข.การวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุ ง Performance ของ
องค์ กร
ประเด็นสาคัญที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล Performance ของ
องค์กรในรอบปี ที่ผา่ นมา
• ความพึงพอใจและบรรยากาศในการทางานของบุคลากร รพ.คือการจัด
สวัสดิการที่นอกเหนือจากรัฐจัดให้
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการคือ ระยะเวลารอคอยตรวจโรคทัว่ ไป และ
พฤติกรรมบริการของบุคลากร
• อัตราของผู้ป่วยในกลับมารักษาในรพ.ภายใน 28 วันโดยไม่ได้ วางแผน
• การเพิ่มเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ลาดับความสาคัญเพื่อการปรับปรุง Performance ขององค์กร
• ระยะเวลารอคอยตรวจโรคทัว่ ไป จัดแพทย์หมุนเวียนตรวจโรคทัว่ ไป
เพิ่มขึ ้นในเวลาราชการ และมีโอพีดีนอกเวลาราชการทังวั
้ นราชการและ
วันหยุด
• เพิ่มรายรับ ควบคุมค่าใช้ จ่าย เช่น จัดทีมตรวจสอบคุณภาพการบันทึก
เวชระเบียน จัดทาแผนงบประมาณแบบสมดุล
• ด้ านความพึงพอใจและบรรยากาศในการทางานของบุคลากร รพ.คือ
เพิ่มสวัสดิการที่นอกเหนือจากรัฐจัดให้
• อัตราของผู้ป่วยในกลับมารักษาในรพ.ภายใน 28 วันโดยไม่ได้ วางแผน
1- 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้
*องค์กรสร้ างความมัน่ ใจว่ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ ตแวร์ ที่
จาเป็ น มีคณ
ุ ภาพ และพร้ อมใช้ งาน สาหรับบุคลากร/ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
องค์กรสร้ างและจัดการสินทรัพย์ความรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กร
ก.การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
IT module ที่มีใช้ งานอยู่ในปั จจุบัน
โรงพยาบาลบึงกาฬ ได้ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการระบบสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล โดยใช้ โปรแกรม HOSxP เป็ นโปรแกรมหลัก และด้ าน
BackOffice ก็มีการใช้ เทคโนโลยีในงานธุรการ/งานการเจ้ าหน้ าที่/งาน
การเงินและบัญชี เป็ นต้ น
IT module ที่กาลังพัฒนาหรื อมีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต:
• การจัดเก็บเวชระเบียนเป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 100%
• ปรับปรุงระบบ Network ในห้ องประชุมให้ มีความเสถียร
• พัฒนาโปรแกรมการรายงานลูกหนี ้โดยเชื่อมกับโปรแกรม HOSxP
• พัฒนาโปรแกรมการจัดซื ้อจัดจ้ างในโรงพยาบาลบึงกาฬ
ความพร้ อมใช้ งานต่ อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน: จัดให้ มีอปุ กรณ์สารอง
ทังด้
้ าน Server และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงต่างๆ มีการสารวจและจัดทา
แผนการซื ้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ พร้ อมค่าบารุงรักษาประจาปี มี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คอยให้ บริการในเวลาราชการ จานวน 4 คน ขึ ้น
ปฏิบตั ิงานในวันหยุดราชการ (เวรเช้ า) จานวน 1 คน และจัดเป็ นเวร
On call คอยให้ บริการในช่วงนอกเวลาอื่นๆ
ข.การจัดการความรู้ขององค์ กร
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ตัวอย่ างนวตกรรมจากการติดตามตัวชีว้ ัด
ในการติดตามตัวชี ้วัดพบอัตราการติดเชื ้อตาแหน่ง VAP CAUTI
Phlebitis เชื ้อดื ้อยาเพิ่มสูงขึ ้น จึงได้ มีการพัฒนานวตกรรมขึ ้นดังนี ้
1. BKK VAP BUNDLE
2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยคาเครื่ องช่วยหายใจ
3. คูม่ ือการผสมยาฉีดและการคงตัวของยา
4. จัดทา IV สีร้ ุง
5. ติดตัง้ Alc. Hand rub ที่เตียงผู้ป่วยทุกเตียง
6. แนวทางการให้ สารน ้าทางหลอดเลือดดา
7. แนวทางการดูแลผู้ป่วยเชื ้อดื ้อยา
• การนาความรู้มาออกแบบระบบงาน/สร้ างนวัตกรรม
ผลงานการพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ปี 2554 มี 33 เรื่ อง ปี 2555 มี 39 เรื่ อง ปี 2556 มี 41 เรื่ อง
นอกจากนี ้ยังได้ มีการส่งผลงานเพื่อประกวดและนาเสนอในระดับเขต
และระดับภาค ดังนี ้
ปี 2555 นาเสนองานประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 เรื่ อง
1. พฤติกรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาชีพกรี ดยางพารา
จังหวัดบึงกาฬ
2. กล่องหักแอมป์ยามหาสนุก
3.การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังตึกอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลบึง
กาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ปี 2556 ส่งประกวดผลงานการประชุมวิชาการระดับเขต 8
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ด้ านคลินิก เรื่ องผลการใช้ แนวปฏิบตั ิเพื่อ
ป้องกันการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบ
2. รางวัลชมเชย ด้ าน Service plan เรื่ อง
[email protected] network
ค.คุณภาพของข้ อมูล สารสนเทศ ความรู้
• บทเรี ยนในการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ:
• จากบทเรี ยนระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่มี Server จัดเก็บข้ อมูล 1 ตัว ทาให้
ระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่เสถียรหรื อไม่เพียงพอ เนื่องจากการขยายขนาด
ของหน่วยบริการ จึงได้ มีการเพิ่ม Server การจัดเก็บข้ อมูลอีก 1 ตัว
• มีการ Update ระบบ HOSxP อยูเ่ สมอเพื่อสนับสนุนระบบงานใหม่
ข้ อมูลตามมาตรฐานชุด 50 แฟ้ม สนย.
ผลการพัฒนาที่สาคัญ
• การปรับปรุงระบบการวัด Performance ขององค์กร
• การมอบหมายตัวชี ้วัดแผนยุทธศาสตร์ รายบุคคลทุกระดับเพื่อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
• ปรับปรุงระบบการการจัดเก็บและรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเชื่อมโยงข้ อมูล
การปรับปรุ งการจัดการความรู้
• มีการแต่งตังคณะกรรมการวิ
้
ชาการและมอบหมายให้ เป็ นผู้ดาเนินการ
ในการจัดการความรู้ขององค์กร เนื่องจาก องค์ความรู้ตา่ งๆ มีการ
จัดเก็บอยูใ่ นแต่ละหน่วยงาน
• ค้ นหา/สารวจความรู้ที่จาเป็ นสาหรับองค์กร
• เวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่จาเป็ นสาหรับบุคลากร
• การปรับปรุ งความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
• มีการกาหนดนโยบายการใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต ตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ
แนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553
• มีการกาหนดแนวปฏิบตั ิทางเวชระเบียน ทังในส่
้ วนของการเข้ าถึง การ
แก้ ไขข้ อมูล
จบ PART 1-4
PART 1-6
1-6 การจัดการกระบวนการ
1-6.1 องค์ กรกาหนดงานที่เป็ นความเชี่ยวชาญพิเศษของตน
ออกแบบระบบงาน และกระบวนงานสาคัญ เพื่อส่ งมอบคุณค่ า
ให้ แก่ ผ้ ูป่วย/ผูรับผลงานอื่นๆพร้ อมสาหรับภาวะฉุกเฉินและบรรลุ
ความสาเร็จขององค์ กร
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: คุณค่าแก่ผ้ ปู ่ วย/ผู้รับผลงาน
ความสาเร็จขององค์กร การเรี ยนรู้
ก.ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์ กร
บริบท
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพบริการเข้ าสู่
มาตรฐานโรงพยาบาลทัว่ ไประดับ S
• Core competency ขององค์ กร
ทีมนาโรงพยาบาลบึงกาฬได้ กาหนดความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร
เพื่อตอบสนองพันธกิจให้ บรรลุเป้าหมาย ได้ แก่ 1)มีความเชี่ยวชาญ
คลินิกเฉพาะด้ าน 4 สาขาหลัก ได้ แก่ ด้ านอายุรกรรม ด้ านสูตินรี เวชกรรม
ด้ านกุมารเวชกรรม และด้ านศัลยกรรม 2)บุคลากรระดับทีมนามีความ
ยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร 3)มีสมั พันธภาพที่ดี ทางานเป็ นทีมในสหสาขา
และร่วมกับเครื อข่าย
ข.การออกแบบ จัดการ และปรับปรุ งกระบวนการทางาน
บทเรี ยนจากการใช้ 3P หรื อPDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงาน
ประจา
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบึงกาฬ มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ
ระบบงานที่สาคัญ ปั จจุบนั ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก ได้ แก่
คุณภาพห้ องปฏิบตั ิการ (LA) คุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก
(โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง) คุณภาพบริการ
พยาบาล (รับการรับรองจากสภาพยาบาล) คุณภาพด้ านสิง่ แวดล้ อมและ
ความปลอดภัย (รับการประเมินความปลอดภัยด้ านสิง่ แวดล้ อมระดับ 5
จากศูนย์อนามัยที่6) กาลังดาเนินการพัฒนาและขอรับรองมาตรฐาน
คุณภาพด้ านยาจากเภสัชสภา โอกาสพัฒนาคือการนิเทศติดตามให้ มีการ
ดาเนินการให้ ตอ่ เนื่อง
• การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคที่สาคัญตามความเชี่ยวชาญพิเศษของ
องค์กร ได้ แก่ ระบบ Fast track STEMI Appendicitis
บทเรี ยนที่ได้ รับคือ การดูแลให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับความปลอดภัยต้ องพัฒนา
ระบบการดูแลครอบคลุมทังเครื
้ อข่าย จึงได้ ขยายการพัฒนาและเป็ น
พี่เลี ้ยง / ที่ปรึกษา รพ.ชุมชน
• บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในการบริหารหน่ วยงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย และการติดตามกากับงานประจาวัน
จากการสื่อสารทัว่ ทังองค์
้ กรให้ มีการใช้ 3 P ในงานประจาของ
เจ้ าหน้ าที่ทกุ ตาแหน่ง สุม่ ถามเจ้ าหน้ าที่มีความเข้ าใจ สามารถ
นาไปใช้ ในการทางานได้ มีหน่วยงานพัฒนางานโดยจัดทา CQI ทุก
หน่วยงาน
• ด้ านการบริหารมีการกาหนดเป้าหมายให้ เวชระเบียนและการบันทึก
ข้ อมูล สารสนเทศให้ มีความสมบูรณ์สามารถขอรับการชดเชยบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
• บทเรียนการใช้ 3P หรือPDSAกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ หรื อการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดบริการสุขภาพที่สาคัญ
• บทเรียนการใช้ 3P หรือPDSAกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ หรือการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดบริการสุขภาพที่สาคัญ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาล มีสว่ นร่วมจากทุกระดับ มอบหมาย
ตัวชี ้วัดให้ แต่ละฝ่ าย /งานดาเนินการ การปรับกลยุทธ์เพื่อลดรายจ่าย
เช่น ได้ ปรับปรุงบริการที่ทาให้ เกิดการตามจ่ายสูง โดยการเปิ ด CT
Scan ใน รพ. การปรับปรุงการเอกซเรย์เป็ นระบบดิจิตอลเพื่อลดการใช้
ฟิ ล์ม การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ บริการสถานที่บริการใกล้
บ้ านใกล้ ใจ
ปี 2556 รพ.กาหนดตัวชี ้วัดเชิงกลยุทธ์ 31 ตัว บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
16ตัว คิดเป็ นร้ อยละ 51.61 โอกาสพัฒนา การสื่อสารตัวชี ้วัดให้ เข้ าใจ
ตรงกันทุกระดับ
• การเชื่อมโยง นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานได้ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ในระดับเครื อข่ายจังหวัด และนาผลการพัฒนาแลกเปลี่ยนในระดับเขต
เช่น การจัดระบบ Fast tract STEMI และจัดการแบบเครื อข่าย
จังหวัด การขยายการพัฒนากลุม่ โรคแม่และเด็กโดยใช้ รูปแบบการ
ดาเนินงานลักษณะเดียวกั
• การพัฒนาคุณภาพที่มีการขยายผลไปใช้ ท่ วั ทัง้ รพ
ทีมนา รพ.มอบหมายให้ ทีม PCT และหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การพัฒนาทบทวนระบบงาน PDCA นวัตกรรมภายในรพ. ให้ แต่ละ
หน่วยงานมีการนาเสนอ CQI ประกวด และจะจัดให้ มีเวทีให้ รพสต.
เครื อข่ายนาเสนอ เช่น การดูแลผู้ป่วยกลุม่ โรคไม่ติดต่อ มี DM HT ในปี
2557 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ร่วมกันพัฒนาทังองค์
้ กร ได้ แก่ การ
บริหารความเสี่ยง การยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางและตอบสนองความ
ต้ องการของผู้รับบริการ การทางานเป็ นทีม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ผลการพัฒนาที่สาคัญ
• มี CPG การดูแลผู้ป่วยโรค ACS, STEMI, Appendicitis,
Head Injury, PIH
• มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ รองรับการดูแลผู้ป่วยตามสาขาที่
สาคัญ เช่น หลักสูตร Case manager สาหรับอายุรแพทย์หวั หน้ า
ทีมอายุรกรรม
จบ PART 1-6
PART 4
ผลการดาเนินงานขององค์กร
•
•
•
•
•
•
•
•
ผลการดาเนินงาน แบ่งเป็ น 7 ด้ าน คือ
ด้ านการดูแลผู้ป่วย
ด้ านการมุง่ เน้ นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่นๆ
ด้ านการเงิน
ด้ านทรัพยากรบุคคล
ด้ านระบบงานและกระบวนการสาคัญ
ด้ านการนาองค์กร
ด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ

similar documents